šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
werking WHSK -  - Activiteiten 1989-2014 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Activiteiten 1989-2014

Dagtrips, bezoeken en uitzonderlijke gebeurtenissen

2014   1. Kastelenfietstocht

2014   2. Bezoek aan Adornes-site te Brugge 

De foto's werden genomen door Michel en Monique Van den Brande-Depraetere    

Toren Jerusalemkerk Binnenkoer huis Adornes Binnenkoer huis Adornes Jeruzalemkerk vanuit binnenkoer wapenschild monstrans wapenschild huidige eigenaarsfamilie wapenschild Altaar met Kruisweg 2° binnenkoer Deel Kaart Marcus Gerards

 

2013   1. Bezoek aan de Potterie.

2013   2. WHSK bezocht Nieuwland
Een van de pronkstukken van de kermistentoonstelling “Vlag Voorop!” was de vlag van het Wezengesticht H. Hert (sic). Die honderdjarige vlag heeft al enkele jaren een prominente plaats in de vergaderzaal van het hoofdgebouw van Nieuwland, zoals de voorziening sedert 1974 heet. De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis was er op 11 december 2013 te gast. 

Econoom Freddy Martens zorgde voor een enthousiasmerende rondleiding
De bezoekerskamer deed soms dienst als dodenkamer, waar de overledene werd opgebaard in afwachting van de begrafenis. De kapel was vroeger een uniek neogotisch monument met het altaar, een tiental treden hoog verheven, zodat de meisjes en de zusters boven op het doksaal, veilig van de jongens gescheiden, de diensten konden bijwonen. Net zoals de kerk van Sint-Kruis, werd ook deze kapel ooit ontdaan van haar merkwaardig interieur en belandde het waardevolle neogotische meubilair, samen met dat van de kerk, in een schuur van de hoeve. Voor de kerk van de H.-Kruisverheffing werden het neogotisch koorgestoelte en sacristiedeuren door pastoor Calmeyn gered en in 1988 teruggeplaatst. De kapel bleef gehavend achter en dient nu als stapelruimte. Enkel de mooie brandglasramen getuigen nog van de vroegere glorie.
De merkwaardige grafsteen met de namen van de zusters, die een gerecycleerde gevelsteen bleek te zijn, werd door Michel Van den Brande langs beide kanten gefotografeerd. Zou er op Sint-Kruiskerkhof een plaatsje vrij zijn?
Wij maakten ook kennis met de verschillende diensten die nu in de linkervleugel onderdak vinden. In de bovenste verdieping zijn er kamers voor studenten van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie. Naast het secretariaat van NOWEDO vzw, de Noord West-Vlaamse Dovenkringen is hier ook EFFETA, het ontmoetingscentrum voor doven met het gebarencafé en een feestzaal gevestigd. Aan de achterkant, grenzend aan de vroegere kloostertuin, heeft Oranje een dagcentrum voor mensen met een beperking. 
Tenslotte werden wij door Henk Comeyne hartelijk verwelkomd in het secretariaat van vzw VLAS: Vlaamse Traditionele Sporten. Alle volksportverenigingen, zowel voor recreatie als competitie, kunnen op hun diensten beroep doen. VLAS staat in voor de promotie, verzekering, publicatie van het driemaandelijks tijdschrift Trend, initiaties en bijscholingen, verhuur van materiaal voor volksspelen en promotiepanelen… voor een brede waaier aan volkssporten: boogschieten, bollen, werpen, touwtrekken, sjoelen en kegelen… een 22-tal. Als het maar aanzet tot beweging, ontspanning, gezonde competitie en samenhorigheid.

Het was een interessante uitstap over een stukje Sint-Kruise geschiedenis. We zijn de directie van Nieuwland dan ook dankbaar voor hun gastvrijheid.

