šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1750-1795 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1751-1795

 1751

   

1752

1818/
147641
SAB

Beernaert de Lampreel
Louis vanden Hecke, heer van Lembeke
De eiser is "comis" van den 50ste penning op huizen van Brugge. De verweerder zegt dat zijn huis een oud leen is van de heerlijkheid en de barionie van-Male en daardoor zeker niet belast kan worden met de 50ste pen. van de stad Brugge.

1752

1818/
147652
SAB

Charles D'Hondt
Gravinne van Jan, graaf van Carnin de  Staden
Dossier over het opstellen van een nieuwen legger van de goederen in de prochie van Sont-Kruis, de baronie van Male, door de gezworen landmeter Jan d’Herbe in opdracht van Isabelle Claesman, fa Albert, in zijn leven baron van Male, heer van Vijve, en door Cornelis Verhaghe in opdracht van Marie Anna le Poyvere (Carnin de Staden).
De legger bevindt zich in bijlage.

1752

16500
RAB

Caerel de Graeve, Sint-Kruis,  knecht [hof-]
Lieven de Backere, Sint-Kruis
De eiser heeft bij de verweerder gewerkt als hofknecht, en eist 2-17-2 1/2 £: gr dienstloon

1753

9844
RAB

Pieter Joannes de Vriese [x we Pieter Callant), Sint-Kruis [Vijvekapelle)
Dominicus de Rijcker [ook: de Ricker), Hoeke

De eiser eist 1-10-0 £: gr schadevergoeding omdat vier koeien van de verweerder door de vruchten van de eisers liepen.

1754

6733

RAB

Charles Corthals, procureur-uitreder van de boedel van Marij
Careeuw, we Joseph Roels
Emanuel de Jonghe, Sint-Kruis

1754

1/4

SAB

Janne Hoorneweder
Jaqueminen weduwe van Malin Questiers
Bernard Questier is als neef (zoon van de broer van Malin Questier) erfgenaam van dit sterfhuis. De weduwe krijgt een douarie van 15 ponden groten alsook enkele charters (in bijlage). Er wordt door de weduwe betwist dat bedrog in het spel is bij de verdeling van de nalatenschap in het voordeel van deze neef. Deze had ook een lening ontvangen van zijn oom waarvoor een rente voorzien is. De juiste rol van Hoorneweder kon niet uitgemaakt worden; Vermoedelijk had hij een rente gekocht. Met getuigen: Passchier de Vlaminq 50 jaar
oud; Jacob Vande Velde grossier 52 jaar; Passchier vande Weghe poorter in Brugge 48 jaar; Jan de Clerc "boucscriver" (boekschrijver) fs Jacob parochiaan en de Swarte boucscriver poorter in Brugge O.Vr parochie 60 jaar; Pirine weduwe vanden Hove poortresse in Brugge parochie Sint-Kruis 75 jaar; Philips Danneel poorter in Brugge Sint-Salvators 38 jaar; Joos van Bocstaele barbier 54 jaar; Boudin Wallyn boucscriver en poorter in Brugge O.L.Vr parochie 47 jaar.

1754

23/

147807
SAB

Bartholomeus Michot
Christoffel de Caesemaecker
De Caesemaecker is hofmeester van de schuttersgilde van Sint Sebastiaan te Sint-Kruis als verweerder. Die moet aan de eiser de som betalen van 17-10-0 grooten voor de koop van een stuk "hooghen Calosse” wijn.

1754

8735
RAB

Isabella van Houtte
Anna Therese Huwijn (wwe Jan Beaucourt)

1755

1829/
147921
SAB

Pieter Kinjedt
Joannes de Vestel
Achterstallige huur van 6-10-0 voor 1 jaar pacht van een huis in de Beenhouwersstraat. De eiser is ontvanger van enkele huizen die toebehoren tot de erfgenamen van Isabelle Claeijsman de Male.

1755

20436
RAB

Charles Coutteau, ontvanger bisdom Brugge
Jan Gilleman, Dudzele
De eiser eist 13-0-0 £ gr voor pacht van 13-0-0 gemeten land te Sint-Kruis.

1757

1836/
148083
SAB

Anthone Gellinck
Michiel vander Heeren
Schuld van 4-1-0 voor het halen van 162 voeren zand uit de zandput van de eiser, gelegen achter de herberg De Olifant in Sint-Kruis.
Met getuigen: Charles Coutteau, Pieter Jacobus Blomme.

