šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1832 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1832

DIEFSTAL IN DE KERK - AANGIFTE
Ten jaere achttien honderd tweeendertig den vijfthienden mey ten thien ueren 's morgens voor ons Goupy de Beauvolers, burgemeester van het gemeente St Cruys is gecompareerd Louis Vanderhaeghen oud 27 jae­ren, onderkoster, wonende in dit gemeente den welke ons verklaerd heeft dat hij op dezen dag ten vier ueren en haelf 's morgens naer gewoonte de kerk geopend heeft om dag te luyden hij gezien heeft op den disch van het zitsel alwaer de dischmeesters zitten twee sloten liggen welke sloten afgebroken waeren van de kassen alwaer de arm of almoespenningen berusten. Daer naer heeft hij gezien dat de kasse alwaer de penningen van de confrerie van onze vrouwe berusten open­gebroken was en dat de gezegde penningen aldaer weggenomen wae­ren. Voorts heeft hij nog gezien dat er pogingen van braeke gedaen waeren aen de bus inhoudende eenige penningen van de kerk maer dat gezegde bus niet opengebroken was. Daer naer heeft hij gezien dat de dieven ingekomen waeren bij middel van eene ladder door de venster die zig bevind boven de doopvond en al. daer het ijzer in loodwerk verbroken hebben. De gemelde ladder bevond zig nog op het kerkhof en is in zekerheid gesteld in het dorpshuys. Naer genomen informatien zouden er zeven à acht gulden uyt gemelde bussen en kassen genomen zijn. Heeft nog gezien dat de kroonlijst van het zitsel der leden van de confrerie van onze vrouwe gebroken was. De dieven hebben nog mede­genomen een linne stuk genaemd Caporaels doek. De daders van deze dieften zijn tot hier toene nog niet gekend.
Van al hetgonnen voorschreven wij opgemaekt hebben het tegenwoordig proces verbael om gezonden te worden aen d'heeren procureur des konings en districts commissaris. Gedaen te St Cruys ten Daege, maende en jaere als boven.
Goupy De Beauvolers

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


DODELIJK VERKEERSONGEVAL OP DE BAAN BRUGGE-GENT, ANNO 1832. Aangifte op het gemeentehuis.

Ten jaere achttien honderd tweeendertig den 25 april ten 2 ueren naer middag voor ons Goupy de Beauvolers, burgemeester van het gemeente St Cruys, distrikt Brugge, provincie West-vlaanderen is gecompareerd Jacobus Lagart oud 32 jaeren, werkman, wonende op het gehugt Maele in deze gemeente den welken ons verklaerd heeft dat op heden ten 10 1/2 ueren voormiddag zijn kind genaemd Franciscus, Johannes Lagart oud 3 jaeren zig bevond met een ander kind spelende op den aerden weg langst de calsijde van Brugge naer Gend. Dat aldaer zekeren Bernard van Maele, wonende bij Pieter van Mullem brouwer te Maldeghem is aengekomen conduiserende eenen waegen bespannen met twee paerden het gezegd kind Francicus, Johannes Lagart dwaers over het hoofd met den agterwiel van den waegen overreden heeft zoodaenig dat door deze wonde het gemeld kind overleden is. Naer genoeg onderzoekingen en informatien schijnt het dat dit bij ongeluk plaets gehad heeft. Getuygen te hooren Francisca huysvrouw van Josephus van Dierendonck en Rosalie van Dierendonck oud 30 jaaeren beyde wonende op het gehugte Maele. Van al hetwelk wij opgesteld hebben het tegenwoordig proces verbael om gezonden te worden aen den procureur des konings. Gedaen te St Cruys den daege, maende en jaere als boven.

Geteekend Goupy de Beauvolers.