👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Kroniek en Processen -  1915 en 1916 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1915


Begin 1915

De gemeentekas had onvoldoende geld in de lade om drie redenen:

1. de financiële nood te delgen bij de families die hun kostwinner naar de oorlog zagen trekken,
2. alsook bij de nijverheidswerklieden die onvrijwillig werkloos waren, doordat hun werkgever een buitenlander was en deze daardoor België moest verlaten of doordat hij zijn bedrijf had in een gebied dat niet toegankelijk was of omdat er eenvoudig geen werk was.
3. omdat de gewone openbare financiën door de oorlog niet functioneerden.

De gemeente deed  daarom  beroep op de private markt. In Sint-Kruis was dit de Raiffeisenkas (nu KBC, voorheen Cera). De intrest die de gemeente moest betalen bedroeg 5% vanaf  6 november 1914, vanaf 21 april 1915 3% en vanaf 3 februari 1917 4%. Als eindvervaldag stond vermeld "tot 6 maand na de oorlog".
Volgende personen schoten geld voor: Hector  De Schepper, Adolf Hoste-Huys, Eduard Huys, Arthur Van Hoorickx, Amedée Snauwaert, Theofiel Snauwaert, Auguste Aernout, Henri De Clercq, August De Meulenaere, Frans Vandevelde, Victor Carrebrouck,  Pieter Lamote, Leon Timmerman, Edward De Meulenaere, Karel Vandierendonck, Henri Vandamme, Wed. Leopold Vandecasteele, Jacobus Vandamme, Louis Lonneville, Joseph Viaene, Karel Van Loo, Leon Vincke, Leopold Debruyne, Julien Deloof, Karel matthijs, Petrus deloof, Sidonie debruyne en Jean Vandereecke.

11.02.1915

Werd er een volkstelling gehouden.Er verbleven 4.483 te Sint-Kruis. 4.445 Belgen waarvan 2784 in het "Dorp", 387 in het "Wezengesticht", 311 op "den Broek", 623 in Male, 341 op Vivenkapelle, en 8 Fransen, 29 Nederlanders en 1 Duitser.

16.02.1915
Dr. Schacht moet zich wenden tot de ziekenzaal van het 1ste bataljon van het 3de Marine-infanterieregiment in de villa's van Mevr. Van Zuylen langs de Maalse Steenweg (nu kledingzaak De Leye)

24.02.1915                            
Er moesten 1200 marinesoldaten en 200 paarden ingekwartierd worden te Sint-Kruis.

19.03.1915
Verboden van nog drukwerk uit te geven zonder toelating van de Kommandatur.

01.04.1915
Een echtpaar is gevlucht en heeft hun twee kinderen van vier en half en twee jaar in het gemeentehuis achtergelaten. De kinderen worden ondergebracht bij Leonie Coene en zij ontvangt daarvoor ondrhoudsgeld.

09.04.1915

Op deze dag werd het "Comitè tot onderstand en bevoorrading van Sint-Kruis" opgericht.

Het bestond uit 13 leden en alle politieke strekkingen en standen waren erin vertegenwoordigd.

Voorzitter was Karel Van Robaeys, schrijver (secretaris) August Raes en als leden: Pastoor Cuvelier, Gemeentesecretaris Van Kerschaever, bediende van de Burgerlijke Stand J. De Reyghere, handelaar Frans Rooryck, Gustaaf De Maesschalck, meesterknecht in de cementfabriek, twee  voorzitters van de syndicaten namelijk Edmond Van Waes en Henri Van Wassenhove, fabriekswerker Edmond Vandewiele, boekdrukker Louis Laloo, landbouwer Jozef van Dierendonck en sluismeester Roger Saelens.

Het doel van het comiteit was om de voedingswaren, die men kreeg van de "Commission for Relief in Belgium" aan zeer sterk verminderde prijzen te verkopen aan de noodlijdenden van de gemeente en met dat geld werd dan, indien mogelijk brood  (veelal via de familie Vander Haert, van de gistfabriek) aangekocht in Nederland omdat het daar veel goedkoper was dan hier. Deze voedingswaren werden bij ons verkocht ten huize van dokter Tiberghien in de Moerkerkse Steenweg (later postkantoor,  Cera en thans bureel C.M.)

18.04.1915
Er wordt op het "soldatenveld" een troepenschouw gehouden in het bijzijn van Prins Hendrik van Pruisen, broer van de Duitse keizer en van de erfprins van Saksen.

25.04.1915
Admiraal Von Schröder betrekt het kasteel van Visart de Bocarmé.

 

06.05.1915
Er verblijven slechts een 150-tal matrozen en een 10-tal marine-infanteristen.

04.06.1915
Er breekt poot- en muilplaag uit in een koestal op den Brouck.

02.07.1915
Reeds op 13 plaatsen poot- en muilplaag.

15.07.1915
Mazelenepidemie in de Schaakstraat, Molenstraat, Pr. Albertstraat en Maalse Steenweg.

20.08.1915
Gustaaf Van Damme heeft een locomobile ("dorschtuig") met twee jachtwielen en met 12 tot 14 pk. , maar hij heeft "geen nafte meer".

08.09.1915
Ten gevolge van verscheidene "dieften" wordt er met de hulp van de Duitse gendarmen een nachtwacht opgericht.

10.09.1915
Er wordt een brief verstuurd aan de Garnisonsverwaltung, in de Gulden Vlieslaan in Brugge dat het Maleveld toebehoort aan de armen en dat 92 huisgezinnen het gebruik van de gronden zeker nodig hebben om voor een stuk in hun  behoeften te voorzien

15.09.1915
Uitbraak van tyfus- en pokziekte in de woningen Moerkerkse Steenweg 146 (oud nummer) en de Schaakstraat 15 (id). De zieken worden onmiddellijk naar het hospitaal overgebracht en de huizen worden door de Provinciale Geneeskundige Commissie ontsmet.

11.10.1915
Uitbreiding van de tyfusziekte in de Schaakstraat, Moerkerkse Steenweg en Sijseleveld.

31.12.1915
Er waren te Vivenkapelle 17 geboorten, 8 sterfgevallen, waarvan 1 minderjarige en 3 huwelijken.

1916

20.02.1916
Leonie Coene treedt ook op als opvoedster voor Ch. H. aan 10fr per maand.

27.03.1916
Neervallen van vliegtuigafweer bij Karel Timmerman, Schaakstraat 7. Een van soorten vliegtuigafweer waren windassen waarmee men grote rechthoekige "draken" of "vliegers", waaraan metalen draden hingen , kon oplaten. Men hoopte dat deze draden een versperring zouden vormen tegen vliegtuigen. Deze draken werden bij valavond onder toezicht van Duitse soldaten opgelaten door knapen van 12-17 jaar. Deze kerels verdienden in die paar uur het dagloon van een gewone arbeider

08.05.1916
Terechtstelling van Jules Delaplace, wonende Maalsesteenweg 41, in gedwongen aanwezigheid van de dienstdoende burgemeester Karel van Robays en eerste schepen Leopold Debruyne. Jules Delaplace werd veroordeeld voor het smokkelen van brieven met militaire gegevens.