šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  1675-1690 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

1676-1690

 

   

1676

1099
88165
SAB

meester Jacobus Matin
Jacques de Massiet
Enkel de inventaris van het proces en een repliek.
Eiser is kanunnik van Sint-Donaas, verweerder is heer van Oosthove en voogd van de baron van Male. Het proces gaat vermoedelijk over het voogdijschap van de kinderen en het nalatenschap van deze baron
 

1676

1102/
88505

SAB

Franchois Dumont
Pauwels de GeneIlis
De eiser, kapitein van een infanteriecompagnie, is gehuwd met Anna de GeneIlis, zuster van de verweerder. Deze laatste heeft 132£ geleend en talmt met de terugbetaling. De lening heeft te maken met de verkoop van een rente.
In bijlage uittreksel register Noordkwartier Brugse Vrije ivm verkoop van een rente aan de dis van St-Kruis en Sint-Anna, Rekening ivm een rente bezet op de helft van een huis in de Oude Zak, procuratie van de verweerder die zich in Antwerpen bevindt.
Zie ook procesnr. 99265
 

1676

1106/
88926
SAB

Frans de Witte
Anthone D'Ounse
De verweerder heeft 4,5 jaar een huis en herberg genaamd De Keyser en gelegen in Sint-Kruis binnen de palen, gepacht. Niet alle huurgelden zijn betaald. Hij wordt veroordeeld tot betaling plus intresten en kosten
 

1676

4720
RAB
 

Dit nummer bevat getuigenissen omtrent de problemen met soldaten te Sint-Kruis, Moerkerke, etc, waarbij een soldaat werd dood geschoten.

1676

7528
RAB

Boudewijn [we] Bultinck
Lieven fs Jaecques vande Velde
De verweerder pacht van de eiser een hofstede met 40-0-40 gemeten land te Sint-Kruis. De eiser eist dat de pacht afgerekend wordt.

1676

11007

RAB

Francois Martel, eigenaar van de kapelrie te Oostkerke
Jan van Hove x [we Jacques Seghers] Oostkerke amman
Te panden door amman en dienstmannen de bezetting van een rente van 47 sch par per jaar, eigendom van de kapelrie van Sint-Kruis te Oostkerke. Deze rente is bezet op 5 lijnen land te Westkapelle; zuidoost bij de hofstede Calverkeete. Dat land is eigendom van de erfgenamen van Fermijn de la Dossa, heer van Lendelede, en wordt gebruikt door de verweerder. De rente is verachterd sinds 1642.

1677

13638

RAB

Loijs Bachuus , administrateur van de goederen van de baron van Male
Jacques Malfeit, heer van Oosthove etc.
Betreffende bezet van renten. [...]

1678

1138/
93022
SAB

Hendrick Noij

Jan Oste
De eiser bezit de ammanie van de heerlijkheid van Sijseele, Male en Vyve die de verweerder gehuurd heeft voor 3,6,9 jaren voor 12-0-0 per jaar. De laatste 2 jaren heeft de verweerder nog geen huur betaald.

1678

1138/
93078
SAB

Jan Baptiste Bezoete
Cornelis vande Cloostere
De eiser is ontvanger van de "equaliteijt" van de kerk van Sint-Donaas. Hij heeft wettelijk doen arresteren 3 rode koeien, 2 met "blaerdehoofden, om te verhalen de som van 46-6-8, resterende huur van landerijen in de parochie van Dudzele en Sint-Kruis
Arrest in bijlage.

1679

6222
RAB

Servatius dela Rue, ontvanger van het Proosse

Noe Coornaert [ook: Cornaert]
De verweerder moet verklaren hoeveel hij schuldig was aan Adriaen, Jacques en Donaes Naveau, met hun minderjarige broers en zusters, omwille van de koop van het huis "de Roose te Drije Brauwers".

1679

12188

RAB

Pieter de Bats
Michiel van Halm, over het sterfhuis van Jan de la Rue, wt ontvanger van de parochiekosten van Sint-Kruis
Een merrie van de eiser werd beschreven op naam van de verweerder. […]
De eiser vraagt dat die beschrijving onwettig zou verklaard worden.

