šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Toponymie -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Toponymie

Toponymie of plaatsnaamkunde is een tak van de taalkunde die plaatsnamen (toponiemen) probeert op te sporen en te verklaren. De toponymie houdt zich behalve met de herkomst van plaatsnamen ook bezig met de verbreiding daarvan. De toponymie is een wetenschap die ten dienste staat van de archeologie en de historische geografie.

"Karel De Flou" (Brugge, 9 juli 1853 - 27 juni 1931) was een Belgisch historicus, filoloog en letterkundige maar hield zich vooral bezig met toponymie.

Hij was de zoon van de antikwaar en prentenhandelaar De Flou, die gevestigd was in de Gruuthusestraat, naast de drukkerij waar Guido Gezelle's 'Jaer 30' verscheen. Hij verliet de schoolbanken toen hij dertien was en werd jonge bediende, vervolgens beambte bij de Provincie West-Vlaanderen. Hij ging met pensioen in 1920. Gedurende vele jaren bekwaamde De Flou zich op eigen houtje in de Germaanse en oude talen en legde zich toe op taalstudie en geschiedenis. Vooral de toponymie boeide hem. De eerste bijdrage die van hem in druk kwam, behandelde de Brugse straatnamen. Vanaf 1879 begon hij de toponiemen te verzamelen, een decennialange bezigheid die in zijn monumentaal Woordenboek zou uitmonden.
Hij was een schrijver en historicus met buitengewone werkkracht en met een fenomenaal geheugen. Zijn publicaties brachten hem faam en hij werd lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1887) en van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (1926) Hij verkreeg een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven in 1928.
Hij werd bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge in 1911.
Zijn meesterwerk is het onvolprezen 'Woordenboek der Toponymie in Westelijk Vlaanderen'. In 1928 werd hem hiervoor (het werk was toen nog niet af) een grootse hulde gebracht. Egied Strubbe schreef na zijn dood: “Zolang er mensen leven die onze geboortegrond liefhebben, zolang de Nederlandse taal onder de mensen zal gesproken worden, zal De Flou een ereplaats behouden in de rij van Nederlandse geleerden en zal zijn naam in verering blijven”. Na zijn dood werd de publicatie van de laatste zes delen van het 'Woordenboek' bezorgd door Jos De Smet.

Publicaties
Geschiedenis der Kerels van Vlaanderen (1877)
Schets der Nederlandsche Taal en der Taalstudie in de Nederlanden, (1883-84)
Cartularium van kerk en armendisch van Sint-Michiels (1895)
Promenades dans Bruges (1899, uitg. Aug. Bénard, Luik, 233 blz.)
Een lofdicht op het Heilig-Bloed (1905)
Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Brugge 1914-1938, 18 boekdelen.
Over bronnen voor Toponymie. Inleiding tot de studie van de Vlaamsche plaatsnamen, Brussel, 1929

Literatuur
Huldebetoon ter eere van Karel De Flou ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring (...). Gedenkboek, Gent, 1930.
Egied I. STRUBBE, De Toponymie van Westelijk Vlaanderen, in: Paginae Bibliographicae, 1927, blz. 738-741.
Egied I. STRUBBE, Karel De Flou. Zijn leven en zijn werk, in: Vlaamsche Toponymische Vereeniging, Mededeelingen, 1928, blz. 10-17
Egied I. STRUBBE, In memoriam Karel De Flou, in: Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, 1931, blz. 243-247.
Jos DE SMET, Karel De Flou, in: Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 1931, blz. 905-906.
Egied I. STRUBBE, Toponymie en rechtsgeschiedenis, in: Vlaamsche Toponymische Vereeniging,Mededeelingen, 1932, blz. 265-283.
Jos DE SMET, Brieven van Guido Gezelle aan Karel De Flou, in: Biekorf, 1935, blz. 67-72.
Egied I. STRUBBE, De wording van De Flou's "Woordenboek der Toponymie", in: Album Prof. Dr. Frank BAUR, Brussel, 1948, Deel II, blz. 277-291.
Egied I. STRUBBE, Guido Gezelle en Karel De Flou, in: Biekorf, 1949, blz. 241-246. 
Egied I. STRUBBE, Nog over Gezelle en De Flou, in: Biekorf, 1953, blz. 38-40".

(Overgenomen uit Wikipedia)

 

Toponiemen in Sint-Kruis, Viven en Male

Aardenburgsche Weg (de). Een weg, leidende van Brugge, door Assebroucke, St.-Kruis, Damme, Moerkerke en Maldeghem, naar Aardenburg,
En la paroche de la s'croys daleis bruges, ... le chemin dardenborch. 1388 (Espier Bruges, f. 28), 
Ande noort side vanden ardenburchschen weghe 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 74), 
In S. Cruus buuten brugghe, ligghende tusschen beede de ardenburchschen weghen. 1426 (Inv. S. Don., 120), 
den Aerdenbrurgschen wech te St.-Kruis, Br. 1497 (Brouck, f. 28),
Sinte Cruijs oost, ... met den zuudthende aenden Aerdenburgschen heerwech die nevens de berghen loopt. 1665 (Om1. Paele Br., f. 105),
den Aerdenburgschen Wegh, te St.Kruis, Br. 1669 (Om1. Sijss., 9, 10),
den Aerdenburgh wegh, te Viven, onder St.Kruis, Br. 1675 (Om1. Vyve, f. 3), 
den Aerdenburgschen Heerwech, te Male, onder St.-Kruis, Br. 1711 (Om1. Male, f. I),
den Aerdenburgschen Brugghewegh, bezuiden Boonem, te Damme. 1723 (Lett. de la Coste, 12).
den Aerdenburgschen Brugghewegh te Moerkerke. 1723 (Lett. de la Coste, 34 ), 
Te St-Kruys, aen den Aerdenburgschen Heerwcg. 1797 (Adv.), 
den Aerdenburgschen Heerwcgh te Assebroucke. An XII (Plan Assebr.),
te Sinte-Kruys, aen den Aerdenburgschen bruggewech.]uli 1832 (Adv.).
Te Sint Kruys by Brugge, langs den Aerdenburgschen weg. Mei 1847 (Adv.). 
Aanmerking:
De naamvorm van den Aerdenburgschen Weg is onvast, zooals uit bovenstaande citaten blijkt. Zijne richting naar Brugge wordt het eerst in 1607 bedoeld.

Abeele dreve, eene dreef te Sint-Kruis.
hofstdeken, oost aen de dreve Abeele-dreve 1832 (Adv).

Ackerstucken (de). Land te Sint-Kruis (Br.).
een langhe plaetse, met een huyseken daer op staende,  aende noortzyde tclooster van Sarepta de ackerstucken. 1669 (Oml. Syss., 9. 24).

Acht linden. Een stuk land te Sint-Kruis (Br). 
1908(Adv).

Altena. Eene heerlijkheid te Sint-Kruis, wijk Viven, bij Brugge.
Dit es in de prochie van zente cruus. Eerst oost van der kerke. Thof gheheten Altena. 1395 (Bouc S. Baefs, f. 5). 
te Viven1700-1869 (Viven, 334).

Altena. Eene herberg te Sint-Kruis.
De herberg ghenaemt Sinct Hubrecht, wijlent Altena, van westen jeghens over Sinte Cruys kercke 1665 (oml Paele f.110),
eene herberghe….genaemt Ste Hubrecht, wylent Altena 1669 (oml. Sijss.,9.10).

Antwerpsche Heerweg (de). De groote baan, leidende van Brugge, door Sint-Kruis, Sysseele, Oedelem, Maldeghem, Adeghem, Eecloo en verder naar Antwerpen.
Sincte Cruijs west, ... aen de noordtsijde van dm Antwerpschen heerwegh1665 (Oml. Pae1e Br., f. 113), 
den Antwerpschen Heerweg, te Sysseele.l669 (Oml. Syss., I, 5), 
tusschen den antwerpschen heerwegh die van male naer maldeghem loopt. 1711 (Oml. Male, f. 7),
tusschen de calzijde vande voorstraete ofte den antwerpschen heerwech. 1728 (Oml. Mald., 11, 343),
Te Sijsseele, over den Antwerpschen wegh  Maart 1828 (Adv.),
Te Sinte-Kruys, aen den Antwerpschenweg. Juli 1832 (Adv.), 
den Antwerpschen heerwegh.

Assebroekstraat, een weg te Sint-Kruis (Br)
1842 (BW).

Assewegh (den). Een weg te Sint Kruis (Br.).
In sinte cruus buuten brugghe, noort oost van sinte cruus kerckhove, neffens den asseweghe.1332 (Inv. S. Don., f. 121), 
Te Ste-Cruus, up tlandt van eenen walle, noordoost van sinte cruus kerckhove, neffens den asseweghe. +/- 1450 (Inv. S. Donat., f. 121).

Avignon. Een voormalig leengoed, thans boerderij, wijk Male, te Sint-Kruis (Br.).
In St. Cruus,..twee hofsteden, daerof dat deene heet mompliers ende dandre avenion. +/-1450 (Inv. S. Donat., f. 122),
In sente cruus buuten brugghe,  danof dat deene heet mompliers ende dandre avenion. 1531 (Inv. S. Donat., 122), 
ende is beloop daer...dhofstede ende goede genaemt Avignon in staet. 1711 (Oml Male, f.6),
synde eene vier houckighe plaetse metter hofstede ende goede genaemt, Avignon daerop staende mette cijngele ende wallen rontsomme, 1711(Oml. Male, f. 30), 
Hofstedeken. ...,bekend onder den naem van Avignon 1802 (Adv.), 
Op het Goed Avignon te Sinte Kruys by d'herberg, Lettenburg, Jan. 1832 (Adv),
Te Sinte-Kruys, op het goed gezeyd Avignon. Dec 1841. (Adv.), 
Op het goed Avignon, wyk Lettenburg, te Sint-Kruys. Dec. 1842 (Adv.),
Avignon. Het Armhuis van St.Kruis, eertijds een landgoedje. 1903 (Viven, 7). 
Avignon. Eene huizing, te St.-Kruis. 1908 (Lijst).

Badeloghen hoec. Eene plaats te Sint-Kruis.
in Sinte Cruus, inden Broec... in Badeloghen hoec. 1310 (Chart. nr 4108, blauw)

Baerts, een stuk kand in Sint-Kruis in den Broek (Br),
den Baerst (1497, Brouck f.3).

Bakkersbrug (de). Eene brug over de Reie, bij de herberg het Hapert je, te Sint-Kruis (Br.).
Tusschen de Bakkersbrug, op het kanael van het zuiden van Brugge, en de stad Damme. 1863 (Adv.),
de Bakkersbrug. 1911 (Adv.).

Bassevelde. Een leengoed te Male, onder Sint-Kruis (Br.).
Nicolas van Bassevelde. 1353 (Bog.. 270),
Premiers de lavoir de bassevelde. 1387 (Rol Male), 
Bassevelde (eene partij van 10-1-2 gemeten land, te Sint-Kruis). 1701(Cout. Bourg Br., 1,416),
Bassevelde ende is beloop daer t'leen goet genaemt Bassevelde, competerende den heere baron van Mae1e, in staet.1711 (Ommelooper Male, f. 1), 
synde dhofstede ende goede genaemt bassevelde, mette wallen ende cijnghelen rontsomme... 1711 (Oml. Male, f.3),
Bassevelde. Een vierkante akker, te St.-Kruis, waar voorheen gebouwen gestaan hebben. +/- 1900 (Viven, 9).

Bassevelde-hof, een hofstede te Sint-Kruis (Br).
1907 (Lijst).

Barm, een stuk land te Sijseele,
1666 (oml.Sijss. 2,65).

Beck, eene hofstede tussen Viven en Damme,
ende is d’ofstede ghenaemt den Beck,1530 (Moerkerke, zuid over de Lieve, 120),
een stuck landt te Viven 1675 (oml. Vijve, f.4).

Berghenlandt. land te Sint-Kruis.
In Sinte Cruus west van Pudenbrouc, paelende aen  Berghelandt ende Bughersberch 1673 (Chart. 3963, blauw)

Biesbilck, een stuk land te Viven, tussen Sint Kruis en Moerkerke.
den biesbilck 1530 ( Moerkerke z.o. f. 68),
den Biesbilck 1675 (oml. viven f. 4).

Binnenweg, een weg te Viven.
1846 (BW)

Bisschops-kasteel (het). Een kasteel, voorheen Reyghem geheeten, dat in de XVIIIe aan de bisschoppen van Brugge toebehoorde, te Sint-Kruis (Brugge).
Te St. Kruys, noord de dreve van 't Kasteel des vacherende Bisdom. 1797 (Adv.).
Bien de Campagne, le Chateau de l'Evêque, à Sainte-Croix. lèz-Bruges. Maart 1835 (Adv.). Te Sinte-Kruys, op het zoogezeyde Bisschops Kasteel. Juni 1835 (Adv.).
Ancien chateau de l' Evèque. 1850 (Carte Van d. Maelen).
Bisschop's-Kasteel. 1908 (Lijst)

Bisschopsdreef (de). De dreef, die leidt naar het Bisschopkasteel, alias Reyghem, tye Sint-Kruis.
Bisschops-dreef. 1850 (Carte V.d. Maelen)
de Bisschopsdreef 1902 (Lijst

Blanckaerds brugghe. Eene brug tc Brugge.
in Parochia S. Crucis in suburbio seu appendiciis villae Brugensis, propre pontem Remundi Blanckards . 1265 (Mir., III, 417),.
le pont appelé Ie pont Seigneur Rainazrt-Blanckart.1270 (lnv. Ch. Ctes. LiIle, 656).

Blauwe Zaalhouc. Een wijk te Sint-Kruis.
Blauwe Zaelhouc 1740 (Comp. Off. f.16)

Blauw Huys. Een kasteelgoed met nederhof. te Sint-Kruis.
ghecommen van J° Alexander Spronckholf, daer zijn hofstede, genaempt het blau huys op staet 1581 (Spijckerlanden S.Cruys f. 12 r)

Blauw Huis (het). Een kasteelgoet met nederhof. te Sint-Kruis (Brugge).
den landwech die loopt voorby de stede ten bleuwen huuse, 1497(Brouck., f. 11), 
ende es thof meten lande daer omtrent gheheeten ten blauwen huuse 1497 (id.f.11),
Landt toehehoorende mejonckvr.van watervliet met hueren huijse en hove ten blauwen huyse 1556 (Th. S. Cruijs, f.6),
’t Blauwhuis 1559 (BPM 514),
het Blau Huys (Fland.3,209),
Sintte Cruus, west ende  noortwest: ‘t opperhof, nederhof, met alle d'huijsijnghen, ende boomen daer opstaende ghenaemt ’t Bleuw huys met de walgrachten rontsomme, 1665 (Oml. Paele Br f.97),
het Blauhuis +/- 1675 (gesch. Middelb. 95),
Eene boerderij  te Sint-Kruis 1900 (Lijst).
Aanm.
het Blauwhuis, door Marcus Gheeraert, in 1562. het Lauro Corinthus geheeten, was het verblijf der heeren Laurin, heeren van Watervliet. Het overtrof alle andere kasteelen in pracht.

Bloc, land te Male.
te Male……land ligghende in den Bloc 1372 (cart. S.Cruus Br. f. 82),
in Ste cruus …land …in den Bloc 1372 (id. f. 89).

Blochuus (‘t). Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
In S. Cruus bij Brugghe, ... zuudoost byde cruuspoorte, ende es de hofstede metten huusen ende boomen diere up staen, ghenaempt ‘t blochuus. 1550 (Legher Chartr. Br., f 18).

Bloct (de), Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).
in Sinte Cruus, jn de jeghenoode gheheelten de Blocc. 1482 (Chart.6309, blauw).
in Sinte Cruus, noordoost vander kerke, jude jeghenode gheheeten de Bloct. 1499 (Chart. nr 5145, blauw)

Boerenveld (het). Een bosch, deel uitmakende van het MaleVeld, te Sint-Kruis (Brugge).
Te Sinte.Kruys, wyk Maele, in den bosch genaemd het Boerenveld, paelende aen den Gendschen Steenweg. Febr. 1844 (Adv),
het Boerenveld XIX°e (Viven,8),
het Boerenveld, heide en land, te Male, onder Sint-Kruis 1907 (Lijst)

Bolle (de). Eene hofstede. te Vive-Capelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
ende es dofstede diemen heedt de bolle 1530 (Moerk. z. over, 130), 
metten noordhende aenden middelen Brugghe wegh, ende is dhofstede genaemt de bolle. 1675 (Oml. Vyve, f. 9)

Bood schapra, stuk land te Male.
1711 (oml Male f 7).

Boomgaardje (het). Een stuk land te St-Kruis (Brugge)
1905 (Lijst).

Boonem. Eene heerlijkheid te Sint-Kruis (Brugge) en Sinte-Catharine onder Damme.
In villa de dam. supra curtim Lamsini dicti bonins. sitam prope ecclesiam sancte catharine. 1260 (Cahicr S. Fiacrus, f. 20), 
Een van Boonem was in het magistraat van het Vrije, in I276,
voer minen here Willemme van Boenhem, J279 (S. B. Pop., 125),
+ s' willem de Boenhem, 1280 (C. S. Bt., 2, 147), 
+ s. Reinare de Bonem, 1280 (C. S. Bt., 2, 147),
Dominus Willelmus de Bonem. 1280 (Vad. Museum, 2,360),
Mijn Here Willem van Bonem, ruddre, ... scepen vanden Vrien. 1282 (Chart. O.l.V. kerk Brugge, nr 5, prov.),
+ S' Willelmi de Boneem militis. 1283 (Chart. O.L.V.kerk Brugge, nr 251, prov.).
Per reinerum de boonheem 1285 (Stadsrek. Brugge), 
Willem van Boenheem ruddra (sic). 1285 (Chart., Staatsarch. Brug., 4498 blauw),
Reinare van Boneem. 1285 (Vad. Museum, 2,367),
Gillion de bouchem 1296 (Reneghiele de 1296), 
Mher van Boenem. 1302 (Cte. cl. Brug., 150), 
Item minen here van Boenhem [van. Boneem,). 1302 (Cte. cl. Bruges, 150),
In boenhem:1303 (Stadsrek. Brugge), 
Willaume de Boenhem,. 1310 (Inv. Arch. Nord, I: B. 502), 
+- S' fratris willermi de bonem,. 1310 (Sceaux de Fland., 2, 322),
Jeghen zegheren van boenhem ... up zeghers zuene ,van boenheem 1331 (Rek. Brug., f. 43, v.), 
van Marien van Boenheem, 1333 (Arch. Et. Brug., I, 60), 
Agniete f. Gillis van Boonheem. 1337 (Arch. Et. Brug., 1,64),
zegher van bonem 1366 (Vern. wet Brug., f. 38, r.),
Pieter van Boonheem,. 1368 (Charter Chartreuzinnen, 4211 blauw), 
ieghen Heinricke van Boonem 13699 (Rek. Brugge), 
In Vyven ende in Boheem (sic). 1373 (Rek. Moerk. Z. 0.), 
In vyven ende in boonheem. 1373 (Rek. Moerk. Z.O.), 
De capelrie van boneem. +/- 1375 (Verm., 6), 
Inde prochie van sinte katelinen boosten damme, eene tiende diemen heet van boneem, an twee ziden vanden watere. +/-1375 (Verm., 8), 
van Hughen van Boenhem. 1377 (Rek. Gent, 5, 65), 
Jacob Braderic houdt een leengoed, ligghende in Ste Cathelijne parochie ten Damme, datmen heet Boonheem,. I381 (Viven, 338),
Domicella agnes de booneem. 13... (S. Salv., f. 4), 
Inghel van Boneem. 1401 (Inv. Arch. Brug., 3, 446), 
Georges de Boneem 1400- 1466 (Bul. Com. roy.Hist., 82, 150), 
Jan van Booneem. 1420 (Bog., 260), 
Jan van Boneem. 1420 (Inv. Arch. Brug.. 4. 357), 
Inghelram van boonem. 1422 (Inv. Arch. Brug., 4, 375),
Boonem. 1425-1775 (Cout. Bourg nr., I, 374), 
Jan van Boneem. 1426 (Arch. Et. Brug., I, 131), 
Jan van Boneem. 1438 (Hemelsd., 117), 
in Boonheem  1444 (Regetten, f. 11), 
Jan van Boneem, I458-1464 (Arch. Et. Brug, 2, 51), 
Jn 1403 bekwam Roger de l'alude, klerk, de eeuwige kapellanie gezeid “pinguis”  anders  Bonem , in de parochiekerk van Oostkerke bij Brugge. 1463 (Fragm., I, 129), 
de eeuwige kapellanie in de prochiekerke van Oostkerke, gezeid dc Boonem. 1469 (Fragm., 2, 162),  
Cornelis van Boneem. 1471 (Arch. Et. Brug., I, 162), 
S' Nicolai - de Booneem 1472 (lnv. Arch. Brug., 6, 49), 
Cornelis van Boonem. 1481 (Bog., 356), 
ande capelrie van booneem. 1482-1522 (Pape Oostk., f. 20),
Inde corenthiende van boonem, an beeden zyden vander leye. 1498 (Inv. S. Don., 85), 
ende hier beghint boonem, ende is tVrije. 1530  (Moerk. z. over, 83), 
ende es thof van boonem metten sticke noortwaert vute daer de savoelen jn ligghcn. 1530 (Moerk. z. over, 84), 
jeghenode boonem te se kateline bi damme. 1531-1545 (Burg v. Brug., Ferie, f. 73), 
De Cappelrie van bonem. 1550 (Oml. sh. Bas., f. 39), 
Charles vau Boonem 1350 (BPM,205), 
De Cappelrije van Boneem 1550 (Oml Wat. sh. Bas., f. 35),
Boonem es groot jnt generale twee ende tzestich ghemeten, een Lijne, een ende vichtich Roeden landts. 1550 (Legher Chartr. Br., f. 1),
Inden waterganck die van vijve naer boonem compt. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 2), 
Charles van Bonem. 1560 (Bog., 540),
Charles van Boonem. 1563 (Bog., 513), 
Charel van Boonem. 1570 (Docum. Arch. fl. occ., 8, 25),
Charel van Boonem. + 1574 (Docum. Arch. fl. occ., 8, 30), 
Capellaniam B. M. dicta Boonem, in ecclesia de Oostkerke, partonatûs abbatis S. Quintini in Veromenduis. 1575 (Emul., XVII, 343), 
Boonem 1580 (Kaart v. d. Brouc),
Boonem. 1599 (Docum. Arch. fl. occ., 8,76), 
Item een vierde deel vande thiende ghenaempt boneem, up beede de zyden vander ghentsche lieve. 1622 (Leenen Vermand., f. 2).
jonker Charles van Boonem,. 1626 (Mem. Brug., 2, 173) 
Jan Everard van Boonem 1629 (Docum. Arch. fl. occ., 8, 128). 
Jan Everard van Boonem. 1629 ( Arch. f1. occ.,8, 128).
Boonem (Ste Catherine bij Damme). Een leen van het leenhof van den Burg van Brugge. 1643 (Fland., 16, 66), 
un quart dela disme de bled appelée Boneem aux deux costez du canal appelle de leye, laquclle dismc lon  appelle de Cordewaeghen thiende en la paroische de St catherine hors Damme. 1647 (Fiefs Vermand., f. 32), 
jusques dans le fosse dc Bonem. (S. Kruis. 1647 (Fiefs Vermand., f. 90),
la cense appertcnant au Sr Louis de Bils, estant Ic fief appellc Boneem 1647 (Fiefs Vermand., f. 92),
Une petite disme appartenant a la chapellerie dc Boonem, appelle 't duymthiendeken, qui n'est qu'un traict estroict dunze verges et douze pieds au largeur, gisant nu costé de west joingnant le Speghelswech, veurghemeens au costé doost la pescherie de Stampershoucke, contre la cordewaeghen thiende van Boonem du costé de zuudwest. 1647 (Fiefs Vermand., f. 97),  Boonem. 1658 (Docum. Arch. fl. occ., 8, 181), 
Jean van Boonem. +1678 (Brug. et Franc, I, 159), 
Boonem. 1685 (Docum. Arch. fl. occ., 8, 228), 
Ferdinande Phils. van Boonem + 1686 (Docum. Arch. fl. occ., 8, 232),
haer moedere die de wapens van Boneem XVII e. (Fragm., 1,27), 
hof Boonhem. 1706-1713 (Burg v. Brug., Ferie, f. 40),
leen Boonem te Damme. 1713-1721 (Burg v. Brug., Ferie, f. 180), 
het goed te Boonem 1727-1735 (Burg v. Brug.. Ferie, f. 28),
west vande wal vande hofstede van Boonem 1723 (Lett. de la Coste, 12), 
tot ande dreve van Booneem. 1723 (Id., 13), 
het leengoet ende hofstede ghenaemt Boonem. 1723 (Id., 14),
Boonem Heerlijkheid. 1764 (Proossche, 39), 
en cum oosteynde aende Capelrie van boonem. 1791 (Oml. Dudz, I, 141),
goed te Bonneem s.d.. (Mergh., 216),
Gemeente van Damme: Eene hofstede genaemd het goed Boonem, Juni 1822 (Adv.), 
Eene Hofstede, genaemd ’t goed Boonem voor dezen leen, te Damme, te vooren Sinte Catharine, buyten Damme. Juli 1826 (Adv.), 
Bonem 1890 (Lijst),
Boonem 1906 (Lijst), 
te Damme, wijk Boonem Sept.1836 (Adv.).
Aanm.
De gebouwen van het hof van Boonem dienden eertijds tot pakhuis van Damme. Te Damme noemt men het nog 't Oud Pakhuus van Damme (Viven, 338).          .

