šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Verhegghe Andre -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verhegghe Andre


rustend handelaar
Beeweg nr. 5
8310 BRUGGE 3 Sint-Kruis

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat er te Sint-Kruis een afdeling werd opgericht van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond N.C.M.V., en naar aanleiding van dit zesde lustrum komt het als passend voor om eens de aandacht te vestigen op de stichter André Verhegghe. Hij is geen nijveraar of industrieel, geen academicus of bevoorrecht spreker, maar hij is een bescheiden harde werker geweest die woekerde met zijn talenten, een ondernemende handelaar die uit de ervaring van de dagelijkse praktijk werd gemotiveerd om zich in te zetten voor het lot van zijn soortgenoten en zich zo wist op te werpen als een pionier van de middenstandsbeweging in het Brugse.
Andre Verhegghe werd geboren te Sint-Kruis op 22 oktober 1911 als enige zoon uit een boomkwekersfamilie welke aanvankelijk gevestigd was langs de Male steenweg maar nadien langs de Boomkwekersstraat gingen wonen. Hij studeerde aan het St-Leocollege te Brugge en vestigde zich als handelaar in voedingswaren langs de Vossensteertstraat te St-Kruis zonder evenwel zijn aktiviteit als boomkweker op te geven. Het boomkweken zit hem trouwens in het bloed en tot op vandaag heeft hij als hobby behouden het kweken van bomen en sierstruiken.
Op 29 mei 1937 trad hij in het huwelijk met Bertha Michot, zijn trouwe en behulpzame echtgenote die hem drie dochters schonk: Francine, Josephine en Marie-Christine, die alle drie gelukkig gehuwd zijn en reeds voor zeven kleinkinderen hebben gezorgd.
Op vraag van de toenmalige onderpastoor E.H. Lammertyn startte André Verhegge in 1950 met een afdeling van de middenstand te St-Kruis. Hij was de eerste voorzitter en als medestichters en bestuursleden was hij toen omringd door o.m. volgende personen: Petrus Linthout, Daniël Sabbe, Maurice Verlinde, Jérôme Blanckaert, Edmond-Urbain Vanhaecke, Jozef Bursens, Jozef Danneeis, Albert Vanderostyne, die de tweede voorzitter zou worden en Georges Debree die toen het sekretariaatswerk op zich nam. Dit bestuur slaagde er na vrij korte tijd in om te Sint-Kruis een sterke middenstandsafdeling op te bouwen en talrijke initiatieven werden genomen om de handel en de nering in de eigen gemeente te bevorderen.
Uit die periode dateert reeds het ontstaan van de jaarlijkse grote tombola die toen echter rond de kermisperiode werd georganiseerd. Ook toen reeds was het jaarlijks ledenfeest een gebeurtenis van belang en het was voor het eerst in de geschiedenis dat handelaars en neringdoeners samen werden gebracht als vrienden in plaats van elkaar uitsluitend als concurrenten te aanzien. Uit oude dokumenten kunnen wij goed opmaken dat vooral de vriendschap en de samenhorigheid werden nagestreefd en treffend is wel volgend citaat uit een redevoering van André Verhegghe van 11 november 1953: "Dit feest zal er zeker toe bijdragen om ons allen nog nader tot elkaar te brengen, mekaar beter te leren kennen, begrijpen en waarderen. Wanneer er al eens kleine meningsverschillen bestaan mogen deze zeker geen hinderpaal zijn om elkaar de hand te reiken tot samenwerking om onze gemeenschappelijke belangen te verdedigen. Deze boodschap heeft nog niets van haar aktuele waarde verloren want ook vandaag ijveren wij voor dezelfde beginselen en dringen wij aan opdat alle handelaars en neringdoeners zouden beseffen dat alleen solidariteit en onderlinge samenwerking kan leiden tot een zo noodzakelijke betere verstandhouding en het veiligstellen van de toekomst.
In 1952 werd André Verhegghe voorzitter van de gewestelijke beroepsvereniging door voedingsdetaillanten en in 1954 werd hij verkozen tot provinciaal voorzitter. Hij werd opgenomen in het Dagelijkse Bestuur van het Gewest Brugge- Torhout-Kust van het N.C.M.V. en werd tevens lid van het Nationaal Bestuur van het Verbond voor Detailhandelaars in voedingsmiddelen.Het was voor hem in die periode van zijn leven een uiterst zenuwslopende en drukke tijd, die het uiterste vergde van zijn doorzettingsvermogen en gezondheid. Bijna iedere dag was hij na zijn reeds zware dagtaak aanwezig op een of andere vergadering om aktief deel te nemen aan de opbouwen uitbouw van zijn sociale organisatie voor zelfstandigen, het N.C.M.V. Het is deze organisatie die er in zou slagen om het lot van alle zelfstandigen van het land te verbeteren en die tot op vandaag de grootste en meest representatieve organisatie is gebleven voor zelfstandigen. Het sociaal statuut voor de zelfstandigen was nog een droom die door vastberaden en volgehouden inzet moest verwezenlijkt worden. Het is en blijft een eer voor ons gewest dat het de persoonlijke inzet van onze toenmalige gewestvoorzitter, Gaby Vandeputte, is geweest die dit op wetgevend vlak wist te realiseren. Het pensioen voor de zelfstandigen, kinderbijslagen, ziekteverzekering voor grote en kleine risiko's, de strijd tegen grootwarenhuizen, sluikwerk en sluikhandel. Allemaal onderwerpen die uiterst belangrijk waren en nog zijn. Ook de Vestigingswet die moest zorgen voor een betere opleiding en \lervolmaking van de zelfstandigen moest worden verwezenlijkt. Aan dit alles heeft André Verhegghe in alle bescheidenheid medegewerkt op de plaatsen waar hij werkzaam was en het was ook in die tijd dat hij medestichter was van het Vormingsinstituut voor Kleine- en Middelgrote Ondernemingen dat onder de bekwame leiding van Roger Windels zou worden uitgebouwd tot een van de meest doeltreffende vormingsscholen in Europa ten bate van jonge zelfstandigen en jonge patroons.