Tekst: Rita Bossuyt
Hedendaagse foto's: Michiel Van den Brande en Monique Depraetere
Oude foto's en postkaarten: archief van Nieuwland vzw en Yvette Kemel

Michiel Van den Brande en Monique Depraetere Michiel Van den Brande en Monique Depraetere Michiel Van den Brande en Monique Depraetere
 

Foto Michiel Van den Brande en Monique Depraetere

2013     3. Een nieuwe vlag voor Sint-Kruis
Om Sint-Kruis bij verschillende gelegenheden een extra feestelijk tintje te   geven hebben het Feestcomité en de plaatselijke Unizo-afdeling in samenwerking met de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis een feestvlag ontworpen waarop het wapenschild van Sint-Kruis staat afgebeeld. Op dat officiële vierveldenschild staan tweemaal de schilden van twee voormalige “heerlijkheden” afgebeeld
Linksboven en rechtsonder ziet de kijker het schild van het “Proosse”, zijnde de heerlijkheid waartoe destijds (tijdens het Ancien Régime) het meeste grondgebied van de toenmalige (grotere) parochie Sint-Kruis behoorde.
Rechtsboven en linksonder treffen we de zilver genagelde en –getongde leeuwen aan in het rood St.-Andrieskruis van het wapenschild van Male.

Nieuwe vlag Pelderijnstraat Malle malefeesten 2011 

2012  1. Dagtrip naar Kemmel - Mesen - Ploegsteert

Restaurant De Alverman Westvleteren Stadhuis Poperinge Abdij Westvleteren Ter dood veroordeelde in cachot te Poperinge Excecutiepaal Poperinge Stadhuis Mesen Reisgids Pol Declercq Kerk Mesen Kerk Mesen Duitse kroonluchter Zicht op Douvevallei Crypte kerk Mesen Ingang bunker Kemmel Commandozaal Kemmel Commandozaal Kemmel Birdcage Ploegsteert  Betlehem Farm (Hitler) Zicht op Kemmel

 2011   1. Bezoek documentatiecentrum "de Bethune" in Marke.

Op 11 maart 2011 was de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis te gast bij de Stichting de Bethune. Zij bezochten het archief, de bibliotheek en kregen een rondleiding in de gebouwen. Er werd ook uitleg gegeven over de geschiedenis en de werking van het archief en de bibliotheek. Enkele interessante stukken over Sint-Kruis werden bovengehaald en met de nodige aandacht bekeken. Tot slot werd een groepsfoto gemaakt voor het kasteel van Marke.

Enkele sfeerbeelden

2011          2.  Fietstocht hydrografie Brugge.

2011         3.   Bezoek aan Sint Trudoabdij.  

2011        4.  Plaatsing Memoriesteen Robrechts (1516) in de H.- Kruisverheffing.

De foto's werden genomen door Michel en Monique Van den Brande-Depraetere

 
Onthulling Schepen Franky Dumon Ewald Van Coppenolle Johan Duyck ZEH. Quaghebeur

2011   5.  Fietstocht naar Hoeke.

   De foto's werden genomen door Michel en Monique Van den Brande-Depraetere

Toren St.-Anna ter Muiden Bedding vroeger Zwin (?) Hoeve

2010  1. Plaatsing van  het H.Hart-standbeeld op de gevel van het             schoolgebouw van Mozaiek.

Heilig-Hart beeld Michel Poppe

 Soms maakt een heemkring het verschil

De afbraak van de schoolgebouwen in de Moerkerkse Steenweg 247 was wel de meest ingrijpende gebeurtenis in 2005 in het straatbeeld van Sint-Kruis. De school werd vervangen door een modern bankfiliaal van de KBC-bank en verzekeringen.
Op initiatief van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis werden de glasramen met de wapenschilden van de familie Visart de Bocarmé, bisschop Henricus Lamiroy en de Brabantse leeuw werden zorgvuldig verwijderd en in de kelder van het lokaal De Zorge geplaatst. Deze glasramen zijn vervaardigd door de glazenier Joos Maréchal (Brugge 3 juni 1911-Eeklo 22 februari 1971). Ook het beeld van het Heilig Hart, werk van de beeldhouwer Michel Poppe, werd uit de voorgevel gehaald.
Intussen werden de glasramen ingekaderd en staan nu in het lokaal De Zorge. Onlangs werd ook een bestemming gevonden voor het Heilig Hartbeeld. De directie van de basisschool Mozaïek besloot om het beeld in de voorgevel van de school in de Pastorieweg te plaatsen. (yk)
Tekst uit Kroniek van Sint-Kruis 2005
Met de bouw van de jongensschool werd gestart op 1 september 1947. De inwijding gebeurde op 15 december 1948 door Mgr. Henricus Lamiroy. Het is dan ook niet te verwonderen dat de school de naam Sint-Henricusschool kreeg. In 1962 werd de school een filiaal van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Pastoor Raymond Calmeyn besliste in 1997 als voorzitter van het schoolbestuur Mariawende het gemengd onderwijs in te voeren. Mariawende en het Onze-Lieve-Vrouwcollege waren dan wel de laatste in Brugge om deze stap te zetten. Beide scholen fusioneerden en kregen een nieuwe naam Mozaïek. Dit was het begin van het einde, al vlug bleek dat twee gebouwen onderhouden veel te duur was. Er werd besloten om alle afdelingen voortaan gemengd in de schoolgebouwen in de Pastorieweg onder te brengen. Begin 2002 werden de gebouwen verkocht aan de KBC-bank. (yk)

