šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1900 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1900

Aanhouding van een dievenbende

Sedert enige tijd werden er in de omliggende gemeenten, menigvuldige diefstallen met braak en beklimming gepleegd. Niettegenstaande ene zorgvuldige waakzaamheid, was men er tot hier toe niet in gelukt de daders te knippen. Toen het parket over een tiental dagen een naamlozen brief ontving waarin een neringdoener van de gemeente St-Kruis aangeklaagd werd als bijzondere dader van deze dieften. Verscheidene andere personen werden er ook in vermeld.

De bevelhebber der brigade gedarmerie van Brugge werd gelast een onderzoek in te stellen. Deze laatste vergezeld van verscheidene mannen begaf zich aanstonds ter plaetse en deed eene huiszoeking bij de aangeklaagde persoon. Men vond echter niets verdachts.

Des anderendaags trok de bevelhebber nogmaals ter plaatse en deed eene huiszoeking bij de broeder en voormelde persoon, eenen kleine landbouwer.

De gendarmen hadden het huis en de afhankelijkheden van onder tot boven afgezocht, doch niets gevonden. Zij gingen onverrichte zake vertrekken, toen de bevelhebben eene dichtstaande hooischelf deed onderzoeken. Daarin ontdekte men eene grotehoeveelheid versch gerookt vleesch, alsook pluimgedierte, kazen, boter enz. alles ter weerde van omtrent 300 frank en voortkoomende van onlangs gepleegde diefstallen. Dit alles werd onmiddelijk aangeslagen. De landbouwer, afwezig, werd bij zijn thuiskomst onmiddelijk aangehouden. Hij heeft volledige bekentenissen gedaan en zijne medeplichtigen doen bekennen. De huiszoekingen worden verder gezet. Twee andere aanhoudingen zijn gedaan en verscheidene andere worden verwacht.

( "Het Brugse Vrije': 3 maart 1900)

01.04.1900

Voorloopige bekendmaking.· De merkweerdige koopdag in behoeve van den heer Louis De Graeve, uitscheidende landbouwer te Sint-Kruis (bij Brugge), zal plaats hebben op Dinsdag 5 Juni 1900. 

Hespendiefte te Sint-Kruis

Men zal zich nog de hespendiefte herinneren die over eenige tijd te St-Kruis ontdekt werd. De zaak is nu voor de correctionele rechtbank van Brugge geroepen. De rechtbank heeft goed de hespendieven, twee gebroeders, in den appel doen bijten: de eene kreeg 7 maanden kot en 50 frank boete; de andere 2 jaar en 100 frank.

("Het Brugse Vrije': 12 mei 1900)

Brand te Sint-Kruis

Dinsdag namiddag is er brand uitgeborsten in het hooimagazijn van M. Duthoy, koopman in hooi en strooi te St-Kruis. Het magazijn, gelegen langs de vaart van Damme, bevatte omtrent 20.000 kilo hooi en strooi alsook eene persmachien, hebbende een weerde van 800 frank. Het magazijn was in hout gebouwd en is tot de grond afgebrand. Een persoon die vermoed word den brand aangesticht te hebben is aangehouden.

Het nieuws werd verspreid dat de dienstkledij van eenen briefdrager en eene som geld in de handen van het gerecht zou gegeven zijn, word bevestigd. Zaterdag laatst heeft een persoon zich in een herberg te St-Kruis aangeboden en, heeft er een pakje neergelegd, belovend, van het tegen de avond te komen ophalen. Daar de persoon noch 's avonds, noch de volgende dag niet terug kwam, opende de herbergier het pakje. Het bevatte eene dienstmuts en eene jas, alsook eene som van 4000 frank in biljetten van alle slach. Alles werd bij de gedarmerie ingediend. Het gerecht onderzoekt.

("Het Brugse Vrije': 12 mei 1900)

Paard slaat op hol

Zondag namiddag om 7 1/2 ure, kwam een licht rijtuig door de Kruispoort gereden om den weg naar Male in te slaan. Het peerd was door de geleider op ongewone wijze aangezet, zoodat het een en dollen loop aannam, met het ongelukkige gevolg dat in de nabijheid gekomen van het legerfouragie magazijn, de twee jonge juffers, die op het rijtuig langs achter zatten, met geduchten bots op de grond werden geslingerd. Met bezeerde ledematen stonden zij op, en klommen op het voertuig terug, dat hen, ditmaal trager rijdend verder bracht.

( "Het Brugse Vrije': 21 juli 1900)

Diefstal te Sint-Kruis

In de nacht van Zondag tot Maandag zijn er dieven bij middel van braak, in de woning gedrongen van Gustaaf Snauwaert, koopman alhier. Zij hebben er ene som van 950 frank gestolen. Eenen soldaat, die op 50 meter afstand op schildwacht stond, heeft tusschen 12 en 2 uren gerucht gehoord, doch dierf zijn post niet verlaten om te gaan zien. Een onderzoek werd ingesteld.
( "Het Brugse Vrije': 21 juli1900)

Vrouw aangerand

Gisteren kwam eene vrouw van de eerste mis. Zij werd door drie kerels aangerand en erg mishandeld.
( "Het Brugse Vrije': 10 augustus 1900)

 

Sint-Kruis Feest

Ziehier het programma der feestelijkheden die zullen plaats hebben te St-Kruis, Zondag 26, Maandag 27 en Donderdag 30 augustus, ter gelegenheid der inhuldiging van de nieuwe gekalsijde Vestingstraat dezer gemeente; Zondag 26 augustus
1° Optocht van bebloemde melkkarretjes, melkezels, velos en andere.

