šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Vanderostyne Albert -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vanderostyne Albert


rustend uurwerkmaker
Geboren te Loppem op 04.03.1917
Moerkerkse Steenweg 172
8310 Brugge 3, Sint-Kruis

Albert Vanderostyne heeft zijn gouden jubileum als uurwerkmaker gevierd en dit is een feit dat wij niet onopgemerkt willen laten voorbijgaan omdat hij behoort tot die personen die een blijvende invloed hebben gehad op het dorpsleven te Sint-Kruis.
Sinds april 1933 is hij uurwerkmaker, een beroep dat hij als een van de mooiste ter wereld kenmerkt, en waarin hij zowat alles heeft ervaren en meegemaakt. Hij is ook juwelier en opticien, maar zichzelf hoort hij liefst aangesproken als uurwerkmaker en hij heeft daar zijn redenen voor, niet alleen zijn grote beroepsliefde maar ook het feit dat hij uit een familie stamt met een echte traditie als uurwerkmakers.
Albert Vanderostyne werd op 4 maart 1917 geboren te Loppem als jongste kind van het gezin Edmond Vanderostyne en Leonie De Graeve. Vader was uurwerkmaker en moeder dreef een tekstielhandel zodat Albert werkelijk mag beweren dat hij in een echt middenstandsgezin werd opgevoed en deze belevenis heeft hem definitief gevormd en beïnvloed en betekende het zaaibed voor de vele initiatieven die hij later zal nemen ten bate van deze sociale groep. Vader Edmond was een boom van een vent, zoals men dat zegt, maar vooral was hij begaafd met een grote natuurlijke aanleg voor al wat verband hield met fijne techniek en mechaniek. Het uurwerkmaken zat hem werkelijk in het bloed en hij was dan ook een ideale leermeester voor vijf van zijn zes zonen die hem in zijn voetstappen als uurwerkmaker zouden volgen.
Alle hebben hun vakopleiding bij hem genoten alvorens zich zelfstandig te vestigen te Loppem, St-Andries, Jabbeke, Steenbrugge en St-Kruis, zodat bij wijze van boutade zou kunnen gesteld worden dat de naam Vanderostyne in onze streek als een synoniem werd aanzien voor een uurwerkmaker van kwaliteit.
Alleen Marcel Vanderostyne koos een loopbaan als ambtenaar, bij het ministerie van Financiën. Albert volgde zijn lagere school te Loppem en ging daarna studeren aan het St-LeocoDege te Brugge totdat hij in april 1933 er de voorkeur aan gaf zich thuis verder te bekwamen als uurwerkmaker onder de deskundige leiding van zijn vader.
Albert was te Loppem erg geliefd en als jongeling heeft hij daar heerlijke jaren doorgebracht.
Inderdaad kan Albert heel uitbundig zijn en zijn vrienden weten dat hij. vaak het ganse gezelschap urenlang kan bezighouden met fratsen, liederen en verzen die evenwel veelal in verband staan met zijn beroep.
Vooral rond de tijd van St-Kruis kermis kan dit bij, de schuttersvrienden worden beleefd. .
Bij vreemden kan hij soms stug en principeel rechtlijnig overkomen, maar dit vindt zijn oorsprong in de ernst waarmede hij alle zaken aanpakt.
Op 13 november 1945 trad hij te Loppem in het huwelijk met Angèle De Pauw de lieftallige dochter van de bekende smid Medard De Pauw en sinds die dag is zij niet meer geweken van zijn zijde als de vrouw die de hoeken kon afronden en steeds met een glimlach in de zaak aanwezig was.
Op 22 december 1946 werd hun zoon Edmond geboren, genoemd naar zijn grootvader.
Hij is thans succesvol journalist bij de Standaard-groep waar hij onmiddellijk na zijn universitaire studies aan de Universiteit te Leuven werd opgenomen.
In Loppem was er echter geen plaats voor twee uurwerkmakers met de naam Vanderostyne en zo kwam Albert met zijn jong gezin naar St-Kruis waar hij op 18 september 1947, naar aanleiding van de traditionele kermis, een zaak opende in het huis van de familie Linthout langs de Moerkerkse Steenweg aan de kerk, waar thans Jan Danneels zijn schoenhandel uitbaat.