Persbericht
Misschien herinneren jullie je wellicht nog het Heilig-Hartbeeld dat jarenlang in de gevel van het Onze-Lieve-Vrouwecollege afdeling D langs de Moerkerkse Steenweg hing, een vertrouwd beeld uit de jeugdjaren van menig Sint-Kruizenaar die er ooit school liep. Het beeld werd in 1948 gemaakt door de reeds overleden kunstenaar Michel Poppe. Toen OLVA besloot het gebouw langs de Moerkerkse Steenweg te verkopen, werd bij de sloop niet echt gedacht aan een bestemming voor het religieus kunstwerk. Gelukkig redde de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis het kunstwerk en gaf het een voorlopig onderkomen in de oude sacristie van de kerk.
Begin dit jaar kreeg Basisschool Mozaïek, het Heilig-Hartbeeld van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis in schenking en dit in het kader van de warmterenovatie die reeds enkele jaren in Basisschool Mozaïek wordt doorgevoerd.
Onder de noemer “warmterenovatie” wordt via een aantal doordachte ingrepen de charme van een oud schoolgebouw, waarin Basisschool Mozaïek is gelegen en dat het wel en wee van de tijd heeft doorstaan, geaccentueerd. Passend kleurgebruik, groeninplanting, restauratie en herbestemmen van oud-schoolmeubilair, herintegreren van religieuze kunst als symbool van de katholieke identiteit van de school zijn hier voorbeelden van.
Het schoolbestuur besloot dan ook dit beeld te restaureren en het bijna verloren gegaan cultureel erfgoed te herwaarderen. In het schoolgebouw werd een passende plaats gezocht en gevonden. Voor de restauratie maakte de school een aanzienlijk financieel bedrag vrij.
Begin september 2010 zal dit gerestaureerde beeld van manshoogte op onze gevel van ons schoolgebouw in de Pastorieweg prijken. Om er een "warmterenovatie-effect" aan te geven plaatsen wij er 's avonds en 's morgens passende verlichting op...wat op zich weer een nieuwe dimensie aan de Pastorieweg zal geven.
Op zaterdag 18 september 2010 wordt om 11uur via een academische zitting, dit beeld officieel ingewijd. Het is ons alvast een hele eer om de nog enige levende zoon van de overleden kunstenaar te mogen verwelkomen. De zoon telt al de leeftijd van 95 jaar.
Op zondag 19 september zou het grote publiek tijdens Sint-Kruis kermis vanaf 14 uur de bescheiden tentoonstelling rond de kunstenaar Michel Poppe, opgezet door de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, in de voorhal kunnen bezichtigen. 

2010  2. Fietstocht naar Dudzele en zijn "Groene Tente"

De foto's werden genomen door Michel en Monique Van den Brande-Depraetere

Koorvloer kerk Dudzele Maquette kerkplein Dudzele Dis-dierenkooi (schet) Doopvont St.Lenardstoren Binnenzicht kerk Kerkhof Dudzele Kerkhof Dudzele Hooghuysorgel Dudzele Museum Groene Tente Maquette Binnenzicht Kerk Altaar

2010   3.Start Narchievelingen: “Naieve archieven”: archiefwerkgroep ad hoc.

