šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
WHSK-publicaties -  Het Prieel vanden Hoghelande -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Prieel vanden Hoghelande


Pol Declercq, WHSK-publicatie, 2009, € 9

Deze mooi geïllustreerde publicatie reconstrueert de geschiedenis van een aloude Sint-Kruise hoeve in de Broek. Het leen 'Hoghelande' lag in de parochie Sint-Kruis maar viel juridisch en administratief onder het leenhof en de heerlijkheid 'van Praet' in Oedelem die op haar beurt afhing van het leenhof van de Burg in Brugge. In een eerste deel maakt de auteur ons wegwijs in het ingewikkelde feodale systeem van heerlijkheden en lenen. Daarna focust hij op de geschiedenis van de site zelf: 'Het Prieel van den Hoghelande' met aandacht voor 'het Hof van Praet' als leenheer, de opeenvolgende leenhouders vanden Hoghelande, de Secquieres, Roos en d'Herts en de verschillende pachters uit het ancien régime. Vervolgens komt de overgang van het feodale naar het burgerlijke bestel aan bod waarin de opeenvolgende eigenaars en bewoners van 'Het Prieel' voorgesteld worden. Enkele interessante bijlagen o.a. een voordrachttekst van Prieelbewoner Gilbert Leuridan en een interview met Magda Cafmeyer sluiten deze bijzondere studie af. Bijzonder handig tenslotte is de woordverklaring van de specifieke terminologie die in de publicatie aan bod komt.