Het was een huis met twee grote uitstalIarnen. In het raam links kon men uurwerken en klokken bewonderen en in het rechter raam kon men de jonge uurwerkmaker aan het werk zien, die vanop zijn werkplaats het ganse dorpsleven kon overschouwen.
Grote attraktie aan deze jonge handelszaak was het toen voor St-Kruis totaal nieuwe feit dat zij met "daglicht" werd verlicht. De start werd een succes en volgende anekdote zal dit duidelijk maken. Albert had aan zijn opening veel aandacht geschonken en als grote blikvanger had hij een kanjer van een pendule aangekocht, die als groot pronkstuk zou worden aangewend in het uitstalraam dat speciaal voor de opening en de kermis feestelijk werd ingericht.
Na enkele uren reeds kwam echter al een liefhebber opdagen die dit prachtstuk onmiddellijk aankocht. Albert was natuurlijk blij met deze verkoop maar had toch de durf om aan zijn koper te vragen indien hij de klok na de kermisdagen mocht leveren. Deze vraag, niet omdat hij te veel werk had, maar wel omdat hij deze klok als blikvanger wenste te behouden voor de kerrnisdagen. De koper wilde echter zijn aankoop onmiddellijk in zijn eigen woning plaatsen en zo kwam het dat onze nieuwe uurwerkmaker te St-Kruis, tijdens zijn eerste kerrnisdagen zijn blikvanger kwijt was vóór de kermis goed was begonnen. Dit feit is op zichzelf misschien onbelangrijk, maar het betekent veel in het leven van een jonge uurwerkmaker.
Sint-Kruis was voor Albert Vanderostyne niet helemaal onbekend. Zijn nicht Maria Riemaecker was gehuwd met de bekende smid Daniël Sabbe en een gewezen onderpastoor van Loppem E.H. Daniël Lammertyn was te St-Kruis benoemd geworden.
Ook moet het gezegd worden dat andere jonge zelfstandigen uit die tijd zoals Jozef Bursens alles deden wat mogelijk was om hun jonge collega zo spoedig mogelijk echt in te burgeren. In 1947 nog stichtte men een schuttersgilde voor de liggende wip in café St-Elooi en naast Daniël Sabbe, Achiel Vandorpe, André Debruyne, Jozef Bursens en Robert Defreyne was ook Albert Vanderostyne reeds van de partij.
Ook bij de staande wip was hij vlug thuis en kon hij de Sirevogel afschieten. Tot op vandaag is hij als raadslid aktief in het bestuur van deze aloude gilde.
Op 21 december 1948 werd zijn eerste dochter Rose-Ann geboren. Na succesvolle studies tot psychologe trad zij in het huwelijk met haar collega Pierre Gantois.
Toen in 1949 het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond, het N.C.M.V., ook te Sint-Kruis werd gesticht op initiatief van de toenmalige bewegingssekretaris Jacques Fieuws en gewestproost E.H. Fruytier was ook Albert Vanderostyne bij de oprichters. Een aktieve kern werd gevormd door onderpastoor E.H. D. Lammertyn. André Verhegghe werd de eerste voorzitter, Georges Debree de eerste sekretaris en als andere stichters vermelden wij Daniël Sabbe, vader van Charles Sabbe, Joseph Danneels, vader van Robert en Paul Danneels, Jozef Bursens en wijlen Maurice Verlinde. Het was een echte pionierstijd.
Na de dagtaak ging men op huisbezoek bij collega's zelfstandigen om hen te overtuigen ook lid te worden van deze interprofessionele beroepsorganisatie die vrij vlug in alle gemeenten van Vlaanderen aktief werd en die tot op vandaag een beslissende invloed heeft verworven bij de verdediging van de beroepsbelangen van de zelfstandigen.
Op 30 augustus 1952 werd in het gezin van Albert Vanderostyne een tweede dochter geboren: Claudine, die thans de opvolgster van haar vader is geworden in de uurwerk-en juwelierszaak langs de Moerkerkse Steenweg in het ouderlijk huis, maar ook nog haar eigen optiekzaak in het Winkelcentrum blijft runnen.
Zij huwde met Patrik Van Steenkiste, specialist in kontaktlenzen en uitbater van het Brugs Kontaktlenscentrum, en is moeder van vijf flinke kinderen.


