šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1725-1750 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1725-1750

1726

15071
RAB

Jacques Galliaert
Adriaen Breijdel, kassier of gecommiteerde van de commis Reijnaert, heer van Lembeke
De eiser liet, als vriend van Paulo Cobrysse, door officier Jan de Wilde van het Proosse arresteren wat de verweerder schuldig was aan Cobrysse. De eiser eist dat verweerder verklaart hoeveel hij schuldig was, en die som namptiert op de griffie.

1727

1649
RAB

Philippe Ramieres, voogd van Pieter, Guilliaume Perduijn, fs Jan Guilliaume bij Marie Therese Sproncholf
Marie Therese Perduijn (gescheiden van ridder de Beauprez)
Pauwels Sproncholf, de wees en de verweerder erfden land van Francois Sproncholf, broer van Pauwels Sproncholf.
De eisers eisen verkaveling.

1728

10175
RAB

Jaecques de Cornelis
Jacob Mergaert
De eiser eist 57-10-7 £ gr van pacht van een hofstede met 41 gemeten te Sint-Kruis onder het Proosse en Sijsele.

1728

17434
RAB

Prosper Constandt, Sint-Kruis
Bertholomeus  Tomboij, heer van Vorchewalle
De eiser vraagt dat de verweerder zijn afrekening zou maken van pacht van de hofstede waar de eiser op zit omdat hij [de eiser] gedaagd werd door Jan Anthone de Ruddere als ontvanger van de obedientie van St.-Donaas om te verklaren hoeveel pacht hij schuldig is aan de verweerder.

1728

21111
RAB

Prosper Constant, Sint-Kruis
Jacob Mergaert, Sint-Kruis
De eiser is afgaande pachter en de verweerder opkomende op een hofstede te Sint-Kruis onder het Proosse. De eiser eis 112-0-0 £ gr houtprijs.

1729

1744/
143137
SAB

Michiel van Neste
Jacobus de Sittere & Cornelis van Gisberghe
De eiser bezit een herberg “De Drie Coninghen” met bijhorend land in de parochie van Sint-Kruis, heerlijkheid van Sijsele, ten zuiden van de kerk. Aan de noordzijde van die grond staan bomen, tronken en ander hout. De verweerders zijn eigenaars van de daarnaast liggende herberg De Fortune en hebben de bomen en tronken gekapt. De eiser heeft aan de landmeters Vanden Berghe en Nollet de opdracht gegeven te grond op te meten en aan te tonen dat het hout en bomen wel op de grond van de eiser staan. Rapport van de landmeters bijgevoegd.

1729

15070
RAB

Therese Steenberckels, rendante ten sterfhuize van Catherine Verhaeghe
Jan Constant
De verweerder pachtte 9-0-0 gemeten zaailand te Sint-Kruis aan Catherine Verhaeghe. De eiser eist daarvoor 10-0-0 £ gr.

1730

1750/
143673
SAB

Jan Seghers
Lodewijck Ketels
Schuld van 8-12-10 over een levering timmerhout.
Verweerder woont te Sint-Kruis

1730

6810
RAB

Raelen, ontvanger van het Forum van de Sint-Donaaskathedraal - kannunik - cantor
Guilliame Sabbe, Sint-Kruis, landsman
Betreffende gebruik van 3-0-33 gemeten land te Sint-Kruis

1731

14334
RAB

Pieter Bonte, Sint-Catharina-buiten-Damme
Jan Boutack, Sint-Kruis bij Brugge
De eiser eist 13-0:-0 £ gr voor een geleverde merrie en hengsteveulen

1731

19303
RAB

Joanne Daelmans [wwe Cornelis Servijs (ook Seis)]
Michiel van Heste, boekhouder van St.-Anna
Wt. Servijs pachtte vanaf 1704 van de dis van Sint-Anna 0-2-50 gemeten hoveniersland te Sint-Kruis binnen de palen van de stad Brugge. Ze eist het geld terug dat ze teveel betaalde. [Er waren nog verweerders: dismeesters van Sint-Anna en Sint-Kruis binnen en buiten Brugge]

1733

15069
RAB

Pieter Rosseel, Moerkerke
Lauwerijns Boeij, Sint-Kruis
De eiser verkocht op 22.05.1732 aan de verweerder een veulen voor 5-10-0 £ gr, en eist dat geld.

