Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Historiek en analyse WHSK

Op 25.11.1987 kwamen  enkele Sint-Kruizenaars samen bij Chris Weymeis in de Dampoortstraat 155, om te “brainstormen” over de oprichting van een geschiedkundige kring te Sint-Kruis, met als werkgebied: de gemeente Sint-Kruis met Vivenkapelle (tot 1977) en het vroegere St.-Kruis-binnen-Brugge d.w.z. de Sint.-Annaparochie tot 1688.

Het doel was het bestuderen van het werkgebied in al zijn facetten (geschiedenis, kultuur, geografie en natuur).

Deze “Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis” zou volgende activiteiten organiseren: voordrachten, wandelingen, bezoeken, publicaties, enz. Om dit te bereiken zou een documentatiecentrum worden uitgebouwd, en zou men de hulp van ALLE Sint-Kruizenaars inroepen, om foto’s, bidprentjes, overlijdensberichten, affiches, kortom ALLES te verzamelen  wat te maken heeft met Sint-Kruis en zijn bewoners.
Deze werkgroep werd een "feitelijke vereniging", de statuten werden opgemaakt en goedgekeurd. Hierbij  de herwerkte statuten dd 1994

 

WERKGROEP GESCHIEDENIS SINT-KRUIS
STATUTEN

De ondergetekenden:

Dirk Callewaert, Brieversweg 309, St.-Kruis
Jan D'Hondt, Speelpleinlaan 68, St-Kruis
Leon Geers, De Linde 67, St.-Kruis
Omer Goens, Moerkerkse Steenweg 249, St.-Kruis
Carlos Jansseune, Brieversweg 76, St.-Kruis
Jos Rondas, Avignionlaan 44, St-Kruis
André Vanhulle, Bapaumestraat 15, Brugge
Geert Van Poucke, Weststraat 64, Moerkerke
Albert Vermeulen, Aardenburgse Weg 55, St.-Kruis
Chris Weymeis, Dampoortstraat 153, St.-Kruis
Dries Weyts, Polderstraat 23, St.-Kruis
Allen van Belgische nationaliteit verklaren de FEITELIJKE VERENIGING destijds op 27 februari 1988 gesticht door de heren:
Luc Blanckaert, Filips de Goedelaan 12, Brugge
Carlos Jansseune, Brieversweg 76, St.-Kruis
Leon Geers, De Linde 67, St.-Kruis
Omer Goens, Moerkerkesteenweg 249, St.-Kruis
Ronny Vanaelst, Vispaanstraat 93, Brugge
Ewald Vancoppenolle, Eikenlaan 25, St.-Andries
André Vanhulle, Bapaumestraat 15, Brugge
Albert Vermeulen, Aardenburgse weg 55, St.-Kruis
Chris Weymeis, Dampoortstraat 153, St.-Kruis
Dries Weyts, Polderstraat 23, St.-.Kruis
opgericht, te willen voortzetten waarvan de statuten de volgende zijn
 

TITEL I 
NAAM, DOEL, ZETEL, DUUR
 

Art. 1
De vereniging wordt genoemd WERKGROEP GESCHIEDENIS SINT-KRUIS, afgekort W G S K.
 
Art.2
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te St.-Kruis Brugge.
Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de Algemene Vergadering.
 
Art.3
De vereniging heeft tot doel de geschiedenis, heem- en volkskunde van St-Kruis sinds haar ontstaan te bestuderen en de kennis er van te bevorderen en te verspreiden.
Daartoe kan zij alle passende middelen aanwenden welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het doel van de vereniging.
 
Art. 4.1
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Art. 4.2
Het werkjaar begint op 1 januari en eindigt telkens 31 december.
 

TITEL II 
DE LEDEN
 

Art. 5.1
De vereniging bestaat uit werkende, toetredende en steunende leden.
 

