šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Vermeulen Albert -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vermeulen Albert

Ex-libris ontworpen door Albert Vermeulen en getekend door de bekende Brugse graveur Renaat Bosschaert.
Deze ex-libris vertoont de St.-Bavokerk van Watou. Geboorteplaats van Albert, 17 december 1921,  hij werd  in deze kerk werd gedoopt op 21 december, deed er zijn Eerste en Plechtige Communie deed, werd er gevormd en huwde er op 24 april 1946 met Yvonne Gesouiere, eveneens te Watou geboren op 2 augustus 1922 en in Brugge overleden op 9 maart 1980 in de Franciscus Xaveriuskliniek.

De ex-libris vertoont trouwens de aangebouwde doopkapel uit de 18de eeuw tussen de kerk en de molen. De afbeelding van deze als monument geklasseerde kerk, afkomstig van een oude prentbriefkaart van voor de eerste wereldoorlog, mocht niet ontbreken, gezien enerzijds de hoger aangehaalde gebeurtenissen.

Anderzijds daar Albert Vermeulen nog steeds een niet onaanzienlijke rol vervult met betrekking tot de kerk, zij het dan deze van de Heilig Kruisverheffing te Sint.-Kruis, waar hij zich na zijn huwelijk vestigde in de toenmalige Congostraat (nu Marcus Laurinstraat) en vanaf 1 november 1949 in de vroegere Leegweg, nu Aardenburgseweg nr. 55.

Hij was een tiental jaren de penningmeester van de Kerkfabriek, acoliet bij de begrafenissen en maakte jarenlang deel uit van de Parochieraad.

Ook de windmolen mocht niet ontbreken. In de eerste plaats verwijst hij naar de naam Vermeulen. Anderzijds is het zo dat Albert bij het opmaken van de stamboom ontdekte dat zowel langs vaders- als moederszijde heel wat molenaars voorkwamen. Oom Arthur o.a. was sinds Bamis 1913 de molenaar van de Keibergmolen te Beselare, molen die als eerste door het intrekkende Duitse leger een prooi der vlammen werd.

De afbeelding op de ex-libris is echter deze van de plaatsmolen die tot 1923 te Watou in de Molenstraat stond en toen door Mejuffer Keignaert de Gheluveld, sinds 1921 eerste vrouwelijke burgemeester in België, werd aangekocht en aldaar opgesteld. Deze molen werd op 13 juni 1973 als monument geklasseerd.

Tenslotte lag het voor de hand dat hij een verwoed verzamelaar werd van oude molenzichtkaarten, foto's en documentatie. Links van de kerktoren eist de zon haar plaats op tussen het wolkendek, boven deze aan de Schreve (grens) gelegen landelijke gemeente die in de laatste decennia naam maakte, daar Artiestenmarkten en Gregoriaanse Festivals elkaar met de regelmaat van de klok opvolgden. Aldus geniet deze grensgemeente met geklasseerd centrum ruime bekendheid en belangstelling zowel uit buiten- als uit binnenland.
Albert Vermeulen was lid van de Werkgroep Geschiedenis (nu Heemkunde) Sint-Kruis van aanvang aan tot aan zijn overlijden op 05.13.1998.

Ewald Vancoppenolle (1994)

 

.