šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Weyts Staf -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

STAF WEYTS

Mechelen, 15 april 1909 – Brugge, 12 januari 1985

Schrijver van twee poëziebundels, – één aan het begin en één aan het eind van zijn schrijversloopbaan – van novellen en romans, maar ook van sprookjes en verhalen voor de jeugd
.

Staf Weyts was inspecteur bij het Ministerie van Volksgezondheid en bracht een groot deel van zijn leven door in Sint-Kruis bij Brugge. Zoals zovele Vlaamse letterkundigen debuteerde hij met poëzie. Zijn eerste bundel "Gedichten" verscheen in 1928 en werd ingeleid door priester-dichter Jan Hammenecker.

Hij schakelde echter vlug over naar proza: novellen en romans, maar ook sprookjes en verhalen voor de jeugd. Zijn jeugdboeken, zoals "De geheimzinnige hand" (1947) en "De gestolen kroon" (1953) werden indertijd gewaardeerd omwille van hun opvoedende waarde. De goede hoedanigheden van de mens haalden uiteindelijk toch altijd de bovenhand.

In zijn romans uitte Staf Weyts zich dan weer als de ontwarrer van dikwijls onontknoopbare psychologische problemen en als de zoeker naar het waarom van goed en kwaad. Hij hield het echter steeds bij de stelling dat een roman in de eerste plaats een goed verhaal moest zijn.

Tot zijn belangrijkste werken mogen we "Ontmoeting met Denise" (1954), "Gebed om verzoening" (1960) en "Gevangene van Hedwige" (1963) rekenen. Werken van hem werden vertaald het Duits, Zweeds en Fins.

Biografie

15 april 1909: Geboren te Mechelen.

Humaniora studies aan het Sint Romboutscollege te Mechelen.

1928: Zijn debuutbundel met de titel Gedichten 

1933-1951: Ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken, waar hij in de buitendienst de functie van inspecteur uitoefende.

1933: Debuteert met een eenvoudig jeugdverhaal: Colletje en Belleke. Het zal 2 jaar later nog eens herdrukt worden in het Nederlandse Poirtersfonds.

1937: Debuteert als romanschrijver met Met Hélène op de boot een psychologische roman, waar het hoofdpersonage een onverwachts vroegere liefde tegen het lijf loopt.

  • De roman Helene op de boot werd in ‘t Duits vertaald
  • In al zijn romans behandelt Staf Weyts complexe psychologische problemen en zoekt hij naar het waarom van goed en kwaad. Hij toont zich een goed vertegenwoordiger van wat men later in de letterkunde de katholieke probleemroman is gaan heten
  • Tegelijkertijd was hij een goed verteller die wist te boeien door zijn taalgebruik en vondsten qua structuur en vormgeving. Zijn adagio was dat een roman in de eerste plaats een goed verhaal moest zijn.
  • Tot zijn belangrijkste werken mogen we “Ontmoeting met Denise” (1954), “Gebed om verzoening” (1960) en “Gevangene van Hedwige” (1963) rekenen.

1939: Enkele van zijn gedichten werden door Paul De Ryck opgenomen in zijn bloemlezing ‘De jonge Vlaamsche Lyriek

1944: Verhuist naar Sint-Kruis bij Brugge, waar hij tot het einde van zijn leven bleef wonen..

1946: Met de roman ‘Sneeuw en zonde’ snijdt hij een gevoelig thema aan: de terugkeer van de dood gewaande soldaat, wiens verloofde intussen gehuwd is met een andere dorpsgenoot.

  • Deze roman komt dicht bij het realisme en zelfs het naturalisme in de zin dat Weyts op indringende wijze de ontluistering beschrijft van mensen die eenzijdig alleen oog hebben voor hun hartstochten.
  • Sneeuw en Zonde werd in het Fins en het Zweeds vertaald.

1947: Zijn jeugdboek De geheimzinnige hand werd destijds in katholieke kringen zeer gewaardeerd. Het is een aardig en knap verteld verhaal waarin de goede hoedanigheden van de mens uiteindelijk de bovenhand halen. Ook het latere De gestolen kroon (1953) was om dezelfde reden, de opvoedende waarde, erg in trek.

  • De Geheimzinnige Hand werd in 1950 in het Duits vertaald

1951: Was één van de medestichters van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond (CVKV). Hij was er al bij in 1951 tijdens enkele vergaderingen in het Roeselaarse Klein Seminarie en bij de stichting in de Sint-Andriesabdij. Uit deze vergaderingen en stichting is het Verbond gegroeid en ook het tweemaandelijks tijdschrift ‘West-Vlaanderen’.

  • Het CVKV werd in 1951 opgericht onder impuls van de jonge Westvlaamse bestendig afgevaardigde Jozef Storme. Het wou zich afzetten tegen een bepaald “negativisme” in de moderne artistieke scheppingen en bijdragen tot de herwaardering en bevordering van verschillende kunstuitingen vanuit een christelijke levensvisie en een Vlaamse reflex. Daarnaast nam het CVKV zich voor de materiële belangen van de Westvlaamse kunstenaars te behartigen en het algemene culturele peil van de bevolking op te tillen.
  • Aanvankelijk georiënteerd op West-Vlaanderen, zou het CVKV vanaf het midden van de jaren zestig zijn actieterrein verruimen.
  • Gelijktijdig daarmee werd het tijdschrift West-Vlaanderen omgedoopt tot Vlaanderen (1965). De uitgave van het blad is, samen met de jaarvergadering, steeds de voornaamste activiteit van het CVKV geweest. De vereniging organiseerde ook tentoonstellingen, verzorgde diverse artistieke uitgaven, participeerde aan internationale kunstbevorderende activiteiten enz., maar de weerklank van deze initiatieven was beperkter.

Staf Weyts was tevens redactielied van dit tijdschrift.

1952: Werkzaam bij het Ministerie van Volksgezondheid.

Was gehuwd met Louise Van der Poel en had vijf kinderen. Eén ervan Johan Weyts werd advokaat en senator voor de CVP.

Staf Weyts werkte tevens mee aan Dietsche Warande en Belfort, Vormen, Volk, De Vrouw, Periscoop enz.

Staf Weyts schreef ook hoorspelen voor volwassenen en voor de jeugd.

12 januari 1985: Overleden te Brugge.

 

ONDERSCHEIDINGEN

 

1962: Driejaarlijkse Prijs voor het jeugdboek van de Provincie Antwerpen.