šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1700-1725 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1700-1725

1700

10598

RAB

Jan Baptiste [de jonge] Vache, admodiateur van de goederen van de baron van Male
Niclaijs [d'oude] Callant.
De eiser eist 24 £ gr van 3 jaar pacht van 41-1-0 gemeten Sijseleland.

1700

10601
RAB

Betreffende de burgerwacht te Sint-Kruis.

1701

7837

RAB

Baljuw van Damme
Louise fa Antheunisvanden Berghe te Damme, 20 jaar, geboren te Sint-Kruis.
De verweerder is medeplichtig aan de desertie van Joannes Sol, tamboer van kapitein Cremer. Ze wordt voor 6 jaar verbannen uit Damme.

1701

8117

RAB

Francois Andries Nans
Gheeraert de Backere
De eiser eist 61-4-0 £ gr van pacht van een hofstede te Sint-Kruis.

1703

8068

RAB

Marie de Boodt, Lissewege
Jacob Schoebrouck
De eiser vraagt een saississement op haver op 4 lijnen land, gelegen achter de Drie Brauwers”, gebruikt door verweerder, en voorheen door Pieter Ollebeke, omwille van 2-3-4-£ gr van pacht

1704

1510/
124797
SAB

Frans Pijckaert
Jan van Hoorenbeke
De eiser als pachter en collecteur van de fortificatierechten op wijn en brandewijn, vordert 70-15-2 achterstallige taksen op wijn en brandewijn. Daarom heeft de eiser drie partijen wijn gearresteerd gelegen in de kelder onder het huis van de verweerder onder de kelder van baron van Male in de Hoogstraat en in de kelder van Lucas Reubens in de Noordzandstraat.

1704

8064

RAB

Jan Baptiste Plasschaert
Joos Dhollander, Sint-Kruis .
De eiser vroeg een saississement op de plantage op ongeveer 2 lijnen land, zijnde een kwekerij van olmen, elzen, essen, appelboompjes, perelaars, kerselaars, eigendom van de verweerder. Dat omwille van 30 £ gr schulden van een wisselbrief,

1704

11316

RAB

Hiachinthus Pardo, heer van Fremecourt - pachter van de jacht en de vrije wouden van Sijsele, Male en Vijve
Pieter en Francois fs Pieter Moens, Sijsele
Op 14/10/1703 jaagde de minderarige Francois Moens met geweer en hond in de eisers bossen tussen de Veldhoek en het gehucht Donk. De eiser eist een boete en de confiscatie van het geweer.

1705

14841

RAB

Heer van Tillegem
Ignatius Verstraete, Sint-Kruis
De eiser eist 26-5-0 £ gr pacht voor een huis en herberg, het "Swarthuijs", met 0-2-15 gemeten proostland in Sint-Kruis

1706

8119

RAB

Francois Bierwaert, pachter van de excijs van Proosse in het kwartier van Sint-Kruis Frederijck Anchemant
De eiser eist 2 £ gr van het slijten van bier en wijn.

1706

12537

RAB

Gasper de Gourcij, baron van Male
Jan Baptiste Venche

1706

18446

RAB

Joanna [ook: Joanne] de Madrid, erfgename bij  testament van een derde van nalatenschap van Anthonette Sproncholf
Guilliame de Boot,  hoir sterfhuis Anthonette Sproncholf, de zaak intercipiërende over François van Maele
Betreffende pacht van land in leen te Sint-Kruis buiten Brugge.

1707

7034

RAB

Jaspar  de Gourcij, baron van Male, heer van Galacour, Voormezele, Poele, Vijve, etc.
Graaf van Schore
De verweerder moet nog 303 £ gr betalen. De eiser had op 10/12/1701 de heerlijkheid Sijsele verkocht aan Francois Stappens, heer van Harnes etc., voor 13000 gulden Spaans permissiegeld +100 pistolen, waarvan de naarhede werd genomen door wijlen de moeder van de verweerder.

1707

13158

RAB

Gaspar Gensen, baljuw van Male
Pieter Huijs
De eiser eist een boete omdat de verweerder iemand met een stok sloeg en diens arm brak.

1707

13825

RAB

Domijn Verstraete [ook: Verstrate], Steenbrugge
Louis Vlieghe [x Marij Catharine de Keijser]
De eiser eist 17-10-0 £ gr oude cours, nog van schade aan de molen van Sint-Kruis.