Familienamen: Jan van Boonem, deken van den Vier.Ambachten. XIV E (bouc Aud., 106). Georgius de Boneem notarius publicus. 1459 (Cart. S. Michiels, 46).

Bootkens hout, eene weide te Male.
et dun autre pre appelle bootkens hout 1387 (Rol Maele),

Boschstuck, land te Sint-Kruis.
1846 (BW

Boschstuk-duiker. een duiker te Sint-Kruis (Br.).
boschstukduiker. 1846 (BW.).

Bouckhoutte (te).
Een leengoed te Sint.Kruis.

van Boukoud.1307 (Stadsreken. Brugge),
Het huus staende tusschen der stede van Brugghe ende Malen, ende dat hiet Bouckhoute. 1488 (Het Boeck, 233),
Bouckhoute,. Een leenhof te St.-Kruis (Br.). 1642 (Cout. Bourg Br., I, 251),
Binnen den Schependomme van Brugghe, ende buyten der Stede: 't Hooftleen Bouchoutte, met twee achterleenen (C. Burgh Br., 1668),
tgoet  te Bouchoutte 1669 (Oml. Sijss., 9.3),
Broeckhoutte. Een leenhof te St.Kruis (Br.). 1756 (Cout. Bourg Br., I, 251).

Bovenkercke-hof, een leengoed te Sint-Kruis.
Een leen van het Leenhof van Brugge, afhangend van het Eeckhof te Eesen (Fland. 16,66),

Braderic. heerschip te Viven.
Een leengoed, te Viven, onder Sint Kruis (Brugge).
Te onthervene Willem den Ca1kere, f. ser Willems, van enen leengoede ligghende in de prochie van Moerkerke ende van sinte Cruus, dats te wetene : de herscepie van  Vive. 1351 (Cart. L. de Ma1e, 2, 226),
Te onthervene joncvrauw Margricte, Jans dochter van Moerkcrke, van enen leene ligghende in de prochie van S. Cruus bi Brugghe, dat men heet de heerscepie van Vive, ende datter toebehort, ende derin, te ervene Hannekin, f. Heinrix Braderix. 1354 (Cart. L. de Male, 2, 237), 
up de score, int sheer henric braderics eerscip. 1356 (Bog., 300),
In de prochie van Sente-Cruus buten Brugghe, ... an de oostzide van Hannekins Bradericxs heerscip van sinen leene vorseid (nl. Vive). 1357 (Cart. L. de Male, 1,585),
Henric Braderic. 1361 (Inv. Arch. Brug., 2, 76),
Int ambocht van viven, up Jan heinrix zone Braderics. heerschip te Viven, Braderics heerscepije.. 1366 (Cart. S. Cruus Br., f. 16), 
in Sinte Cruus, oost van der kerke, int heerscip van Henric Braderijc. 1391 (Chart. nr 4706 blauw),
Wij….scepenen up Jacob bradericx heerscip te viven.1415 (Cart. S. Cruus Br., f. 123),
Wij ... scepenen up Jacob bradericx heerscip te viven 1416 (Cart. S. Cruus Br., f. 125),
Wij ... scepenen up Jacob bradericx heerscip te viven.1422 (Cart. S. Cruus Br., f. 125),
Up theerscip van viven. 1449 (Cart. S. Cruus Br., f. 124),

Branddyk (de). Een dijk en weg,
ten deele in meersch veranderd, wijk Boonem, te Sint-Kruis (Br.) en Damme.
den Branddyck metten peerdenkerchof. 1527 (Rek. Damme, f. 5 v.), 
den branddyck metten peerdenkerchof. 1528 (Rek. Damme),
den Branddyck te Boonem. 1530 (Moerk. z. over, 84),
ende es den dam wech diemen heedt den Brantdyc. 1530 (Moerk., z. over, 87),
tot  anden brantdyc of Dam wech. 1530 (Moerk., z. over, 88),
tot anden brantdyc. 1550 (Pale Damme, f. 6), 
int vergaderen van den brantdic enden pypwech ant huelken. 1550 (Pale Damme, f. 9),
Tusschen den selven maelsche leije ande westzyde, twesthende van den brantdyc 1556 (Th. S, Cruijs, f. 2), 

de Brandyc +/- 1560 (Atlas Deventer),   in Ste. Catherine biden Damme, palende aende wateringhe zuudt over de Leye, anden Brandyck ende aen den Ghentsche Leydyck. 1568 (Charter Zoetendale, nr 2650), 
in Ste.Cathelyne, ... aenden Brandyck. 1568 (Chart. nr 9682 blauw), 
Brandtdyck, a° 1247. 1580(Kaart v. d. Brouc.), 
den brandtdyk. 1656- 57 (Rek. Damme, f. 36, nr 1),  
den branddyck. 1657 (Rek. Damme), 
zuutwaert tot anden bravedyck [lees brantdyck)) 1661 (Oml. Pale Damme, f. 7), 
metten zuutzyde anden Brandijck. 1661 (Ibid.), 
anden brandijck.1661 (lbid.), 
Te Damme en Sinte Cruys, in den Branddyk, ... maeygras, tarwe en rogge. Juni. 1846 (Adv.),
Te Damme en Sinte-Kruys, in den Branddyk. Juni 1847 (Adv.), 
Canadas, wassende te Damme, langs den Branddijk. Jan. 1899 (Adv.),
Branddijk, wijk Boonem, te Damme. 1905 (Lijst), 
de.Branddijk. Een dijk, later straatweg, thans zaailand, nabij Boonhem, onder Damme. 1908 (Viven, 338),
Branddijk. 1912 (KzI.).
Aanm.
Branddijken liggen doorgaans in de richting van den oever der zee.

Branddijk-Meersch (den). Een meersch, langs en op den Branddijk, te Damme.
Tegen de stede van Damme, maeygras, zynde den Branddykmeersch. Juli 1842 (Adv.).

Branddijkstraet, Een weg, op den Branddijk te Damme.

Brande (ten). Eene plaats, in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
Te Viven. Van Clayse uten Brande. 1302 (Cte. cl. Bruges, 25), 
pierre de le brande te Male 1387 (Rol Male),
Pauwels uten brande in den Broek, te St.-Kruis, Br. 1388 (Espier Bruges, f. 29).

Brandt. Eene plaats te Sint-Kruis.
in parochia S.Crucis, iuxta Brand, 1257 (Chart. Staatsarch. Brug. nr 7401 blauw),
Cornelis Brant, kercmeestre…van Sinte Cruus 1484 (Chart nr 5084 blauw),
In Sinte Cruus, anden pypweghe in een jeghenode heet de Brandt XV°eeuw (Bog, 922),
Aanm.
Ligt ook deels op Damme.

Brandvliet, een waterloop te Sint-Kruis.
In Sinte Cruys, streckende tot in den Brandvliet 1372 (Cart. s.Cruus B. f.83).

Brauwerie sticken (de). Land te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
eene langhe platse van lande ghenaemt de brauwerie sticken.1711 (Oml. Male, f. 8).

Brieversweg (de). Een weg in de gemeenten Sint-Kruis, Sysseele:, Moerkerke, Middelburg, Heille, Eede, Aardenburg en St.-Laureins.
leght ... an die zuutzidc van sbrieversweghe zuut toter 1eye daer hanne moen up woent. +/- 1300 (Rtb, S. Jansh., f.6-1),
up sBrieverswech over de Ee. 1350 (Eaux fland., 11),
Schouwing van den Brieverswech. 1370 (Arch. Et. Brug.. 2, 25),
bin den paerke van malen ... ende  brievers wech of ander zide. 1374 (Cart. S. Cruus Br f. 37), 
Brieverswech. 1389 (Chart. nr 4693 blauw),
bezuden den brieversweghe west over den biesenwech. 1395 (Bouc S. Baefs. f. 1), brieverswech. ... te Male. 1398-1409 (Reg. Weeserie Rrug., S. Nic" f. 18 v,),
in de honebeke an sbrievenrswech,. 1399 (Rek.Moerk. Z.O.),
sbrieverswech 1407(Inv.Arch. Brug., 4, 230),
de Warande, nabij sbrieverswech 1418 (Fland. 2,95),
Den brievers wech eude male ghalghe jeghet an de noortside. 1424 (Cart. S. Cruus. Br., f. 73),
in Moerkerke, ... aen sBrieverswech 1460 (Chart. nr 10391 blauw),
in Moerkerke. ... de brieversch 1439-1464 (Reg. Weeserie, S. Nic., Brug., f. 151),
sbrieverswech in Moerkerke. 1439-1472 (Reg. Weeserie Brug., S. Jan, f. 223), 
in malen, anden brievers wech 1480  (Cart, S. Trudo, renten, f, 52, v),
benoorden brieverschen wech 1486 (Renteb. Zoetendale, f. 78),
anden brieverswech. 1486 (Id., f. 79),
de Ghendsche Lieve, ... ende den Brieverswech 1514 (Chart. 9694 blauw).
Ten eerste zo leghets zuudt den  Brievers wech up de westzide vanden stoofweghe. 1523 (Arch. Et. Brug., fonds Sarepta, nr 162 blauw),
in Moerkercke ... den Brieverswech 1523 (Charter Sarepta, nr 5299 blauw),
van Leestkins brugghe totten Brieverswech. 1538 (Chart. nr 9704 blauw),
in Moerkercke, ... anden brieverswech. 1548 (Cheyns S. Andries, f. 3),
Over den suijdersten ardenburch wech over de berghen, wat byt gherechte. over den
brieverswech. 1556 (Th. S. Cruijs. f. 7), 
tusschen den brieverswech ande zuudzijde... 1562 (N. Cloost.. f. 8). 386),
Brieverswech 1562 (Caerte Pourbus),
metten zuuthende anden brieverswech +/- 1600 (Extraict V. d. Beke de Cringen),
zuut over brieverswech +/-1630 (Aanteek. in Moerk. Z. over, laatste folio),
Brieverswech 1641 (Kaart in Sanderus, I, 280),
den Briefvers wech (Aanteek. in Moerk. Z. over., 108),
Sincte Cruijs, ... met den westhende aen den Brieverswech 1665,(Oml. Paele Br., f. 111), aende oostzyde 't gemeene veld, aende westzyde streek ende metten noordeynde aenden brieversweg 1669 (Oml. Syss,. 3. 107),
den Brieverswech te St,Kruis. 1669 (Oml. Syss., 9, 10),
den Brieverswegh te Male. 1711 (Oml. Male, f. 1),
teghen over den brivers wech int dorp. 1715 (Feye Wat., 243),
Alsoo noortwaert tot den brievers wech int dorp. 1715 (N. 0, St. Jans, f. 163)(1720 Beterd.Duynen, f,5),
Te Ste.-Kruys. ...aen den weg, genaemd Briverswegh 1842 (Domeinen),
Brieversweg Sept. 1907 (Adv.).
Aanm
Het gemeentebestuur van Sint-Kruis heeft, op een naambordje, den Brieversweg door Rue du Courrier vertaald meenende dat Briever synoniem was van Brievenbesteller, fr. Facteur de la Poste.

Brikine, vermoede]ijk te Sint-Kruis (Brugge).
Jan vanden Brikine [te St.- Kruis 1367 (Chart. nr 2369 blauw),
Jan van den Brikine (te Male). 1406 (Chart. nr 2427 blauw),

Broedershof. Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
oost van der kercke van Sinte Cruys,  commende metten oosthende an sbroedershof, 1580  (Zestendelen, 327), 
Sincte Cruijs, oost zuudt oost, een hofstede ... genaemt Broerkens 1665 (Oml. Paele Br f 112),  
een plaetse van lande met een hofstede inden noortwest hoeck daer op staende genaemt broedershof 1669 (Oml. Syss., 9, 9).

Broek (den). Lage meerschcn en weiden, ten zuiden van den Damschen Vaart te Sint-Kruis Theodoricus ex broco 1225 (Chart.7005 blauw), 
Terra…. que jacet in nilla prochie sce crucis que dicitur Broec 1240 (Chart Hop. S.J. Brug),
In parochia sancte crucis iuxta brugis propre paludem iuxta royam. 1252 (Cart. Magd Brug),  
Theodoricus filius Philippi ex palude et cius mater 1242 (Cart. Magd. Brug),
Oste uten Broucke; 1283 (Charters St.Obrecht nr 437 blauw), 
Oste Uten Broucke. 1283 (Chart. 4519 blauw),
item tunc a Laurino filio Th. ex Broeke, 1285 (rek.Brugge), 
Item tunc a Laurino filio Th. ex Broeke 1285 (Inv. Arch.Br 4,272),
Oste uten Broeke, scepen van den ziesseelschen. 1286 (Cart. S. Cruus Br., f. 2),
Heineman van der Brest ofte ute Broeke, scepen van den Sieselschen. 1287 (Inser fun. N.Dame Brug 440),
lourens uten brouk 1292 (Charter nr 64, Arch. Brug.),
gielis uten broeke 1292 (Charter 64 Arch. Brug.), 
th. f. th. ex broeke. 1292 
Bernars du Bruec. 1298 (Warnk., 4, 305),
Gillis du  Bruec …. + S' Gielis Hutenbrouk 1298 (Inv. Arch. Brug., I, 62),
S' Lourin hu[ten]broeke 1298 (lnv. Arch. Brug., 1.60),
Leurent du Bruec . 1298 (Ibid.),
s' Grelis Hultebrouke 1293 (Inv. Arch. Br., I, 62), 
In sente cruus te brugghe in de brouc +/-1300 (Rtb. S. ]ansh., f.72),
tusschen sente Cruus  ende damme inden broec 1300 (Ibid.),
van den zelven lande, jn den broec +/_1300 (Rtb. S. Jansh.. f. 72), 
Gilles du Bruec. 1302 (Bull. Com. Hist., 1911 485),
In den Brouc, 1303 (Rek.Brugge),
Riquaerd uten brouke in Coolkercke 1303 (Verburde goed f. 71)
Monseigneur Gillion dou Bruec, bailliu de Bruges 1303 (Wark.4,319),
Heinric uten broeke,scepen in den dam 1303 (Cart. Chartr. Br. f. 176),
in sinte cruus in den brouc (Cart.Chartr. Br. f. 20),
in den brouc 1306 (Arc.Et.Br.  1,46),
Brouck, 1306 (Inv. Arch.Br 1,238),
In Sinte cruus, indenBrouc 1310 (Chart.St.Obrecht nr 4108 blauw),
sGraven brieven indenBrouc 1310 (Inv.Arch Brug. 4,239) (Fland. 6, 358),
inden Brouc 1312 (Chart. Proossche 3147 blauw)
drien ymeten lantss ligghende tusschen Brueghe ende Damme in den Brouc upt proefs (sic) 1312 (Staatsarch.Br. Proosdij 3147 blauw),
Diederik huten Brouc 1315 (rek.Brugge),
bi Louwerse huten broeke 1316 (Rek.Br. f. 22 v),
Roeger uten broeke 1317 (Rek Coorne, Brugge f. 1 r),
Lievin uten Brouke, un capelain de Saint Donaes de Bruges 1328 (But. Com. roy. Rist., 1899, 698),
kateline f.gillis huten broeke. 1331(Rek. Brug., f. 25, v.),
in eene jeghenode die men heet den brouc. 1336 (Arch. Et. Brug., 1,63),
Inde prochie van sinte cruus jn den brouc westwaerd over jeghen die woninghe philips uten brouke wilen was, tusschen Joncvrouwe Zoetins lande uten broeke an beden ziden. 1338 (Cart. S. Cruus Br., f. 84),
Joes uten broeke 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 31, r.),
In parochia sancte crucis in quodam loco appellato brouc, inter royam et mansuram que quondam fuit phillippi dicti uten brou>O.l.V. Brugge, f. 496),
Domicella Maria filia phillippi uten brouke et balduinus ejus filius, ... 1343 (Ibid.), 
In sinte Cruus bi brugghe jn den brouc, tusschen den (sic) roye ende philips woninghe uten broucke wijlen was, ande oostzide van den weghekine. 1343 (Cart. OLV. Brugge, f. 496),
kat. f. sois uten broeke. 1344 (Rek. Brug., f. 41, r),
jn den brouc, 1350 (Arch.. Et. Brug., I, 78),
ligghende jn den.Brouc, jn Sente Cruus prochie. 1356 (Cart. L. de Male, 2, 240), 
up dertiene roeden merschen. ligghende. jn den brouc. 1360 (Charter 537, Arch. Brug.),
Van der wateringbe van den Brouck. 1361 (Inv. Arch. Brug., 2, 77), 
int broeck in die prochie van sinte cruus. 1364 (Carthus., f. 42),

Jo Avezoete uten Brouke die men heet van den (sic) Roder Duere. 1309 (Charter Vrije, n' 3203 blauw),
leeghende in den brouc bi S. cruus. 1372 (Relieven Brugghe),
Manne van leene ons heren tsgraven van Vlaendren wettelike gheleend mer vrauwen van den brouke te desen sticken. 1375 (Inv. Arch. Br., 2,262),
Item, rent il en deffaut imperat sur le Hoghinghe dou Breuc autant de... 1375 (Inv. Arch. Br., 4, 248),
ende inden Brouc. 1375 (Inv. Arch. Brug., 4, 248),
ende in den Brouc een sluusmeester ende een scepcne. 1377 (Inv. Arch. Brug., 2, 290),
Binder prochie van ste. cruus jnden brouc. 1386 (Cart. S. Cruus Br. f. 65),
de wateringhe... ende van den Brouck.:, 1387 (Fland., 2, 80),
In Broko, ... lés Dam. 1388 (Espier Bruges, f. 26),
0u breuc. 1388 (Id., f. 27),
En la parochie .de la s' croys daleis bruges, ou brouc. 1388 (Espier Bruges, f. 28), 
wateringhe vanden broucke. 1388-J389 (Rek. Brugge. f. 109),
Obitus lyegaerd ex broucke et ejus filie. 13... (S. Salv., f. 35),
Watering van den Broucke. 1400 (Arch. Et. Brug., I, 107),
ende in den Brouc ... 1400 (Fland., I, 420),
Robrechts sluusmeester van den brouke. 1401 (Rek. Moerk. Z.O.),
tgoed ter clincke in den brouke 1409-1439 (Reg. Weeserie, S. Nic., Brug., 1. 151),
jnde prochie van sinte cruus, noord van der kerke, ... benoorden den wijnvate jnden broeke 1410 (Cart. S. Cruus Br., f. 116),
ghesendt in dm Brouck. 1411 (Inv. Arch. Br., 4, 105),
Wateringhe van den broucke biider ghendscher lieve, ... 1416 (Fland., 2, 77),
Pauwels Robrecht in de brouc. 1436 (Arch. Brug., nr 998, f. 10),
In de Broec. 1436 (Inv. Arch. Brug., 5, 115),
in die prochie van sinte cruus, inden brouck. 1443 (Cart. Chartr. Br., f. 430),
In St. cruus prochie jnden brouc. 1463 (S. Salv., f. 11),
jn den Broeck bi den Damme. 1472 (Inv. Arch Br., 6, 74),
jn den Brouc bi den Damme. 1473 (Rek. Brugge),
In Sinte Cruus, ... inden brouc. 1474-1481 (Reg. Proossche, 620, Staats. arch. Br. f. 47),
Binder prochie van Sinte Cruus, inden Broeck 1474-481 (Reg. Proossche, 620, Staatsarch Br., f. 98),
inde prochie van Sinte Cruus, inden Brouc by Male. 1486 (Chart. nr 5716 blauw),  Ommeloper vanden wateryngbe vanden broucke gheleghen bij brugghe jnde prochie van Sinte cruus 1497 (Brouck., f. 1),
Wateringhe van den Broucke. 1522 (Bog., 970),
Inde prochie van Ste Cruus buuten brugghe, oost van der kercke, jn een jeghenode gheheeten den brouc. 1543 (Leenen Proostie, f. 5),
In den Brouck 1550 (Legher Chartr. Br., f. 2),
tot op de eede die duer den brouck loopt. 1556 (Th. S. Cruys, f. 6),
jnde waterynghe vanden broucke. 1597 (Goed. Tilleghem, f. 95),
jnt 27° beghin vande waterijnghe vanden brouck. 1622 (Potente, I),
Sincte Cruijs oost, inde waeterijnghe van den brouck.1665 (Oml. Paele Br.. f. 105),
Int derde begin van de waterijnge vanden brouck.1669 (Oml. Sijss., 9. 5),
ter prochie van St Cruijs, inder de waterijnghe van den Brouck,1701 (St. Cr. Brouck, f. 1), 
den Brouck 1723 (Lett. de la Coste, 11), 
jn een jegenoote geheeten den Brouck. 1728 (Leenb. Praet, f. 27),
Te St.Kruys, in de wateringe van den Broucke 1797 (Adv.),
Begin-kaerte der Wateringe van den Broeck, origineel eigenhandig in olieverwe geschilderd, by wylent ]onker Pieter Pourbus, benevens de Heerlykheyd van Male. 1800 (Catal. P. Gilliodts, blz. 11),
Braeck, Brouck, dépendence de la commune de Ste-Croix. 1836 (Dict. V. d. Maelen, 14), Broek. 1836 (Dict. V. d. Maelen, 26),
Hameau vanden Brouck 1846  (B.W),
den Brouck (ibid), 
Watering van den broek. 1840 (BW),
den Broeck. 1880 (Wtl),
den Broeck. 1890 (Lijst)
.

Broeke (ten). Een leen hof, in den Broek, te Sint- Kruis (Brugge).
Ten Broucke (Cout. Bourg Br., I, 257),
van eenen leengoede ghenaemt thof ten broucke, toebehoirende Jan Loppes Gallo, Baron van Male. ... groot zijnde ...zes ghemeten twee lijnen neghen Roeden Lants, ... binder prochie van sinte Cruus verre oost vander kercke ende oost jeghens over de taverne ghenaemt tRoo huusekin. 1585 (Charter Staatsarch. Brug., nr 5607, acq.),
43 g. 188 Roeden ghenaempt tgoet ten Broecke in Sinte Cruys. 1642 (Leenen B. v, Brug., f. 69 v),
Ten Broucke.. 1643 (Fland., 16, 72),
ten Broucke 1668 (C. Burgh Br.), 
hof te Broeke in s.Cruys. 1686-1696 (Burg v.Brug.,Ferie, f; 8), 
hof Moerkerke ende ten broucke.1696-1700 l (Burg v. Brug., Ferie, f. 8),
hof ten brouke in S. Cruis. 1717-I735 (Burg v. Brug., Ferie, f. 138 v.),
het hof van Broucke, te St.-Kruis  s. d. (Tanghe, Parochieboek).

Broemschen houc (den). Eene plaats te Male, onder Sint- Kruis.
It ontfanghen vanden ghemeenen dorpe van male vander oostwarande metten broomschen houc die houden .xxx. ymeten. 1377 (Rek. Male, 1377).

Broerkinshof. Eene boerderij te Sint-Kruis (Brugge).
Broerkinshof  1564 (Chart. nr 5866 blauw).

