šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1905 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1905

12.05.1905
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN BRUGGE 
Hector Pollet, fabriekwerker wonende te Sijsseele, die mishandelingen gepleegd had op Jules Pollet, te Sint-Kruis, den 28 Mei, waardoor deze laatste gedurende eenigen tijd niet kon werken, wordt gestraft met 8 maanden gevang, 100 fr. boet of 3 maanden gevang en 15 fr. of 2 dagen. 

KRIJGSRAAD VAN WEST-VLAANDEREN. 
Eenige weken geleden werd in de kazerne van het 3• lansiers te Brugge een stoutmoedige diefstal gepleegd. Een lansier was binst den nacht tn het kleedermagazijn der kazerne geslopen en stool er een aantal kleedingetukken, stak ze in zakken en wierp ze over den muur die aan de Kazernvest paalt. Daar stond een andere dief, soldaat bij de kanonniers, in verlof gekomen, en wanneer de lansier over den muur gesprongen was namen beide met het gestolene de vlucht. Zij botsten echter op eene politieronde en vluchtten weg, hunnen buit achterlatende. De lansier, Van Keirsbilck, werd echter spoedig opgespoord en 's anderendaags te Brugge aangehouden. Hij bekende alles maar verklaarde niet te weten wie zijn medeplichtige was, met wien hij toeval kennis gemaakt had. De kanonnier werd gauw gevonden. Hij heet De Blieck. Beide plichtigen zijn door den krijgsraad veroordeeld elk tot 5 jaar opsluitng en het verlies van hunnen graad. 

10.07.1905
Van Edgard MUYLLE, Moerstraat, 18, bij Sint-Jacbskerk, Brugge. 
Merkweerdige Venditiën. 
Bij uitscheiding zonder blijver.
DINSDAG 18 JULI om 1 ure (om stipt ten 2 ure te beginnen), te Maele (St-Kruis). ten profijte van Mad. Wed, Frans Kerckaert en kinders, landbouwers aldaar, gansch merkweerdige venditie, van: 
Baaide merriepeerd (bekachteld, 8 jaar), blauw merriepeerd (bekachteld, 3 jaar), drie baaide merriepeerden (2 jaar), 10 melkkoeien, 10 tweejaarsche veerzen, een os, 8 jaarlingen veerzen en ossen, 2 zeugen (beviggend en met viggens), 13 looperzwijns, 25 viggens, 50 hennen. Halam : 3 wagens waarvan 1 met breed beslag, draagvermogen 6000 kilos, 3 driewielkarren, 2 groote beerbakken, 2 kleine beerbakken, ploegs, eegden, hurden, keern met toebehoorten, spaden, vorken en al het landbouwhalam, verders alle gerieven. 

WOENSDAG 19 JULI om 2 ure te Maele (St-Kruis), voor Mad. Wed. Frans Kerckaert en kinders : 14 hectaren allerbeste rogge, 1hectare tarwe, 4 hectaren zware haver, 1/2 hectare klaver en 2 hectaren allerbeste hooigars. Verpachting van gars en garskanten. 
MAANDAG 21 OOGST om 2 ure, ten profijte van M. Hector Tavernier, venditie van : 2 hectaren allerbeste Aardappels (Waaltjes). 
VRIJDAG 8 SEPTEMBER (zijnde 0. L. V. geboortedag) om 2 ure, ten profyte van Mevr. Wed. Frans Kerckaert en kinders, 5 ha aardappels, blauwe dobbel goede Waaltjes en Zandbergen, 1ha beeten, ½ ha karoten, 20 a braakloof, 20 koopen hout en busschen

Broederlijkheid:
Te Sint-Kruis bij Brugge is het huisgezin van eenen landbouwer bijna geheel ziek gevallen en zulks voor de tweede keer in één jaar tijds. Het landwerk was veel ten achter. De geburen dier beproefde lieden hebbn zich met elkaar verstaan om hen te helpen. Op 2de Sinksendag zijn ze met een 40-tal naar de boerderij getrokken om te wieden en te kuischen. De aardappelen werden aangeaard, de beeten gedund en gekapt. Kortom de hele hostede werd op haar effen gebracht en dat allemaal gratis voor niets.

Gerechtszaken. 
BOETSTRAFFELIJKE RECHHTBANK VAN BRUGGE 
Leopold Bliek, Karel Ostyn en Eugeen De Pover, werklieden te St-Kruis werden bij verstek veroordeeld : de twee eersten tot 6 maanden, de derde tot 3 maanden gevang, voor diefte van ongeveer 100 kilo rogge en 16 kilos appels, ten nadeele van Renilda Carels, landbouwster te St-Kruis. De eerste nog 18 maanden gevang, 100 fr. of 1 maand, voor slagen met werkers-. onbekwaamheid aan Louis Delbeque, soldaat bij 't 4 linie te Brugge, die eenen messteek in den arm bekwam, waarvan hij tot heden nog lijdt, 26 fr. of 8 dagen voor het dragen van een verboden wapen, ponjaard. En aan Bliek, voornoemd, nog 3 maanden en 60 fr. of 16 dagen, voor slagen en opstand aan den gendarm Alidoor Van Poucke, die zich ten zijnen huis begeven had om hem te ondervragen


Uit Sint-Kruis. In den nacht van Maandag op Dinsdag, rond 1 1/2 ure, ontwaarde de politie drie kerels ter Dampoort die dragers waren van eene waschkuip en 13 konijnen, waaronder doode, welke zij hadden ontvreemd bij eenen landbouwer van Sinte Kruis. De agenten zettenden de dieven in 't donker achterna, doch het was hen onmogelijk eene aanhouding te doen. Den buit welke zij moesten in den steek laten, werd ter wacht overgebracht. Een goeden policiehond had hier goed zijnen rol vervuld.  
Dinsdag namiddag had in de Noordzandstraat te Brugge, eene botsing plaats tusschen den wielrijder Constant De Meulenaere van Sint-Kruis en een gekenden automobielrijder. De Meulenaere had het rechterbeen gewond en zijn rijwiel was gansch ontredderd..

Hebben hun exaam afgelegd ter hoogeschool van Leuven: -
 M. Gaston Jonckheere, van Vijve-Kapelle, met voldoening, 2°Proef van doctor in geneeskunde

KANTOOR VAN Edgard MUYLLE Moerstraat, 15, bij St. Jacobskerk, Brugge. -MAANDAG 30 AUGUSTUS om 2 ure, te St-Kruis, op d'hofstede en ten profijte van M. Hector Tavernier, venditie van : 
acht jonge Zwijnemoeren en 3 hectaren Aardappels (waaltjes), vrij van krul. 

12.03.1905
Vijve Kapelle. - Ten nadeele van Van Kerschaever, bakker en winkelier, is eene diefte gepleegd van kleedingstukken en geld. De ontvreemde waarde bedraagt ongeveer 150 frank. Het was rond 4 ure 's morgends toen de vrouw gewekt werd door het klinken der bel, waarvan de winkeldeur voorzien is. De dieven moeten op dit oogenblik vertrokken zijn ; 't is waarschijnlijk bij het openen der deur dat zij de bel in beweging brachten. Zondag morgend hebben twee jachtwachters in een bosch tusschen Vijve-Kapelle en Sijsseele, op 200 meters afstand van den steenweg, spek. brood en kleederen gevonden, die van dezen diefstal voortkomen. Zij vonden ook nog een velo en een karabijn flobert, die van eene andere diefte voortkomstig moeten zijn. De gendarmerie doet een neerstig onderzoek, om te ontdekken waar die voorwerpen kunnen gestolen zijn.