1708

12344

RAB

Niclaijs Friclo [ook: Frijclo], pachter van de generale middels van de baronnie van Male
Jacob Houttrijve, Male, brouwer/tapper in het stadhuis van Male
Op 20/07/1708 werd de verweerder betrapt op het brouwen zonder aangifte te hebben gedaan. De eiser eist daarvoor een boete en verbeurte van het bier.

1709

10978

RAB

Augustijn Pacificq, de Groote de Breederode
Pauwels de Weert, Sint-Kruis
De eiser eist 5-2-6 £ gr van vette in de put van de verweerder als nieuwe pachten op de eisers hofstede.

1709

20184

RAB

Mattheus de Ram [daarna zijn we], ontvanger van de goederen van wt markies de Ghanna [ook: de Ganna], ex-gouverneur
Jan Rotsaert
De eiser eist 18-0-0 £ gr voor 3 jaar pacht van land te Sint-Kruis.

1710

5408

RAB

Pieter Reinacx, militair
Betreffende een doodslag op 6/02/1710 te Sint-Kruis op een militair van het regiment van generaal majoor Vegelin, van het garnizoen van Damme

1710

19792

RAB

Carel Bourgonion, procureur; zegt recht te hebben over MarijnVerpoorter [ook: de PoortereJ, hoofdman, Sint-Kruis
Jan Rotsaert, Sint-Kruis [elders: Sijseele]   
De eisers lieten de persoon van de verweerder executeren om betaling van 5-3-0 £ gr voor aktekosten.

1710

19793

RAB

Anthone Ignace van Steelant
Lambreght Vailliant, Sint-Kruis, landman
De eiser is eigenaar van 13-0-0 gemeten land te Sint-Jan-in-Eremo, dewelke hij verpacht aan Pieter de Meijere. De verweerder d'Hooghe, als vorige gebruiker van de helft, ploegde het opnieuw en liet de paarden van de Meijere schutten. De verweerder moet het gebruik afstaan en de schade vergoeden.

1710

20368

RAB

du Chambye, pensionaris
Jan de Brabandere
De verweerder bezet het nederhof bij de eisers kasteel Puwenbroeck te Male tegen de eisers wil. De eiser eist de onmiddellijke ontruiming.

1711

16103

RAB

Gaspar de Gourcij [x we baron van Male]
Jan Cornilie [x we Aernout Huwijn]
De eiser eist dat de verweerder zijn rekening over geeft van Huwijns administratie van de goederen van de baron van Male

1713

8063

RAB

Anna Marij vanden Zande, over Pieter van Bouchaute, curator van Anthonette van den Zande
Cornelis Prinsier [ook: Prengier]
De eiser vroeg een saississement op de roerende goederen van de verweerder als pachter van de herberg "de Vijf Rijnghen" met land naast de Damse Vaart, omwille van pacht van die herberg.

1713

16078
RAB

Jan Dhaenens, pachter van de middels van de heerlijkheden Male en Vijve
Jacob Houtrijve
De eiser liet de verweerders dagen om te verklaren hoeveel bieren ze sleten in de periode 01/05/1712-28/02/1713. [ Er was nog een verweerder: Jooris Vermaire.]

1713

19646
RAB

deken en kapittel van Sint-Donaas te Brugge
Gilles de Nolf, Sint-Kruis
De eisers hadden de verweerder voor de Raad van Vlaanderen gedaagd omwille van betaling van de vleestiende om het proces neer te leggen hadden de eiser en de verweerder een overeenkomst gemaakt. De eiser eist 7-0-0 £ gr voor 7 jaar redemptie van die tiende.

1715

1815
RAB

Cornelis Baert, Voerman (of vaerman)
Jan Philippe, ontvanger van de parochie Sint-Kruis
De eisers goederen werden beschreven in verband met 44 f. gr. Hij zegt niet zoveel schuldig te zijn.

1715

13015
RAB

Jooris Moesmans [ook: Maesman], pachter van de middels van het eerste kwartier van het Vrije
Jacob van Houttrive, concierge in het stadhuis van Male
De eiser eist een boete van 20 sch gr voor het indoen van bier zonder aangifte te hebben gedaan.