1679

16719

RAB

Francois Cheije, ontvanger van de kerk van Ste Kruis
Francois Ampe, baljuw
Panding van 7 lijnen land te Hoeke van Pauwels Lucx [gekocht van Marcus vande Velde] met een hofstede waar Jan Leurgans op woont, omwille van een verachterde grondrente van 0-4-0 £ gr/sjaers ten voordele van die kerk, verachterd sinds 1687

  

 

 

1680

13157

RAB

Pieter Mestdagh
Lauwereijns Bruneel
De eiser eist 8 gulden voor schade door de verweerders koeien in de eisers vruchten in augustus 1679

1680

20202

RAB

Aernout Timmerman, Sint-Kruis, hoofdman [ex-]
Jan Praet

De eiser eist 0-5-6 £ gr voor het deel van de verweerder in de thaire toen de eiser, in naam van de parochie, gevangen zat op vraag van Servaes de la Rue. [Geschatte datering

1680

12671
RAB

Louijse fa Louijs Lopes Gallo, baron van Male, heer van Voormezele, Sijsele, Vijve, etc.
de Quincy [ook: van Quincy]  , baron
De eiser is gevlucht van bij de verweerder. Ze vraagt haar juwelen etc terug, en vraagt met rust te worden gelaten in het Engels klooster.

1680

12939

RAB

Francois de Merantel [x we Alexander de Ruddere]
Cornelis vanden Berghe
De eiser eist 9 gulden van een jaar pacht van den Pijpweg van Male tot aan Lettenburg.

1681

4442

RAB

Marie Goossins
Cornelis Westhuijse
De eiser wil 4-13-4£ gr van 2 jaar huishuur van een huis in de baronie Male.

1681

11107

RAB

Jan Plante
Jaecques Wils, officier van de heerlijkheid Proosse
De eiser gaf 6 à 8 weken geleden last van beschrijving aan de verweerder ten laste van Jacques Mestdach omwille van 26-3-4 £ gr van watergeschoten. De verweerder deed het niet. De eiser eist daarom dat de verweerder die som uit eigen zakken betaalt.

1681

12937

RAB

Martinus de Weert, baljuw van Male
Ferdinande de Vos
Op 22-1-1681 heeft de verweerder Francois de Breuck tot bloedens toe geslagen. De eiser eist een boete van 60£ par. Cfr het 21ste artikel van de kostumen van het Vrije

1681

17419

RAB

Andries Aerts, ontvanger baron van Male
Jan de Vos                 

1681

12937

RAB

Martinus de Weert, baljuw van Male
Ferdinande de Vos
Op 22/1/1681 heeft de verweerder Francois de Breuck tot bloedens toe geslagen. De eiser eist een boete van 60 £ cfr het 21 ste artikel van de kostumen van het Vrije

1682

2175

RAB

Jan de Mol
Christoffels en Steven de Vrient, pachters van de impost op de brandewijn
Op verzoek van de verweerder nam de deurwaarder Michiel van Eeckhout uit een huis te Sint-Kruis brandewijn en stookallaam. Er werden procedurefouten gemaakt. De eerdere eis van de verweerder is ingevoegd. Daarin zeggen ze dat hij zich niet kenbaar maakte [de Mol] en dus zijn allaam verbeurd werd.

1682

11106

RAB

Jan Plante, ontvanger van de watering van den Brouck
Cornelis de Wulf
De eiser eist dat de verweerder verklaart hoeveel hij schuldig was van watergeschoten en moet dat debet namptieren.

1682

12941

RAB

hoofdman en partochianen van Sint-Kruis,
Pieter  Vermeere [ook: Vermaire]
De eisers lieten de baljuw een veulen, koeien, hooi, en hakhout saisieren op grasland, omwille van wat hij verweerder schuldig is aan de eiser voor inscharing en landsonkosten. De eisers eisen voortgang omdat de verweerder in gebreke blijft.

1682

13347
RAB

N. Mortelle, over Catharina de Carillo [we N. de Vicq, heer van Meulevelt]
Jan Hoste, burgemeester van Male
De eiser eist dat de verweerder verklaart hoeveel hij op de datum van een arrest schuldig was aan mijnheer Lopez Gallo, baron de Quincij, als curator van de baron van Male en zijn zuster Loijse, cfr. Provisionele acte gewezen voor de vierschaar van het Vrije, en eist dat de verweerder die som namptiert.

1682

18690

RAB

Cornelis Peele           
Maerten Robert, koster van Sint-Kruis
De eiser liet arresteren uit handen van Joos Thienpont wat hij aan de verweerder schuldig was, omwille van 3-19-7 £: gr thaire enz. De eiser eist voortgang

1682

19142

RAB

Moeder en religieuzen van het klooster van Sarepta 
Laureijns Cappelle Sint-Kruis
De eisers lieten uit handen van Laureijns Cappelle uit Sint-Kruis arresteren wat hij schuldig was voor landpacht aan Adriaen en Alexander Inbona als erfgenamen van Marij Inbona, omwille van 11 jaar verloop van een erfelijke rente van 3-0-0 £ gr/jaar, losselijk aan de penning 30, bezet op land te Damme. De eisers eisen dat de verweerder verklaart hoeveel hij

schuldig was, en dat hij dat bedrag betaalt of namptiert.