Broome (ten). Eene plaats te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
houdene vanden bromme, 1300 (Cart. Magd. Drug.),
(te Male) ,ten broome. 1373 (Inv. Arch. Brug. 2. 267),
Item ... ten broome. 13ï3 (Rek. Moerk. z.o.),
daer na was men ten broome. 1373 (Ibid.), 
ten Broome (eene plaats te Male). XIVe e. (Fland., I. 385), 
tgoed ten bromme butten de ghentpoorte.1496-1524 (Reg. Weeserie Brug., S. Don., f. 60),

Bromberg, eene plaetse te Sint-Kruis.
1900 (Lijst).

Bromstraat, een weg te Sint-Kruis.
s.d. (viven 4)

Bromley (?) een plaats te Sint-Kruis.
1900 (Lijst)

Broucx proef (den). Een broek te Sint-Kruis (Brugge).
Tusschen brugge ende damme, in den broucx proef in die prochie van sinte cruus. 1312 (Cart. Chartr.Br., f. 19).     
Aanm.
Te verstaan als den broucsproefs van Sint- Donaes

Brugschen houck (den) Eene tiendesectie te Sint-Kruis.
Brucschen Houck 1641 (Cout. Bourg. Brug., 2,218)
Thienden in Sincte Cruijs: Alvooren den Brughschen houck. 1665 (Oml. Paele Br., f.147
Brugschen houck 1740 (Comput.off. f.16)

Brugghe wech, een weg bij den Brouck te Damme en Sint Kruis.
ande zuutzide vanden Brugghewegh 1497(Brouck f. 5),
de Brugghewech 1846 (BW).

Brugschen wegh, een weg te Sint-Kruis.
1669 (oml.Sijss 9,20).

Buggersberge. Eene plaats te Sint. Kruis (Brugge).
Bocghersberghe. 1349 (Inv. Arch. Br., 1,507),
In sinte cruus, ... hebbende zinen landwech te bugghersberghe huut. 1408 (Cart. S. Cruus Br., f. 115),
Anden heerewech also men ghaet van ste. cruus kerke te malewaert, ande zuudzide vanden bucghersberghe 1417 (Cart. S. Cruus, f. 121),
in sinte cruus, ande zuudzide van bucghersberghe, inde jeghenoode gheheeten naveke stic. I417 (Cart. S. Cruus Br., f. 121),
In sinte cruus, ... bewesten den goede dat pubrouch heet, an de zuut side van bugghersberghe. 1424 (Cart. S. Cruus Br., I. 71),
Tusschen Male ende de kerke van Sinte Cruus thenden den Male buschs ende den Bugghersberghen, daer zo was execucye ghedaen, metten zweerde… 1490 (Het Boeck, ..., 338), 
in Sinte Cruus, west van Puudebrouc, palende aent Berghenlandt ende aen Bughersberch.
1673 (Chart. nr 3963 blauw),
à Sainte-Croix, au hameau Sduivelsdoorne près de Sbruggersberch…s. d. (Wend., II, 18),  Proostland, oost van de kerkc van Sinte Cruys by Bruggens berg genaemd Duyvels Doorne 1742 (Jaerl. ink. Bisdom).
de Buggersbergen. Eenige zandheuveltjes. oost voorbij de galge van Brugge, te St.-Kruis. 1900 (Viven, 4),
Ook wel Bougersbergen genoemd. 1900 (Ibid.),
Familienamen: Bugger, Bugghere,  Jan Bugghers.+/-1300 (Rtb. S. ]ansh.).
Ser pieters buggers wedewen land ... :+/-1300 (Rtb. S. Jansh. f.98).
Aanm.:
In het Bouc….(1477-1491) staan vele gevallen van “bucghers" die “bachten S. Cruuskerke geberrend werden”.

Buls veldeken, een veld te Sint-Kruis,
1580 (kaart van den Brouc).

Burggraefsche (t). Een gebied te Sint-Kruis (Brugge).
Wie heinric stigant, Jan stigant ende heinric gillis zoene, laten up tburggraefsche, doen te wetene ... 1346 (Cart. ms. Sperm., f. xxvij),
in de prochie van sinte cruus up tburggraefsche. 1346 (Cart. ms. Sperm., f. clxij),
Wie…laten 'up tbeurhgraefsche. 1346 (Cart. ms Sperm. f. clxviii),
in de prochie van Sinte Cruus up tburchgraefsche oest over te Viven 1346 (Cart.ms. Sperm. fclxviii).

Burggraven wech, een weg te Viven onder Sint-Kruis.
liggende oost over sburchgravens wech der up te Viven 1343 ( Chart. Sperm clxiiii),
een half ymet landts eene line lichtelic min of meer, ligghende oest over sburchgraevens wech der up viven 1346 (Cart. Sperm. f. clxiii).

DE WOORDEN met de BEGINLETTERS C zitten BIJ DE Flou onder de K

Dal van Genade. Toenaam van het klooster der Chartreuzen, te Sint-Kruis (Brugge).
Dal van Genade. 1318 (Viven, 82)

Dal van gratien. Andere naam voor het Chartreuzenklooster, te Sint-Kruis (Brugge).
Ten chaertereusen bouf van den huus dat men heet dal van gratien. 1309 (Cart. Chartr. Br., f. 13).

Dampoort (de). Eene stadspoort van Brugge.
buiten de Dampoorte. Dec. 1851 (Adv.),
de Dampoort, afgebroken in 1874 (Lijst),
Dampoort-Brug. Eene brug, nabij de Dampoort van Brugge, te Sint Kruis (Br.),
Dampoorte-brug. 1846 (BW),
Dampoort-Brug. 1901 (Lijst).

Dampoortsluis (de). Eene sluis te Brugge.
Ecluse de la Porte de Damme. 1821 (Devis),
Aan de Dampoortsluis, is een paar deuren vernieuwd. 1830 (VersI. prov Staten, 19).

Dampoortstraat. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
Dampoortstraat. 1912 (Kz1.).

Damsche Nederstraat(de). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
s. d. (Viven, 3).

Damschen heirweg (den). Een weg te Sint-Kruis ,(Brugge) en Coolkerke.
in sinte cruus. ...an den damschen heerewech. 1423 (Cart. S. Cruus, Br., f. 49),
Binnen de prochie van Coolkercke, Opden Damsschen heerwegh, ter westsyde van den damsschen vaert. 1649 (Specificatie herberghen), 
Te St. Kruys, aen den Damschen heerweg. 1797 (Adv.),
den Damschen heerweg. 1842 (Adv.).

Damsche Vaart (de). Het kanaal van Brugge naar Sluis, inzonderheid het pand tusschen Brugge en Damme.
de Damsche Vaert, te Sinte-Kruis 1669 (Oml. Sijss., 9, 14),
den Damschen Vaert, te Sint-Kruis. 1700 (Prooslt., f. 5),
Canal de Damme. 1744 (Carte Frickx),
Boomen, ... staende langs den Damschen vaerd. De vergaederinge zal zyn by d'herberge “den tyd zal alles leeren”, buyten de Dampoorte. 1799 (Adv.), 
Canal de Bruges à l'Escaut 1810 (Pak 1283, Staatsarch. Brug.),
Binnen de commune van St.-Kruys, noord-west van de kercke, en digte by den nieuw gemaekten Damschen vaerd. 1817 (Plakkaat),
digte by den nieuwgemaekten Damschen vaerd. Maart 1817 (Adv.). 

 Damwech (den). Een weg tusschenViven (Sint-Kruis,Brugge) en Damme.
den Damwech. 1530 (Moerk. z.o.,9),
Sincte cruijs west, ... oostwaert tot den Damwegh.  (Om1. Paele, Br., f. 96).

Daneels doorne. Een paalboom te Sint-Kruis (Brugge).
Over den nederen ardenburch wech, op daneels doorne die staet inden noort oosthouck van Joos de smits landt. 1556 (Th. S.Cruijs, f. 6).

Daverois (die, den). Landerij te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus, ... van den welken yoerseiden lande leghets ... ten westende in die daverois. 1307 (Cart. Chartr. Br., f. 20), 
in Sinte Cruus, ... in die Daverois. 1308 (Chart. nr 3144, blauw),
in Sente Cruus, ten Daverois. 1320 (Chart. Staatsarch. Brug., nr 4022 blauw),
in sinte cruus, jn den daneroys. 1320 (Cart. Chartr. Br., f. 20).

Dekens mersch . Een meersch te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus, beoost half van den chaertereusen, streckende neffens sdekens mersch. 1320 (Cart.Chartr.Br. f 14),
in Sinte Cruus….dekens mersch 1320 (Chart. Staatsarch Brug. 4354 blauw).

Dischbosch (de). Een bosch te Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Doest-Weg (de). Een weg in de gemeenten Coolkerke, Damme, Dudzeele, Oostkerke (Brugge) en Sint-Kruis (Brugge).
In oostkerke,…wegh...ende loopt ten steenkinne waert, gheheeten der doestwech. 1437 (Wijng., f, 53),
wech ... ende loopt ten steenkinne waert gheheeten der doeswech in Damme 1437 (Begijnhof. Terr., f. 53),
oostwaert tot speghels ofte doest wech. 1497 (Brouck., f. I),
Coolkercke... Does wech. 1529-1538 (Reg. 62 Proossche, f. 313),
te Oostkerke nabij den Doestwech. 1595 (Bog., 638),
In oostkercke, verre zuijtwest,... tot den doestwegh genoech verdonckert. 1609 (Romboutsw f. 40),
In Coolkercke,... metten westhende aen den doestwech. +/- 1620 (Terrier, f. 89), 
Zuudtwest au chemin dict doestwech. qui en aucun endroicts est assez obscurey. 1647 (Fiefs Vermand., f. 76),
situee aux limites de Damme entre la digue de ladiete Reye, au costé de zuutoost le chemin appellé doestwech. 1647(Fiefs Vermand., f. 93),
aenden doestwegh die in eenighe plaetsen verduijstert is 1723 (Lett. de la Coste, 3),
inden halven doestweg. 1791 (Oml. Dudz., I, 12),
den Doestweg 1838 (Kaart Drubbele),
den Doestweg 1839 (Beschr. Gr. Reyg.),
de Doestweg 1846 (Coolkerke, BW.),
Te Coolkerke doestweg. 1901 (Lijst).

Doodmansberg. Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).
Opden paelsteen die staet ghenouch ten middele op doomansbergh, nu de westzijde van een. dreveken commende uijt de dreve vanden goede te vorssesteerte naer sevecote. 1556 (Th. H. Cruys, f. 4).

Doodt mansbergh houck. Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).
Doodmansberghouick. 1740 (Comput. Off., f. 16).

Doolhof, een stuk land te St.Kruis.
1908 (Lijst).

Dorpmolen, een molen te Sint-Kruis.
1906 (Lijst).

Dorp van Maele, de plaats bij het kasteel.
in den doorpe van Male 1398-1409 (Reg. Weserie Br. S. Nic.,18v).

Drie Brauwers (ten). Eene plaats, nabij den Broek van Sint-Kruis (Brugge), in de gemeente Coolkerke.
In coolkerke up de Reye, an die oostzide van den brauwers. 1372 (Cart. S. Cruus Br., 1.83), ghesendt ten drie brauwers ende eldere. 1412 (Rek. Brugge),
ten drie brauwers. 1436 (Inv. Arch. Brug 5. 115),
In oostkerke ande noordzyde vander Reye, ten drie brauwers 1463 (S. Salv., f. 2),
In Coolkerke..., tusschen de twee zwenen, daer ment heet ten drie brauwers,... anden dijc vander zuudreyen... 1474-1481 (Reg. Proossche 620, f. I, Staatsarch. Br.),
Tusschen den dry Brauwers ende den zwartenhuuse. 1487 (Het Boeck, 166), 
streckende cum noordthende anden reydyck daer vele huusen up staen ende es gheheeten ten drie brauwers. 1497 (Brouck, f. 2),
en drie brauwers. 1509 (triage prov 764, Staatsarch. Brug.),
te Coolkercke, jn eene jeghenoode ghenaemt ten Drie Brauwers. 1515 (Chart. nr 2098 blauw),
Coolkercke,...Jeghenoode ghenaemt ten Drie Brauwers up de noordzyde vanden zwene loopende van Brugghe naer Damme. 1515 (Arch. OLV Br., nr 300),
Eene capelle die de voors. Jan de Vos, (van Brugge) nu onlancx heift doen maken binncn der voors. prochie van Coolkercke, in eene jeghenoode ghenaemt ten Drie Brauwers,... verchiert metter (sic) beilde van Onser Vrauwen,.. 1515 (Arch.OLV Br 300),
binnen der prochie van Coolkercke, jn eene jeghenoote ghenaemt ten drie brauwers, up de noordzyde vanden zwene loopende van Brugghe naer Damme. 1518 (Staatsarch. Br., fonds Coolkerke, nr 2098 blauw),
ten drie brauwers te St. Cruis. 1520-1553 (Reg, Weeserie Drug., S.Jan, f. 226),
Binder prochie van St cruus, zuudtwest vander kercke ten drie brauwers, ande zuudtsyde vander Reye. 1543 (Leenen Proostie, f. 6).
ten drie brauwers buten deser stede. 1543 (Mémor. Brug., I, 369).
in Sinte Cruus, in die jeghenoode gheseyt de Drie brauwers.+/-1550 (Chart. nr 3592 blauw), Duerghaende waerhede ghehoort,.. ten drie brauwers buiten de stede van brugghe. 1552 (triage prov 746, Staatsarch. Brug.),
Op ontrent twee roeden naer de steene cruyse staende binder paele en de schependomme van brugghe, west vande drije brauwers aende noortsyde vanden noort reijedijck, daer den tweetsten pit ende paelsteen ghestelt is. 1556 (Th. S. Cruijs, f. I),
taverne De vyf rynghen jeghens over de Drie Brauwers. 1559 (Mémor. de Brng., 2, 39), 
tleen ten Drie Brouwers tsente Cruys by Brugghe. 1604 (Rek. Sweveghem, f. I),
In Coolkercke, buijten de leenaertspoorte daert smout huijs ende
veel andere huijsen, jegens over de drie brauwers, in staen. 1609 (Romboutsw., f. 77),
t'leen byde drie brauwers buuten Brugghe. 1613 (Rek. Sweveghem. f. 5),
Vyf lynen 50 roeden lants ligghende binder prochie van Sinte Cruus, noortwest vander kercke, ende west by een jeghenote ghenaempt te drie brauwers 1615 (Reg. vande landen van S. Cruus by Brugge),
binder prochie van Coolkercke noortwest vander kercke, ende west by een jeghenote ghenaempt te drie brauwers 1615 (Reg. vande landen van S. Cruus by Brugghe, in De Bo, Wvl 1dl 412),
Binnen de prochie van Coolkercke, niet verre van de kercke, tusschen de twee zwenen ende de drie, brauwers 1655; (Terrier Bourg. Br.. I, 202),
Tusschen de Coolkercksche vaert ende de Damsche vaert, van voor de Dampoort. oostwaert tot int gescheedt vande paele bij de Drie Brauwers 1665 (Oml. Paele Br., f. 84),
Dit begint verre noort van daer ende suijt jegens de drie brauwers ter hofstede toebehoorende jaecqes spillebeen. 1669 (Oml. Sijss., 9, 13),
de drye brauwers te Coolkerke, 1687 (Cout Prév., I, 125),
Les 3 Cabaret (sic) 1744 (Carte Frickx),
de Brouwers. Een gehucht niet ver van Coolkerke. 1793 (Bijdr. Z.- VI., 4, 290),
Herberge buyten de Dampoorte, genaemt de dry Brauwers. 1795 (Adv.),
In d'herberge de dry Brouwers, langs den Damschen Vaerd. 1803 (Adv.).

Driehoek (de). Een stuk land te.Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
De Drijhouck 1711  (Leger Plante, coll. Mestdagh).

Drie Koningen (de). Eene hofstede, herberg en wijk te Sint- tKruis (Brugge).
den heerwech die gaet ten Drie Ceuninghen. 1507 (Chart. nr 5184 blauw),
In S.Cruus bij Brugghe. .., anden heerwech die voorbij de drie kuenijnghen loopt. 1550 (Legher Chartr. Br., f.19),
in Sinte Cruus,... byden halve wech die naer de Drye Cueninghen loopt. 1555 (Chart. nr 5456 blauw),
Duer den bogaert vande hofstede ten drie cueninghen; daer oock een paelsteen gestelt is. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 7),
de heerwech die... voorby den Drie Conijnghen waert loopt te Male waert. 1568 (Chart. nr 5517 blauw),
byde Drie Cueninghen 1575 (Chart. nr 5548 blauw),
In sinte Cruus buuten brugghe, zuudtwest vander kercke, west van eene tieghenode ghenaempt de drie Kueninghen. I594 (Terr. Canonic., f. 444),
De Drie Conijnghen 1613 (Chart. nr 5924 blauw),
De drie Conijnghen bewoont bij Gillis van dendel. 1649 (Specificatie berberghen), 
De Drie Konyngen. Eene herberg te St.Kruis. 1669 (Oml. Sijss., 9, 6).

Drie Masten, eene wijk of hoek te Sint-Kruis.
1900 (Lijst).

Duivelsdoorn. Eene wijk en eene herberg te Sint-Kruis (Brugge),
à Sainte-Croix, au hameau  sduivelsdoorne.. près de sbruggensberch (Wend., II, 18). 
Duivelsdoorn. s. d. (Lijst),
Proostland, oost van de kerke van Sinte Cruus by Bruggens berg, genaemd Duivels Doorne. 1742  (Jaerl. ink Bisdom).
Aanm. 
Thans de Doornhut geheeten.

Duivelsdoorn houck. Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
Duvelsdoornhoek. 1740 (Comput. Off., f. 16).

Duivestuk (het). Een stuk land te Vive-Kapelle, onder Sint- Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Duijvecot (het). Eene hofstede te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
ende is dhofstede daer willem van den Kerckhove woonde, ghenaemt het duijvecot. 1675 (Oml. Vijve, f. 3).

Duyvenes-berg. Land te Sint-Kruis (Brugge). 
Sinte-Kruys, wijk Maele, op het land genaemd Duivenes-berg. Jan.1842 (Adv.).  

Eede (de). Een waterloop te Sint- Pieters-op- den-Dijk, Coolkerke, Sint-Kruis en Damme.
Willelmus de Hee. 1269 (Cart.Dun., 609),
Jehan de le E. 1291  (Chart. nr 2606, blauw),
Die E. (te St.-Pieters). 1298 (Chart. O.l.V.Brug., nr 277 prov.),
ligghende oest over den waterganc. ende bet nort van der ee (te St. Kruis).+/- 1300 (Rtb.S. Jansh., f. 72),
zuutward over dee. +/- 1300 (Ibid.),
jn de panne terra riquardi de he. 1307 (Liber catenatus. f. xxxvij r.),
In sinte cruus. up die Ee. 1307 (Cart. Chartr., f. 20),
tusschen Brucghe ende Damme, jn den Brouc,... jn die prochie van Sinte Cruus,... tusschen der Hee ende Griele Pierinls lande...1312 (Staatsarch. Brug., Proosdij, nr 3147, blauw),
in Sinte Cruus,... bachten Spikere up die Ee. 1320 (Chart. nr 4251 blauw),
Die hee leeght ant nordweshende. (St Kruis) +/-1325 (Bijvoegsel in Rtb. S. Jansh., f. 73), Griele vander Hee. 1349 (Bog., 271),
In sinte cruus,... bewesten den spikere, up die E, bi der langher brucghe. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 83),
Boudin vanderEe (in den Broek, te St-Kruis, Br.)1388 (Espier Bruges, f. 29),
In sinte cruus, jnden brouc den waterganc vander ee. 1410 (Cart. S. Cruus Br., f. 116),
In sinte cruus, met den noortende up de ee. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 76),
Magriete iacobs wijf van der ee. 1426 (Ghilde Hulsterloo, f. 4. r.),
Jeghenode op de Ee in Coolkerke.1437 .(Begijnhof, Terr., f. 28),
Noordwest vander kerke van coolkerke, jn eene jeghenode heet op de Ee. 1437 (Wijng., f. 28),
datter eenen dam gheschoten es inde waterganc vanden proossche gheheeten de Hee inden oostdijc 1494 (Verslag duerg. waerhede, f.1 Staatsarch Brug.),
de eede,   buiten St.Kruis 1497  (Brouck, f 1),
de Eede, een waterloop gaande door den Broek van aan Brugge tot over Damme. 1497 (Brouck., f.1 et passim.),
Sinte Cruus, ...an de Eede. Ande zuudzijde vandervoors. Eede,,,. 1529-1538 (Reg. 624 Proossche, f. 250),
In sinte cruus, in den brouc, ande waterganc gheheeten de eede. 1543 (Leenen Proostie, f.5),

ande ede ofte ghemeene waterijnghe. 1550 (Pale Damme, f.12),
Daniel vanden Eede. 1550 (Chart. nr 6251. blauw),
In een adere ghenaempt den heysvliet tot ande eede, ende langs den selven eede oostwaert duer tghemeene water. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 2),
Recht ende naer op de torre van coolkerke, tot op de eed, die duer den brouck loopt. 1556 (Th. S. Cruijs, 1. 6),
in Sinte Cruus, byder Ede. 1560 (Chart.nr 5479, blauw),
de Heede, een waterloop komende uit de richting van St-Kruis en uitmondende in de vesting bezuiden de Hermitage, nabij de Speipoort te Brugge. 1580 (Kaart v.d. Brouc),
en la paroiche de Ste Catharine hors la ville de Damme et partie dans les limites d'jcelle, entre la dicque de la dicte Reye an costé de noort west le conduit qu'on appelle de eede au costé de zuutwest,... 1647 (Fiets Vermand., 93),
Sincte Cruijs noortwest,... tot den barme vande buijte veste, streckende met den noordthende aen de eede. 1665 (Oml. Paele Br., f. 98),
de Eede (St-Kruis) aende noortzyde vanden waterganck tusschen de Eede ende eenen landtwegh, die men heet de oostdreve, ... 1669 (Oml Sijss., 9, 20),
metten noorthende aende eede, ende metten suijthende aenden nieuwen wech.1681 (Spijckerlanden S;Cruijs, f.8)
tusschen de voornoomden Reyedijck ofte Reije aende noortwestzijde. de Eede aende zuutoostzijde. 1723 (Lett. de la Coste),
In Ste Cruijs, den waterganck genaemt d'eede. 1728  (Leenb. Praet, f. 31),
de Ede, een waterloop tegenaan de vestingen van Brugge op Sint-Kruis en Damme. 1843 (C. d'eau).

Eeke. Eene plaats te Male,onder Sint-Kruis (Brugge).
In male,... up een ymet landt lieghende bider Eke. 1372 (Cart. S. Cruus Br.. f.82).

Eekelboschje (het). Een bosch te Sint-Kruis (Brugge).
het Eeekelboschke, bosch. 1901 (Lijst).

Eeckenbergh (den). Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
1669 (Oml. Sijss., 9, 26)

Elf Gemeten (de). Land te Sint-Kruis (Brugge).
de eIf Gemetten, land. 1901 (Lijst).

Elzebosschen (de). Een bosch te Sint-Kruis (Brugge).
de Elzebosschen, bosch. 1901 (Lijst).

Faelge stic, Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus,... een half ymet seven roeden dat heet faelge stick. 1309 (Cart chartr. Br. f 19)

Folberti Waghenare terra. Land te Sint-Kruis (Brugge).
De terra que vocatur Folberti waghenare et iacet in velthem. 1307 (Liber catenatus. f. .xxj. v,).

Galgebosch (het). Een bosch te Sint-Kruis (Brugge).
het Galgebosch, bosch. 1901 (Lijst).

Galgeland (het). Land te Sint Kruis (Brugge).
het Galgeland, land. 1901 (Lijst).

Galgestraat (de). Een gedeelte van den Brieversweg, te Sint Kruis (Brugge).
Sinte-Kruys, in de Galgestraet by Maele. Jan. 1842 (Adv.). 
à St Croix, à partir du chemin appelé Galgestraet. 1843 (C. d'eau).
Galgestraet. 1846 (BW.).
Etym.
Daar dichtbij stond de galg van de baronnie van Male.

Galgestuk (het). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
buyten der Cruyspoorte jnde prochie van Sinte Cruys by tgalghestick. 1580 (Zestendeelen, 327),
het Galggestuk. 1908 (Lijst).

Galgeveld (het) of het Gerecht van Brugge. Een stuk land, noordoost van de kerk. te Sint-Kruis (Brugge).
het Galgeveld. 1899 (Viven, 4),
het Galgeveld. 1908 (Lijst).