WHSK in lokaal de Zorge Walter Smolders in RAB L. Geers en L. Blanckaert, Voorlopers narchievelingen F. Degraeve

2009  1. Bezoek aan crematorium

Oprit crematorium Oprit crematorium Oprit crematorium Buitenzicht gebouw Binnenzicht rondgang Binnenzicht Aula Back-office Back-office Back-office Back-office Back-office

2009  2. Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en het W.Z. C. Van Zuylen slaan de handen in elkaar
Toen het OCMW-Woon- en Zorgcentrum Van Zuylen in 2009 op zoek ging naar een originele naamgeving voor hun dagzalen in hun nieuwbouwvleugel, werd onmiddellijk gedacht aan een ‘heemkundig verantwoorde’ keuze. Uiteindelijk viel de keuze op kasteelnamen omdat Sint-Kruis een Brugse deelgemeente is met een reeks mooie kastelen. Voor de uitwerking werd op ons beroep gedaan.
Negen nog bestaande of verdwenen kastelen zijn geselecteerd omwille van hun bekendheid en/of relevantie voor het Sint-Kruise grondgebied: Blauw Kasteel, Kasteel Veltem, Kasteel Rooigem, Kasteel De Spycker, Kasteel van Male, Kasteel Warren, Kasteel Puienbroek, Kasteel De Vijvers, Kasteel Les Fayards. De WHKS leverde de postkaartfoto’s en per kasteel een beknopte historiek. Het OCMW stond in voor de actuele fotografie van de kasteelsites.  

Sint-Kruis kasteel De Spijker Sint-Kruis kasteel Les Fajards of De Beuken Sint-Kruis kasteel Veltem

Boven elke dagzaaldeur hangt nu een pancarte met daarop de naam van de zaal, een oude postkaartfoto en een actuele sitefoto. Aan de muur hangt een kader met de infotekst over het betreffende kasteel. De keuze voor Sint-Kruise kastelen bezorgt de dagzalen een bijzonder cachet en biedt tegelijkertijd interessante heemkundige informatie voor de bewoners en hun bezoekers.

De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis is best trots op deze geslaagde samenwerking waarbij een van hun belangrijkste doelstellingen ‘plaatselijke geschiedenis delen met de brede bevolking’ ten volle is gerealiseerd.

2009  3.Bezoek aan de Keizerlijk en Koninklijke Gilde van de Vrije Archiers van St.-Sebastiaan

De foto's werden genomen door Michel en Monique Van den Brande- Depraetere

De Caesemaecker- Sire 1752 Tentoonstelling dr WHSK Schilderij Blauw Kasteel Tekening Blauw Kasteel Daniel Simons - Sire 1790 ZKH Maria Theresia Galerij staande buitenpers Carondelet-schakel Vrije Archiers Maria-Theresia Liggende wip Schutterskanon Bezoek Koning Boudewijn Peloton-loterij-trommel Leopold I-penning

2009 4. Dagtrip naar het “Brits Front 1914-18  in België” 

Dagtrip Ypres Salient Dagtrip Ypres Salient Hill  62 Polygoon Wood Butte Cemetry Hill 62 Hill 60 Caterpillar-krater Hill 60 Duitse bunker Zandvoorde Duitse bunker Zandvoorde Hill 60 Bayernwald loopgracht Restaurant Palingbeek Mesen Ridge St.-George Church Frans Potyze-kerkhof Crypte Zonnebeke Tyne Cot Cemetry Tyne Cot Cemetry Studentenfriedhof Langemark Studentenfriedhof Langemark Essex Farm Cemetry John Mc Ray-bunker Bistrot De Zwaan Boezinge

2008    1. Bezoek aan site “Arch. Axel Ghyssaert”

