šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1901 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1901

DE KWESTIE DER HERBERGIERS

Zooals men weet had het openbaar ministerie beroep ingeslagen, tegen de vrijspraak van een herbergier van St-Kruis en twee zijner klienten uit Brugge, die vervolgd werden de eene om te laat te schenken en de andere. om te laat in de herberg te zitten. De korrektionneele rechtbank, als de kamer van beroep zetelden, onderzocht de zaak Zaterdag en veroordeelde de herbergier tot 5 fr. boete en de twee klienten tot 2 fr. voorwaardelijk. Men verzekert dat de kwestie tot het verbrekingshof zal komen. De andere herbergiers, 57 overtredingen, werden in 't omliggende van Brugge bestatigd, zullen moeten verschijnen.

("Het Brugse Vrije" 24 april 1901)

TWEEDE MOEDER

Eene jonge vrouw van St-Kruis, gehuwd met een man die weduwnaar was, met twee kinderen, werd Zaterdag door de korrektionneele rechtbank veroordeelt tot twee straffen van 30 fr. boete, om mishandeling gepleegd te hebben op de twee kinderen.

( "Het Brugse Vrije': 24 april 1901)

 

GROOT VELOFEEST

Morgen, zijnde 16 juni, zal 't er voorzeker stroom en op St-Kruis; immers 't is morgen namiddag dat het groote "Velofeest" plaats grijpt, ingericht door den "Feestkring St-Kruis dorp" met medewerking van "St-Kruis Velo" en dat zeer belangrijk schijnt te zullen zijn.

Reeds hebben verscheidene vreemde wielrijdersmaatschappijen hunne medewerking tot dit feest beloofd, onder andere deze van St-Andries, Middelkerke, Pitthem, Veldegem, Uytkerke, Wyngene, enz. Waarbij nog zullen moeten gevoegd worden de honderden wielrijders die van alle naburige gemeenten zullen toekomen om deel te nemen aan de verschillende uitgeschreven prijskampen; als: voor het schoonste uniform, schoonste fanion, beste trompettenafdeeling, de ringsteken enz.

Daarbij gedurende heel de reeks feestelijkheden, prachtig concert op verschillende plaatsen van het dorp. Nog eens moet het schoon weer zijn, 't zal voorzeker aan geen volk ontbreken.

 

("Het Brugse Vrije': 15 juni 1901)

ONGEVAL

Camiel Dalle, zoon van de wed. Dalle van Moerkerke, van St-Kruis komende, wilde op zijnen wagen gaan, die voortreed; hij deed eenen misstap; viel onder zijn gespan en werd een tijd lang er door voortgesleept. De weerdin der herberg "De Zorge" had den moed de peerden in te houden en kon alzoo een groot ongeluk voorkomen. Camiel Dalle is gekneusd ter genoemde herberg gebracht, alwaar de doctor van Moerkerke hem verzorgd heeft; de wonden zijn niet zeer erg en zullen bij eenige dagen, gansch genezen zijn.

("Het Brugse Vrije': 19 juli 1901)

KLOPJACHT OP ZWERVER

Sedert eenen geruimen tijd waren de inwoners alhier geweldig verontrust, door de aanwezigheid van een en zekere Minnaert, van hollandschen oorsprong, eenen gevaarlijke kerel van eerste soort, en die, zooals men veronderstelde, zich in de bossen van Maele schuil hield. Reeds over een tweetal weken hadden een twintigtal gendarmen, onder leiding van den brigadier veldwachter, aldaar eene klopjacht in regel ingericht, doch zonder bepaalden uitslag. Donderdag nu, omstreeks 1 ure, kreeg onze wakkere brigadier veldwachter, J. De Poortere, bericht van zijnen aanwezigheid 't einden het dorp. Den kerel bij den kraag stekken en hem in in verzekerde bewaring brengen tot groot genoegen van de gansche St-Kruische bevolking, was 't werk van eenen oogenblik. Die kerel zal nu waarschijnelijk voor een zestal maanden, uit hoofde van banbreuk, naar 't pensionnaat van Hoogstraate gestuurd worden in afwachting dat hij aan het hollandsch gerecht uitgeleverd worden met wien hij insgelijk nog al goed afte rekenen heeft.

( "Het Brugse Vrije': 20 juli 1901)

BLOEMENFEEST

Het publiek van Brugge en omstreken word verwittigd dat, om reden der luisterrijke processie van St-Anna op Zondag 28 juli toekomende, het groot bloemenfeest van St-Kruis, dat zeer prachtig beloofd te zijn en van nu af reeds als zeer wel gelukt mag beschouwd worden, van eene ure verlaat is, ten einde alle man gelegenheid te geven, vooraleer in massa naar St-Kruis te stroomen, de prachtige prosessie van St-Anna bij te wonen.

( "Het Brugse Vrije" 24 juli 1901)

 

SINT-KRUISKERMIS

Zij heeft niet veel kanse gehad, voor hare eerste dag, 's Morgens regende het en in de namiddag lieten de zwarte wolken van tijd tot tijd zware regenbuien door. Niettemin zijn talrijke bruggelingen naar de zoo populaire Sinte Kruis kermis opgetrokken. Men verstaat dat zonder de regen dit aantal nog merkelijk grooter zou geweest zijn.

("Het Brugse Vrije': 16 september 1901)

VECHTPARTIJ

Er zijn oprecht mensen die schijnen te denken dat om wel te zijn, een kermisdag zonder geen gevecht kan voorbijgaan. Zoo was het ook het geval Maandag, te St-Kruis. Er werd daar slag geleverd, wreed om te zien en hooren.

( "Het Brugse Vrije~ 18 september 1901)

 

AARDAPPELDIEFTE

Sedert eenigen tijd werden alhier talrijke diefstallen van aardappelen gepleegd, niettegenstaande de ieverige waakzaamheid onzer politie. In de nacht van Zaterdag op Zondag werden eindelijk, op dertien dezer plunderaars de hand gelegd, door den brigadier-veldwachter onzer gemeente, bijgestaan door de gendarmerie van Brugge. Alhoewel deze mannen erg verbitterd schenen omdat zij in hunne nachtelijke rooverij gestoord werden, ware het te wenschen dat moeder Justitia, hen eene gepeperde rekening te vereffenen gaf.

( "Het Brugse Vrije': 30 september 1901)