1716

4581
RAB

Pieter Cobrisse, heer van Aarsele, ter Donk, etc , rendant en erfgenaam sterfhuis Charles
Lieven [d'Oude] de Backere, Sint-Andries ambacht, borg over zijn zoon Lieven de Backere
De eiser verpachtte op borgtocht aan Lieven de Backere, de jonge, in november 1714 de "bassecourt" van het "casteelgoet Roijegem" te Sint-Kruis met 48-1-89 gemeten aan 35£ gr/hoop het 1ejaar, daarna 40£ gr/j. [...]

1716

14523
RAB

Carolus Jacobus de Bour, priester
Pieter [cum suis] de Backer
Men veilt te koop de herberg "de Oliphant" met 36 roeden erf te Sint-Kruis omwille van de verlopen van een rente. [Legger is ingevoegd.]

1716

19939
RAB

Robert Alexander d'Affaijtadi, baron van Hilst, tweede zoon van wt Philippe Adriaen [wt graaf van Gistel etc.;
Alverado, kanunnik, gezworen voogd van zoon van wt Jan François d'Affaijtadi
De eiser eist de verderding van alle leengoederen nagelaten door wt Philippe Adriaen d'Affaijtadi. [Er was nog een verweerder: Agnes van Velthoven, we graaf van Gistel]

1716

21622
RAB

Pieter de Noose
Marcus Aurelius Cassetta, sluismeester watering Romboutswerve 
De eisers eisen dat een moerader dringend wordt gedolven. [Er waren nog eisers: Bernardus de Bats, pastoor Damme] en de andere eigenaars en gebruikers van diverse landen onder de watering van Romboutswerve]

1717

10806
RAB

Heer van Tillegem
Jan Baptiste de Jaeghere, sluismeester van de watering van den Brouck.
De eiser eist de intrest van een jaar verloop van twee renten ten laste van de verweerder: een eerste van 2-12-1 £ gr/j, en een tweede van 6-5-0 £ gr/j

1718

1846
RAB

Jan Bibau [ook: Bijbau]
Glaude Duva
De verweerder moet een paar kleinere renten voortspruitend uit de koop van een panijtje land afrekenen. Het is aan de St.-Donaaskerk, de kerk van St.-Kruis, en aan de Jacobinessen van Brugge.

1718

21013
RAB

Jooris Moesman, pachter middels eerste kwartier van het Vrije
Jacob van Houttrijve [ook: van Houtrive], Male, herbergier
De eiser liet de verweerder dagvaarden om te verklaren hoeveel bier hij sleet in de voorbije twee maanden.

1718

21758

RAB

Bernaert Lamote, onderpachter generale middelen van Male
Jacob van Houttrive
De eiser eist dat de verweerder verklaart hoeveel bruine en witte bieren hij heeft ingelegd, getapt en gevent.

1720

19610
RAB

Gillis Cabooter, vader mede-eiser
Marijn van Acker, Vijve, arbeider
Van Acker huurde van wt Galle een kamer. De eisers eisen dat die rekening geliquideerd wordt. [Proces betreffende nalatenschap Jan Galle] [Er was nog een verweerder: Jacob Willems x Pieternelle Snijders, we Jan Galle]

1721

2478
RAB

Prosper Constant, Sint-Kruis
Joseph Fleurrnan, tuinier, Sint-Kruis
De verweerder had de eiser in het publiek in de herberg “Het Swart Huys” op o.m. 20.02.1721 dief genoemd. Hij moet zijn woorden terug nemen en een boete betalen.

1721

12672
RAB

Robert Alexander fs Philip d'Affaitadij, baron Dhilst
Niclaeijs van Lerberghe, Gistel, administrateur van de heerlijke renten van het graafschap Gistel, eigendom van het sterfhuis van Ph.A. d'Affaitadij.
De eiser eist dat de verweerder zijn rekening sinds 1715 voorlegt en laat liquideren

1722

1704/
140032
SAB

Albert de Visch Jan Soetenaeij
De eiser, ontvanger van de baron van Male heeft een huis van de baron, achter de Sint-Annakerk, verhuurd voor 3 jaren aan de verweerder mits speciale voorwaareen van betaling. De verweerder houdt zich niet aan die mondelinge afspraken.

1722

7948
RAB

Jacoba Pintelon [we Jacob Baets], Sint-Kruis
Pieter van Renterghem
De verweerder kocht 0-1-85 gemeten vlas. De eiser eist daarvoor 4-5-5 £ gr.

