šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Verenigingen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

VERENIGINGSLEVEN IN SINT-KRUIS, MALE en VIVENKAPELLE 

Het is niet te schatten hoeveel mensen plezier, interesse, overtuiging en (in)spanningen gedeeld hebben of nog delen in clubs en verenigingen allerhande. De lijst voor onze gemeente alleen al is indrukwekkend. Om het opzoeken te vergemakkelijken hebben we ze gegroepeerd volgens soort. Het stichtingsjaar vinden was niet zo moeilijk omdat dit bij elke berichtgeving over een jubileum herhaald wordt. Moeilijker is het met de einddatum. Groepen doven soms langzaam uit en zelden pennen de laatste leden ergens neer dat de vereniging ontbonden is. Soms konden we wel afleiden uit de laatste notities van de kas- of ledenboeken wanneer de vereniging gestopt is. Een jaartal tussen haakjes is de oudste of meest recente vermelding: de vereniging bestond minstens vanaf of tot dit jaar, maar kan gerust vroeger of later ook nog bestaan hebben. In ons eigen documentatiecentrum maakten we dankbaar gebruik van verenigingsfiches die André Vermeulen in en Filip Degraeve opstelden. Het knip- en sorteerwerk van ontelbare krantenberichten over verenigingen sinds de jaren ’30, door meerdere leden door de jaren heen verzameld en in per mapje geordend, bewees voor deze publicatie zijn nut. 

A. feitengegevens en artikels over verenigingen in lokale tijdschriften
De Malenaar, trimestrieel tijdschrift van het wijkkomitee De Malenaar vzw (maart 1984 tot juni 1997), met regelmatig een interview of voorstelling van een vereniging. 
Middenstand van Sint-Kruis, commercieel tijdschrift uitgegeven door NCMV Sint-Kruis met Johan Weyts als eindredacteur (Pasen 1979 tot december 1998) met telkens een interview. 
Onze Klaroen (juli 1954 tot augustus 1961). Bijlage bij Kerk en Leven uitgegeven voor miliciens door KAJ, later Milac Sint-Kruis. 
Parochiebladen van 1945 tot heden (Ons Klokje klept, Ons Klokje en Kerk en Leven) met meestal terloopse info over nieuw opgestarte of jubilerende kerkverbonden verenigingen. Parochiebladen zijn bewaard bij de WHSK en in de pastorieën van H.-Kruisverheffing en St-Thomas van Kantelberg. 
Sint-Thomas van Kantelberg,parochiaal nieuwsblad (1991 - 2006?). 
’t Malenaarke (1974), nieuwsblad van buurt- en feestcomité vzw ‘De Malenaar”, met regelmatig een interview of voorstelling van een vereniging. 
Vrij en vrank, (1965 tot 1971?), opinieblad van Volksunie Sint-Kruis met regelmatig een interview of voorstelling van een vereniging, eindredacteur Omer Dombrecht. 

B. Enkele verenigingen schreven hun eigen historiek bijeen: 
Behaeghel, T., Colenbier, E., De Smidt T., de Greve K., Pieters H., Van Hecke E. & Vannieuwenhuyse K. (2002). KSA Rooyghem 70 jaar jong. Sint-Kruis: KSA Rooyghem Sint-Kruis en Male vzw. 
Cafmeyer, M. (1989) , Boldermaatschappijen te Brugge en in ’t Ronde , De Biekorf , 
Colenbier, E. en Dewulf G. (1982) Ouder dan je denkt: KSA Rooyghem 50 jaar jong. Sint-Kruis: KSA Rooyghem Sint-Kruis en Male vzw. 
Comeyne, H. e.a. (1998). 25 jaar Krachtbalclub Male, 4 juli 1973 – 4 juli 1988. 
Couwenberg (2009) Door Sneeuw en Vorst. Sint-Kruis 1920-2003. Handboogmaatschappij liggende pers. Sint-Kruis: WHSK. 
Degraeve, F., (2009) De Gezinsbond thuis in Sint-Kruis – Historiek van 80 jaar Gezinsbond Sint-Kruis (1929-2009), Sint-Kruis: WHSK. 
Depreeuw, A. (1998). Ons Tuintje, historiek 1965-1998. Beperkte privé-uitgave. 
Dewindt, G. ( 2008). 50 jaar Sint-Andreaslyceum te Sint-Kruis. Sint-Kruis. 
Dewitte, F. (1975). 500 jaar Vrije Archiers van Mijnheere Sint-Sebastiaan te Sint-Kruis bij Brugge. Sint-Kruis. 
Dewulf, H. (19..) 25 jaar VKSJ in Sint-Kruis. Sint-Kruis. 
D’Hondt, B. (2000). Geschiedenis van het Brugse Willemfonds (1872-2000) p. 205 
Dhondt, J. e.a. (1995) VVKSM Don Bosco 50 jaar Scoutswerking te Sint-Kruis. Sint-Kruis VVKSM Don Bosco 1945-1995 Een bloemlezing uit 50 jaar Scoutswerking te Sint-Kruis 
Jansseune, C. (1988). Wel en Wee, 1948-1968; Wel en Wee 1968-1973, Wel en wee 1973-1978, Wel en Wee 1978-1983, Wel en Wee 1983-1988. (over toneelkring Reynaert) 
? artikel in Brugsch Handelsblad, 8 juli 2005 over Rust Roest 
? artikel in Brugsh Handelsblad, 26 augustus 2011 over Amateurvoetbal De Schulle Gistfabriek 
Moeyaert, O. ( 1986 ) 100 jaar jeugdzorg te Sint-Kruis Nieuwland. Sint-Kruis. 
Monteyne, T. en Teetaert, C. (2005). KTK in ’t Vrije. Sint-Kruis.
Van Hecke, D. (2010). Male, waar wij wonen. Historiek van een vereniging (1978-2010). 
Weyts , D. (2010). het verslagboek van de confrérie van het heilig Sacrament, in Brugs Ommeland, p. 
Weyts, J. (2009). In het spoor van Karel De Stoute. Sint-Kruis.

Verenigingen