Art 5.2
Werkende leden zijn:
1 Zij die bij deze akte verschijnen.
2 Zij die door hun actieve werking het doel van de vereniging bevorderen en door de Algemene Vergadering als dusdanig zijn aanvaard.
Het aantal werkende leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op vijf. Alle werkende leden hebben gelijke rechten en één stem in de Algemene Vergadering.
 

Art. 5.3
Toetredende leden zijn personen die als dusdanig worden aanvaard bij beslissing van de Algemene Vergadering en wensen deel te nemen aan voordrachten, studievergaderingen, uitstappen en bezoeken. Hun aantal is onbeperkt.
 

Art. 5.4
Steunende leden zijn natuurlijke- of rechtspersonen -al dan niet behorend tot een van de vermelde categorieën- die door de Algemene Vergadering gestelde financiële voorwaarden vervullen.
 

Art.5.5
De werkende en toetredende leden betalen een gelijke jaarlijkse bijdrage. Het bedrag ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Zij kan niet meer bedragen dan 5.000.BEF.
 

Art 5.6 
Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd nieuwe werkende leden aan te nemen. Dit gebeurt op voorstel van twee werkende leden. De beslissing wordt genomen met 2/3 van de aanwezige stemmen.

Art 5.7 
De erfgenamen of rechthebbenden van een lid treden niet in zijn plaats. Zij bezitten geen enkel recht ten opzichte van de vereniging.

Art 5.8
Bij hun toetreding doen de leden onherroepelijk afstand van het eigendomsrecht op hun deel van het actief van de vereniging bij het aanvaarden van hun lidmaatschap en dragen dat eigendomsrecht over aan de vereniging.

TITEL III UITTREDING, ONTSLAG, UITSLUITING.

Art 6.1 
Elk lid mag vrij uit de vereniging treden door zijn ontslag aan de Algemene Vergadering aan te bieden.

Art 6.2 
Elk lid dat de door hem verschuldigde lidmaatschapsbijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag nemend te zijn.

Art 6.3 
Elk werkend lid dat drie opeenvolgende vergaderingen niet-verontschuldigd afwezig was, wordt geacht ontslag nemend te zijn. Dit ontslag komt op de agenda van de volgende Algemene Vergadering, waarop ook dit lid wordt uitgenodigd.

Art 6.4 
Opschorting van de activiteit van een werkend lid geschiedt door de Raad van Bestuur waarop de uitsluiting kan volgen door de Algemene vergadering. Dit lid heeft een laatste verhaal bij de Algemene Vergadering, die met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige stemmen de uitsluiting moet bekrachtigen.

Art 6.5
Het werkende lid dat wordt uitgesloten of dat ontslag neemt, kan geen aanspraak maken op enig deel van het maatschappelijk vermogen, noch teruggave eisen van de door hem betaalde bijdragen.

TITEL IV HET EIGENDOMSRECHT

Art 7
Alleen de vereniging is volle eigenaar van het actief van de vereniging.
 

TITEL V DE ALGEMENE VERGADERING

Art 8.1
De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de Feitelijke Vereniging.

Art 8.2
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle werkende leden van de vereniging.

Art 8.3 
Ieder jaar wordt minstens één Algemene Vergadering gehouden en dit in de loop van het eerste kwartaal van ieder werkjaar .

Art 8.4
De werkende leden worden tot de Algemene Vergadering uitgenodigd, ten minste zes kalenderdagen vooraf en bij gewoon schrijven. De uitnodiging bevat de dagorde van de vergadering.

Art 8.5 Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoort: 
- Het recht nieuwe werkende leden te aanvaarden.
- Het recht de leden van de Raad van Bestuur te benoemen en te ontslaan. 
- Het recht de jaarlijkse begroting en de jaarrekeningen goed te keuren. 
- Het recht ontlasting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur. 
- Het recht te beslissen over het verhaal van de leden bij uitsluiting.
- Het recht de statuten te wijzigen.
- Het recht de vereniging te ontbinden.