1723

1711/
140518
SAB

Jan Bibauw
Anthone Noë
Eiser, ontvanger van de dis van Sint-Anna en Sint-Kruis vordert een achterstallige rente oorspronkelijk bezet door meester Philippe Jaques Beijaert en echtgenote op een hoveniershof in de Stuivenberg, naast het klooster van Spermalie. Nu is daar een zeker Minnaert (x Isabelle Beyaert) eigenaar van en wordt het gehuurd door de verweerder.

1723

7949
RAB

Jaecques Marquier, baljuw van Kannunikse
Jan Baptiste de Jagher, Sint-Kruis
Op 18/4/1723 hebben de verweerders onderling gevochten in de herberg “de Olifant” te Sint-Kruis onder het Kannunikse
De eiser eist voor elk 2 x 60 £ par boete. [Er waren nog verweerders: Jacob en Jan vande Poele uit Sint-Kruis, en Jan vande Poele uit Brugge, Joseph Mestdagh en Jacob Constant

1724

11456
RAB

Gillis Claissonne [ook: Claijson, Claijsone], Brugge, handelaar     
Jacob Morre [ook: More], Sint-Kruis, in het Swart Huijs
De eiser leverde een stuk Tourse bouverij en een stuk Anjou-wijn aan de verweerder. Hij eist daarvoor nog 9-17-2 £ gr

1724

15067
RAB

Bartholomeus Ludovicus Tomboij
Prosper Constant, Sint-Kruis
De eiser eist 77-10-0 £ gr voor landpacht.

1725

7717
RAB

Charles Guilliame de Potter, ontvanger van Hr. Raveswaey, kapelaan van de kapelrij in Sint-Walburga
Roelandt [we] de Sutter
Dit nummer bevat twee eisen van Charles de Potter. In een eerste proces daagt hij de weduwe van Roelandt de Sutter en eist 5-17-2 £ gr van pacht van 8-2-82 gemeten land te Sint-Kruis. In het tweede proces daagt hij Andries de Cokere, en eist 1-:6-8 £ gr van een jaar pacht van 2-0-4 gemeten land te Lapscheure aan de kapel rij van de Hr. Raveswaeij.
 

1725

Verluyd
303/
SAB

Adriaen De Smidt, fs. Pieter - 28 jaar oud - geboren te Westkapelle
Misdaad: Niettegenstaande het verboden is de rechten op brandewijn te frauderen hebben diverse blauwers 's nachts tussen 12 en 13 januari 1721 over de buitenstadsvesten tot de binnensingels van de stad tussen de Dampoort en de Kruispoort 219 stoop brandewijn en een vaatje wijn binnengebracht. De militairen van de wacht die op patrouille waren hebben die gevonden en naar de corps de garde aan de Dampoort gebracht. Ze zouden de brandewijn en het vaatje wijn langs de Kruispoort naar het stadscomptoir brengen. Adriaen De Smidt heeft, samen met Maerten De Vreught en Joseph De Lille, het plan opgevat om de brandewijn terug te nemen. In de herberg van Jan Van Borchogne ?? heeft hij verschillende mensen die daar zaten te drinken gevraagd om hen daarbij te helpen. Ze zijn samen naar de Kruispoort getrokken. Tussen 10 en 11 uur kwamen twee soldaten af met de brandewijn, die enkel gewapend waren met een bajonet. Ze waren begeleid van een gewapende soldaat en van de uurwaker Pieter Jacobs en Jacob Bogaert van het comptoir. Ze hebben de soldaten aangevallen en met een stok geslagen zodat ze gekwetst waren aan het hoofd en de handen. De brandewijn hebben ze afgenomen. Een soldaat die gekwetst op de grond lag dreigde hij te doden, maar die is kunnen vluchten in het huis van Jan Besu
Op 16.06.1725 werd hij gegeseld ten bloede en voor 25 jaar verbannen uit de provincie op straf van hergeseling en brandmerken. Enige tijd daarna is hij toch de stad binnengekomen en heeft zeffs opnieuw brandewijn gesmokkeld.
Straf: Op het schavot gegeseld ten bloede en gebrandmerkt op zijn rug met het gewone teken van de stad. Hij werd verbannen voor dertig jaar uit de Oostenrijkse Nederlanden die hij moet verlaten binnen zes dagen. 05.04.1727