Ganseslop (het). Een weg te Vyve-kapelle, onder Sint- Kruis (Brugge).
In sinte cruus te male,... land lieghende voor tvantslop (sic) an tvelt 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 82).
in ste-cruus... streckende metten zuudhende an tghanseslop. 1449. (Cart. S. Cruus, Br., f. 124) 
in de heerlichede van Vive, biden Gansesloope. 1514 (Charter Chartreuzinnen, nr 5249, blauw).
Dit beghin ande westzijde van den weghe di men. heet ten ghanse slope ant zuutz. vanden middel brugghe wech zuut tot maelen perck vanden zuutoosten jn. 1530 (Moerk.over, 134). aende westzyde van den wegh die men heet den ganseslope aende zuutzyde vanden middel brugghe wegh.1675 (Oml.Vyve f.10).
aenden voorseyden ganseslope ofte Lantwegh. 1675 (Oml. Vyve, f. 11).

Garsvelde. Eene heerlijkheid te Damme en Sint-Kruis (Brugge).
In Ste Catherine by Damme en in Ste Kruis: Heerlykheid van Garsvelde gehouden van 't Kasteel van Male. XVIIIe e. (Reg. C. Carton, IV).

Gat. Eene plaats te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
te Male, bewesthalf ende naest up de Gate. 1377 (Charters Sint-Obrecht. nr 4781,blauw).

Gheer (de). Een stuk land, oost bij de Chartreuzen, te Sint-Kruis (Brugge).
de Gheer. 1362 (Chart. nr 4588.blauw)

Gemeene Weede (de). Een vrijgeweide te Moerkerke en Sysseele.
de gemeene weede loopt. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 6),
ter gemeender weede. 1284 (Fland., 2, 90),
up gaende toter honinstrate ende westwaert toter ghemeene weede 1295 (Cart. ms. Sperm., f. LXXII),
sa droiture que elle a el comune pastourage. 1314 (Cart. ms. Sperm., f. XX),
ende der ghemeente van der ghemeene weede [te Ziesseele]. 1314 (Cart. ms. Sperm., f. XX),
In pastura. Dominus de Ziesseelle .j. d. 1397 (Renten Syss., en Oed., f. 119),
Somme van al dat die van spermaelgen ghelden in de voors. Weede. 1397 (Id., f. 124),
beset up .j ymet lands ten houke van der ghemeene weede. 1397 (Renten Syss., en Oed., f. 146),
Alzoo vanden selven muelen [nI. van die van Spirmaillien] langs de ghemeene weede. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 3),
Bijden jnganck ende poorte vande voorn. hofstede [nI. karel stroos], dweers over het dreveken dat van spyckers comt int dreveken dat naer de gemeene weede loopt 1556 (Th. S.Cruijs, f.6),
Een stick lants genaempt de gemeene wee. 1625 (Roosendale, f. 2),
de ghemeene weede van Male, die haer bestrect totter ghemeene weede van spermaillie. 1642 (Leenen B. v. Brug., 2, f. 5),
de ghemeene Weede van Sysseele. 1356-1669 (Cout. Bourg Br., 2, 423),
ligghende voor het clooster van Spermaillen, diemen heet de ghemeene weede, inde prochie van Sysseele. 1669 (Id., 2, 427),
eene groote partije veld, genaemt de gemeene weede, mette westzyde aen tparck van maele.
1669 (Oml. Sys., 3, 107).

Gemeene - Weide. straat. Een weg te Assebroucke.
Den wech vander Ghemeende weede 1476 (Chart. O.L.V. Brug.. nr 44 prov.),
anden wech vander ghemeeder weede. 1485 (Cart. S. Trudo, renten, f. 5°, r.),
ande ghemeene weede strate. 1485 (Cart. S. Trudo, renten. f. 5°, v.),
cum westhende aende ghememe weede strate. 1630 (Oml. Arssenbrouck. f. 3),
Ste catheline noordtoost. Aen de ghemeene Wee straete. 1665 (Oml. Paele Br f. 128),
de Ghemeene Weede Straete. 1669 (Oml. Ste. Cat., 23),
metten westeynde aende verdonckerde gemeene weede straetee. 1669 (Oml. Syss., 4. 9),  mette suijtsijde jeghens de ghemeene wee straete. 1681 (Met. paellanden S. Cath., f. 20),  Gemeene Wedestrate. an XII (Plan Assebr.),
Kaerte van de gemeene Weedestraete in Sinte Cruus en Sinte Catharine. 1800 (Catal. P.GiIliodts, blz. 7),
Te Assebrouck, west de Gememe Weij-straet. Juni 1840 (Adv.).
Te Assebrouck. langs de Gememe Weestraet. Nov. 1841 (Adv.).
Te Assebrouck, in de Gememe Weyde-straete Nov. 1841 (Adv.).
de Gemeene Wede straet.1843 (C. d'eau),
Au chemin dit gemeene wede straet. à Assebrouck. 1843, (C. d’eau),      
Gemeene Wee-straet. 1846 (BW.),
Gemeene Weistraet. 1846 (BW.),
Gemeene tJld of St Kruis straet. 1846 (BW.),
de Gemeene Weide-straet. Mei 1849 (Adv.),
Gemeene- Weide-straat. 1912 (Lijst).

Gera. Het stuk land met de parochiekerk en het kerkhof van Sint-Kruis (Brugge). .
Capella sce. crucis in villa que dicitur gera. 961 (Lib. statut. S. Donat., f.5, v.),
Capelle S. Crucis, in villa .quae dicitur Gcra. 961 (Mir.. I, 44),
Capella S. Crucis, in villa quae dicitur Gera, cum omnibus decimis, et terris adjacentibus. 961 (S. K., 5),
Capelle Sancte Crucis jn villa que dicitur Gera, cum omnibus decimis et terris adiacentibus. 961 (Cout. Prév., 2, 5),
Capella Stae. Crucis, in villa quae dicitur Gera. 1089 (Mir., III. 366),
Gera. 1089 (Précis an. Arch Fl. occ., I, VI),
(Kapel van s. Crucis, te Gera). 1090 (lnv. Ch. Lille, 18),
Capella Sancte Crucis in villa que dicitur Gera. 1089 (Cout. Prév.2, 2),
Weinebrigga, Gera,... 1090 (Prévoté, 2, 16),
Aanm. 
Gera is nooit de naam der parochie, maar deze van het land en de boerderij geweest, waar de Capella S. Crucis opgericht werd. Gera is hier de Geer te zeggen.

Gerbo-Brug (de) Eene brug, over de buitenvesting van Brugge,te Sint-Kruis.      .
Verkooping... van de naelaetenschap van wylen M. Pieter Gerbo, overleden te Brugge,... ter gemeente Sinte-Kruys: 1° aen de Gerbobrugge,... 7 April 1843 (Adv.),
Gerbo-brug. 1846 (BW.),
Gerbohrug. 1850 (Carte V. d. Maelen),
Aen de Gerbo-brugge, buiten de Kruispoort. Aug. 1850 (Adv.),
de Gerbo-brug. 1920 (Lijst).
Etym. 
De heer Pieter-Jacob Gherbo, die den bouw der Gerbo-brug grootendeels bekostigde, overleed te Brugge, op de Plaats Mallenberg, sectie A 2, nr 3, den 22 Maart 1843.

Gerbo-stuk (het). Een stuk zaailand te Sint-Kruis (Brugge).
Bij de Kruys poort, een stuk zaeyland, genaemd het Gerbo-stuk, groot 57 aren 60 centiaren, tegen aen den nieuwen steenweg en aen de herberg den Arend, te Sinte Kruys. Juni 1843 (Adv.).
Etym. 
Genoemd naar den eigenaar, M. Pieter-Jacob Gerbo

Gillekensveld. Land te Sint Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Ghistel stic Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus,... zuudwest van der kerke moer,... land... datmen
heet ghistel stic. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 84).

Goete (de). Een waterloop of  Gote, te Male, onder Sint Kruis.
te Male,... behost alf der Gode.1342 (Chart. Staatsarch. Brug., nr 2570,blauw)

Goeykin van Vive (t). Een leengoed te Viven, onder Sint Kruis (Brugge).
De pennijnc rente van ons tgoekin te vive. 1525 (Rek. Sarepta),
en de noch hebben wy te gheldene van parscheel van tgoykin van vive ten broucke. 1542 (Rek. Sarepta).

Graven meersch . Een meersch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Du pré nommé sgraven meersch à Male contenant treize mesures ou environ... XV" e. (Arch. dép. Lille, B. 4127, f. 69).

Graven strate (s). Een weg te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
In male streckende van sGraven strate zuudwaert tote den velde. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 90).

Grippe (ter). Eene plaats te Sint Kruis (Brugge).
in sinte C'ruus,...jnde jeghenoode gheheeten ten crucen ende ter grippe 1418 (Charter Sijsseele, Staatsarch. Brug. nr 8842 blauw),
in Sinte Cruus… de jeghenote gheheeten ter Crucen ende ter grippe  (Chart. Staatsarch. Brug. 3440, blauw).

Groene merchs Een meersch te Male, onder Sint. Kruis (Brugge).
...Van den cheinse vander groenre merchs ende van sootkins houc die houden xxiiij. ymeten. 1377 (Rek. Male, 1377).

Groenen Wegh (den). Een weg te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
1711 (Oml. Male, f. 24).

Groene Put (de), Eene plaats te Viven, onder Sint Kruis (Brugge)
1900 (Viven, 332).

Groeneputstuk (het). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
het Groeneputstuk. land. 1906 (Lijst).

Groene Weede. Eene weide te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
De un autre pre appelle le vert pre. 1387 (Rol Male).

Groene wech. Een weg te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
in malen,... hoofdende anden groene wech. 1480 (Cart. S. Trudo, renten, f. 52).

Groot driesch. Land, op het Praetsche, waarschijnlijk te Coolkerke of Sint-Kruis.
duas mensuras terre que vocatur groot driesch. 1253 (Cart. Magd. Brug.).

Grote belec (de). Land te Sint-Kruis (Brugge).
Land... bezuden der speye poorte buten veste, twelke land heet de Grote belec. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 84).

Groote maersch (de). Een meersch te Sint. Kruis (Brugge).
in Sinte Cruus, zuud van der  kerke,... de groote maersch. 1369 (Chart. Staatsarch. Brug., nr 4605, blauw).

Grooten Ader (den). Een waterloop te Sint-Kruis en Damme.
1843 (C. d'eau).

Groten belec (den). Land te Sint- Kruis (Brugge).
in sinte cruus,. .. land dat men heet den grooten belec ende den clenen belec. 1334 (Cart. Chart. Brug., f. 18).

Grooten doorne (den). Een doornboom, bij het Chartreuzenklooster, te Sint-Kruis (Brugge).
In S. Cruus bij Brugghe, ten zuudoosthoucke vander poorte ende vutganghe vanden cloostere nl. der Chartreuzen, ende es de platse daer sinte eudrops cappelle ende den grooten doorne beede up staen. 1550(Legher Chartr. Br.,f. 16).

Groote nederijnghe. Laag land, op de grenzen van Coolkerke en Sint-Kruis (Brugge).
Suijt oostwaert tot in de groote nederijnghe ende morasch. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 1).

Grooten crommen meersch (den). Eene weide te MaIe, onder Sint-Kruis (Brugge).
Du pré nommé den grooten crommen meersch audit Male contenant sept mesures ou environ... XVe. (Arch. dép. Lille, B 4127. f. 72, v.).

Groot Schoonhove. Eene hofstede te Vive-Capelle, onder Sint-Kruis.
1901-1908 (Lijsten)

Gulden Camere (de). Land, in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
met twee strynghen diemen heet den gulden camere. 1497 (Brouck, f. 23),
Sinte Cruus,... ande zuudzijde van der voors. Eede, iiij lijnen xx r landts ende heet de Gulden Camere 1529-1538 (Reg.624 Proosche f.250).

Haeseken Leen. Een leengoed te Sint-Kruis (Brugge).
een groote plaetse van lande,... genaemt haeseken leen van thof van praet. 1669 (Oml. Sijss., 9, 16).

Hage (de). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
de Hage, land. 1901 (Lijst).

Halsekin. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).          .
in sinte cruus,... land... dat heet halsekin. 1309 (Cart. Chartr. Br., f 19).

Hamers stic. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Een half ymet... dat men heet hamers stic. 1356 (Carthus, f. 80)

Hasschaert (den). Eene plaats, in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
Aschare te Ste Cruus 1520-1553 (Reg.Weeserie Brug St. Jan., f. 35 v),
Inden Brouck inden hasschaert jn xxe begin 1681 (Spijckerlanden S. Cruijs, f. 12, v.).

Hau (de). Eene weide te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Dun autre pre appelle le hau avec la longueleed. 1387 (Role Male).

Hauwe. Eene plaats tusschen Coolkerke en Sint-Kruis (Brugge).
En la paroche s'crus, et de coolkerke, noort oultre hauwe [liauwe?) oost de leglise.1388 (Espier Bruges. f. 30).

Heeren Bilck, Een stuk land te Sint-Kruis.
1669, (Oml. Sijss. 9,5)
Ook ’t sterlandt geheeten.

Heerweg (den). Een weg,  in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
den Heerwech 1497 (Brouck., f. 3),
den Heerwegh 1669 (Oml.Sijss., 9, 22 et passim).

Heisvliet (den). Een waterloop te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus,... noort oost van der kerke,... an den heys vliet. 1368 (Cart. Chartr. Br.. f. 28), 
in Sinte Cruus, noord vander kerke, west vanden Heisvliet. 1369 (Chart. Proossche, nr 2577 blauw),
In sinte cruus,... up den heys vliet. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 83),
Inde voors prochie S.Cateline te Damme, zuudwest van der voors. kercke commende metten westhende ande Heyvliet ende metten oosthende upden Oostdijc. 1457-1467 (Staatsarch. Br., fonds Proossche, Reg. 827, f. 62),
den Heysvliedt. 1497 (Brouck., f. 7),
Heysvliet. XVe e. (Bijdr. Z.- VI.. 6, 203),
aenden Heysvliet ende aenden Pypwech. 1525 (Chart. Staatsarch. Brug., nr.5294,blauw),
in Sinte Cruus,...paelende anden Heysvliet 1548 (Chart. Staatsarch. Brug., nr 5421.blauw),
Inden brouck, metten oosthende anden heysvliet 1550(Legher Chartr. Br., f. 2),
In een adere ghenaempt den heysvliet tot ande eede1556 (Th. S. Cruys, f. 2).

Hecxklne (ten). Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus,... Ten hexkine. 1418 (Charter Sysseele, nr 8822, blauw. Staatsarch. Brug.),
in Sinte Cruus,.. ten Hexkine. 1458 (Chart. Staatsarch. Brug., nr 3440, blauw).

Herdshouc. Eene plaats tusschen Assebroucke en Sint- Kruis (Brugge).
Inde prochien van sente cruus ende sente katelinen buten brucghen,... in den herdshouc in sente cruus XV.. e. (fragm. Chart. in ons bezit).

Hesken Beerch (de). Land te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
ende heet de hesken beerch ende es leen +/- 1650 (Aanteek. in Moerk. z. over, 152)

Heultje (het). Eene plaats te Sint-Kruis (Z.V1.).
1906 (Lijst)

Hoevinge.. (de, den). Een bosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
den bosch. 1901 (Lijst),
de Hoevinge.1905 (Adv.),
Bosch Hoevinghe (Male). 1912(Adv.),
te Male en Hoevinghe., Dec. 1921 (Adv.),
Te Sint-Kruis, Roevinghe en Malekasteel. 25 Dec. 1923(Adv.)

.Hoeving-mersch bosch (den). Een bosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge),
à Sisseele: Bois nommés den hoving-mersch bosch. an VI (Arch. de la Tour, pak 551)

Hofgracht (den). Een waterloop te Vive-Kapelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
1675 (Oml. Vyve. f. 4).

Hoghinghe (te). Het hoogstliggende land, in den Broek, te Sint Kruis (Brugge).
Item doit-il pour le Hoghinghe, c'est assavoir xxii. h. xvi. p. h. de forment cxlvj. h. d'avaine moile, iij. poises .viij. p.poise de fromage. 1375 (Inv. Arch. Brug, 4. 247),
Item, rent il en deffant imperat sur le Hoghinghe dou Brouc. 1375 (Inv. Arch. Brug.. 4. 248),
Aanm. In de richting van Damme ligt de Nederinghe.

Hoofdgracht (de). Een waterloop te Vive-Capelle, onder Sint Kruis (Brugge).
de Hoofgracht 1530 (Moerk. Z. over, 119).

Hoog-Brabant. Eene plaats bij Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Het parck ende de heerlichede van malen, tot op hooghe brabant noort jeghens over rijckeveld dreve1556 (Th. S. Cruijs, f.3),
Hooch Brabant 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele).

Hoghe beeilc. Broekland, in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
tusschen Brucghe ende Damme, jn den Brouc, upt Proefs, in die prochie van Sinte Cruus, jnde steden die men heet Hoghe beeilc, tuschen. der Hee ende Griele Pierins lande... 1312 (Staatsarch. Brug., Proosdij, nr 3147, blauw).

Hoogebrugge. Eene plaats te Moerkerke en Sint-Kruis (Brugge).
in moerkerke,…terra qui jacet ultra altum pontem. 1307 (Liber catenatus, f. xxxviij, r.), Bewesten viven, ter hoogher brucghe. 1373 (Fland., I, 391),
Bewesten Viven, ter hoogher brucge, ande westzide van de maelscher leije XIV (Inv. Arch. Brug.,2,271),
Hooghe Brugge, 1562 (Caerte Pourbus),
Hooghebrugghe, 1634 (Caerte Sijsseelschen en Maele),
de Hoogebrug te St. Kruis, Z. 1911 (Adv)

Hooghe huys (t). Een huis te Male. onder Sint-Kruis (Brugge).
thooghe huys,... noord van de Oststrate (te Male). 1561 (Bog., 541).

Hooghen Aerdenburchschen Wech (den). De weg leidende naar Aardenburg te Sint-Kruis (Brugge).
Ande zuudzide van den Hooghen ardenburgschen weghe. 1449 (Cart.Cruus Br., f. 124),
Over den hooghen ardenburghschen wech. 1556 (Th. S. Cruijs. f. 2),
den Ooghen Aerdenburchschen Wech 1578 (Fland., 3, 265).

Hooghen ackere (Den). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Den Hooghen ackere. 1613 (Chart.nr 5924. blauw).

Hoghen Driesch (den) Land te Sint-Kruis.
biden Hoghen Driesche 1362 (Chart 4588 blauw).

Hoogen Rooker (den).. Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
den Hoogen Rooker, hofstede.1901 (Lijst)
1908 (Lijst).

Hoogen Weg (den). Een Weg te Sint-Kruis (Brugge).
den Hooghen Weg. 1642 (Cout. Bourg B., 2, 317),
van het heulkin op den hooghen weg voorbi (sic) Lettenburg. 1696 (Cout. Bourg Br., 2, 311).

Hoogen Wegel (den). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
Hoogen wegel. 1846 (BW.),
den Hoogen Wegel,... aan Lettenburg. 1910 (Rek. Wat. v. d. Brouck).

Hooge Stuk (het) Een stuk land te Vive-Kapelle, onder Sint-Kruis.
1908 (Lijst).

Hooge Watering (de). Een waterloop te Sint-Kruis (Brugge),Damme en Moerkerke.
de Hooge Watering. Een waterloop te Sint-Kruis uitloopende in den Conduitput voór 1840 (Viven,336),
In de Hooge Watering. op Moerkerke en Damme. 1905 (Rek.Wat. Moerk..Z-over),  Waterloop de Hooge Watering, te Moerkerke 1906 (Rek. Wat. Moerk. Z. over).

Hoogewegel (den). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
den  hoogwegel. 1842 (Rek. Wat. v. d. Brouck),
Hooge Wege1. 1912 (Kzl.).

Hospicebilk (den). Een grasbilk te Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Houc (die, de). Een stuk tand te Sint-Kruis (Bruggge).
inde prochie van sinte Cruus an den wech streckende die an de oest zide van willem skalkers herscepie leecht in een stic gheheten de houc. 1346 (Cart. ms. Sperm., f. CLXI] .),
in de prochie van sinte cruus, anden wech streckende die an de oest zide van willem skalkers herscepie leecht in een stic gheheten houc. 1346 (Cart. ms. Sperm f. CLXVIlI),
an die oostzide van willem skalkers heerscepie, in een stic gheheten de houc. 1346 (Cart. ms. Sperm., f. CLXXVIII),
In sinte cruus,... land... ende heet die houc. 1372 (Cart. S. Cruus, Br.f. 83)

Houvinge (de). Een bosch, nabij het Male-Veld, te Sint-Kruis (Brugge).
à St. Croix, un bois nommé Owillghen (sic) couchant Bruyère de Maele. an VIII (Arch. de la Tour, pak 533).
Commune de Ste Croix, un Bois taillis nommé Winghen (sic). An VII (Arch. de la Tour, pak 533).
Ter Prochie van Ste Kruys, op het gehugte van Maele, taillie, in den bosch, genaemd de Houfvinge, Dec. 1824 (Adv.).
Bosch, in Ste-Kruys, nevens Brugge, in het geweste genaemd Hovinge.]uni 1825 (Adv,),
Te Sinte Kruis, in de Hovingen, eiken talie…Dec. 1857 (Adv),
te Sinte Kruis, in d’hovingen, maart 1858 (Adv),
Te Male, in den bosch Hoevinghe 1904 (Adv),
de Hovingbosch te Male 1906 (Rek. Wat Moerk.Z over),
de Hovingbosch te Male 1906/1911/1913 (Adv).

Hullandt (t). Laaggelegen land, langs de Reie, in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
Sinte Cruus... anden Reijedijck ... ende heet tHullandt. 1529 -1538 (Reg. 624 Proossche f. 14).

Jonkheer Jans Bosch. Een bosch later land, te Damme en Sint-Kruis (Brugge).
Te Sinte Kruys en Damme, in den Jonkheer Jans Bosch... by d 'herberg Lettentburg. Dec. 1838 (Adv.),
Te Ste. Kruys en Damme in Jonkheer Jansbosch Dec. 1881 (Adv.),
Jonkheer Jans Bosch, land. 1903 (Lijst).

Cabooter Houck. Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
Cabooter Houck. 1641 (Cout. Bourg Br.,2, 218),
Cabooter houck. 1740 (Comput. Off., f. 16).

Cadzand. Een eigendom, later ene herberg,.beoosten de Reie, in den Broek, te Sint. Kruis (Brugge).
Cazand.1580 (Kaart. V. d. Brouc),
Casant 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele),
Te Sinte-Kruys, in d'herberg Casand bij de Damschevaerd. Juli 1840 (Adv),
delven van .eenen watergang by Casant 1842 (Rek. Wat. v. d. Brouck),
Kadzand, ferme. 1850 (Carte V. d. Maelen),
By d'herberg Cazant, te St. Kruis. Juli 1855 (Adv.),
te Ste Kruis, boomen,... vergadering in ’t Kazand Jan. I869 (Adv.),
Cadzand, eene plaats. 1900 (Lijst).

Cakemoers gracht. Land te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus,... an die oostzide up Cakemoers gracht. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 84),
Up Cakemouers gracht. 1372 (Id., f. 85),
In sinte cruus lant... ende heet cakemeers graet (sic). 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 72).
up cakemeers gracht. 1424 (Ibid.).

Calkers heerscip (Willem -). Een Ieengoed te Vivecapelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
Wie... Scepenen van vive up willems calkers heerscip. 1341 (Cart. ms. Sperm., Ixvi), Wie... scepenen in vive up willems calkers heerscap.1341 (Cart. ms. Sperm., f. clxxvii), 
Wie... scepenen van vive up willems calkers .heerscap. 1342 (Cart. ms. Sperm.f. clxxvi), Wie... scepenen te viven up willems callars heersel/eip. s.d; +/-1346 (Cart. ms. Sperm., f. clxv iij), 

in de prochie van sinte cruus an den wech streckende die an de oest zide van willem skalkers herscepie leecht in een stic gheheten de houc. 1346 (Cart. ms. Sperm., f. clxij),
Wie... scepenen up willems calkers heerscap te viven. 1348 (Cart. ms. Sperm., f. clxviij), 
up willems kalkers heerscip te viven. 1348 (Cart. ms. Sperm., f. clxiiii,
Wie scepenen up willems Calkers heerschepie te viven. 1348 (Cart. ms. Sperm.. f. clxxvi).

