šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Sint-Kruizenaars -  Huwijn Anna -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Huwijn Anna

Genealogie van de familie Huwijn:

1. Arnould Huwijn °26.09.1565        x Rams Antoinette
    - Arnould Huwijn            x van Heestert Anne
        - Josine H. °20.10.1592
        - Marie H. °25.05.1595
        - Adrien H. °10.06.1598
        - Anna H. ° 05.01.1601    + 02.02.1656
        - Alexandre °05.01.1604
        - Cornelie H. °06.02.1606
        - Arnould H.° 02.03.1608     + 22.10.1660
            - Arnould H. ° 23.10.1634        x van Houcke Jos
                - Francois °07.10.1664 + 0.02.1741  x Caroline de Villegas
                     - Charles en
                     - Joseph (celibataire) 
               
 - Herman H, klerk van de vierschaar en jezuiet
                    - Pierre, heer van ter Heyden, hij heeft dit geërfd van zijn kozijn Josep
                     
 x Marie  de Grave,
                            - 
Anne-Françoise + St.-Pieters              18.01.17
                 
  - Anne-Therese H x Jean Beaucourt
                   
- Marc, Antoon H x Neyts Jeanne bestuurder van  het St.Nicolaas                                Godshuis) en overleden op 30.10.1708

De Eigenares
Huwijn Anna, Françoise was de dochter van Pieter en Marie de Grave. (zie hoger) Zij stierf ongehuwd.  
Zij bezat volgende eigendommen,
- 36 huizen te Brugge
- de heerlijkheden Craesen te Vladslo/Bovekerke en De Nieuwe Heyde te Vladslo
- één molen te Vladslo. Het betreft hier de molen waarvan sprake in RAG., Fonds Wetachtige Kamer, bundel 301en in ons "Opsporing Verzocht",  Het ging hier over een octrooi verleend werd op 18 juni 1770 aan Anne Huwijn. Aangezien het maalrecht in het graafschap Vlaanderen dominaal was moest de graaf toelating geven tot het oprichten van molens en kon  daar op  dus octrooirechten eisen via de ontvanger-generaal van de grafelijke domeinen. Een molen kon drie eigenaars hebben nl. de eigenaar van de grond, van het gebouw en van de draaiende delen.
Wij vinden in de Staten van Goed (erfenisaangifte) het volgende over de molen:
d'Overledene was gheldende te Vladsloo een huijs met molen op 1-1-0 roeden land
Voorts als per meer maels gheciteerden rekeninghe administrataire folio 122 recto en verso heeft aen d'overledene behoort een graen ende oliemolen met d'huysinghe ende ontrent den nombre van 4 lijnen landts ghestaen ende gheleghen ter prochie van Vladslo.
Als folio 123 verso verpaght aen Pieter Joannes Teunninck op de borgtochte van Joseph Teunijnck sijnen vader voor den tijdt ende termijn van drije sesse ofte neghen jaren, 't eerste ingegaen prima meije 1783 ten prijze ende in advenante van twee en dertigh ponden grooten tsjaers  sijn danof aldaer de paghten goet ghedaen onder verantwoort tot ende met prima meye 1786.
Mits het desistement (afstand doen) van den voornoemden Theuninck is den voornoomden molen, huijs, ende erfve verpaght gheworden aen Pieter Catteau voor ghelijcken termijn sesse ofte neghen jaeren inghegaen eersten meye 1788 ten prijse ende advenante van sesendertig ponden grooten tsjaers alles breeder volgens den pachtbrief daer van sijnde waer toe alhier uyt corthove wort gherefereert.
Dies vanden voornoomden Catteau door den rendant is ontfanghen gheworden de somme van ses en dertigh ponden over sijn eerste jaer paght vervallen lesten april 1789 tgonne  soo alhier wordt uyt ghetrocken ende vergoet dus de selve 36 ponden
Rest 1790
Nota als dat alle de draeyende wercken van de molen sijn toebehoorende aen den
pachter dus al hier voor memorie
- gronden te Sinte Catherine-Oostende, Bovekerke, Vladslo, Handzame, Slijpe, St.Pieters-op-de-dijk (waaronder Den Boogaert, Ter Poele, Calcaerts, Rabaudenburg, Ter Walle)., Zuienkerke en het kasteel ter Heyde te Vladslo alles te samen  groot 197-2-6 gemeten
   leen van vaders zijde te Sint-Kruis groot 9-1-84 gemeten. Het gaat hier over het kasteeltje op de Eikenberg en Kastanjelaan te Sint-Kruis.
Andere leenen door wijlent s'overledens haer vaeder gekoghtet ende degonne aen d'overledene sijn toe ghecommen als hoir unicq (enige erfgename) ten sterfhuyse van de hier vooren nogh ghenoemde jouffrauwe Maria Huwijn , haere suster de welcke van ghelijcken oock te volghen doen erven  als voorgaende
Leen in Ste Cruys bij Brugge
9-1-84 roeden
Alsvooren heeft aen d'overledene ghecompeteert een leen groot volghens de recepisen neghen ghemeten en half ende volghens oude lant maete groot neghen gemeten een lijne en vier en tachtigh roeden landt gheleghen ter prochie van Sinte Cruys buyten deser stadt Brugghe ter heerlijckhede van Sijseele oost van de kercke bewesten het casteel van Pudebrouck paelende van twee zijden aen de straete gehouden den voorschreven leene vanden hove van vlaesloo, staende ten dienste van trauwe ende waerhede ten relief ende camerlinckx gelde van vollen coope telcker verandrijnghe, ende voorts ten  dienste van een paar spooren telcken nieuwe jaerdaeghe, daer vooren men ghelt volghens de oude recepissen vier schele paresijke tsjaers, ende voorts ten alsulcken laste van thienden pennijnck allienennatie ofte belastijnghe als alle andere leenen staen gehouden van den voornoomden leenhove van Vlasloo,
Door wijlent dheer ende meester Petrus Huwijn 's overledens vaeder verkreghen bij coope door hem danof ghedaen jeghens vrauw Marie Godelieve Boom, douarière van don Augustijn Hartado y Mendozza als per acte van erfvenisse ghepasseert in daeten vier en twintighsten november seventhienhondert elfve. Ende de letteren van recepisse daer oppe ghevolghtet den sevensten december daer naer.
Sijnde de voorschreven partije van neghen ghemeten een lijne vierentachtigh roeden leen landt als folio 107v in cheijnse ghegeven aen Jacobus Sabbe ghetrauwdt met de weduwe van Jan van den Driessche ende dat het scheen dat d'overledene de selve naderhandt hadde verlangt voor ses jaeren ten prijse ende advenante van vijf ponden grooten tsjaers den hoop ende sijnde danof ze pagteten verantwoort als folio 108v tot ende met den jaere 1787
Rest 1788
De post wordt alhier vergroot over de prijsie boomen 
- Vrij en onbelaste onroerende goederen te Meetkerke, Sint-Jan-Uitkerke, Westkapelle, Knokke, Oostkerke, Dudzele, Houtave, Stalhille, Klemskerke, Bredene, Ettelgem, Zedelgem, Aartrijke, Eernegem, Koekelare, Handzame, Slijpe, Westkerke, Keiem,alles te samen  groot 471-2-187 gemeten. 
Dit wil dus zeggen:  36 huizen, 1 kasteel, 1 molen, 2 heerlijkheden, 14 hofsteden, 280 ha gronden, en  enkele rentevestigingen.