šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Van Hevel Michel -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Van Hevel Michel


Michel Van Hevel
distilleerder
°Sint-Kruis, 10.8.1924
Pijpeweg 69
8310 St-Kruis

Wanneer de spreuken: 'arbeid adelt" en "Rust roest" op iemand van toepassing zijn, is het ongetwijfeld op de bekende Malenaar Michel Van Hevel die sinds 1.9.1984 als distilleerder bij de Nederlandse Gist en Spiritusfabriek op rust ging.
Inderdaad is hij een figuur, zoals die waaraan men in de wielersport met heimwee terugdenkt, uit de heroïsche tijd van de "Flandriens" zoals de groep ijzersterke Westvlamingen in de vroegere Ronden van Frankrijk werden genoemd en die door hun wilskracht, sterkte en taai doorzettingsvennogen de bewondering van eenieder afdwongen. Zo ook kennen wij Michel Van Hevel als een man uit één stuk, schijnbaar onvermoeibaar, die tijdens zijn aktieve leven iets heeft opgebouwd waar hij thans - als man op rust - fier mag op terugblikken.
Michel Van Hevel werd geboren op 10 augustus 1924 als derde kind in het gezin van Adam Van Hevel en Judith Coolman die met hun groot gezin woonachtig waren langs de Pijpeweg te Male in het hoevetje dat naast de huidige woning staat van Michel. Vader was als landbouwersknecht tewerkgesteld op het toenmalig bedrijf van Jules Lootens in den Broek waar thans Auke Rijssenbeek de Nederlandse bloembollenkweker woont. Merkwaardig is dat de 8 kinderen in het gezin van Adam Van Hevel alle voornamen hebben die beginnen met de letter M: Margriet, Maria, Michel, Monique, Madeleine, Marcella, Martha en Martin.
Het was een mooi gezin maar ook voor verstandige kinderen als Michel was het toen praktisch onmogelijk verder te studeren want alle handen moesten medewerken om ieder jaar de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen.Zo ging ook Michel Van Hevel onmiddellijk na zijn lagere school werken op de hofstede van Edmond Lonneville als koewachter;deze hofstede stond toen centraal in het gebied waar later de Malehoekverkaveling zou tot stand komen. Van 1941 ging hij als landbouwersknecht werken op het bedrijf van Alfons Busschaert.
Michel vormde .er zijn karakter en staalde er zijn wilskracht. Om 5.30 uur 's morgens begon de dagtaak die eerst eindigde om 20 uur. Op dit landbouwersbedrijf leerde Michel volledig de landbouwersstiel. In die periode vormde het bedrijf van Alfons Busschaert waarschijnlijk het best uigeruste bedrijf van de streek. Het beschikte ook over de eerste traktor. In 1942 kwam Michel Van Hevel in botsing met de bezetter.
Zoals vele andere jongeren van zijn leeftijd werd hij verplicht naar Duitsland te gaan om er te arbeiden. Hij weigerde dit evenwel en met de medeplichtigheid van Fons Lietaert, de toenmalige eigenaar en uitbater van het hotel "Jacobs" die een bekend weerstander was maar als hotelier hogere Duitse officieren herbergde, werden valse papieren opgesteld waarin Michel als vrijgestelde werd aanzien.
Op 12 oktober 1944 kwam dan de lang verwachte bevrijding en Michel verliet de hofstede van Fons Busschaert die trouwens zoals de ganse Broek en de Damse vlakte gedeeltelijk onder water was gezet door aftrekkende Duitse troepen en gaf zich aan als oorlogsvrljwilliger. Als soldaat van het le fusilliers bataljon trok hij in december 1944 reeds naar het Nederlandse front aan de Maas-linie en de Moerdijk waar hij vocht tot de bevrijding van Nederland in mei 1945. Nadien werd hij met zijn bataljon ingelijfd in het Engelse leger en verscheept naar Ierland waar hij een speciale opleiding genoot om eventueel ingezet te worden in de oorlog tegen Japan.
In augustus 1945 vielen evenwel de Amerikaanse atoombommen die de onvoorwaardelijke overgave van Japan tot gevolg had en op 12 april 1946 werd Michel Van Hevel definitief gedemobiliseerd in Turnhout.