Kalsijde. te Sint-Kruis.
cum westhende anden wech die loopt vande chartruesen zuudtwaert totter calsie.1497 (Brouck., f. 24).

Kalsijstuk (het). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
1903 (Lijst).

Calvarien. Huizen en land te Sint-Kruis (Brugge).
Calvarien 1437 (Chart. 4128 blauw).

Camere  (de) Eene hofstede en stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus,…an een sticke lands dat men heet de camere 1378 (Cart.Chartr. Br., f34),
in sinte cruus,…een stecke lands dat men heet de camere (Chart. 4652 blauw),
in sinte cruus,…tgoet de camere 1386 (Chart. 4672),
van westen aen den Proosschen aert ende van oosten aen tgoet gheheeten die Camer 1424 (Chart 4093, blauw),
In sinte cruus,…. aen een sticke lands datman heet die camer 1424 (Cart. Chatr. Br f 42).

Kapelhof (het). Het land waarop de kapel van Viven gebouwd staat, te Vive.Kapelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
XIXe. (Viven, 46).

Capeliers. Eene plaats te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
te Male, bewest alf Capeliers 1342 (Chart. nr 2540, blauw).

Kapellestuk (het). Een stuk land te Vive-Kapelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Capproentje. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Een stick landts dat men heet cappoentje. 1556 (Th. S. Cruijs, f, 7).

Karel Stroos (te) Eene hofstede te Sint, Kruis (Brugge).
Item, Kaerle Kalvakanti. die men heet Kaerle Stroo, (gaf)… den outaer van Roosbeke twee witte I goordijnen ende rabatten van witte taftaef, riikclic ghestoffert van fringen. +/-I476 (Fland., 3, 166),
ende es et hof gheheeten karle stroos besloten. 1497 (Brouck., f. 20),
Tot an anchelmus de boodts nieuwe dreve van sijn hofstede te karel stroos 1556( Th. S.Cruys, f 6),
synde tcasteel metten lande daermede gaende, van oudts ghenaemt ‘thof van Caerle Stroos, daer jeghenwoordigh Pieter Claeys ten tytel van pachte op woont 1664 (C.Stroos f.1).

Kasteel van Caerle Stroos (t). Een goed gelegen te Sint-Kruis bij Brugge.1664 (RP., 1899, 230).

Kasteel-duiker, Een duiker te Sint-Kruis (Brugge),
1846 (BW.).

Kerkeland (het). Land te Sint-Kruis (Brugge).
het-kerkelandland. 1903 (Lijst).

Kerke moer (der). Een moer land te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte Cruus          bachter tiende scuere,... zuud west van kaerken moere 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 83),
In sinte cruus,... zuudwest vander kerke moer 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 84).

Kercstie (de). Een weg nabij de Vesting van Brugge, langs der Chartreuzen klooster te Sint- Kruis (Brugge).
de kercstie. 1497 (Brouck., f. 24),
Voort zo ligghets ten zuudhende daer an een bogaert .ij. ghemeten .lxxxv. roedenlandts,... streckende met eender dreveken over tspeijkin zuudwaert duere tot ande kercstije. 1529-1538 (Reg. Proossche, nr 624, Staatsarch. Brug.),
Ende es een viercante plaetse lants, tusschen de kerckstie ande zuudzijde... 1529,1538 (Reg.Proossche, nr 624. Staats-arch. Brug.),
totter kerckstye 1568 (Chart. nr 5517, blauw).

Kerke wech. Een weg te Sint-Kruis (Brugge). 
Staende an de zuudwest kerke wech an tkeerhof (sic) van sente Cruus 1351 (Cart. S. Cruus Br. f. 6).

Kersenboomgaert (den). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
een stuck wylent keirse boomgaert. 1669 (Om1. Sijss.. 9. 10).

Keunebosch (de), Een bosch te Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Chartreuzen (de). Een voorma­lig karthuizersklooster, te Sint-­Kruis (Brugge), later te Brugge.
Tcouvent vanden chartroesen. 1344 (Rek. Brugge.,f.46,v)
clooster vanden Certroyzen 1431 (Chart. nr 4044 blauw).
Cartusienses prope brugis. 1436 (Pouillé Torn., f. 30).
sartriens buten brugghe. 1462 (Rek.S.Godel., f. 4. v.).
Tcloster vanden sertreusen buten brugghe. 1468 (Kerk Vlisseghem, f.7, v.).
de sartrosen 1468 (Rek. S.Godel., f. 97, v.).
over die vanden sartruesen. 1470 (Rek. S.Godel., f. 122, v.).
de sartruesen buuten brugghe. 1479 (Rek. S.Godel., f. 261, r.).
Die vanden chartreuesen buuten brugghe.1547 (Legher S.Gode!., f. 8, r.).
dye vande sartruesen buten brugghe. 1547 (Nieuwe Leghere S. Godel., f. 9. r.).
Die van den chartreusen by brugghe. 1548 (Cheyns S. Andries, f. 106).
Satereusen (Caerte Pourbus).
Carthusiani.1562 (Kaart v. Brugge, van Marcus Gheeraerdts).
satrusen. 1641 (Kaart in Sanderus, I, 280).
Aanm
Na 1584 naar Brugge, in de Langestraat, overgebracht.
Thans een kazerne, la Caseme des Chartreux geheeten.

Chartreuzenbilck. Een sttuk land te Sint- Kruis;
sartreuzenbilck 1634 (Caerte Sijsseelsche en Maele)

Clarens' meersch. Land te Sint-Kruis (Brugge).
1903 (Lijst).

Klein Assebrouckstraetje. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW.).

Cleene maersch (de).Een meersch te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus zuud vander kerke,… de cleene maersch 1369 (Chart. 4605, blauw).

Clenen belec (den). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus, land dat men heet den groten belec ende den clenen belec. 1334(Cart. Chartr. Br., f. 18).

Cleenen crommen meersch (den). Eene weide te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Du pré nommé den cleenen crommen meersch audit Male contenant quatre mesures ou environ... XVe. (Arch. dép. Lille, B. 4127, f. 72, v).

Kleinen Lettenburg - duiker. Een duiker te Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW.).

Cleenen Sprietbilck (den). Een stuk land te Male onder Sint-Kruis (Brugge).
den cleenen sprietbilck. 1711 (Leger E. Plante. Coll. Mestdagh).

Cleene plaetse (de). Ene plaats te Male onder Sint-Kruis(Brugge).
binnen male ande cleene plaetse. 1401 (Inv. S. Donat.. f. 121),
Binnen male, lnde cleene plaetse 1450 (Inv. S. Donat., f. 121),

Kleine Sysseelsche straet. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW).

Cleen Ghendt (t). Eene hofstede, in den Broek, te Sint- Kruis (Brugge).
streckende metter (sic) zuudhende an cleen ghendt. 1497 (Brouck, f. 10),
ende es de hofstede daer jan vanden eecke wuendt gheheeten tcleen gendt 1497 (Id., f. 10).

Clein Velthem Eene hofstede te Sint-Kruis.
clein velthem s.cruus 1484-1510 (Reg.Weeserie Brug. S. Jan f 123 v).

Klokstraat (de). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
de Klokkestraat, te Sint-Kruis, 1910 (Rek Wat vd Brouck),
te Sint-Kruis Klokstraat Maart 1920 (Adv),
etym.
op de hoek staat de herberg De Klok.

Coelstic. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
in parrochia Ste Crucis,... pecia dicta Coelstic. 1319 (Chart. nr 7461; blauw).

Colaert Davers Leen. Land, in de Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
1497 (Brouck., f. 9).

Coolstic (het). Een stuk land, toebehoorende aan Jan van Cockelaere, te Sint-Kruis (Brugge).
hel Coolstic. 1318 (S. K.,73),
tCoolstic. Voor 1440 (Lijst),
Aanm.
Daarop werd het Dal van Genade. of Chartreuzenklooster gebouwd.

Koolstuk (het). Een akker te Sint-Kruis (Brugge).
1318 (Viven, 82)

Corten dijc (den). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
binder prochie van Sinte Cruus... ande zuudsyde van den ghemeenen waterganghe ende anden westhende van den Pypweghe ... tStic - datmen heet den Corten dijc. 1474-1481 (Reg. Proossche 620, f. 20, Staatsarch. Br.),
vanden landweghe die loopt van michiel beyers puer stede ten corten dycke waert ende andt westhende vanden pypweghe van noordin jnne. 1497 (Brouck., f. 16),
in Sinte Cruus.... stic dat men heet den corten dijc 1499 (Charters S. Obrecht 5145, blauw),  liggende binnen de prochie van st. Cruijs buyten brugge, noort west vande hofstede ten corten dijcke tusschen t'water dat men heet de scheure,... 1622 (Potente, 6),
met den suijthende aenden aerdenburchschen wech ende metten noorthende aenden wech van cortendijcke 1681 (Spijckerlanden, S. Cruijs, f. 1, v.),
den wech ten corten dycke 1681 (Id., f. 2, v.).

Kosterijstuk (het). Een stuk land te Vive-Kapelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst).

Crekels hille. Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus,... jn een ieghenoode ghenaempt crekels hille.. cum noordhende ande eede,... 1543 (S. P. Nieum., 57).

Kromme Elleboog (de). Land te Sint-Kruis (Brugge).
de Kromme Elleboog, land. 1903 (Lijst).

Crommemersch (de). Meersch te Sint-Kruis (Brugge).        .
De un autre pre appelle le cromme mersch derriere le nieuwenhove 1387 (Role Male).

Krommestuk (het). Een stuk land te Vive-Kape1le, onder Sint-Kruis (Brugge),
1908 (Lijst).

Krommen waterganck. Een waterloop te Vive-Capelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
jusques au dessus le conduit de leau tortu, dict crommen waterganc, (te Viven) 1647 (Fiefs Vermand.,f. 91).

Crucen ende ter Grippe (ter). Eene wijk van Sint-Kruis(Brugge).
in sinte cruus jnde jeghenoode gheheeten ten crucen ende ter grippe. 1418 (Charter Sysseelsche, nr 8822 blauw, Staatarch. Brug.),
in Sinte Cruus         de jeghenoode gheheeten ter Crucen ende ter Grippe. 1458 (Chart. nr 3440, blauw).

Kijfhoek (de). Eene tiendesectie te Sint-Kruis (Brugge).
Kijt houck 1740 (Comput. Off, f. 16),
Ook Rijfhoek. en Vijfhouck geschreven in Tienderollen.          .

Lage Stukken (de). Land te Sint-Kruis (Brugge).
de Lage Stukken, land 1903 (Lijst).

Lange Bexkin, Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
een stick van twee ghemeten zevenentwintich roeden gheheeten tLanghe Bexkin. 1586 (Chart. nr 5551, blauw).

Lange Brucghe, Eene brug te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus,... bewesten den spickere up die E, bi der langher brucghe, 1372 (Cart. S. Cruus Br.,f 83).

Langeleed . Een watergang te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Dun autre pre appelle le hau avec la longueleed. 1387 (Rol Male)

Langhestrepe. Eene landerij te Sint-Kruis (Brugge).
langhestrepe. 1261 (Charter Vrije, nr 3138, blauw).

Langen Strinc. Een stuk land te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Langen Strinc. 1711 (Leger E. Plante, Coll. Mestdagh)..

Langhe stic. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus,... dat men heet Langhe stic. 1309 (Cart. Chartr. Br.. f. 19).

Laurieren (de). Een kasteelgoed te Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst)

Lazerie de Damme. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Une partie de Terre à lahour, nommé(e) Lazerie de Damme,scituée en la Commune de Ste. Croix. 1809 (Adv.).

Lede (de). Een waterloop te Sint-Kruis (Brugge).
de lede. 1880 (Wtl).

Leen (het). Land te Sint-Kruis (Brugge).
land... dat men heet het leen. +/- 1300 (Rtb. S. Jansh., f. 72).

Leie (de). Eene andere benaming voor de Male-Leie, te Sint-Kruis (Brugge) en Vive-Capelle.
de Leie. 1675 (Oml. Vyve, f. 17),
de Leie te Vijve-Capelle. 1906 (Rek. Wat. Moerk. Z. over.).

Leye-duiker, Een duiker, over de Male-leie, te Sint-Kruis.
Leye-duiker 1846 (B.W.).

Leckine (de). Eene plaats of een leengoed. tusschen Assebroucke en Sint-Kruis (Brugge).
Van Janne van der leckine van s.cruus totte scoen Amijs porte. 1316 (Rek. Brug., f. 1, v.),  Jan van der leckine 1316 (Rek. Brug. Vlote. f. 12, r.),
Jehan de le Leckine li jouenes. - + s' iohannes van leckine. 1328 (Inv. Arch. Brug., I. 398), Jehans de le Leckin. - + S' iohannes van Leckinel. 1331 (Inv. Arch. Brug.. 1,433),
Jan vander leckine.f. jans. 1344 (Rek. Brug., f. 39, v.).

Lende (ter). Eene hofstede, in den Broek. te Sint-Kruis (Brugge).
ende es de hofstede gheheeten  ter Lende. 1497 (Brouck., f. 19).

Lettenburg-Molen. Een molen tusschen Damme en Sint-Kruis.
Moulin de Lettenburg. 1850 (Carte V. d. Maelen.).

Liefsten ofsteiden. Een stuk land te Sint. Kruis (Brugge).
vier linen land bi Pudebroue, ende het es gheheten Liefsten Ofsteiden. 1346 (Bog., 211).

Linde-straet (de). Een weg te Male. onder Sint Kruis (Brugge).
Te Male, in de Lindestraet Oct.1835 (Adv).

Line metten halse (de). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus,... land... ende heet de line met den halse. 1424 (Cart. S.Cruus Br., f. 72).

Leegeweg (de). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
A Ste. Croix, à partir du chemin appelé leegen weg. 1843 (C. d’eau),
Leege weg. 1846 (BW.),
Te Sinte-Kruis, noordoost van de kerk, langs den Leegeweg. Mei 1855(Adv.),
te Sinte.Kruis, langst den Leege weg. Febr. 1870 (Adv.),
Leegeweg 1892 (BW.),
de Leegeweg. 1901 (Lijst),
te Sinte-Kruis, Leegeweg. Febr. 1924 (Adv.).

Lettenburg. Eene herberg te Vive-Capelle, onder Sint-Kruis (Brugge).
eene brauwerie genaempt Lettenburch,... ter heerlichede van Sijsseele. 1649 (Specificatie herberghen),
synde diversche stucx al d’een aen d’ander, met dherberge ten westhoucke daer op staende genaemt lettenburgh 1669 (Oml. Sijss., 9, 23),
op den hooghen wegh voorbi Lettenburg 1696 (Cout. Bourg- Br., 2,23),
Te Ste Kruys, by de herberge genaemd Lettenburg. 1804 (Adv.),
Te Sinte Kruys, by d'herberg, lettenburg. Jan 1832(Adv.),
Sinte Kruys,...van aen d’herherg Lettenburg Aug 1838 (Adv),
Lettenburg cabaret 1850 (Caerte v.d. Maelen),
Lettenburg 1846 (BW),
Lettenburg Cabaret Dec 1869 (Adv),
Lettenburg  1892 (Lijst),
den Hooghe wegel,... aan Lettenburg 1910 (rek. Wat. v.d.Brouck).

Loo (ter). Een leengoed te Sint-Kruis (Brugge).
tusschen Beaupreyt ender Lo. 1302 (Rek. Brugge),
streckende van sinte cruus kerke toten weghe alzo men gaet ter lo waerd. 1338 (St. Gill., f. 166),
in male,...up de woestine die leghet zuudoost van den hove van der l0. 1372 (Cart. S. Cruus Br.. f. 82),
ter Loo. Een leenhof te St-Kruis. 1642 (Cout. Bourg Br.,1,251),
tgoet te Boechautte ofte ter Loo, in Ste Cruus. 1656-1658 (Burg v Brug.. Ferie, f. 24),
Ter Loo. Een leenhof te St- Kruis. 1671-1772 (Cout. Bourg Br., I. 252),
leen te brouchoute (sic) of ter Loo te Se Catherine. 1773-1779 (Burg v. Brug., wett. Ferie. f. 127. v),
ter Lo, à Sainte-Croix-lez Bruges. s.d. (Mergh., 216).

Looweede strate, (de) Een weg tusschen Assebroucke en Male, onder Sint Kruis.
Cum noordtzijde inde halfv Looweede strate 1630 (Oml. Assbr. f. 9),
aen een drij houcte vergroyt plaetsken, soo men verstaet te gaene mette Loweestraete 1711 (Oml. Male).

Loo weghelkin (t). Een voetpad te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus tusschen clais potshoofts land... ende tLooweghelkin 1418 (Chart.Sysseelsche,nr 8822. blauw,Staatsarch. Brug.),
in Sinte Cruus Loo weghelkin 1458(Chart.nr 3440, blauw).

Lijcstraetkin (t). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus buuten brugghe, ... over lijcstraetkin over saertruesin. 1594 (Terr. Canonic., f. 449).

Lijckwegh (de). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
Sincte Cruijs, noortwest bijde kercke met de noortsijde aen
de Lijckwegh. 1665 (Oml. Paele Br., f. 102).

Lyckwech van Male (De). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
De lyckwech van Maele 1568 (Chart. n 5517. blauw).

Maelschen houck. Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
Maelschenhouck 1740 (Comput.Ofl., f. 16).

Maelsche weg of weghelkin (de). Een weg te Assebroucke, Sint-Kruis (Brugge) en Moerkerke.
Buten sinte cruus poorte an den maelschen wech. 1374 (Cart. Chartr. Br., f. 34),
in Sinte Cruus,... byden Maelschen wech 1555 (Chart. n' 5456, blauw),
te Odeghem.... de Maelschen wech. 1566 (Charters S. Trudo. nr 5506. blauw),
In Ste Kathelijne buijten Brugghe noordt noordtoost vande kercke int halfve maelsche weghelken. 1620 (Terrier. f. 27),
den Maelschen Weg. te Assebroucke. 1669 (Oml. Ste. Cat., 32),
ende hier over loopt t'voorseide Maelsche weghelkin. 1775 (Terr. S. Kath., f.14).

Magdalene-Bosch (de). Land te Sint-Kruis (Brugge).
1903 (Lijst).