1733

16405
RAB

Francois Bernardin Vlieghe, baljuw van Middelburg in Vlaanderen
Pieter vanden Broele, Sint-Kruis (heerlijkheid), molenaar
De eisers ontvingen een mandaat van executie op de verweerder ten verzoeke van Bernaert de Vendel, ontvanger van de parochie Moerkerke, om betaling van 2-6-7 £ gr. [...] Na heel wat scenes kwam daar een proces van voort. Vanden Broele toonde pas in de solutien aan Parmentier een bewijs dat hij die schuld intussen betaalde, waardoor Parmentier het proces verloor. De eisers eisen hun proceskosten terug omdat de verweerder zo lang wachtte om zijn bewijs te tonen.

1734

1766/
144779
SAB

Marier Joanne Helleput
Guilliame Madou
De eiseres i.n.v. burggraaf de Pugny (gehuwd met de vrouw van Alexander Caloma de Bornem, dame van Beauprez) vordert van de verweerder één jaar pacht voor stuk hoveniersland van 2 gemeten 52 roeden gelegen buiten de Kruispoort maar binnen de palen

1734

1770/
145089
SAB

Jan vanden Berghe voor Pieter vicomte de Vooght
Guilliaeme Madou
Achterstallige pacht voor hovenierslandt gelegen binnen de palen te Sint-Kruis.

1734

14838

RAB

Jan Verhaeghe
Jan de Deijne  Sint-Kruis
De eiser eist 0-3-5 £ gr, rest van zijn jaarloon als knecht bij de verweerder. Hij eist ook nog 0-11-0 £ gr voor rest van 21 dagen arbeidsloon in mei 1734.

1735

1770/
145121
SAB

Jan Baptiste Anthone de Cridts voor Albert Claesman
Pieter Claissonne
Achterstallige pacht voor 9 jaar gebruik van een partij vettegras te Klemskerke, eigendom van de baron van Male
 

1741

1793
146717
SAB

Jan Reese
Bernaert de Muijnck
Verklaring opgemaakt door Charles Pulinx over vrouw Janneken Wassenhove. Jan Reese wonende te Vyvekapelle en nu te Brugge. Er wordt verwezen naar een stamboom en dat er zal te erven zijn van de vrouw van de Baljuw te Hansbeke. Verder wordt genoemd Joannes Mantou, Tresorier Blauwe en Jonkvrouw Blauwe, zonder verdere aanwijzingen van verwantschap.

1741

10291
RAB

Guilliame Lebeer [ook: Lebeir][later zijn weduwe Anna Zeghers], Sint-Kruis, hospes in de herberg "den Vossesteirt"
Jacob Dhaens,Brugge [Snellegem ambacht]
De verweerder heeft in aanwezigheid van zijn eigen vrouw de vrouw van de eiser gevraagd of ze een glas bier zou meedrinken, wat ze weigerde, vervolgens daagde hij ze uit door te zeggen "dat hij verweerdere haer wel hondert mael hadde genaijt", schold haar uit voor hoer etc, sloeg haar op haar borsten, en duwde haar met haar hoofd tegen de tafel. De eiser eist dat de verweerder zich herroept, de schade vergoedt, en een boete krijgt. Hij werd veroordeeld in wat geëist werd.

1741

10809

RAB

Cornelis Salens [ook: Saelens] over Joannes Slock, handelaar uit Aardenburg
Bertholomeus Tombaij [ook: Tomboij], baljuw van de stad en poort Blankenberge 
Slock leverde voor de verweerder op 24/3/1740 honderd rode Leidse dakpannen met pannenlatten, gebruikt op een van de hofsteden van de verweerder, bewoond door Jan de Deijne te Sint-Kruis bij Brugge. Met nog andere dakpannen en veusten, transport en taksen eist de eiser alles samen 17-3-11 £: gr.

1741

13720

RAB

Cornelis Matthijs, Maldegem , pachter van het 1e -2e -3e  kwartier van de generale middelen
Joos [huisvrouw] Lagast, Sint-Kruis 
De eiser eist dat de verweerdster verklaart hoeveel bier ze verbruikte tussen 1/5/1740 tot 30/4/1741, en dat ze er de rechten op betaalt

1742

16443

RAB

Bertholomeus Ludovicus Tomboij, redenaar van het Proosse
Gillis de Clercq
De verweerder heeft van de eiser 18-2-0 gemeten land in Sint-Kruis onder het Proosse in pacht genomen.
De eiser eist voor die pacht 20-0-0 f gr en 6 koppels jongvolwassen kiekens.