1757

1837/
148144
SAB

Arnoldus Pulinx rendant van Roelant Pulincx
Francois de Laveijne
Schuld van 21-13-6 voor werk aan het dak en de zolder en het leveren van hout voor de herberg De Fortune buiten de Kruispoort aan de Maalse Steenweg in Sint-Kruis.
met uittreksel uit handboek en met getuige: Frans Leersnijder

1759

19775
RAB

Pieter Ceulenaere
Jan de Vuldere, Sint-Kruis    

1760

1855/
148532
SAB

Joris van Acker
Carel Danckaert
De eiser heeft met zijn wagen en paarden volgeladen met hout van  Sint-Kruis (herberg De drie Coninghen naar Steenbrugge gereden in opdracht van de verweerder.en dit voor de som van 4-10-4 die de verweerder, een meester scheepstimmerman, nog dient te betalen

1760

14309
RAB

Pieter Focke, Sint-Kruis
Pieter Verplancke
De eiser eist 5-10-0 £ gr voor geleverde aardappels.

1761

6032
RAB

Charles Coutteau, causa officij
Joannes Mostaert, Sint-Kruis

1761

6215
RAB

Jan Bibau [ook: Bibauw / Bijbau, ontvanger van de goederen van de dis van Sint-Anna en Sint-Kruis
Jacques Gailliaert
De dis (eiser bezit enkele renten ten laste van de maalderij van Vlaanderen. De verweerder moet een borg stellen of een arrest slaken. De verweerder had uit handen van Joseph Keignaert, heer van Lembeke, als commis van de maalderij, geld doen arresteren[…]

1762

4798
RAB

Rycquaert vander Poorte
Jan [cum suis] de Langhe[?], Sint-Kruis, kapelmeesters van Sint-Kruis buiten[?] Damme
Contresustenue

1762

7001
RAB

Pieter Lasoen, landsman te Male
Pieter de Groote
De verweerder kocht hakhout etc. ten stokke met de eiser als borg. De eiser moest betalen, en wil zijn geld terug.

1762

16246
RAB

Ignace  Pardo, Brugge, heer van Fremicourt
Laureijns Timmerman
De eiser bezit 7-0-77 gemeten land in het Proosse en een deel in het Sijseelse in Sint-Kruis. De verweerder pacht die en is er 15-0-0 E gr voor schuldig, De eiser liet de vruchten op dat land saisieren, en eist zijn geld.

1763

1876/
148843
SAB

Eduwaert de Waele
Joannes Remmers
Eiser is landman van baronnie van Male te Sint-Kruis de verw. is portier van de Kruispoort. De verweerder had een paard gearresteerd die de eiser in huur had van de weduwe van Pieter Kerkhove uit Viven. Met getuigen: Frans Bekaert, Bernardus Lelou en Jan Stock (uit Praag), Pieter en Richardus Blomme, Pieter de Bois, Marie van Ackere, Marie van Damme, Guillaume vander Geinst, Joseph vanden Kerckhove en Clara de Brabander

1763

1879/
148879
SAB

Ciprianus van Troostenberghe
Martinus Aernouts
De eiser, meester metselaar, heeft in een huis aan de Steenhouwersdijk, eigendom van wijlent de douariere van de baron van Male, werken uitgevoerd aan een "duwiere". Deze riool is gemeenschappelijk met de buurhuizen zodat overeengekomen was dat de kosten zijnde 10-3-4 verdeeld moesten worden over de buren. Nu moet de verweerder, meester steenhouwer, één van de buren moet nog zijn deel betalen, nl. 1-9-12.
Specificatie in bijlage.

1764

6512
RAB

Charles Corthals
Emanuel de Jonghe, herbergier, Sint-Kruis

1765

1890/
149056
SAB

Joannes Dupuis
Beernaert de Rijcke
De eiser, koopman en winkelier, heeft aan de verweerder, wonende in Sint-Kruis, gekocht 50 hoeden boekweit voor de prijs van 17 schellingen en 6 grooten per hoed, op voorwaarde dat deze geleverd worden binnen de vier weken.
Overeenkomst in bijlage. Dat is niet gebeurd en hij weigert te betalen

1765

9436
RAB

Francois Mulier, Brugge, handelaar
Jan Mostaert, Sint-Kruis
De eiser en verweerder rekenden hun pretentien tegen mekaar [o.m. van loon] af, maar de een in wisselgeld, de andër in courant. Vandaar een fout. De eiser eist 8-16-2 £ gr courant ontvangen.