Male. Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge), eertijds een zomerverblijf der graven van Vlaanderen.
Actum apud malam 1135 (Chartes du XIIe s., Cahier Arch. Brugge),
Actum Maleae, in nova ecclesia comitis. 1166 (Cart. S. P. Loo),
Actum... Malee. 1166 (Cart. S. P. Loo. 21),
Actum... Malee in nova aecclesia comitis. 1166 (Flandre. 3, 247).,
Actum Maleae. in nova ecclesia comitis. 1167 (Cout. Bourg Br.. I, 90),
 + S' Willelmi forestarii de Mala. 1172 (C. S. P. I. 181),
Actum est hoc autem Malee.. 1180 (lnv. Arch. Nord. 2 a, B. 1553),
Actum apud male. 1183 (Lib. stat. S. Donat., f. 10, v.),
Actum apud Male,... 1184 (Prévoté,2, 27),
Actum in Malea, anno incarnati verbi. 1187 (Inv. Arch. Brug.. 1,334),
Actum in Malea. 1187 (Reg. Phil. d' Alsace. 114),
Actum in domo mea Malen. 1188 (Cart. S. Andries, f. 3),
Actum malee. anno domini 1189 (Cart. S. Bav., 67),
Actum Maleae. 1189 (Reg Phil. d'Alsace. 124),
Actum Malea. 1190 (Reg. Phil. d'Alsace, 126),
Actum autem est hoc Malee. ... 1190 (Cout. Damme, 166),
ecclesia sce. crucis que sita est inter malam et brugis 1194 (Lib. statut),S. Donat., f. 11, v.),
Datum apud Maela. 1197 (Chron. Oudenb., 110),
Actum est... apud Malen. 1197 (St B. Pop., 30),
Actum in capella de Malea. 1200 (Cout. Bourg Brug.. I, 90),
Actum Malee. 1200 (Cart. S. Andries, f. 71),
Actum apud Maleam. 1201 (Duvivier, 2, 290),
Actum apud Maleam. 1217 (Cart. Oudenb.),
Actum in cappella de Malen. 1218 (C. S. P., 1.241),
Actum in Capella de Male.. 1218 (Mir., IV. 640),
Actum Malea anno dni 1228 (Cartul. Jes. Brug., f. 73),
Datum apud Maleam,. 1230 (Cout. Franc., 2, 45),
Datum apud Maleam. 1230 (Warnk., 4,418),
Datum est apud Maleam,... 1230 (Fland.. I. 71),
Actum apud Maleam.1231 (lnv. Ch. Ctes. Lille,221),
Actum Malee,... 1235 (Cout.Franc, 2, 56),
Actum apud Malam. 1235 (Charter Spermalie, nr 7454.blauw),
Actum Malea 1235 (Warnk., 4. 421),
vendiderunt...ix bonaria prati et wastinae in Malea versus orientem. 1241 (Sperm.),
le usage del yauwe de nostre vivier de Male,... au lieu ou li pars de Male sestent. 1269 (Cout. Damme, 178),
Datum apud Maleam. I78 (Cart. Harl.. 206),
Presbito de Male. 1281 (Fland., 6, 277),
ki furent faites et donnees a Male 1284 (Cout. Winendale.324),
Dit was ghedaen... int hof van Male. 1288 (Carton, Bkb., 72),
A Male en lan  de gracie 1288 (Inv. Arch. Brug., 1,21),
Ce fut fait a Male,... 1288 (Cout. Damme, 183),
Apud maleam. 1288 (Stadsrek. Brugge),
Ce fu fait et dit à Male... 1290 (Arch. Et. Brug., I, 26),
Katerinae orphanae willem de malea. 1290 (Rek. Brugge, f.51, v.),
de malea. 1292-1293 (Rek. Brugge, f. 11),
faites et donnees a Male. 1294 (Cart. S. Nic. Furn., 104),
A Male         de l'an de gracie 1295 (Inv. Arch. Brug., I, 41),
Item a Jeahn de Male 1295 (Cart. S. Andries, f.22),
A Male,….  1297  (lnv. Arch. Brug., 1,.52),
A Judoco de malea. 1297 (Rek. Brug., f.23, r.),
apud Maleam. 1297 (Rek. Brugge), 
devant les gens mon seigneur a male. 1299 (Rol Baill),
Orph. mich. de male. 1299 (Rek. Brug., f. 48, r.),
Judoco de malea. 1299 (Rek. Brug., f. 73, r.), 
In Malea. 1301 (H. Bloed, f. 6),
Wie... late van malen. 1301 (Cart. S. Cruus Br., f.3),
Binnen den dorpe te male. 1301 (Cart. S. Cruus Br., f. 3),
Lammekin van Malen. 1302 (lnv. Arch. Br., I, 100),
Jhan Balker, de Male 1302 (Bull. Com. Hist., 1911, 494),
vor Male 1302 (Cte. cl. Brug., 3),
It pour ke vaus mon signeur a Malle 1302 I(Inv. Arch. Brug., I, 144),
Diederic van Male 1302 (Cte. cl. Brug.,100),
Michel de Gascoing, de Male 1302 (Cart. Artevelde, 16),
à Male, qui est dehors Bruges.+/- 1304 (Chron. artés., 39),
Wie... scepenen late jn malen. 1305 (Cart. ms. Sperm., f. cliij),
Bi Male. 1305 (Rek. Brugge),
Item pour un millier de herenc delivret a male... Ix. s. 1306 (Rol balj. Veurne),
Coppins de male. 1307 (Rol balj. Ardenb.),
i dach te Malen vor den grave. 1309 (Arch. Aardb., 21),
Inden Dam eene lijne ende twaelf roeden lants, lichghende buten der Veste, also men vaert te Male waert. 1312 (Cart. S. Mich., 83),
die leghet tusschen onsen paerke van Male ende... 1314(Cart. ms. Sperm., f. xx) ligghende binden parcke ende heerlichede van male benoorden den vivere 1314 (lnv. S. Don., 120),
Jan van male 1316 (Rek. Brug. Vlote, f. 11, r.),
sgraven hove te Male 1316 (Rek. Brug., f. 23, r.),
Actum apud Male.1316 (Cart. S.Nic. Furn., 241),
à Bruges et à Male. 1316 (Ctes. Ypres 2, 12),
te Malen. 1316 (Cartul. Artevelde, 57),
Den capelaen van male.1317 (Rek. S. J, Hosp. Brug.),
boudin van male.1317 (Rek. Coorne, Brug., f.11 r.)
A Malle,... 1324 (Inv. Arch. Brug..I, 349),
Faites a Male 1328 (Inv. Arch. Brug., 1,388),
Jehan de Male. - + S' ian. van. male. scre. 1328 (Inv. Arch. Brug  1394),
à Malle dalés Bruges. 1329 (Cart. S. P. Lille, 652),
Donne a Male,... 1329 (Bog., 1,36),
te Male. 1329 (Ctes. Ypres, 2, 959),
Jehans de Male tondeur 1331 (Inv. Arch. Brug, I, 432),
Wie... laten in Male 1351 (Cart. S. Cruus Br., f. 11), 
ysent... te male 1331 (Rek. Brug., f. 84, r.),
a Male. le 1333 (lnv. Arch. Brug., I. 464),
jn malen. 1333 (Cart. ms. Sperm., tafel),
de prato iuxta Maleam. 1333 (Cart. ms. Sperm., tafel),
Donne a Male.1335 (Emul.. 1904, 292),
Jan van Malle l.336 (Arch. Et. Brug{I. 63),
Clais van male. 1339 (Rek. Herev. Brug f. 26, v.),
Rike van Male 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 40. r.),
ysent te male. 1344 (Rek. Brug., f. 100, r.),
Calle van Male.1346 ([nv. Arch. Brug.. I, 498),
Ghegheven te Male. 1347 (Inv.Arch. Brug., I, 500),
Item vander evenscult te Malen. 1348 (Rek. Gent. 3, 302),
Ghegheven te Malen. 1349 (Cart. S. P. Loo, 79),
Donné à Male,...1349 (Cart. L. de Male, I, 25),
Ghegheven te Male,... 1349 (Cart. L. de Male. I, 145),
donneez a .Male. 1349 (lnv. Arch. Brug., I, 505),
Jehan de male. 1351 (Charter nr 497, Arch. Brug.),
Ghegheven te Male. 1357 ([nv. Arch. Brug., 2,.29),
Donnees à Male. 1359 (Pet. Cart. Gand, 47),
ysent te Male. 1360 (Rek. Brugge),
In sinte cruus te male 1372 (Cart. S. Cruus Br., f.3),
In sinte cruus te male 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 82),
Wi late jn malen. 1374 (Cart. S. Cruus Br., f. 36),
Dit es de Rekeninghe Jans van den leene, bailliu vim male. 1377 (Rek. baill. Male, nr 2375. acq., Staatsarch. te Brugge),
ghegheven den ca.pellaen ende de coster van mal over hare renten, dats te wetene den tween papen .ij. voeder hoys ende den coster een voeder hois. 1377 (Rek. Male, 1377),
baeliu van Malen. 1377 (Rek. der baÏjuws. 115),
bailliu de Male. 1377 (Rek. der Baljuws, 116),
Ghegheven te Male. 1378 (Inv Arch. Brug., 2, .293),
tusschen brucghe ende male 1379 (Relieven Brucghe),
ende trocken te Male. 1380 (Rek. Brugge), 
te Male. I380 (Rek. Brugge),
ghedaen te Male. 1380 (Rek. der Baljuws, 345),
fait à Male. 1380 (Rek. der Baljuws. 351),
fait à Male. 1381 (Rek. der Baljuws, 622),
Passcaris van den Male. 1382 (Fragm., 1, 288),
te Male. 1382 (Rek. der Baljuws, 308),
van Male ter sluus. 1382 (Rek. der Baljuws, 128),
Item. van 69 ghemete merschen te .Male te doen mayene. 1383 (Rek. der Baljuws, 97), 
Compte Jehan du bois Chastellain de male,... 1387 (Rol Male),
Wij... laten in malen. 1389 (Cart. S. Cruus Br., f. 127),
Lamsine van Male. 1389 (Rek. Brugge),
te hulpen der refectie van den huse van Male. 1390 ([nv. Arch. Brug., 3, 146),
te hulpen der refectie van den huse van Male. 1394 (Rek. Brugge),
ligghende ende staende te male int doorp, jeghens miins heeren poorte van vlaendren over. 1397 (Cart. S. Cruus Br., f. 127),
Wy ghezwoerne late van male. 1398 (Cart. S.Cruus Br., f. 129),
In male. 1399 (Regist. nr 167, f.87),
Che sont les ouvrages ke thumas li coustres a fais a le maison de male XIVe e. (Ctes. trav. Male),
jn ghebanre vierscare te male. 1401 (Cart. S. Cruus Br., f. 126),
den capelaen van malen. 1413 (Rek. S. Jans Hosp., f. 130. v),
gheboren van malen.1423 (Poorterie, Brug., f. 64, v.),
an den wech die loopt te male waert. 1424 (Cart. S.Cruus Brug.,f. 72),
gheleghen binnen den dorpe van male. 1425 (Cart. Chartr. Br.. f. 422),
gheboren van male. 1425 (Poorterie, Brug., f. 79, r.),
In Male. 1425 (Goed. S. Trudo. f. 51, r),
jacentes infra districtum sive dominium de malen. 1428 (Cart. Chartr.. Br., f 422),
gheboren van male. 1430 (Poorterie, Brug., f. 125, v.),
Zwycht, zwycht Vincent, u vader was berucht van dieften, ende daeraf ghevanghen te Malen, ende stond inden diefbrief. 1436 (Eecloo, 2, 647),
gheboren van malen. 1436 (Poorterie, Brug., f. 10, r.),
In malen,... 1437 (Wijng., f. 42),
trecken... ende zo voort te Malen. 1437 (Kr. J. v. Dixmude, 77),
gheboren van male. 1440 (Poorterie, Brug., f. 33, v.),
gheboren van malen. 1442 (Poorterie. Brug.. f. 52, r.),
gheboren van malen. 1443 (Poorterie, Brug., f. 73, r.),
Binnen male.+/-1450 (lnv. S. Donat., f. (21),
De cappellaen van malen meester Gillis van beversluus. 1459 (Briev. Camer Vla., f. 71), 
Te malen,... binnen den perckt van malen. 1463 (S. Salv., f. 11),
binder eerlichede stede ende paerke van malen. 1480 (Cart. S. Trudo, renten, f. 52, v.),
te Male. 1488 (Het Boeck, 201),
Tusschen de stede van Brugghe ende Male. 1488 (Het Boeck, 233),
Tusschen Male ende de kerke van Sinte Cruus. 1490 (Het Boeck. 338),
TCasteel van male 1501 (Geschild. kaart),
In Male. 1505 (Comput. S. Donat., f. 87. r.),
Jn Male. 1505 (Comput. S. Donat. f. 17, r.),
Jan van Malen. 1506 (Charters Zoetendale, nr 2613. rood),
te Malen. 1514 (Charter Begijnhof, Brug., nr 6929, blauw),
Actum te Malen. int Scaec. 1527 (Staatsarch. Brug., Zoetendale,Charter nr 10126,blauw),
Male. 1538 (Kaart V. d. Beke),
Den heerwech die duer male naer maldeghem loopt. 1550 (Legher Chartr. Br., f. 230), 
Bevanghende het parck ende de heerlichede van malen. 1556 (Th. S.Cruijs, f. 3),
De heerlickhede ende parcke van maelle. 1558 (Beg. ten Wijng., f. 95),
Jeghens over den bornepit die staet ter plaetse van maelle. 1558 (Beg. ten Wijng., f. 97),
de heerwech,... te MaIe waert.1568 (Chart. nr 5517, blauw),
Male. 1572 (Bog., .572),
stede ende baronnie van Male. 1573 (Charter Jacobinessen, nr 7600, blauw),
Sr Jan Carette, hooghballiu van Male.1577 (Emulat., 1924, 202),
Male. 1579 (De Schrevel, Documents. III, 366),
de casteelen van Maele ende Tilleghem...alsnoch te laeten staen. 1519 (De Schrevel, Doc.. lIl, 653),
Maele. 1580 (Kaart v. d. Brouc.),
zoo vaeren de Vaelen te Maele ende te Vueghelzanke. 1581 (G. Weydts. 29),
Binder heerlickhede van Male. 1617-1622 (Sperm. rek.),
Male. 1641 (Kaart in Sanderus, I, 280),
Male. Baronnie, heerlijkheid contribuant van het Vrije. Een leen van het leenhof van den Burg van Brug.ge. 1643 (Fland., 16, 69),
Maele en Sysseele. 1648.1650 (Burg v. Brugge, Ferie, f. 18),
jnde prochie van Vormeseele, onder de baronnye van Maele. 1650 (Chart. nr 6339, blauw),
de straete loopende naer maele. 1657 (Oedel., a, 96),
In Sysseele: 't Hof ende Baronnye van Male. 1668 (C. Burgh  Br.),
hof Maele. 1701-1706 (Burg v. Brug, Ferie, f. 173, v.),
Ommelooper der stede parq ende barounie van Maele.1711 Oml.Male, f. I),
Prochie St Cruys, Baronnie van Maele. 1711 (Leger E. Plante, Coll. Mestdagh),
den Baron van maele. 1724 (OmmeI. Rudderv., 16, 89),
Albert Claysman, baron van Male. 1736 (Docum. Arch. Fl. occ., 8,318),
Maele. 1738 (Docum. Arch. FI. occ., 8, 321),
maele. 1741 (Docum. Arch. Fl. occ, 8, 326),
Albert Claesman, baron de Male. 1742 (Docum. Arch. Fl. occ., 8, 327),
Maele. 1744 (Carte Frickx),
Maele. 1745 (Docum Arch. Fl. occ., S, 332), 
hof van maele. 1749.1756 (Burg v. Brug., Ferie, f. 46),
Maele en Vyve. 1766 (Compt. Alm., 166),
Ter Stede, Parcq en Baronnie van Maele 1795 (Adv.),
't Kasteel van Maele. XVIIIe e. (Reg. C. Carton, IV),
Malle. 1300 (Car. te Maillart),
Op Sinte-Kruys. gewezene Baronnie van Maele. 1807 (Adv.),
Hameau de Maele. 1808 (Arch. de la Tour, pak 535),
Ste Croix, hamean de Maele 1818 (Stat. top.),
Sinte. Kruys, gehugte te Male.. Febr. 1822 (Adv.),
Tot Maele, gemeente Ste.Kruys. Dec. 1824 (Adv.),
De Maele, gem. St. Kruis. 1826 (Naam lijst. 302),
Ste-Kruys-Maele, bij Brugge. Oct. 1828 (Adv.),
Te Sinte.Kruys. wyk Maele. Dec. 1832 (Adv.),
Sinte. Kruys, wyk Maele. Jan.1836 (Adv.),
hameau de Maele.1836 (Dict. V. d. Maelen, 26), 
Sinte.Kruys, wyk Maele. Dec. 1838 (Adv.).
Te Sinte Kruys. wyk Male..Dec.1840 (Adv.).
Te Sinte. Kruys, op Maele. 1842 (Adv.).
Sinte Kruys, wyk Maele. Jan. 1842 (Adv.).
Te Sinte.Kruys, wyk Male. Dec.1845 (Adv.).
Malle. 1846 (Carte Bogaert).
de Maele. (versta: hameau de Maele). 1846 (BW.).
Te Ste.Kruys. by Maele. Dec. 1847 (Adv.).
Maele. 1850 (Carte V. d. Maelen).
Venditie te Maele. Oct. 1850 (Adv.).
Te St. Kruys, op het kasteel van Maele. Dec. 1855 (Adv.). 
Te Ste Kruis, wyk Maele. 1857 (Adv.).
Te Ste Kruis, Maele. 1863 (Adv.).
te Ste Kruis (wyk Maele).1867 (Adv.).
St. Kruis, wyk Maele. Febr. 1869 (Adv.).
te Sinte Kruis, wyk Male. Maart 1870 (Adv.).
Sainte Croix hameau de Maele. 1879 (NivelI. gén. Belg., 36).
Male. 1892 (Adv.).
Male. 1906 (Kaart Wvl.).
Male. Een gehucht van St.Kruis (Brugge). 1908 (Lijst).

Maele barm (den) De barm of oever van den malevijver te Male, onder St.Kruis
commende metten noordtoost aenden maele barm gheheel hier toe ghemeten 1711 (Oml.Male f 5).

Maele-dreve (de). Eene dreef te Sint-Kruis (Brugge).
Langs de Maele dreve te Sinte Kruys. Juli 1839 (Adv.).

Maele-duiker. Een duiker te Male. onder Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW.).

Male ghalghe. De galg der heerlijkheid van Male, onder Sint Kruis (Brugge).
Den brievers wech ende male ghalghe leghet an de noort side. 1424 (Cart. S. Cruus, Br., f. 73).
‘t gheregte van Male. 1562 (Caerte Pourbus)

Male-Bosch. Een bosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
entre le bois de male ct labbeye de spermaille. 1387 (Rol Male).
doit... garder le bois de Male. XIVe e. (Inv. Arch. Nord. 2, B. 1568).
Tusschen Male ende de kercke van Sinte Cruus, thenden den Malebusch.1490 (Het Boeck. 338).
Sinte Kruys, in de Maele-bosschen Jan. 1842 (Adv.).
Te Sinte Kruys, in de Malle-Bosschen. Dec. 1847 (Adv)
Male-bosch. 1850 (Carte v.d. Maelen)
Male-Bosch 1908 (Lijst)
Familienaam: Obrecht van Malenbusch 1529-1538 (Reg 624 van het Proosche f.132)

Male-Kasteel. Het aloude kasteel der Graven van Vlaanderen, te Male, onder St Kruis (Brugge).
‘t Casteel van Male (Geschild. kaart)
Chasteau de Male1634(Caerte Sysseelsche en Maele).
Male Casteel 1711 (Oml. Male. f. 3 et passim).
‘t CasIteel 1820 (Carte Waterstaat).
Cháteau de Male. 1850 (Carte V. d. Maelen).
Te St Kruis, op het .Maele Kasteel. Maart 1859 (Adv).
te St. Kruis, Maele kasteel Febr. 1802 (Adv.).
Male Kasteel. 1907 (Lijst).

Male-Park. Een leengoed van den Burg van Brugge, te Male, onder Sint. Kruis.
au lieu ou li pars de male sestent. 1269 (Cout. Damme, (78).
Encores ou parc de Male 1293 (Rol tsaeftinges).
wastine gisant ou parc de male les westende. 1296 (Renenghiele de 1296).
Encores ou parc de male 1296 (Rol Saeftinghe).
van eenre hofstede ligghende binden park van malen. 1305 (Cart. ms. Sperm., f. CLIII).
in diversen steden binnen den paerke van Malen 1321 (Cart.Magd. Brug.).
Staende binnen den paerke van male     1336 (Cart. S.Cruus Br. f. 4).
Binnen de paerke van malen, oostwaerd vanden doorpe. 1359 (Cart. S.Cruus Br., f 8).
Binnen den paerke van male oostwaert van den dorpe. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 90). 
bi den paerke van Malen. 1360 (Charter Vrije, nr 2314, blauw).
vanden parke van Male naer... 1365 (Charter nr 4229, blauw).
binden parke van Male, ... bi der galgbe. 1370 (Chart. nr 3206. blauw).
Binden paerke van male bider galghen. 1374 (Cart. S. Cruus Br, f. 36).
ou parc de Male leis le Westende. 1375 (Inv. Arch. Brug., 4. 248).
Dit es de rekeninghe van heinrie van den paerke van male. 1377 (Rek. Male, 1377)
Van den parke van Male 1377 (Rek. Male 1377)
binden paerke van Male 1407 (Chart. nr 2200, blauw).
de eerlicheit van den paerke van Male 1433 (Rek. Damme)
Van den parke van Male 1488 (Het Boeck, 201).
Omaer Rycquaert, ... als bailliu:.. van haerlieder parke van Male. 1493 (Mémor. Brug., I, 39).
pratre vande warande ende parke van male. 1507 (Sent. civ. Brug., f. 144).
metten west hende an male perk, ... 1550 (Moerk. z. over, 102).
Inde prochie van sinte cruus, verre oost vander kercke, binden parcke ende heerlichede van Malen. 1550 (Legher Chartr. Br., f. 230).
de heerlichede ende parck van Male 1642 (Leenen B. v. Brug., 2, f.5).
op het parck van de Baronnie van Male. 1649 (Specificatie herberghen).
vanden middel bruggeweg zuyt tot aen Maele paercke. 1675 (Oml. Vyve, f. 11).
Heerlykheid en Park van .Male. 1735 (Verheerl. VIa, I, 191).
Ter Stede, Parcq en Baronnie van Maele.1795 (Adv.).

Male-Leie (de). Een waterloop in de gemeenten Assebroucke, Sint-Kruis (Brugge) en Damme.
ande westzide van der maelscher leye. 1373 (Fland.. I, .191).
Bewesten Viven. ter hoogher brucghe. ande westzide van der maelscher leye. XIV. (lnv. Arch. Brug.; 2. 271).
ande westzide vander maelscher leye. 1414 (Nota's Opdedrinck).
de Maelscher Leye. 1416 (Fland. 2. 77).
de maelsche leye (ook aldaar geheeten) ons heeren leye van vlaenderen. 1416 (Fland., I, 441).
buten damme,... ande maelsche leye. 1454 (Cart. Chartr. Br.. f. 183).
de Maelsche Leye. te St Kruis. 1497 (Brouck., f. 25 27).
vander ghendsche lieve totter maelsche leye. 1530 (Nota's Opdedrinck).
land... over de maelsche leye voor de maelsche poorte. 1530 (Nota's Opdedrinck).
de maelsche leye 1530 (Moerk. z. over, 86).
de garsinge vande malle leije 1531-1545 (Burg v. Brug., f. 65. v).
de Maelsche leije 1532 (Cout. Bourg Br., I. 568).
over de maelsche leije. 1550 (pale Damme, f. 6).
Suijtoostwaert duer de maelsche leye. 1556 (Th. S. Cruijs. f. 2).
Male Leiken. 1562 (Caerte Pourbus).
de Maele leye, te St. Kruis. 1578 (Fland., 3, 265).
Male leyke 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele).
zuut westwaert over de maelsche leije tot anden pypwech. 1661 (Oml. Pale Damme, f. ó).
de maelsche leie. 1669 (Oml. Sijss..9, 23).
de maelsche leye. te Vive. 1675 (Oml. Vyve. f. I).
de Maelsche Leye, te Viven. 1675 (Oml. Vyve. f. 13).
‘t Male Leycken, te Male. 1711 (Oml. Male, f. .).
de Maelsche leije te Damme. 1723 (Lett. de la Coste, 12).
Maelsleytien. 1800 (Carte Maillart).
Maetsleytien 1820 (Carte Waterstaat)
Le Maele Leye, 1836 (Dict V.d.Maelen, 26).
Te Damme,... aen de barmen van de Male Leye. Jan. 1838 (Adv.).
Te Sinte Kruys en Damme, van wederzyden de barmen van de Maele Leye. Jan. 1842 (Adv.). de Maele-Leye. Een waterloop te Assebroucke, Sint-Kruis en Damme. 1843 (Cours d'eau).
Te Damme en Sinte Kruys, op de Maele leye. Dec. 1844 (Adv.).
Maels leitien. 1846 (Carte Bogaert).
aen de Barmen van Male-leye, in St. Kruys. Aug. 1848 (Adv.).
Tot S. Kruis, langst het Maele Leytje. Juli 1857 (Adv.).
Te St. Kruis, aen het Malle-Leitje. Juli 1858 (Adv.).
te St. Kruis, Maeleleije. 1865 (Adv.).
Te St Kruis (Vyve-CapelIe). langst het Male Leydeken. 1867 (Adv.).
De Maele Leije. 1871 (Carte Guerre).
Maele leye. 1880 (Wtl. Damme).
Male leye 1880 (Wtl. S. Kruis).
de Male-leye. 1905 (Lijst).
te Damme, bij de monding de Maleleie. 1906 (Rek. Wat. Moerk. Z. over)
Maleley 1912 (Kzl.).

Male-Veld. Eene heide te Male, onder Sint Kruis.
In sinte cruus te male,... land ligghende voor tvantslop an tveld. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 82).
den wech die loopt van malen ten maelschen velde waert. 1480 (Cart S. Trudo, renten, f. 52. v.).
de calside oft thol an het Malevelt 1696 (Cout. Bourg Br., 2. 311).
suyt over de lieve jegens malevelt 1700 (Gra.Mid., 49).
Malevelt. 1710-1720 (Cout. Bourg Br, 2, 419).
t' Male Velt 1711 (Oml. Male. f. 5). 
à Ste Croix... couchant Bruyère de Maele an VIII (Arch. de la Tour, pak 533).
De straet leydende van Male Stadbuys naer Maele velt. Oct. 1835 (Adv.).
Maele veldt. 1836 (Dict. V. d. Maelen, 26).
By het Maele veld te Sinte Kruys. Dec. 1840 (Adv.).
Maele veld. 1846 (BW.).
Male. Veld. 1850 (Carte V. d. Maelen).
Ringsteking op het Maeleveld. 6 April 1863 (Adv.).
Vergadering te Maele op het Maele veld 1863 (Adv.).
aen het Maeleveld. Febr. 1870 (Adv.).
Maleveld, groot 455 h., 83 a., 20 c. 1880 (Nota).
Male veld. 1908 (I.ijst).
Aanm.

Eertijds was het Maleveld in drie deelen verdeeld: het eigenlijke Maeleveld, het Boerenveld en de Vivenhoek (Viven, 8).

Male-Vijver. Een vijver te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
ottroie as eschevins et a le communite devant diz du Dam le usage del yauwe do nostre vivier de Male,... Est assavoir que iI poent le yauwe de celui vivier faire venir, par conduis desoubz le terre au Dam... pour dauce I'eauwe a avoir. 1269 (Cout. Damme. 178).
te Male. bi den Viver 1350 (Charters S. Obrecht, nr 5977, blauw).
ande pipe van den conduute dat comt uten vivere van Male 1395 (Rek. Damme).
Den malevivere 1404 (Rek:. Damme).
 ... met eenen wercman van Sent Omaers die hier commen was, omme avys te hebben en te overzien hoe men de vivere te Malen best ende orboorlicxst scone maken zoude moghen mits dat ghesloten was bi der gemeente van deser stede dezelve vivere die met allen ghecorrumpeert was....1433 (Rek. Damme).
anden maelschen vivere. 1480 (Cart. S. Trudo, renten, f. 52. v).
Toot up den vyver van Male, om aldaer up te delvene tconduut van den watre varsch dat loopt tooter stede van den Damme. 1490 (Het Boeck, 355).
vivere ende pypwech van Male. 1511 (Rek. Damme).
Maele vivere. 1554 (Rek. Damme).
Male Viver. 1562 Caerte Pourbus).
Male Vijver. 1711 (Marginale aanteek. in Oml. Male, f. 26).
aenden barm vanden male vyver 1711 (Oml, Male, 26).
synde eene platse van lande metten Maelschen vyver in syn barm daerinne liggende,... 1711 (Oml. Male, f. 26).
Male Vyver. Les restes de l'étang de Male forment aujourd'hui les bassins de la campagne de M. le baron Peellaert. Le chemin qui cötoyait l'aqueduc existe encore et est désigné par les cultivateurs des environs sous le nom de pypeweg. 1856 (Damme, 156).
Zie ook: Stedevyver van  Male.

Male Vyver Wegelken (het).Een weg te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
1711 (Oml. Male. f. 27).
Zie: Vyver Weegsken, identisch

Mantelstic (t). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Land... In sinte cruus,... twelke men heet Mantel stic 1321 (Cart.Chartr. Br, f. 14).
twee linen. xvij. roeden lands, ligghende in Sinte Cruus, geheeten ‘t Mantelstic. 1322 (Chart. nr 43I5,. blauw).

Maybilck (De). Een meersch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
De Maybilck. 1711(Leger B.Plante, Coll Mestdagh)

Meersch jnden aert (den). Een meersch te Sint-Kruis (Brugge).
ande westsijde beaupreijt, gheeten den meersch inden aert. 1728 (Leenb. Praet, f. 19).

Meersken (het) Land te Sint-Kruis.
1908 (Lijst).

Meerschstring. Een stuk land te Sint-Kruis
Meerschstring 1711  (Leger E. Plante, coll. Mestdagh).

Messchaert (den). Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
den messchaert te s.cruus. 1508-1515 (Reg. Weeserie Brug., S. Jan.,f, 349).