Art 8.6
De Algemene Vergadering moet ieder jaar twee commissarissen aanduiden, die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. De commissarisen moeten de rekeningen nazien en jaarlijks verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

Art 8.7
Een bijzondere Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter op verzoek van ten minste 1/5 van de werkende leden.

Art 8.8
De Algemene Vergadering is geldig samengesteld, wat ook het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden is.

Art 8.9
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij ontstentenis door het oudste werkende lid.

Art 8.10
leder lid van de Algemene Vergadering heeft één stem en kan zich laten vertegenwoordigen. Ieder lid kan optreden, voorzien van maximaal één volmacht.

Art 8.11
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij voor statutenwijziging, aanwerving en uitsluiting van leden waarv:oor 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist is.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Voor alle persoonsgebonden stemmingen is een geheime stemming vereist.

Art 8.12
De beslissingen van de Algemene Vergadering en de lijst der aanwezige en vertegenwoordigde leden worden opgenomen in processen verbaal, ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een bijzonder register aangebracht.

Art 8.13
Uittreksels bestemd om te worden voorgebracht in rechte, hetzij elders, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

TITEL VI DE RAAD VAN BESTUUR.

Art 9.1
Het dagelijkse beheer van de vereniging is toevertrouwd aan een Raad van Bestuur.
De Ràad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten om het dagelijks bestuur van de vereniging waar te nemen.

Art 9.2
De Raad van besuur maakt de begroting en der jaarrekeningen op die zij ter goedkeuring voorlegt aan de Algemene Vergadering.

Art 9.3
De Raad van Bestuur brengt jaarlijks een schriftelijk verslag van hun beheer aan de Algemene Vergadering.

Art 9.4
De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste vijf werkende leden. Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopige bestuurder benoemd om het mandaat van diegene die hij vervangt te beëindigen tot aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.

Art 9.5
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur benoemd voor een termijn van 4 jaar.
 
Art 9.6
Alle uittredende leden zijn herkiesbaar met maximaal twee mandaten in dezelfde functie.
Deze verkiezing gebeurt uitsluitend bij geheime stemming.

Art 9.7
De bestuursleden die tijdens drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur zonder verontschuldiging afwezig zijn, worden beschouwd als zijnde ontslag nemend uit de Raad van Bestuur.

Art 9.8
De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en archivaris.

Art 9.9
De Raad van Bestuur vergadert geldig wat ook het aantal aanwezige leden zij. .

Art 9.10
leder lid beschikt over één stem en kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Bestuur.
leder lid kan drager zijn van maximaal één volmacht.

Art 9.10
De Raad van Bestuur beslist met eenvoudige meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Voor alle persoonsgebonden materies is een geheime stemming vereist.

Art 9.11
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in processenverbaal, waarvan de leden tijdig een kopie krijgen.

TITEL VII BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Art 10.1
DE VOORZITTER.

De voorzitter leidt alle vergaderingen.
Bij dringende gevallen neemt hij samen met de secretaris alle nodig geachte besluiten en geeft daarvan verantwoording voor de Raad van Bestuur.
Hij kan te allen tijde de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering bijeenroepen.
Hij ondertekent alle stukken samen met de secretaris.
Alle stukken contracten, enz die de vereniging verbinden, moeten door hem en de secretaris ondertekend worden, onder voorbehoud van bijzondere bevoegdheidsdelegaties. Hij vertegenwoordigt overal de vereniging doch kan die vertegenwoordiging overdragen aan de ondervoorzitter of aan een ander lid van de Raad van Bestuur.
Hij kan verplicht worden op verzoek van twee bestuurders een zitting te beleggen van de Raad van Bestuur en op verzoek van minstens 3 werkende leden van een Algemene Vergadering.
Blijft hij in gebreke dan gaat de verplichting over op de ondervoorzitter en nadien op de secretaris.

Art 10.2
DE ONDERVOORZITTER.
De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en treedt dan geheel
in diens rechten en verplichtingen.