1744

10335

RAB

Jaecques de Cornelis
Jan de Deijne, St.-Kruis
De eiser eist 4-16-8 £ gr van geleverd brood.

1744

15054

RAB

Jacobus Tanghe, Sint-Kruis
De eiser was op 24/06/1744 in de herberg "de Smul" van Jan Goethals in Sint-Kruis. Jan Tuijlpijn en Lieven van Oirweghen kwamen binnen en begonnen na een tijdje N. Vlaeminck te slaan. Daarna sloegen ze ook de eiser. Nu vernam de eiser dat hij zichzelf zou moeten verantwoorden voor de schepenen voor vechten. Omdat hij zegt niets te hebben uitgelokt en misdaan, wendt hij zich tot de schepenen en vraagt het crimineel vervolg ten zijnen laste te laten vallen.

1746

1802/
147027
SAB

Jacques Gheijs
Christiaen Lievens
De eiser als ontvanger van de heerlijkheid Male vordert 19-5 schellingen grooten voor het huren van land.

1746

8124
RAB

Jan Merchiere
Jan Scheirens, herbergier in "het Hantbogenhof” te Sint-Kruis

1747

3936
RAB

Dominicus Verhulst, ontvanger van de dis van Sint-Kruis en Sint-Anna buiten Brugge
Jacob [wwe] de Baij [ook: de Baeij], Sint-Kruis.
De eiser wil 8-10-0 £. gr van pacht van land te St.-Kruis

1747

7827
RAB

Jacob Vlaeminck [ook: Vlamijnck], Sint-Kruis
Gillis Denolf, Sint-Catharina-buiten Damme, voogd van de wezen van Adriaen de Wolf; samen erfgenamen van Benedictus Denolf [+Sint-Kruis]
De eiser huurde van de verweerder een koe. De verweerder heeft ze verkocht en liet ze bij de eiser weg halen. De eiser eist de restitutie van die koe

1747

17424
RAB

Guilliaeme vande Putte, Brugge, over Joannes Slock, handelaar te Aardenburg
Philipp le Fevere
De verweerder moet verklaren hoeveel hij op 24/10/1747 [datum arrest] schuldig was aan Jacob Morre uit Sint-Kruis en die som namptieren.

1749

15414
RAB

Maerten Roels , Brugge
Jan Scheerens, Sint-Kruis
De eiser verpachtte aan de verweerder een herberg "het Hantbogenhof', ook "het Oude Schottershof' genoemd, te Sint-Kruis onder het Proosse. De eiser eist dat de verweerder hem ontruimt.

1750

1684/
138497

SAB

Barones Catharine Philippine de Brune (Bruijne)
Jonker Jan Francois Borluut en de heer VanderIinden
Pachtbrieven opgemaakt door Pieter Corbillon en Philip Dhauw voor rekening van voornoemde partijen, over een periode van 1720 tot 1770.
Aan Pieter de Groote gehuwd met weduwe Jan D'haens een hofstede te Sint-Kruis van 59 gemeten.
Aan Joannes de Decker 3 gemeten zaailand te Gistel, voordien gepacht door Martinus CIarijsse.
Aan Francois Ernest de Sobrino 37 gemeten 160 roeden "vette gras", zaailand en een bosje gelegen te Oostkerke en een gedeelte binnen de palen van Damme. Voordien gebruikt door Sebastiaen Quintens.
Te Gistel: Pieter Joannes Abeele 3 gem 12 r, voordien gebruikt door Joannes Jessens.
Pieter de Schoolmeester 11 gem 2 lijnen 50 r
Joannes Jessens 3 gem 12 r.
Daniel Buijck 12 gem zaailand.
Bernardus van Mortel 3 gem 12 r zaailand, voordien gebruikt door Joannes Abeele.
Bartholomeus Mus 16 gem 21ijnen 40 r.
Bartholomeus Musse 22 gem land, nadien overgedragen aan Joannes Franciscus Opsommer.
Pieter Canoij gehuwd met de weduwe Joannes Opsomer 21 gem.
Alexander Fraije 21 gem 2 lijnen 90 r.
Martinus Clarij en Jacob de Geluck 8 gem 1 lijn 90 r.
In Sint-Catharine bij Damme:
Pieter de Lanoije 2 gem 86 r zaailand gelegen, voordien gebruikt door Jacobus Bonte.

Joannes Pijnckel 2 gem 86 r. en Philippus vande Walle 2 gem 86 r.