In 1964 beslistte een groep vooraanstaande landbouwers, middenstanders en mensen uit de burgerij om een coöperatieve vennootschap op te richten die zich tot doel stelde St-Kruis een ontmoetingsplaats te geven.
Men zou een grote zaal, een café en bowling oprichten langs de nieuw ontworpen Boogschutterslaan en omdat toen de aloude St-Sebastiaansgilde daar was gevestigd zou men de zaal 't Schuttershof heten.
Ook hier vinden wij Albert Vanderostyne bij de initiatiefnemers en later zou hij gedurende verschillende jaren afgevaardigd-beheerder zijn van deze bloeiende vereniging die tot op vandaag haar groot nut heeft bewezen.
In 1962 werd Albert Vanderostyne lid van de kerkfabriek van de H. Kruisverheffing, taak die hij tot op heden nog vervult.
Na lange tijd verslaggever en sekretaris te zijn geweest werd Albert Vanderostyne in 1965 voorzitter van het N.C.M.V. St-Kruis, funktie die hij tot september 1978 bleef vervullen.
Onder zijn impuls startte men in 1969 met een eerste Kontakt- en Handelsbeurs in 't Schuttershof, initiatief dat tot op vandaag is blijven voortbestaan want ook dit jaar organiseert de middenstand van St-Kruis opnieuw deze beurs van 28 april tot en met 1 mei. De ganse zaal van 't Schuttershof zal weer omgetoverd worden tot een staalkaart van het aktieve en energieke leven van onze lokale handel en nijverheid.
Met vaste hand en begaafd met grote mensenkennis heeft Albert Vanderostyne de middenstand geleid. Hij was overtuigd van de noodzaak van deze beweging en kon niet begrijpen waarom niet alle handelaars en neringdoeners of beoefenaars van vrije beroepen onmiddellijk inzagen dat zij lid moesten worden, niet alleen uit solidariteit, maar ook uit eigen belang, omdat deze organisatie hun belangen behartigde en beveiligde voor de toekomst.
Zijn beslissingen nam hij in het belang van de gemeenschap, ook wanneer hij hierdoor persoonlijk minder populair zou worden.
Hij vroeg respekt voor zijn beweging en voor hen die er zich belangloos voor inzetten.
Hij heeft de voor- en nadelen gekend van het voorzitterschap.
Maar na een tegenslag had hij de moed om steeds opnieuw te herbeginnen, zoals hij dit ook in zijn eigen beroepsleven steeds heeft waargemaakt, zelfs toen hij, op één nacht alles werd bestolen wat hij jarenlang had opgebouwd.
De lafhartige dieven werden nooit ontmaskerd en dit blijft een bittere pil om te slikken.
Albert Vanderostyne, tot op vandaag zijt U aktief en bedrijvig in het bewegings-en verenigingsleven van St-Kruis.
Wij zijn U dankbaar voor Uw jarenlange inzet en toewijding.
Geniet samen met Uw geliefde echtgenote nog lange jaren van de vruchten van Uw arbeid, maar blijf voor ons intussen de goede raadgever en vriend, zoals wij die reeds zovele jaren mochten waarderen.

Sint-Kruis, 21 maart 1984
Mr. Johan Weyts

Albert Vanderostyne overleed op 05.01.2008