(a) Om 3 % ure, vergadering aan het oefeningsplein langs de kalsijde van Maele.
(b) Om 4 ure vertrek en optocht langs de kalsijde van Maele, de Vestingstraat, de kalsijde van St-Kruis en deze van Vyve Capelle tot aan de herberg Mexico en terug tot aan het Gildenhuis.
(c) Om 6 1/2 uitrijking der prijzen in "het Gildenhuis" bij H. De Clerck. Prijzen voor de melkkarren 4 fr. 3 fr. 2 fr. En 1 fr. Voor de melkezels 4 fr. 3 fr. 2 fr. En voor de velos 7 fr. 5 fr. 3 fr. De andere gespannen 10 fr. en 6 fr. Gedurende de optocht: concert.

2° Om 8 ure 's avonds algemeene verlichting der gemeente en wandelconcert. Vertrek aan de Gerbobrug rechtover L. Billiet. Om 10 ure uitdeling der premiën voor de schoonst verlichte voorgevels in de "Vierwege" bij August Mayaert in de Vestingstraat. Premiën 15 fr. 1 0,5 fr. 1 0 fr. 8 fr. 6 fr. 4 fr. en 2 fr.

Maandag 27 augustus

Om 4 ure namiddag, volksspelen in de Vestingstraat;
1° Mastklimmen inschrijving bij Ranson;
2° Papeting inschrijving bij Van Hauwaert;
3° Wit en Zwart inschrijving bij Van Hove; Zaklooping voor vrouwen inschrijving bij Fonteyne. Gedurende het feest, prachtig concert.

Donderdag 30 augustus;

1° Om 4 ure groot velo feest (ringsteken) in de Vestingstraat ingericht door de maatschappij "St-Kruis velo"; om 3 1/2 vergadering der deelnemers in de herberg "St-Eloy" en omliggende. Men raadplege verder het bijzonder plakkaat.

Concert gedurende het feest. Om 8 ure wandelconcert. Het feest zal door losbranden van kanons aangekondigd worden. De inwoners der gemeente worden uitgenodigd hunne huizen te versieren en te verlichten.

( "Het Brugse Vrije': 25 augustus 1900)

Leve de Boers!

Al de kanten van de Dampoort is een Engelschman t'huis, groot en struisch, een dokter naar men zegt. Zondag wandelde hij naar St-Kruis. Hij wierd er gegroet met kreten van "Leve de Boers!" dat de man liever wat anders zou gehoord hebben is verstaanbaar. Een redetwist ontstond waarin de Engelschman hem trachte te verdedigen, over dat het ging in eene voor hem vreemde tale. Ongelukkiglijk van woorden, kwam men tot daden. En de Engelschman werd erg geslagen door drie gasten, waarvan twee oudveroordeelden. Een onderzoek is geopend. Men mag vriend zijn der boeren, wij zijn het ook. Maar men en moet daarom de Engelschen die hier verblijven, niet ten lijve gaan. Ook zullen de aanranders over hun gedrag voor de rechtbank te verantwoorden hebben.

( "Het Brugse Vrije"  8 september 1900)

Sint-Kruis kermis

't  Was eene hoge toevloed van volk dat Zondag naar St-Kruis optrok met de kermis aldaar. Ongelukkiglijk 's avonds en in de nacht zijn er menigvullige overtredingen vastgesteld wegens dronkenschappen en nachtgeraas.

( "Het Brugse Vrije': 15 september 1900)

Werkman neergeschoten

Dinsdag nuchtend, in de vroegte, om 3 1/2 ure, trok Valcke, een werkman van 30 jaar naar zijn werk. Komende aan een boschje werd er, al met eens op hem een geweerschot gelost. De man werd in de rug getroffen. Het parket is ter plaatse gekomen. Volgens men opmaakt moet het schot dat Valcke trof op een afstand van ongeveer 30 meter gelost zijn. Men veronderstelt dat het wel eens pensejagers zouden kunnen geweest zijn, die Valcke voor een jachtwachter zagen. Dinsdag zijn reeds 10 zaadkorrels uit de wonde gehaalt.

( "Het Brugse Vrije", 29 september 1900)

Aanranding van de heer Burgemeester

Zondag avond, rond zeven ure, is de heer Maleingeau d'Hembise, burgemeester van St-Kruis, aangerand door twee onbekenden. Een onderzoek is ingesteld. De aanranding werd gepleegd door twee zwart gemaakte kerels die zich in het struikgewas verscholen hadden. Zij wierpen hem op de grond, doch de heer de Maleingeau kon zich losrukken. De kwaaddoeners grepen nu hun messen en gingen de burgemeester nogmaals te lijve onder het uiten van doods bedreigingen, doch de Maleingeau greep zijn revolver en loste het wapen tweemaal op zijn aanranders, die de vlucht namen. Bij het tweede schot hoorde de burgemeester eenen noodkreet, en verder klagen van pijn, hij denkt dus dat een der bandieten gekwetst is.

( "Het Brugse Vrije': 27 oktober 1900)