Deze sociale inzet leidde André Verhegghe bijna fataal naar de politiek omdat zijn dagelijkse ervaring hem had geleerd dat het in de politieke arena was dat de beslissingen vielen die bepalend zouden zijn voor de toekomst. In 1956 werd hij lid van de provincieraad van West-Vlaanderen, als opvolger van wijlen Arthur Olivier en gedurende zes jaar zou hij in die hoedanigheid zetelen. In 1958 werd hij verkozen als lid van de gemeenteraad van Sint-Kruis en onmiddellijk werd hij schepen van de burgerlijke stand en de middenstand. Hij zorgde voor de afschaffing van de belastingen op personeel en motoren en het is jammer te noemen dat deze belasting opnieuw moest ingevoerd worden want zij heeft negatief resultaat op de tewerkstelling. Bij het ontstaan van groot-Brugge in 1970 legde hij alle politieke aktiviteiten stil en werd hem door de goeverneur de titel van ere-schepen verleend.

In 1960 werd hij onderscheiden als laureaat van de arbeid maar zijn mateloze inzet werd hem fataal en hij werd op 49 jarige leeftijd getroffen door een trombose waardoor hij een lichte verlamming opliep. Met wilskracht wist hij echter ook deze beproeving te boven te komen en na enkele maanden was hij reeds opnieuw aktief en werkte hij aan een nieuw plan n.1. het bouwen van een grote zaal en ontmoetingsplaats voor St-Kruis in een nieuwe verkaveling langs de Boogschutterslaan. Op 30 mei 1962 werd de S.V. Vereniging voor Zelfstandigen en Burgerij 't Schuttershof opgericht. André Verhegghe werd de eerste voorzitter en hij vormde een Dagelijks Bestuur met Jozef Danneels, Antoine Huys, Marcel Focke, Gilbert Leuridan, René Kerkaert en Jozef Gilté, die als sekretaris fungeerde. In september 1964 werd het Schuttershof officieel geopend en het is zeker niet overdreven om te vermelden dat het tot op vandaag niet meer weg te denken is in het sociaal- en culturele leven van Sint-Kruis. Er werd een ontmoetingsplaats geschapen waar jong en oud zonder enig onderscheid welkom is. Als voorzitter van 't Schuttershof werd André Verhegghe na enkele jaren opgevolgd door Ing. Daniël Helewaut die het modern management in de zaal bracht en als bekwaam zakenman deze vereniging een gezonde financiêle struktuur wist te geven. Deze grote zaak werd tot bloei gebracht samen met de familie André Matthys die voor een zeer verzorgde en eerlijke uitbating instonden.

In 1964 bouwde André Verhegghe een zelfbedieningszaak in Ter Loo in de nieuwe wijk die daar tot stand kwam door de Maatschappij voor de Kleine Landeigendom, een wijk die tot op vandaag als zeer geslaagd moet genoemd worden en waar het prettig is om te wonen.
André Verhegghe bleef er aktief als handelaar totdat hij in september 1972 van een verdiende rust ging genieten. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Albert Vanderostyne zijn medewerker van het eerste uur en nam zelf de titel aan van ere-voorzitter. Hij werd onderscheiden met het Bijzonder ereteken Eerste Klas.
Toch bleef André Verhegghe nog aktief in het sociale leven. Hij werd de eerste voorzitter van de C.R.M. van Sintkruis, de ontspanningsclub voor rustenden uit de Christen Middengroepen die ieder woensdagnamiddag in 't Schuttershof samenkomen en hij bleef voorzitter van de kerkfabriek van St-Lutgardisparochie in opvolging van wijlen Jef Devroe.
De laatste jaren is hij tevens een geziene figuur in de schutterssport. Inderdaad zoekt hij meer en meer zijn ontspanning met pijl en boog en onder de wippen weet hij vooral vriendschap en bescheidenheid te waarderen.
Na dertig jaar trouwe, volgehouden en belangloze inzet ten bate van de zelfstandigen van Sint-Kruis willen wij André Verhegghe oprecht danken voor het goede voorbeeld dat hij ons heeft gegeven, voor de trouwe vriendschap die hij ons heeft verleend en voor het spoor dat hij heeft getrokken. Een spoor dat wij blijven volgen.

21 maart 1980
Mr. Johan Weyts

Andre Verhegghe overleed op 08.05.1994