Terug in St.-Kruis werd hij door bemiddeling van de heer. Jean Vermeulen als losser en lader aangeworven in de Koninklijke Nederlandse Gist en Spiritusfabriek te Brugge: aanvankelijk bestond zijn eerste taak uit het maaien van het voetbalveld op de terreinen van Rust Roest langsheen het Zuidervaartje maar dan ging hij over naar de 3 ploegen-dienst in de oude Gistfabriek en werkte daar ruim elf jaar o.m. aan de molens, in de cylinderplaats, aan de P-bakken en de lucht- en kookkuipen.
In 1959 werd hij als distilleerder aangesteld, taak die heel wat verantwoordelijkheidszin eiste: hij zou zo 25 jaar lang tot 30.8.1984 stokerrectificator zijn in de distilleerderij.
Hij werd er zowel door zijn oversten als door zijn werkmakkers zeer gewaardeerd omwille van zijn eerlijkheid, zijn toewijding, zijn inzet en zin voor solidariteit.
Het meest treffende bewijs hiervan is dat hij in 1967 lauareaat van de arbeid werd.
Het ploegenstelsel waarin hij 38 jaar lang heeft gewerkt, bracht mee dat Michel in feite zijn gans leven lang onregelmatig heeft geleefd: inderdaad heeft hij steeds de afwisseling gekend om ofwel om 6 uur 's morgens ofwel 's middags om 14 uur ofwel 's avonds om 22 uur te moeten beginnen aan zijn taak.
"Men kan dit enkel volhouden wanneer men een goed gestel heeft, kerngezond is en een echtgenote, die hiervoor begrip kan opbrengen" aldus Michel Van Hevel.
Intussen was hij op 2 december 1950 in het huwelijk getreden met Regina Van Dierendonck dochter uit herberg "de Meiboom" Lodewijk van Malestraat te Male.
Tot op heden vormen zij een gelukkig echtpaar met 3 zonen en 2 dochters: Lucien, Patrick, Carine, Dorine en Guido.
Naast zijn beroepsarbeid in de N.G.S.F. was Michel Van Hevel een biezonder aktief man. Meer dan 30 jaar helpt hij het feestkomitee van Male en St.-Kruis bezielen en van 1958 tot 1978 - wanneer de afschaffing werd beslist door de gemeenteraad van de stad Brugge was hij veldheer bij de besturende kommissie van het Maleveld en het mag onderstreept worden dat hij in feite de grote inspirator en uitwerker was van de ruilverkaveling die in de jaren 1970 werd doorgevoerd op het Maleveld en waardoor het mogelijk was dat de verschillende perceeltjes bewerkt door eenzelfde gebruiker, werden samengevoegd in grotere percelen. Tot op vandaag heeft men hiervan het nut.
Tevens was hij gedurende meer dan 20 jaar speler en bestuurslid van de toenmalige voetbalclub F.C. Male, voorloper van Jong-Male. Verder heeft hij reeds elf maal de wielerwedstrijd van Male Sportief ingericht, gebeurtenis die steeds meer succes en volk kent en waarvoor Michel wekenlang de baan opgaat om dit mogelijk te maken.
Verder blijft hij zich inzetten opdat het feest van de derde leeftijd en het Sint-Niklaasfeest voor de kinderen, vroeger ingericht door de besturende commissie van Maleveld, verder kan doorgaan.
Ten slotte moeten wij nog vermelden dat Michel Van Hevel naast zijn taak in de Gistfabriek, biezonder aktief is geweest en nog is als ceremoniemeester. Nu hij op rust gesteld is, blijft hij deze taak als zelfstandige verder uitoefenen. In het gezelschapsleven is Michel een graaggeziene gast en metgezel.
Hij is bestuurslid van talrijke verenigingen maar ongetwijfeld ligt de Koninklijke en Keizerlijke St.Sebastiaansgilde van St.-Kruis hem het nauwst aan het hart.
Hij is er gewezen sire en behoort nog steeds tot de beste schutters van het Gild.
Michel Van Hevel is een voorbeeld voor zeer vele jongeren.
Deze bijdrage moet dan ook aanzien worden als een blijk van grote waardering naast de militaire en. burgerlijke eretekens die hem reeds ten deel zijn gevallen.
Wij wensen Michel en echtgenote Regina nog vele gelukkige jaren midden onder ons.

Mr. Johan Weyts
St.-Kruis 1.september 1985

Michel Van Hevel overleed op 26.04.2008