1766

1895/
149116
SAB

wed. van Michiel Maelfeijt
Francois D'hondt
De eiseres, vordert van de verweerder, stokhouder van de baronnie van Male de opbrengst van de verkoop van de veldvruchten van het land van Joannes Seijnave, landsman te Male omwille van een schuld van deze Seijnave aan de eiseres over de pacht van een huis en land.

1766

1897/
149144
SAB

Weduwe Michiel Maelfeijt
Joannes Seijnave
Achterstallige huur van 37-4-2 van een huisje en  landerijen in de baronie van Ma1e.

1769

19941
RAB

Jacobus de Scheppere ,Sint-Kruis, landman
Joannes de Deckere, Sint-Catharina buiten, landman
De eiser pachtte sinds 12 jaar een hofstede te Sint-Kruis van de heer Bossaert. De verweerder gebruikt er een dijk van 1-0-12 gemeten uit. De eiser eist 16-3-3 £ gr voor pachten en lasten.

1770

16956
RAB

Emannuel [d'oude] van Biesbrouck, Brugge  , wijnkoopman
Carel Odrij, Hertsberge, herbergier in "De drije brauwers"
De eiser wil 3-0-0 £ gr wisselgeld voor wijn

1774

5970
RAB

Emanuel Lijcke, Male
Pieter Leviere
De zoon van de verweerder ging in de leer bij de eiser om wagenmaker te worden, dat gedurende 3 jaar. De eerste twee jaar aan 6£ gr/j, het derde jaar aan 2£ gr/j, met "haete ende dranck" op kost van de eiser. De eiser wil nog 4-8-4£ gr leergeld ontvangen.

1776

1929/
149721
SAB

Pieter de Mourisse
Lieven Poullet
Eiser vordert 10-7-0 over de aankoop van een 'lidange' met groen behangsel, een ledikant met idem behangsel, een glazen kast en een schilderij (gekocht via stokhouder Moentack), daarnaast ook nog 0-9-4 voor de huur van koets om naar Male te rijden.

1776

2960
RAB

Francois de Bel, Sint-Kruis
Agnes Verhouve, Brugge
De verweerder bezit een hofstede te Oostkerke "onder de paele van Damme". De eiser vraagt beslag te leggen op die hofstede. De verweerder wil dat hij eiser de hofstede ontruimd en verlaat. De verweerder deed de eiser op 10/5/1777 een proces aan [eis is ingevoegd

1776

18979

RAB

Marie Arens [we Philippe d'Hauw], baljuw van Gistel [wt-]
Joannes de Weirdt [ook: de Weerdt]  Moerkerke, borg over Joannes Verstraete
Verstraete pachtte een hofstede met ongeveer 44-0-0 gemeten land te Sint-Kruis. Hij werd totaal geëxcuseerd. De eiser eist van de verweerders als zijn borgen 32-16-1 ½   £: gr pacht

1777

20513

RAB

Jaecques Bossaert, Sint-Kruis
van Damme [x we Marcus de Prez]
De verweerder pachtte een hofstede met 4 1/2 gemeten land te Dudzele van de eiser. De verweerder moest weldra weg voor de nieuwe pachter Cornelis Strubbe. De verweerder kapte de doom haag rondom de hoveniershof. De eiser eist dat hij de schade herstelt.

1779

1935/
149829
SAB

Eugenius Goddyn
Laureyns Steyaert
Eugenius Goddyn, meester metselaar, is curator van Pieter Pepers en echtg. Pepers heeft als beeldhouwer voor het Magdalenagodshuis werken gedaan, waarvan het loon aan de eiser moet betaald worden. Toch heeft de verweerder dit verhinderd door deze som te arresteren. De verweerder, schoolmeester (onderwijzer) op de prochie van Sint-Kruis beweert dat hij nog moet betaald worden voor tafelkosten van de kinderen van Pieter Pepers

1781

8731

RAB

Thomas Latruwe, procureur van de stad Brugge - notaris - over Jan de Cnock, landsman te Sint-Kruis
Francois van Hoonacker, kannunik van de kathedraal van Brugge   
De verweerder liet de som arresteren bij stokhouder Gilliodts waar de eiser recht op heeft. De eiser vraagt dat dat arrest ongeldig zou verklaard worden.