Middelburch strate (de); Midddelburch wech (de). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
In ste. cruus te viven,… an de middelburch wech, ende es een joewech. 1415 (Cart. S. Cruus, Br., f. 124).
in Sinte Cruus,…bezuden de Middelburch straete. 1493 (Charters S. Obrecht, Br 5127, blauw)

Middelen - Bruggeweg (den). Een weg te Moerkerke en Sint-Kruis (Brugge).
tusschen heinric braderix lande ende pieters buIs, ande middelbrugghe wech.1399 (Rek.Moerk. Z.O.).
jn moerkercke,... anden middelen brugge wech. 1479 (Id., f. 105. r.).
den Middellen Brugghe Wech. 1530 (Moerk. z. over, 13).
Au sud du chemin de Bruges nomme den middelen brugschen wech. 1647 (Fiefs Vermand.. f. 91).
den Middelbrughe wech +/- 1650 (Aant. in.Moerk. z. over, 58).
Den Middelen Brugghewegh, te Sint Kruis. 1669 (Oml. Sijss.. 9, 26).
den Middelbrugghe Wegh, te Viven. 1675 (Oml. Vyve, f. 3).
den Middelen Brugghe Wegh, te Viven. 1675 (oml.. Vyve, f. 4).
aende oostsyde den Middelen Brugghe wegh. 1700 (Gra. Mid., 39).
den Middelen Brugghe Wegh, beoosten Damme. 1723 (Lett. de la Coste, 13).
den Middelen Brugghewegh ofte Weststraete, te Viven. +/-1800 (Kaart Viven, in Oedel., a, I). in Moerkerke, in den halven middelen Bruggeweg. Jan. 1821 (Adv.).
te Moerkerke, aen den Middelen Bruggeweg nu genaemd de Weststraete. Juli 1821 (Adv.). Middelen Bruggeweg. 1846 (Moerk. BW)

Mins heren mersche. Een Meersch te Male, onder Sint Kruis.
van 4 voeder hoys up Mins heren mersche te Male. 1383 (Rek. der Baljuws, 97).
Item van 69 ghemete merschen te Male te doen mayene. 1383 (Ibid.).
Minshere Mersche. XVe. (Froiss.. 97)

Mispelaeren Bilcken (de), Land te Male, onder Sint-Kruis.
1711 (Oml. Male, f 9).

Moer (den). Een stuk grasland te Sint-Kruis (Brugge).
Vort so zijn wie hem sculdich elkes jaers .ij. voeder torve. elc voeder met iiij. parden ende die aelzie met haren paarden hup onzen moer. +/- 1300 (Rtb. S. Jansb., f. 72)

Molenbilk (de). Een meersch.te Sint-Kruis (Brugge).
te Sinte Kruys, by de Vyf Ringen, in den zoogenaemden Meulebilck, langs den nieuwen Sluysschen vaerd. Juli 1841 (Adv.).
Te Damme en Sinte.Kruys, in den Meulebilck, by de Vyf Ringen. Juli 1842 (Adv..).
Te Ste Kruys, aen de Vyf Ringen in den Meulebilck Juli 1851 (Adv.).
Te Ste Kruys aen de Vyf Ringen, in den Meulebick, Juli 1852 (Adv.).
De Molenbilk, meersch. 1903 (Lijst).

Meulebilken (den). Meerschen te Sint-Kruis (Brugge).
Te Sinte Kruys, langs te zuydzyde van den Damschen vaert, Peerde Hooi-gars, genaemd de Meulebilken, Juli 1821 (Adv.).
Peerde Hooy Gars, genaemd de Meulebilken, van oosten de herberg de Vyf Ringen. Juli 1822 (Adv.).
In de Meulebilken, ter gemeente van Ste Kruys, jegens den nieuwen Sluysschen Vaerd, Juni 1828 (Adv).
Te Sinte-Kruys, in de Meulebilken Juli 1832 (Adv).
Te Sinte-Kruys, in de zoogenaemde Meulebilken Juni 1835 (Adv).
Sinte-Kruys, in de Meulebilken by de vyf Ringen, Juli 1838 (Adv).
Etym. Aldus genaemd naar de molen, die aldaare nog in 1562 stond.

Meulenhouck Eene tiendesectie te Sint-Kruis.
Meulen-houck 1740 (Comput. Off. f.16)

Molenstraat. Een weg te Sint-Kruis.
1912 (Kzl)

Molenstraetje. Een weg te Male. onder Sint-Kruis (Brugge).
te Malen… ant, Meulenstraetkin. 1514 (Charter Begijnhof. Brug., nr 6929. blauw). Molenstraetje. 1846 (BW).

Meulenwegh (den) Een weg te Male, onder Sint Kruis.
1711 (oml.Male, f. 12).

Molenwegel, Een voetpad bij het Molenstraetje, te Sint-Kruis.
1846 (B.W).

Montpellier. Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
johani de Mompelir, 1280 (Fland., 6. 278).
johanni de Mompelier, 1282 (Fland., 6, 279).
Elisabeth de Mompeler, 1290 (Fland., 6, 287).
Encores ou parc de male, maistre wautre. Et damosele katerine de momplier. 1296 (Rol. Saeftinghe).
maistre watiers de Mompellier. 1296 (Renenghiele de 1296).
a dame Katerine de Momelier 1302 (Inv. Arch. Brug 1, 140).
Obitus weitinus cant dictus de Speculo. xl. s. Inde solvit xx s'. Plonis f. godeverdi de fundo domus que vocatur monpellier. 1302. (S, Salv. f. 17).
In S. Cruus.... twee hofsteden daerof dat deene heet mompliers ende dandre avenion. +/- 1450 (Inv. S. Donat, f. 122.
Willermi de Mompellier. xv. e. (Obit. S. Donat. Brug.. 41),
In sinte cruus buuten brugghe....van tween hofsteden danof dat deene heet mompliers ende dandre avenion. 1531 (Inv. S. Don., 122).
synde de platse mette mote, chijnghelen, wallen ende nederhof daerop staende, genaemt goet
mompellier. 1711 (Oml. Male,f. 36).
ende is beloop daer dhofstede ende goede genaemt montpellier... in staet. 1711(Oml. Male, f. 30).
Montpellier. Eene oude hofstede te St-Kruis. 1890 (Viven, 7).
Montpellier. 1907 (Lijst)

Moordenaersstraet. een weg te Sint-Kruis.
1846 (B.W)

Moordenaarsstuk. (het) Een stuk land te Sint-Kruis.
1908 (Lijst)

Mote (de). Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
Te Ste Kruis. wyk de Mote. Oct. 1859 (Adv.).
de Mote, hofstede. 1908 (Lijst).

Motestraat. Een weg te Sint-Kruis.
Motestraat 1912 (Kzl.)
Gemeente St.-Kruis, Motestraat. Aug. 1919 (Adv.)

Moteweg (de) een weg te Sint-Kruis
1906 (Lijst)

Naveke stic. Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus, ande zuudzide van bucghersberghe, inde jeghenoode gheheeten naveke stic.1417 (Cart. S. Cruus Br., f. 121)

Nederen Aerdenburgschen Weg (den). Een weg tusschen Aardenburg en Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus buuten brugghe,... upden nederardenburghschen wegh. 1469 (Cart. S. Baselis, f. 41).
den neederen Ardenburghschen Wech, te St.-Kruis. 1497 (Brouck, f. 20).
Bij damme,... noort jeghens over den nederen ardenburghschen wech. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 2). 
le bas chemin dardenbourg. 1647 (Fiefs Vermand., f. 114).
den Nederen Aerdenburghschen Wegh, te St.-Kruis (Br.).
de herberge... genaemt lettenburgh. met noortoosthende aenden Nederen aerdenburghschen wegh, met de westzyde aenden pypwegh.1669 (Oml. Syss., 9, 23).
den Nederen Ardenburghschen heerwegh, te St.-Kruis. 1701 (St. Cr. Brouck, f. I).
Te St. Kruys, aen den Nederen Aerdenburgschen heerweg. 1797 (Adv.).

Nederen Bruggewech (den). Een weg tusschen Brugge en Aardenburg.
in de prochie van Sente Cruus buten Brugghe,... streckende toten nederen brugghe weghe 1357 (Cart. L. de Male, I, 585)
in Moerkerke, anden nederen brugghewech 1404 (Charter Vrije. nr 2105, blauw). 
in sinte Cruus          den nederen Brugghewech. 1482 (Chart. nr 6309. blauw).
den Nederen Brugghewech, te Damme. 1550 (Pale Damme, f. 12).
den Nederen brugge wech. 1661 (Oml. Pale Damme, f. 12).
Le chemin nommé nederen brugschen weh, sis à' Damme. 1809 (Adv.).

Nedermale. Een meersch te Male, onder Sint-Kruis.
ende dit mette twee voorschreven partijen ende sijn selfs voorschr. partije de brootschapra
was wylent tsamen een partije genaemt nedermale. 1711 (Oml. Male, f. 8).
Nedermale. 1711 (Id.,f. 7).

Nieu clasè. Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus buuten brugghe, up de hofstede vande nieu clasè neffens de stichele vanden kerckhove. 1332 (lnv. S. Don.,121)

Nieuwenhove. Een kasteel goed te Sint-Kruis (Brugge).
Nostre maison appellée le Nieuwenhove, den costé Male. 1357 (Cart. L. de Male, 2, 72).
in loco appellato flaminge bin den dorpe et paerk van malen jnter terres appelIatas van den niewenhove,..., 1375 (Cart. S. Cruus Br., f. 37).
Van den cheinse van der merchs bachten nieuwen hove, die hout. xvij. ymeten. 1377 (Rek. Male, 1377).
De un autre pre appelle le Crommemersch derriere le Nieuwenhove. 1387 (Rol Male).
In sinte cruus, te male,... jnde weststrate ande westzide vander strate tusschen den lande van den nieuwen hove of een zide, ende... 1398 (Cart. S. Cruus, Br., f. 129).
Nieuwenhove, Nyeuvliet, Vyven. 1536 (Bog., 427).
Nieuwenhove, kasteelgoed. 1890 (Lijst).

Nieuwenhove Busch. Een bosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge). .
de la taille du bois nomé den Nieuwenhof busch à Male contenant sept mesures de bois ou environ XVe (arch.dép. Lille, B.4127, f.73).
leen nieuwenhove busch 1531-1545 (Burg v. Brugge, Ferie f 88).
Nieuwenhove-busch 1535  (Cout. Bourg Br., 1, 568).

Nieuwenhovemeersch (den). Een meersch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Du pré ou pasture nommé den Nieuwenhovemeersch à Male... contenant une mesure de terre ou environ avec le bois y appartenant... xv e. (Arch. dép. Lille, B, 4127, f. 73).

Nieuwe Steenweg (de). Het eindje steenweg van aan de Kruispoort tot aan den ouden weg voorbij de Gerbobrug, te Sint-Kruis (Brugge).
Nieuwe Steenweg. 1846 (BW.).
Te Sinte Kruis, Nieuwen Steenweg. Aug. 1859 (Adv.).
Aanm.
Ook de naam eener herberg benoorden dien weg.

Nieuwwegh (den), Een weg in den Broek, te Sint-Kruis.
1790 (Prooslt. f., 5)

Noort Brugghe Wegh (den). Een weg te Moerkerke, Vivecapelle en Sint-Kruis (Brugge).
den Noordtbrugghewech, te St-Kruis, 1497 (Brouck f.17).
Den Noort Brugghewech, 1530 (Moerk. z.o. , 85).
Den Noort Brugghewech te Viven 1530 (Moerk. z.o. 118).
den Noort Brugghewegh, te Viven, 1675 (Oml. Vyve, f. 13).

Nordlant. Land te Sint-Kruis.
terra… in parrochia S.Crucis, iuxta Brand, et vocatur Nordlant, 1257 (Chart., Staatsarch. Brug., 7401, blauw).

Noordt steghele (de). Een voetpad te Sint-Kruis (Brugge).
cum zuudthende ant kerchof van Ste cruus ende verhaect upde zuudsijde westwaert inne tot ande noordt steghele. 1497 (Brouck., f. 24).

Noort Vijve houck. Eene wijk van Sint-Kruis.
noort Vyve houck 1641 (Cout Bourg Br., 2,218);
Noort Vijf Houck 1740 (Comput.off. f., 16).

Noordtwech (den). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
in sinte cruus inden brouc,... metten zuudthende anden Noort wech 1543 (Leenen Proostie, f.5).

Oedelemstraat. Een weg te Sint-Kruis.
1846 (BW).

Oostdreve (de). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
ende eenen landtwech diemen heet de oostdreve. 1497 (Brouck., f. 18).
aende noortzyde vanden waterganck tusschen de Eede ende eenen landtwegh, die men heit de oostdreve,... 1669 (Oml. Sijss.,9, 20).

Oost dyck (den). Een dijk en weg, te Sint-Kruis (Brugge) en Damme.
In sinte katelinie prochie buten damme ande oostside van den oostdicke. 1424 (Cart. S. Cruus Br, f. 76).
Inde voors. prochie (van Sinte Catelinen), zuudwest vander voors. kerke,... commende metten westhende ande Heysvliet ende metten oosthende upden Oostdijc, 1457-1467 (Staatsarch. Br, fonds Proostsche, Reg-. 827, f. 62).
ande oostsyde vande dreve oost achter Ste. adriaenscappelleken gheheeten den oostdyck ande zuudts. vanden brugghe weghe. 1497 (Brouck, f.5).
jn een jeghenoode ghenaempt den oostdyck. 1543 (S. P. Nienm., 55).
den Oostdyck. Een weg uitloopende op de Reie, te Ste Kruis 1580 (Kaart v.d. Brouck)

Oost Meersch. Een meersch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Oost Meersch. 1711 (Leger E.Plante, Coll. Mestdagh).

Oest over te viven. Een leenland te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
Wie... laten oest over te Viven 1343 (Cart.ms. Sperm.,f  CLXVIII).

Ooststrate (de). Een weg te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
te Malen,... inde Ooststraete. 1514 (Charter Begijnhof, Brug., nr 6929, blauw).
thooghe huys,... noord vande Ooststraete te Male. 1561 (Bog., 541).

Oostwarande (de, la). Eene warande te Male,onder Sint-Kruis (Brugge).
It, ontfanghen vanden ghemeenen dorpe van male, van der oostwarande metten broemschen houc die houden .xxx. ymeten. 1377 (Rek. Male, van 1377).Dune pasture appellee beissebroue avee la oostwarande. 1387 (Rol Male).

Oude Antwerpsche Heirweg. Een weg te Sint-Kruis.
1846 (BW).

Oude gentsche Lieve (de); Een kanaal, wijk Viven, te Sint-Kruis.
s.d. (Viven 336).

Ouden Antwerpschen heerweg (den). Een weg te Sint-Kruis (Brugge) en Sysseele
den Ouden Antwerpschen heerweg, te Sysseele. 1669 (Oml. Sijss, 3, 116).
den ouden antwerpschen heerwech (te S. Kruys). Dec. 1819(Adv.).
Te Sinte-Kruys, aen den ouden Antwerpschen heerweg. Juli 1832 (Adv).

Oude Warande (de). Een leenland te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
1711 (Oml. Male, f. 7).

Paelstick (t, t'). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
‘t Paelstick. 1613 (Chart. 11, 5924, blauw).
Sincte Cruijs zuudt. Een stick ghenaemt ‘t paelstick. 1665 (Oml. Paele Br., f. 109).
Aanm. 
Ligt langs den weg naar Puwenbrouck.

Papenscult (de). Een renteland te Male. onder St-Kruis (Brugge).
1467 (Cout. Bourg Br., 3, 598).

Paradisekin (t). Land te Sint-Kruis (Brugge)
in sinte cruus,... land dat men heet paradysikin. 1309 (Cart. Chartr. Br., f. 19).
in sinte cruus.:.. land. dat men heet ‘t Paradisekin.1334 (Cart. Chartr. Br., f. 18).

Parck (het). Eene omschrijving van Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
ligghende binden parcke ende heerlichede van malen. 1314 (Inv. S. Don., 120). 
Bevanghende het parck ende de heerlichede van malen, 1556 (Th. S: Cruijs, f. 3).

Paternoster (de). Een waterloop te Sint-Kruis (Brugge).
de Paternoster, 1843 (C. d'eau).
den watergang genaemd den paternoster. 1842 (Rek. Wat. v. d. Brouck).

Paternoster-duiker. Een duiker te Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW.).

Pauwe (ten). Een leengoed te Sint-Kruis (Brugge).
neghene ende dartich ghemeten ende een ende tsestich Roeden lands..., metten husinghen ende boomen diere up staen,... staende up tambocht vanden ziesseelschen, jn diversen prochien ende steden         ende es gheheeten tgoed ter paeuwe,... jnde prochie van sinte cruus,... 1418 (Charter Sysseelsche, nr 3822, blauw. Staatsarch. Brug.).
’t Goed ten Pauwe  39 gem. 61 r. lands, in Sinte Cruus ende Sinte Katherine. 1458 (Chart.  3440, blauw).
35 gem. 5 r. lands... tgoet ten Pauwe... in Sinte Cruus, zuud vander kercke. 1462 (Chart. nr 3453, blauw).
’t Goed ter Paeuwe. 1487 (Chart. nr 1522, blauw).
up tgoet ten Paeuwe 1516 (Chart. nr 5763, blauw).
‘t Goed ten Paeuwe, tusschen de Kruis- en Gentpoorten te Sint-Kruis. Eene hofstede van ouden tyden ghenaemt tgoed ten Paeuwe jn de prochie van Sinte Cruys. 1580 (Zestendeelen. 328).

Peerdebusch (de). Een bosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
synde een drije houckte verhaeckende partije busch genaemt den peerde busch,..1711 (OmI. Male, f. 6 7).

Peerdekerkhof (het). Een stuk land, te Sint-Kruis (Brugge).
F. de Witte heeft in cheyns op Ste Cruys het peerdekerkhof voor £ 0.16.0 1677 (jaerl. ink Bisdom, f. 13). 
tot Sinte-Kruys den Molenwal met twee huyzen, gezeyd het Peerdekerkhof. Aug. 1819(Adv).
Te Ste.-Kruys by het gewezen Peerdekerkhof, paelende aen den eigendom van d’heer Legier; Maart 1825 (Adv).
het Peerdekerkhof 1908 (Lijst)

Pellerijn (het). De schandpaal van Male, te Sint-Kruis (Brugge).
tegen de calcijde jeghens over het stadthuijs     aen de platse daer het pellerijn van maele op staet. 1711 (Oml. Male f. 16).

Pierole (de). Een stuk land te Sint-Kruis.
1903 (Lijst).

Pinckelhouc (de). Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
Inde prochie van Sinte Cruus, oost vander kerke, in eene jeghenoode gheheeten Den Pinckelhouc. 1474-1481 (Reg. Proossche, nr 620, Staatsarch. Br., f. 98). 
in Sinte Cruus,... oost van der kerke, in de jeghenode diemen heet Pinckelhouc, 1482 (Charters S. Obrecht, nr 6309, blauw).
In Sinte Cruus, in den Pinkelhouc. 1493 (Charters S. Obrecht, nr 5125, blauw).
de Pinckelhouc. 1494 (Chart. nr 5131, blauw).
binder prochie van sinte Cruus buten Brugghe inde Pinckelhouc 15 Dec. 1526 (Staatsarch. Brug, fonds Proossche, Reg. nr 836, f. 107, v).
Pynckel Houck, te Ste-Kruis 1641 (Cout. Bourg Br., 2, 218).
Pinckelhouck. 1740 (Comput. Off., f. 16).

Pirwech (den). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
N.O.in Sinte Cruus,... den Pirwech.1499 (Charters S. Obrecht, nr 5145, blauw).

Planten (de) Een stuk land te Sint-Kruis
1903 (Lijst).

Plat stuck (t). Een stuk land te Sint-Kruis.
1669 (Oml. Sijss. 9,8).

Polderland (het). Landerijen ten noorden van Viven, onder Sint-Kruis.
1425 (Viven, 44).

Polderstraat (de). Een weg te Damme en Sint-Kruis (Brugge).
deel van den Sluysschen dyk of polder straete. 1841 (Rek. Wat. v. Stampershoucke).
van de polderstraete tot den Hoofdwatergang. 1842 (Rek. Wat. v. d. Brouck).
Te Damme, aen de Polderstraete. April 1844 (Adv.).
Polderstraete of  Nederingenbruggeweg. 1846(BW.).
Polderstraet. 1846 (BW. S. Kruis)
Te Damme, aen de Polderstraet. Juli 185 ( (Adv).
de Polderstraat, in den Broek, te Damme. 1905 (Lijst).
de Polderstraat, te St.Kruis en Damme. 1910 (Rek. Wat v. d. Brouck).
Polderstraet. 1912 (KzI. Damme).
Polderstraat. 1912 (Kzl. S. Kruis).
de Polderstraat. Oct. 1919 (Adv.).

Priaal (de). Een stuk land te Sint-Kruis.
1908 (Lijst).

Prieel (het). Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
de stede prieel in den brouc te Ste Cruus. 1439-1464 (Reg. Weeserie, S. Nic., Brug., f. 51 v). Binder prochye. van sinte cruus, verre noordt van der kercke,...zuudtwest van der hofstede toebeboorende Lieven Roos, ghenaempt ‘t pryel. 1543 (S. P. Nieum.,55).
Pryeel. Een beluik, beoosten de Reye, te St. Kruis. 1580 (Kaart v. d. Brouc).
Een plaetse van lande zynde dyversche stuckx al d'een aan d'ander met d'hofstede genouch ten middel daer op staende, genaemt t’pryeel van hooghelande... 1669 (Oml. Sijss., 9,14).
in Sainte Cruijs buijten Brugghe, ande suijtsijde vande reije,... noortwest bij den goede
genaemt prieel. 1728 (Leenb. Praet, f. 17).
in Ste Cruijs, jn een jegenoote geheeten den Brouck jnt preel tusschen Brugghe en damme.1728 (Leenb. Praet, f. 27).
het Prieel, hofstede. 1890 (Lijst).

Proostsche (het). Landen onder het gebied van den proost van Sint-Donaas, binnen Brugge en in vele gemeenten van het Brugsche Vrije.
Dit kennen redenars in sProves huys S.ende W. Dit was ghedaen... 3 Dec. 1282 (Staatsarch. Brug., fonds S. André, nr 4343, blauw).
B... ende J. T.. . redenaers up sProfsche. 1285 (Chart. O.I.V. kerk Brugge, nr 172, prov.).
up sproefs... in varssenare; 1289 (Cart. S. Trudo. renten. f. 37,v).
lieghende up sproefsch,... in dudzele. 1290 (Cart.Magd. Brug).
sour les manans sour le terre de le provostei del Eglise... de saint Donaes de Bruges. 1293 (Warnk., 4, 281). 
binden ambochte van Coelkerke up sproefs. 1294 (Charter nr 72, Arch. Brug.).
ten proveschen. 1306 (Rek. Brugge, f. 29).
Over dien van den Proveschen. 1307 (Rek. Bn1gge).
erve up sproefsche. 1316 (Rek. Brug., f.7. v.).
jeghen die van tien proefschen. 1316 (Rek. Brugge).
Sbaillius knapen van den proofschen. 1321 (Rek. discord, f.11).
Sbaillius knapen vanden proofschen. 1321 (Rek. poortersgoed. f.11, r.).
in sinte cruus bi brugghe, up tlie cancelrie sproefs. 1339 (Cart. Chartr. Br.f. 19).
Up sproefscne. 1344 (Rek. Brug, f. 2, r.).
Wie... Redenaers up tsproefs. 1344 (Cart. S. Baselis, f. 12).
Wie..., redenaers up tsProes... vijf linen proeslands... 1354 (Staatsarch. Brug., fonds Proostdij, nr 3183, blauw).
Up tproofsche. 1355 (Inv. Arch.Brug., 2, 22).
redenaers up tsProos. 1367 (Cart. Dun., 75 I).
up tproofssche. 1379 (Stad Brugge).
Wie,.. Redenaers ten Prooschen.1429 (Cart. S. Baselis. f. 13).
Wie... Redenaers up Proossche 1429 (Cart. S. Baselis, f. 13).
vanden Proofschen. 1434 (Poorterie, Brug.. f.4. r.)..
quam wonen ten Proossche inde Peperstrate. 1457-1467 (Ferie Vierschaere Proosschen, Staatsarch. Brug., Reg. nr 827, f.1. v.).
den balieu van den proosche van .x. linen lands. 1462 (Rek. S. Godel., f. 12, v.).
Item den baeliu vanden proosschen 1469 (Rek. S. Godel., f. 116, r.).
het Proossche. 1471 (Proces, 3).
Wy... Redenaers ten proosschen. 1473 (Cart. S. Baselis, f. 31).
met die van den Proosschen buuter der stede. 1477 (Inv. Arch. Brug., 6, 96).
van den proosschen. 1479 (Rek. S. Godel., f. 268, v.).
In jabbeke ten proosschen. 1481 (triage provo 746; Staatsarch. Brug.).
jn Coolkerke ten  proosschen. 1487 (Cart. S. Trudo, renten f. 6. v).
up de heerlichede vanden Proosschen. 23 Febr, 1526 (Staatsarch. Brug fonds Proossche. Reg nr 836, f. 93. v)
Binder prochie van Mannekinsveere,... een viercant stic gheheeten tProosstic 1529-1538 (Reg  Proossche, 614, Staatsarch. B., f. 134).
ammanie vandheerlichede vande proosdye. 1568-1569 (Sent. civ. Brug., f. 37).
die van de Prosche. 1579 (De Schrevel, Doc.,III, 365).
Oudenburch. Van oosten jn, ten proosschen. 1623 (Kerkrek. Oudenb, f. 17).
Proosdij van St-Donaas. Contribuante heerlijkheid van het Vrije. Een leen van het leenhof van den Burg van Brugge. 1643 (Fland., 16. 71
onder de Heerlykhede van den Proosschen. 1790 (Adv.).
Ook Proostdij geheeten.

