šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Kroniek en Processen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Processen met betrekking tot Sint-Kruis

Hiernaast worden per periode teruggevonden processen en criminele feiten samengevat. 

Voor de processen van 1500-1795 raadpleegden we de "Inventarissen van de verzameling procesbundelsvan het Brugse Vrije" van Laurent Inghelbrecht en met de medewerking van Anne-Marie Van Basselaere. Deze processen bevinden zich in het Rijksarchief te Brugge (RAB). Een andere bron waren de civiele (burgerlijke) processen uit het Stadsarchief te Brugge (SAB). Eén enkel proces komt uit " Staten van Vlaanderen" in het Rijksarchief te Gent (StvVl/RAG).
Voor de periode 1899-1901 werden de feiten opgezocht door yvette Kemel als mede-auteur voor de publicatie Sint-Kruis rond 1900 van de toenmalige WGSK, nu WHSK.
Ook 't Getrouwe van Maldegem en  de Brugse krant 't Jaer 30 uit de jaren 1860, waarin Guido Gezelle zich afzette tegen het opkomend liberalisme, werden digitaal uitgeplozen. 
Voor de rest en de aanvullingen werd het documentatiecentrum van de "Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis" geraadpleegd.

Wanneer je de processen koppelt aan de "ommeloopers" (zie publicaties WHSK) is het als klederen hangen aan een kapstok. Zo kun je bv. door beide te combineren een bepaalde herberg situeren en de uitbaters achterhalen voor de periode van het proces.

 

VERLOOP VAN PROCESSEN IN EERSTE AANLEG IN HET BRUGSE VRIJE TIJDENS DE 17de en l8de EEUW

In de praktijk verliepen processen op velerlei manieren. Het is daarom niet mogelijk om één algemeen schema te geven van het verloop van burgerlijke processen met alle gebruikte stukken. Vandaar dit vereenvoudigde schema met de mogelijke voornaamste fasen en documenten van processen:

VERLOOP VAN EEN PROCES

Mogelijke DOCUMENTEN

 Eiser maakt ziin klacht bekend bij de vierschaar.

 klachtbrief

 De klacht wordt ontvankelijk bevonden [fiat].

 

De verweerder wordt gedagvaard.

 mandement

 De eiser legt ziin eis voor.

 eis

 De verweerder antwoordt en bevestigt het geding.

 antwoord

 Pleidooien

 repliek, dupliek,...

 Appointement dispositief

 

 

bij intendit

 

 

bij feite contrarie

 

 

bii corte memoriën

 

 Bewijsvoering

 positiën, responsiven
 applicat en emploij van preuve
 
etiketten en informatiën

 Waardebepaling van de bewijsvoering

 reprochen, contradictiën
salvatiën, solutiën

 Sluiten in rechte

 inventaris

 Deliberatie

 

 Uitspraak

 dictum sententie

 Uitvoering vonnis

 

 Vereffening proceskosten

 costen