1781

13548
RAB

Cornelis & Carolus Maertens Brugge, pachters van de excijs van de heerlijkheid Sijsele in het district van Sint-Kruis
Lucas de Jonghe, Sint-Kruis, herbergier in “het Schaeck"
De verweerder gaf 80 bottels wijn niet aan. De eiser eist daarvoor een boete en verbeurte.

1783

5872
RAB

Bruno Duijsburgh, officier van Sijsele
Judocus de Beer, Sint-Kruis
over zijn pachter Guilliame vanden Broecke

1784

1821
RAB

Laureijns Steijaert, Brugge
Pieter Callant, Sint-Kruis
De eiser wil 70 £. gr van achterstallige betalingen van "Casteelken schole ende lantpacht".

1784

1832
RAB

Segers J.F, Chirurgijn, Brugge
Meulebroeck J., herbergier in "de drije konijnghen"
De eiser wil 15-10-7 f. gr ontvangen voor gedane diensten. Zo onder meer hadden de kinderen van de verweerder de dodelijke ziekte "quaeden loopt

1784

10554
RAB

Carel Cercu, Male, wagenmaker
Adriaen Vermeulen, Brugge  

1784

18082
RAB

Charles Verhulst, ontvanger dis Sint-Anna binnen en Sint-Kruis buiten Brugge
Pieter Beuckelaere, Koekelare
De eiser eist 32-0-0 £ gr wisselgeld voor een jaar intrest op 800-0-0 £ gr kapitaal.

1784

18085
RAB

Charles Verhulst, ontvanger goederen dis van Sint-Anna binnen en Sint-Kruis buiten Brugge
Eugene Joseph Stovens
De eiser eist 50-0-0 £ gr van de verweerder voor een jaar intrest op 1000-0-0 £ gr wisselgeld.

1788

14682
RAB

Lucas Pulincx, Brugge, redenaar van Proosse
Joannes Kerrebrouck  Sint-Kruis, landman

1789

10634
RAB

Joannes Kerrebroeck, St.-Kruis, landsman
Lucas Pulincx

1790

4071
RAB

Jooseph Beirlaen, Sint-Kruis
Pieter de Cocker, Oedelem
Betreffende een rente van de eiser

1790

5246
RAB

Joseph van Houte, Sint-Kruis
Alexander de Jonghe, wagenmaker, Brugge
De eiser wil 49£ gr met intrest terug te betalen van geleend geld.

1791

15739
RAB

J. Wattelle
Pieter Goethals, Sint-Kruis

1792

20653
RAB

Aybert vander Heeren
Bernardus de Deurwaerder, Brugge, raadspensionaris
Diverse stukken uit onderzoeken door het Proosse en het Kanunnikse, o.m. over de dood van Joannes [fs Frans] Baes 27 maand, Brugge], Pieter [fs Jacob] George [27 jaar, Slijpe], Joannes Baptiste Laforce [15 jaar, Sint-Kruis], Hendrik [fs Hendrik] Reynaert [4 jaar, Slijpe], Anna Regina [fa Joannes] Feyts [5 maand, Jabbeke], Francisca Catharina [fa Emanuel] Morel [3 jaar, Bredene Sas van Slijkens]. Emanuel Timmerman [32 jaar, Wenduine], Joanne Tresia [fa Pieter] Hoste [3 jaar,Slijpe] en Jacobus Salemyn [opgehangen, Brugge]. Vervolgens ook informatiën over inbraak bij Jacob [fs Frans] Gunst te Slijpe en geweld tegen de knechten van Jan van Torre uit Westkapelle

1793

16950
RAB

Carel Rotsaert, herbergier in “Sevenkote” buiten de Gentpoort
Joseph (de jonge) Claus, Sint-Kruis, herbergier in het “Swart Huys”

1793

20428
RAB

Pieter Longeville Male
Henderijck Tournoij, Lissewege
De eiser eist 1-12-0 £ gr wisselgeld voor het delven van een scheidingsgracht tussen het land van de verweerder met dat van de wees Rotsaert

1795

5640

RAB

Dominicus Verhelle, over Pieter Wauters te Sijsele
Pieter de Brabander
Pieter Wauters verkocht een nieuwgebouwd huis te Sint-Kruis onder het Sijseelse en onder de Watering van den Broek op ongeveer een haIf gemet cijnsgrond van Philippe van Deuren en de kinderen van wijlent Charles van Deuren. De verweerder kocht het, en moet 1230 "ponden Frans geld" betalen.