Art 10.3
DE SECRETARIS.
De secretaris neemt de leiding van het secretariaat.
Samen met de voorzitter ondertekent hij alle voor de kring bindende bescheiden onder voorbehoud van bijzondere bevoegdheidsdelegaties.
Hij verstuurt de uitnodigingen voor de Algemene Vergadering en de vergadering van de Raad van Bestuur.
Hij maakt de verslagen op van alle vergaderingen, hetzij de Algemene Vergadering hetzij van de Raad van Bestuur en schrijft ze in een daartoe bestemd verslagboek met genummerde bladzijden in en bezorgt de leden tijdig een kopie.

Art 10.4
DE PENNINGMEESTER
De penningmeester beheert in opdracht van de Raad van Bestuur de geldmiddelen van de vereniging.
Voor alle niet op voorhand door de Raad van Bestuur goedgekeurde uitgaven die meer dan 1.000. bedragen moet de machtiging van de voorzitter bekomen worden.
Regelmatig, minstens éénmaal per jaar, geeft hij overzicht van de toestand
van de kas (kasboek en stukken) aan de Raad van Bestuur.
Telkens de voorzitter erom verzoekt, brengt hij een omstandig verslag uit.

Art 10.5
DE ARCHIVARIS.
De archivaris beheert, in opdracht van de Raad van Bestuur, het archief van de vereniging. Hij bewaart de sleutel van het archief. Hij kan zich laten bijstaan door werkende leden die onder zijn verantwoordelijkheid fungeren.
Hij staat in voor het bewarenen klasseren van de gedeponeerde en ter beschikking gestelde stukken. Hij organiseert en controleert de uitleendienst. Regelmatig en minstens éénmaal per jaar geeft hij een overzicht van de toestand aan de Raad van Bestuur.Telkens de voorzitter er om verzoekt, brengt de archivaris een omstandig verslag.
 

TITEL VIII ONTBINDING
 

Art. 11 .1
In geval van ontbinding duidt de Algemene Vergadering twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden binnen de grenzen vastgesteld door het onderstaand artikel. 
 

Art. 11.2
In geval van ontbinding of gedwongen ontbinding opgelegd door de Algemene Vergadering of door de rechter wordt het netto-actief van de vereniging volledig overgemaakt aan een instelling of organisatie hetzij aan het Stads archief van Brugge hetzij een vereniging waarvan het doel en de werking het best overeenstemt met die van de onderhavige vereniging.
 

TITEL IX OVERGANGS BEPALING
 
Art. 12
De leden van de huidige RAAD VAN BESTUUR
Voorzitter: Chris Weymeis 
Ondervoorzitter: Leon Geers
Secretaris: André Vanhulle 
Penningmeester:Dries Weyts
Archivaris: Carlos Jansseune
blijven hun mandaat uitoefenen tot de eerst komende ALGEMENE VERGADERING.
GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE VERGADERING
 Brugge, 9 januari 1994

En deze F.V. WHSK zou deel uit maken van de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.
Het definitieve begin vond plaats op 27.02.1988 en dit weer ten huize van Chris, met als leden Luc Blanckaert, Carlos Jansseune (†), Leon Geers (†), Omer Goens (†), Ronny Vanaelst, Ewald Vancoppenolle, André Vanhulle (†), Albert Vermeulen(†), Chris Weymeis en Dries Weyts. Chris Weymeis werd werkgroepverantwoordelijke, André Vanhulle, verslaggever en Dries zou later penningmeester worden (maar in het begin was er nog geen penning).

Vanaf dan begon het echte leven, zoals in de  meeste families: dikwijls saai, (knippen, verzamelen, inventariseren) maar met nu en dan een opflakkering (een bijzondere schenking, een tocht, een tentoonstelling of een uitgave over een lokaal thema), soms gekrakeel want er waren denkers en doeners en de doeners waren jaloers op de denkers en denkers op de doeners Degenen die beiden vertegenwoordigden waren eerder zeldzaam. Er was blijdschap om een nieuw lid, maar ook droefenis bij het overlijden van een (oud)-collega.