              2. Bezoek aan “Nuit Blanche”

             
 3. Dagtrip naar het “Belgische Front 1914-18”

De foto's werden genomen door Michel en Monique Van den Brande - Depraetere

Dagtrip IJzerfront Dagtrip IJzerfront Dagtrip IJzerfront Dagtrip IJzerfront Lange Max-kanon te Moere Duitse officierscasino te Vladslo Treurend Ouderpaar-Vladslo Belgisch kerkhof Keiem Viconia-hoeve te Stuivekenskerke Oud-Stuivekenskerke OLV-Hoekje, Oud-Stuivenkens Duits IJzerbunker aan Dodengang Belg. bunkers aan Dodengang Linkeroever IJzer Restaurant Reigersvliet Avekapelle Belg.bunkers in spoorwegberm Kaart IJzerfront  Station Ramskapelle-Nieuwpoort Ganzepoot Nieuwpoort Kon.Albert I monument Nieuwpoort Heldenkruisje kerkhof Oeren Belg. kerkhof Oeren Bisgtrot De zwaan Boezinge Dorpszicht Oeren

          4.  Avondtrip op de "Broek"

Fietstocht naar de Broek Fietstocht naar de Broek Blauwe zaalhoek Pijpeweg Broek richting Pijpeweg Vervallen hoeve Storme De Eede Onze gids Dries geeft uitleg Grenspaal tussen Damme en St-Kruis

2007  1. Bezoek aan de Hallebardiers in de Kruispoort.

             2. Bezoek project “Drievoud” in de H. Kruisverheffing.

             3. Gidsbeurt door Afscheure, de dorpskom en het “Oud kerkhof”.

             4. Bezoek aan VVF.

2006    1.Bezoek hoeve Hoste, thans Walter en Annelies Smolders.

              2.Bezoek Bijenmuseum “De Kasteelbie” , Ingelmunster.

              3.Wijziging benaming WGSK wordt WHSK, dus van geschiedenis       naar heemkunde.

2005    1.Voor het lokaal worden leilinden worden geplaatst.

              2.Recuperatie van  beeld en glasramen uit de St.-Henricusschool.

              3.Fietstocht in de Broek.

2004    1.Bezoek abdij van Male.

2004       2. Bezoek kasteel Les Fayards

Les Fayards Les Fayards Binnenzicht Les Fayards Binnenzicht

2003   

           1. Medewerking kerkjubileum H. Kruisverheffing. 
           2. 
Bezoek aan Spermalie
           3.
 Bezoek aan Viven.
           4.
 Bezoek kasteel De Spycker.

2002    1. Tentoonstelling : “Geschiedenis van De Zorge” tgv. Erfgoeddag

              2. Bezoek natuurreservaat ’t Zwin.

              3.Trip naar Blankenberge, De Benne.

2000  1. Bezoek schuttersgilde Vrije Archiers van St.Sebastiaan. 2000

            2. Het graf van Prinzier wordt geadopteerd.

            3. De eerste website: http://home2.fregates.be/heemkunde-brugge

            Fietstocht in “den Broeck”.

           

1999    1. Kerkhofwandeling.

             2. Dagtrip Sluizen en militaire versterkingen in het Brugse Vrije.

Bezoek kerkhof

1998    1. Bezoek hoeve Avignon.

              2. Kastelenwandeling

1996   1. Dagtrip West-Zeeuws-Vlaanderen.

              2. Deponering van het Fonds Carlos Jansseune.

1994    Plantenprospectie in Sint-Kruis.

1995    Krekentocht.

1993   
          1. 
Eerste statutaire vergadering

             2. Dagtrip naar Sint-Laureins, St.-Jan in Eremo en Middelburg

Visservaartuig Markt Boeckhoutte

1992    Wandeling Maleleie en haar oorsprong.

1991  1.  Dagtrip Maldegem, Kleit, Ursel en Beernem.

             2. Bezoek aan Kadaster, Brugge.

             3. Bezoek Europalia, Brussel.

             4. Bezoek Rijksarchief Brugge.

1990  

           1.  Bezoek hoeve Ter Eede.

           2.  Wandeling Gemene Weideweg.

           3.  Dagtrip Meetjesland
         
           4.
  Bezoek Schuttersgilde De Vrije Archiers van St. Sebastiaan.

            5. Dagtrip Oudenburg.

Broekwandeling

1989    Bezoek aan kasteel Rooighem

WGSK op kasteel Rooigem