1682

11562
RAB

Francois Forret pacht van de excijs op de bieren en wijnen van de baronie Male
Ferdinande de Vos
De eiser eist dat de verweerder verklaart hoeveel bier bij hem gesleten werd

1683

9367

RAB

Jan Plante,ontvanger van den Broucke
Louijs Roose, Sint-Kruis
Betreffende pachtschuld van 12-2-36 gemeten land van de erfgenamen van raadsheer de Reulx. Dat debet moet genamptierd worden op de griffie

1683

19475

RAB

Martinus de Weert, baljuw heerlijkheid Sijsele en Male     
Jan Victor Roeloff [ook: Roelof], luitenant baljuw Proosse  ~~
De eiser eist een boete van 5-0-0 £ gr omdat de verweerder op suppliants district kwam exploiteren bij saisissement en beschrijving der goederen van Jacques d'Haese, wonende onder de heerlijkheid Male, onder de eisers jurisdictie

1683

12938

RAB

Jacques Lootijns
Pieter van Hollebeke  Sint-Pieters-op-de-Dijk, waard
De verweerder velde twee olmen, maar liet ze in de nieuw gedolven gracht vallen op de scheiding van het land van de eiser en de verweerder, en trok ze op de eisers land. De eiser eist dat de verweerder de schade vergoedt aan onder meer de eisers elzenhaag, en moet die bomen van de eisers land weg doen

1684

10935

RAB

Jan Hoste burgemeester van Male
Pieter Geskiere [ook: Gekiere]
De eiser eist 33-15-0 £ gr van pacht van het stadhuis van Male. [...]

1684

19647
RAB

Servatius dela Rue
Andries Terwe
De eiser verpachtte aan de verweerder een blik van 13-0-0 gemeten te Sint-Kruis, "den Prooschenaere" genoemd, voor 12-0-0 £ gr, met recht voor de eiser om er een paard, een jaarling veulen en een jaarling vaars op te laten lopen. De eiser eist 12-0-0 £ gr pacht, 4-0-0 £ gr voor grashuur voor het paard, 3-0-0 £  gr voor grashuur voor het veulen en 1-6-8 £ gr voor grashuur voor de vaars.

1686

10941

RAB

Charles Philippe Keingiaert, heer van Sgravenshage
Niclays Callant
De eiser eist dat de verweerder pacht betaalt van een hofstede + warrande

1686

11109
RAB

Jan Plante, ontvanger van de watering van den Broucke
Pak vacatien verdiend door procureur Bonnevalle in zaken van Jan Plante.

1687

5284
RAB

Jan Roussel, handelaar, Brugge
Charles Cobrijsse
De eiser wil 1587:18 gulden over de parochie Sint-Kruis met Michiel vander Cruysse te Rijsel afgesproken, ingevolge het akkoord met de intendant Breteuie van Franse mandementen en brandschat.  .

1687

11108
RAB

Philips Dumon, stokhouder en collecteur van de heerlijkheid Proosse

Jan Plante, ontvanger van de watering van den Broucke en Romboutswerve

1688

1277/
108770
SAB

Benedictus Schockaert
Dominicus Frans Pietersins
De eiser, ontvanger van de dis van Sint-Anna, vraagt de betaling van achterstallige rente nl. 12-10-0.
 

1688

11105
RAB

Jan Plante, ontvanger van de watering van den Broucke
Jacobus Bultijnck, stokhouder
De verweerder hield venditie van de vruchten op de landen van Charles Keijniaert te Sint-Kruis. [...] De eiser eist watergeschoten als geprefereerde kosten.

1689

8107
RAB

Philips de le Flye, schepen van het Vrije
Cornelis Popstael [ook: Popstale; Popstaele]
Betreffende de reparaties aan de hofstedegebouwen te Sint-Kruis onder de heerlijkheid Proosse die verweerder pacht van eiser
 

1689

3721

RAB

Jan Charles dele Flije, ontvanger generaal van het Vrije
Charles Willaijs, Snellegem amman, over de baron de Quincij als curator van de baron van Male
Pieter Willemarcq, oud-stokhouder van de heerlijkheden Male, Sijsele en Vijve, verkocht op verzoek van de eisers de goederen van Jan de Zeelander. Ze hebben nog 26-17-0 £ gr te goed. [...]

1689

19409

RAB

Louijs  Reese, landman
Jan Plante, ontvanger watering van de Broucke
Diverse goederen van de eiser werden beschreven op vraag van de verweerder om 11-7-10 £ gr watergeschot van 105-0-35 gemeten land, eigendom van Charles Philippe Keingiaert. De eiser pachtte echter nooit dat land, maar wel 12-1-0 gemeten.

De eiser eist dat het namptissement dat hij deed aanvaard wordt, en dat de beschrijving nietig verklaard wordt.