Proostsche muelen (de). Een molen te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte cruus, zuudtwest bijder kercke, binden scependomme,
oost bijde proossche muelen. 1550 (Legher Chartr. Br.,. in fine).

Proostschen aerd (den). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
an sProofs aerd. 1328 (Chart. nr 4289, blauw).
in sinte cruus,... of oosthalf van sproefs aerde. 1328 (Cart. Chartr. Br., f. 18).
in sinte cruus an den proofschen haert. 1378 (Cart. Chartr. Br., f. 34).
in Sinte Cruus,... an denProosschen haert 1379 (Charter nr 4652, blauw).
lieghende an den Proefschen aerd. 1385 (Cart. Chartr. Br., f. 34).
in Sinte Cruus,... tusschen den synghel van der veste... ende den Proefschen aerd. 1386 (Charter nr 4672, blauw).
west aenden Proosschen aert 1424 (Charter nr 4003, blauw).
In S. Cruus bij Brugghe metten zuudwesthende anden singhele van der veste ende
metter noordoosthende anden proostenaert. 1550 (Leghere Chartr. Br.. f.16).
in Sinte Cruus,... byden Proosschenaert 1560 (Charter nr 5479, blauw).
Proossche, Aert. Landerij, tusschen de Reie en de buitenvesting. buiten de Speipoort te Sint-Kruis 1580 (Kaart van den Brouck)
In sinte cruus,… zuudt byder speypoorte,..landt ghenaempt den Prooschen aerdt 1594 (Terr. Canonic, f. 451)
In den Proossenaers (sic) tegen de Dampoort, gemeente Sinte Kruis, 24 koopen boomen. Oct 1840 (Adv)

Puer Stede. Eene hofstede, in den Broek, te Sint-Kruis (Brugge).
van den landweghe die loopt van michiel beyers f. puer stede ten corten dycke waert ende andt westhende vanden pypweghe van noordin jnne. 1497 (Brouck., f. 16).

Puidenbroek. Een kasteelgoed te Sint-Kruis (Brugge).
Orph. Willelmj de pudebrouch. 1288 (Stadsrek. Brugge).
Encores henri pudenbroec. 1296 (Rol Saeftinghe).
Willem van Pudebroec.+/-1300 (Drap. I, .529).
Tusschen Beaupreyt ende Pudebroec. 1302 (lnv. Arch. Brug, Intr.. 384).
Tusschen Beaupreyt ende Pudebroec. 1302 (Rek..Brugge).
Nos amés keux Henries de Pudenbrouc.1357 (Cart. L. de Male, 2, 72).
Item van heinric van prudeprouch pudebrouch 1377 (Rek. Male, 1377).  
van pudenbrouc te Coolkerke. 1388 (Espier Bruges, f. 3°).
van louisse van pudebrouc. 1389-90 (Rek. Brug., f. 14. v.).
In sinte cruus,…bewesten den goede dat pubrouch heet. 1424 (Cart. S. Cruus Br, 71).
in Sinte Cruus. an de wech van pudebrouc. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 71).
An de noort side van puebrouc 1424 (Cart. S. Cruus Br.. f. 73).
Jn S. Cruus   landt ende huusen ende boomen, ghenaemt puwenbrouck +/-1450 (Inv. S. Donat.. f. 122).
In sinte cruus buuten brugghe up .lxxx m. landts ende huusen ende boomen ghenaemt puwenbrouck. 1515 (Inv. S. Don.122).
In S. Cruus bij Brugghe,... anden Landwech die naer puwenbrouck loopt. 1550 (Legher Cbartr. Br., f. 18).
Pudenbroec;. 1562 (Caerte Pourbus).
landtwech die naer Puwenbrouck loopt. 1564 (Chart. nr .5491 blauw).
Puwenbrouck. 1564 (Chart. nr .5866 blauw).
landtwech die van Brugghe naer Puwenbrouck loopt. 1568 (Chart. nr 5517. blauw).  Puuenbrouck. Een kasteel te St.-Kruis. 1580 (Kaart v. d. Brouc).
ande noordzyde van den landwech die naer Puwenbrouck lopt 1580 (Zestendelen, 328). François van Pubrouck 1610 (Chart. nr 3748, blauw).
Puwenbrouck. 1613 (Chart. nr 5924 blauw).
puwenbrouck. pieter vanhee bewoonder. 1649 (Specificatie herberghen).
Sincte Cruijs west. Den landtwegh die vande Cruijspoorte oostwaert naer Puwenbrouck streckt. 1665 (oml.. Paele Br.. f. 107).
Naer puijenbrouck. 1665 (Oml. Paele Br. f. 113).
eene ander straete loopende naer Puwenbroeck 1669 (Oml. Sijss, 9, 6).
in Sinte Cruus, west van Puudbrouc. 1673 (Chart. nr 3963, blauw).
ende is beloop daer de goede ende casteele ghenaemt puidenbrouckk in staen. 1711 (Oml.Male, f. 24).
Puyenhroek. 1800 (Carte Maillart).
Te Ste Kruys, op het Kasteelgoed genaemd Puyenbroeke. 1803 (Adv.).
Puyenbroucke. Een kasteel te St.-Kruis. 1890 (Adv.).

Puyenbrouck. Een kasteelgoed.
1908 (Lijst)

Puidendyck (de). De plaats waar de galg van Male stond, te Sint-Kruis (Brugge).
Puwendyck. 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele).
de Puwendyc. 1636 (Cout. Bourg Br., I, 462).

Put (de). Land te Sint-Kruis.
1903 (Lijst).

Pijnkel (de). Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).
1900 (Lijst).

Pynckelhouc (den). Eene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
den pynckelhouc te s.cruus. 1508-1515 (Reg. Weeserie Brug, S. Jan. f. 58).
Pynckelhouc te S. Cruus tusschen Vive ende Brugghe. 155-1555 (Overleg, f. 78).

Pijpweg (de). Eene breede straat, loopende van Male naar Damme, te Sint- Kruis (Brugge).
te Sente Cruus,... biden Pypweg. 1350 (Charters S. Obrecht, nr 4281, blauw).
binder cuere van den damme, buter malepoorte over de yebrucghe tusschen den pypweghe ende... 1352 (Cart. S. Trudo, renten, f. 58, r.).
anden pypweghe. 1354 (Bog., 289).
den pijpweg. 1356 (Ibid.).
Sur .j. contree de terre quon appelle le pijpwegh lés dam. 1488  (Espier Bruges, f. 26).  pypwech te Male. 1398-1409 (Reg Weeserie Brug., S. Nic., f. 18, v.).
waterganc... anden pyp weght 1416 (Fland., 2, 77).
ande zuut side vanden pipweghe1424 (Cart S. Cruus Br., f. 78).
Inde prochie van Sinte Catelinen, zuudwest vander kerke,... commende metten noordwesthende anden Pijpwech. 1457-1467 (Staatsarch. Br., fonds Proossche, Reg. 827. f. 62).
binder prochie van Sinte Cruus... ande zuudsyde van den ghemeenen waterganghe ende anden westhende van den Pypweghe 1474-1481 (Reg. Proosscbe 620, f. 20, Staatsarch. Br.).
in Sinte Cruus,... Den Pypwech. 1482 (Charters S Obrecht, nr 6300. blauw).
den Pypwech. 1497 (Brouck, f. 4).
in Sinte Cruus         den Pypwech. 1499 (Charters S. Obrecht, nr 5145, blauw).
In Sinte-Cruus, ande pypwegh. XVe  (Bog., 922).
vivre ende pypwech van male. 1510 (Rek. Damme, f. 23, v.).
vivre ende pypwech van male. 1511 (Rek. Damme).
anden Pypwech 1525 (Chart. nr 5294, blauw).
tot anden pypwech. 1550 (Pale Damme, f. 4).
Tot int huelken dat jnden pijpwech light, suijt vander stede van damme ende vanden pijpkin. 1556 (Th.-S. Cruijs, f. 2).
De Cingele loopende van de Brugsche Poorte naer den Pypwech. 1593 (Nota's Opdedrinck). anden Pijpwech, streckende metten noordoosteynde ande dreve van Ste Catelyne kerckhof. 1616 (Nota's Opdedrinck).
de Pypwech. 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele).
den Pypweg. 1642 (Cout. Bourg Br., 2, 317).
le Steenen Huelken gisant dans le chemin nomme pypwech. 1647 (Fiefs Vermand., f. 90).  dans le chemin appelle pypwech. 1647 (Fiefs Vermand., f. 90).
metten zuuthende anden pypwech. 1661 (Oml. Pale Damme, f. 4).
metten zuutwesthende anden pypwech ende es een viercante sticxkin oost jegens over tpypken. 1661 (Oml. Pale Damme, f. 5).
den pypwech. 1669 (OmI. Sijss., 9, 18).
den pypwech. 1675 (Oml. Vyve, f. I).
over den pijpwech. 1681 (Spijckerlanden S Cruijs, f. I, v.).
stick aenden pypwech. 1688 (Casteel Spijckers, f. 1, v.).
den Pypwech te Male. 1711 (Oml. Male, f. I).
den Pijpwech. 1723 (Lett. de la Coste, 11). 
Te St. Kruys aen den pijpweg. 1797 (Adv.).
Voorts eene lange Dreve, genaemd den Pypeweg te Damme, beginnende
aen den Maelen Vyver, regt door strekkende tot aen het steene Huelken, by
Damme. Dec. 1819 (Adv.).
Verkooping van omtrent 4600 nederlandsche ponden oude Loote Moerbuyze, die zal plaats hebhen ten stadhuize van Damme, op den 18 November 1824 (Adv.).
Te Sinte-Kruys. aen den Pypweg. Oct. 1835 (Adv.).
Le chemin existe encore et est connue sous le nom de pypweg (chemin des tuyaux). 1838 (Eaux fland., 96).
Sinte Kruys,... Definitieve toewyzing van een straet, genaemd den pijpweg, groot H. 2-86-00 C., van aen d'herberg Lettenburg noordwaerts doorstrekkende tot aen het Steene Huelken, digt bij Damme: Ingesteld : 1000 fr. Aug. 1838 (Adv.).
In Sinte-Kruys. by den Pypeweg. Dec. 1839 (Adv.).
den Pypweg. 1842 (Rek. Wat. v. d. Brouck).
Pijpeweg. 1846 (BW.).
by Male, langs den Pypweg. Aug. 1848 (Adv.).
de Pypeweg. 1856 (Damme, 156).
te Ste-Kruis. tegen de Puipweg. Dec. 1869(Adv.).
de pypeweg 1890 (Viven, 7).
Pijpeweg. 1892 (Lijst).
Te Ste Kruis, langst den Pijpweg. Nov. 1900 (Adv.).

Radijs stick (t) Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
In S. Cruus bij Brugghe,... metten noordoosthende anden proostenaert ende weghet ten zuudwesthoucke duer de dreve van ’t Radijs stick tot ande sijnghele vander veste. 1550 (Legher Chartr. Br. f. 17).

Rape (la). Eene plaats nabij den Vossesteert, te Sint-Kruis, (Brugge).
la Rape. 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele)

Ratelaar (de). Een stuk land te Sint-Kruis.
1908 (Lijst)

Rattesteert. (de) Een stuk land te Sint-Kruis.
1907 (Lijst)

Razernijken (het) Een stuk land te Viven, onder Sint-Kruis.
1907 (Lijst)
Aanm.:
Schijnt een oude begraafplaats te wezen.

Reidyck (den). De dijk langs de Reie, te Brugge-Buiten, Sint-Kruis en Damme. .
binder pale van brucghe,... upten roydiic. 1424 (Cart. S. Cruus Br, f. 77).
Inden damme,... ant oostende de reyediic. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 80).
Beghinnende eerst voor de speypoorte tusschen den reydyck ande noordtzyde ende... 1497. (Brouck., f 1).
Sinte Cruus,... anden Reijedijck. 1529-1538 (Reg. 624 Proossche, f. (4).
anden Reydyck et cum zuudthende anden nederen brugghewech. 1550 (Pale Damme, f. (4). an eenen wech die strect vanden ouden zwene naer den Reydyck. 1554 (Rtb. Oostk., f. 77).
den Reydyck streckende van St Christoffels Poorte westwaert tot ant ghescheet daer den paelsteen staet. s. d. XVI e. E (Nota's Opdedrinck).
jnden halven lantwech loopende naer den reijdijck. 1622 (Potente, 6).
metten noordhende an den reydyck. 1661 (Oml. Pale Damme,f. 15).
Van de stadt van Brugge synde den reydyck ofte damschen dyck. 1674 (Quohier, 6). 
den Reijedijck te Damme. 1723 (Lett. dela Coste, 11).

Reie (de). Eene rivier, die ontstaat in de Ringputten, bij Eeghem-Capelle, en de naam
van Ringbeke draagt tot op Ruddervoorde, alwaar zij met de Velddambeke samenvalt en vandaar af Waardammebeke heet, verder valt zij in het Riviertje, loopt langs heen de Gentsche Vaart, door Oostcamp, en komt nabij het Minnewater in Brugge, doorkruist deze stad en loopt verder tot voorbij Damme om, op het grondgebied van Oostkerke sterk te verbreeden en onder de benaming van Zwin, langs Sluis en Cadzand, in de Noordzee uit te monden.
quot ja.cet brugis in rogia vivario meo,... 1130 (Cart. Eechout.f. 31).
in Echout…quod iacet Brugis, in Rogia vivario meo,...1130 (Fland., 3, 275).
in echout, ... quod iacet Brugis in Rogia vivario meo. 1130 (Fland., 3,275).
albericus. de Roia, 1157 (Cart. HarI).
+ S Lamberti de Roya. 1180 (Arch. Et. Brug.,1,1.
+ S. Rogonis de Roia. +/-1180 (Cart.. Messines, XXXI).
+ S Roberli de Roya. 1190 (Cout. Damme, 165).
super Rosam, juxta Domum S. Joannis in Brugis. 1245 (Mir,I, 717).
ad locum qui dicitur Vinea super Roiam, juxta domum sancti Johannis in Brugis. 1245 (Emul., 1904, 285).
et terras adjacentes, usque ad quadringinta bon aria. Sporam inter Royam et Lisseweghen. 1246 (Mir, 11, 1323).
fundum etiam Brugis super Royam. 1246 (Mir., 11,1323).
super Royam. juxta pontem Rorekini. 1248 (Cart. Dun, 205).
spoyam inter Royam et Lisseweweghe. 1248 (Cart. Dun., 205). 
in S. crucis iuxta brugis,... prope peludem iuxta Royam. 1252 (Cart. Magd. Brug.).
In villa de dam. supra royam. 1260 (Cahier S. Fiacrus, f. 20).
jacentem Brugis, supra Roiam. 1267 (Cart. Dun., 605).
quod anteriori parte fundi, que dicitur voerhovet, versus Roiam. 1267 (Ibid.).
Et ensi oest juskes en le roie ki keurt vers le Dam. 1275 (Cout. Syss., 33).
Item speiam inter Roiam et Lyssewegherher (?). 1276 (Mir., III, 131).
Brugis super Roiam. 1276 (Carl. ter Doest, 57).
Item speyam inter Roiam et Lissewegherher. 1276 (Cart. ter Doest, 57).
de se tiere ... gisant en coste la roye de vers le midi de son manoir en le proche de saint michiel. 1278 (Cart. Eeehout, f. '33).
ligghende bachten Frerinnen, noerd- over de Reye, bider moeneke Spoie van der Does, ande west-zide, beghinnende anden diec van der Reye. 1282 (Cart. Dun.,629).
 ... de dicatione Roie. 1282 (Fland., 3, 149).
pro terre de Roia vehenda. 1282 (Fland., 3, 151).
super dicatione roie... 1282 (Rek. Brugge, rol, verso, nr 36).
ke cil de Bruges faisoient,... monter et avaler leawe de le dite Rey par leur espoie dou
Dam 1288 (Cout. Damme, 182).
et les boines gens, ke ont leurs tieres de Remboudwerfs, nord de le Roie ki ceurt entre Bruges et Dam, 1288 (Cout. Damme 1288,).
an de side van der Roye. nort ten Dammewart. 1288 (Inv. Arch. Brug, I, 21).
Den dik an de side van der Roye. 1288 (lnv. Arch. Br., f. 21).
pipa in roia. 1288 (Rek. Brugge, f. 23, v).
les propriétaires du Romboudswerf, le long de la Roye vers Damme. 1288 (Arch. Et. Brug., 2, 27).
pro piscaria... in Roia. 1290 (Rek. Brugge, f. 25, v.).
Item pro Roya fodienda.1291 (Rek. Brugge).
Den dik ande side van der Roye ten Dammewaert. 1292 (Inv. Arch. Brug, 1,21).
Roya (latijn). 1292 (Inv. Arcb. Brug., I, 28).
apud sanctum Michaelem prope Royam. 1292 (Inv. Arch. Brug., Intr., 389).
jacente apud sanctum Michaelem prope Royam. 1292 (Rek. Brugge).
iuxta S. Michaelis prope Roiam. 1292 (Rek. Brugge).
in de reye bi den zevene dueren ten Wyngaerde. 1292 (lnv. Arch. Brug.5, 310)
contra Roiam.1292 (Rek. Brugge).
outre le roye,... et zuud de le roye. 1293 (Warnk., 4, 286).
Pro Roya luto purganda et fodienda inter Brugas et Dam. 1294 (Rek. Brugge).
pro Roya mondanda. 1294 (Rek. Brugge).
in Coelkerke up sproefs ende in steden buten dike inde Reye.1294 (Charter nr 72, Arch. Brug.).
Pro veters Roya ante thurrim Ravenni Danwilts implenda. 1297 (Rek. Brugge).
pro pontem ultra Royam. 1297 (Rek. Brug, f. 11, v).
usque ad Royam. 1299 (Rek. Brug., f. 24. v.).
ende leghet of zuuthalf der roihen, bewesten der zieker liede. +/-1300 (Rtb. S. Jansh, f. 71). tote up de roye +/-1300 (Rtb. S. Jansh., f. 72).
ende leght zud van der kerken over de roihe. +/-1300 (Rtb. S.Jansh., f. 80).
die ligghen niet varre van der watermolen an die nordside van der roihen.+/-1300 (Rtb. S. Jansh., f 83).
ende het leght up den gote vliet up de roihe +/-1300 (Rtb. S. Jansh . f. 83).
mijn here ghildof van der gruthuze, (namaals : jan vanden gruthuze). van eere ofstede die leght int straetkin dat gaet van onzer vrouwen toter roihe ende leght ieghent gruthuus over. +/-1300 (Rtb. S. Jansh., f. 205.).
up die Roye. 1302 (Cte. cl. Brug, 91).
Jhan die olieslare up te roye daer toude spitael up stoet. xxij. d. 1302 (Rek. Potterie).
Up die roye bi den crane. I305 (Rek. Brugge).
ex brevibuz de Roya. 1308 (Cte. briefs Roye).
tote up die royhe.+/-1315 (Arch. gén. ms, div.. 2916, f.6, r.).
up die reye.+/-1315 (Arch. gén., ms. div., 2916, f. 7, r.).
up de roye. 1316 (Rek. Brug., f. 11, v.)
Up die Roye. 1324 (Arch. O.l.V. Brug., nr 77. prov.).
maken ene salie ter roie waerd, 1330 (Inv. Arch. Brug., I, 416).
streckende toter roye. 1331 (Rek. Brug., f., 72, r.).
huter reye. 1331 (Rek. Brug, f.83,v).
Die roye te passene. 1332 (Rek. Brugge).
streckende tote upte reye. 1336 (Staatsarch. Brug., nr 613, f. 13, v.).
de Roye. 1337 (Cart. Dun., 709).
pieter van reye. 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 84, r).
boidin vander roie. 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 163, r.).
In villa de Dam,... sitam supra royam aparte zuud. 1340 (Cart. O.l.V. Brugge, f. 245). 
inde prochie van sinte Cruus bi brucghe, zuud over van der Roye. 1340 (St. Gill., f. 166). 
up die reie. 1341-1342 (Rek. Brugge. f. 88).
In parochia sincte crucis, in quodam loco appellato brouc, inter royam et mansuram... 1343 (Cart. O.l.V. Brugge, f. 496).
In sinte Cruus bi brugghe, jn den brouc, tusschen den roye ende philips woninghe uten broucke wijlen was,... 1343 (Cart. O.l.V. Brugge, f.. 496).
ghewroeht an die mueraelgen te scoeiene in de Reye 1344 (Rek. Brug., f. 70, r.).
van i. man die verdronken lach jnde reie 1343 (Rek, Brug., f. 120),
up de reye,. 1351-1352 (Rek. Brugge, f. 65).
inden dam.... ande zuuds. vander Roye also men te brucghc waerts gaet. 1353 (Cart. S. Trudo, renten, f. 57, r). 
In Damme,... ande zuudzide van der Roye. 1354 (Cart. O.l.V. Brugge, f. 252).
inden Damme,... ande zuutzyde van der roye. 1355 (Inscr. fun. N. D. Brug., 463).
Van mulle te werpene in de reye, de boete es... 1360 (Rek. Brugge).
in den dam, up de Reye. 1362 (Cart. Magd. Brug.).
Item upte Reye ande noortzide.1364 (Carthus.,f.44).
of oost half van der Reye. 1369 (Cart. S Mich., 23).
of oost alf vander Reye. 1369 (Cart. S. Mich., 25).
In coolkerke, up de Reye. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 83).
up de Reye. 1383 (Rek. der Baljuws, 93).
up de Reye. 1383 (Rek. Brugge).
in de Reye. 1384 (Rek. der Baljuws, 175).
Van honden, zwinen ende catten te visschene, die in de reye verdronken laghen. 1394 (Rek. Brugge).
ter reye waert. 1400 (Arch. Magd. Brug.).
dijc ande Reye te Muenikenrede. 1400.1401 (Rek. Brugge, f.91, v.).
ande zuut sijde vander Reye. 1409 (Cart. S. Mich., 30).
Van dat zy hare stillen suwerende in de Rey niet ghesloten hadden...1411 (Rek. Brugge). 
van der Reye bi zinte Ledenarts poorte. 1413 (Rek. Brugge).
Van te diepene... den bodem van der Reye bi zinte Ledenarts poorte, beghinnende van den deuren van den speyen dienende ten ouden zwene waert ende also streckende ter grooter Reye waert. 1413 (Rek. Brugge).
Van te diepene... den bodem van der Reye. 1415 (Rek. Brugge).
jn de reye. 1418 (Rek. Brugge).
In sinte kateline,... an de suut side vander rei,. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 77).
up de reye. 1427 (Ghulde Hulsterloo, f. 2, r.). 
muelene upte reye alzo men gaet ten damme waert.1429 (Staatsarch. Brug., S. Donaes, Reg nr 612, f. 28. v.).
An Branberch et en le Raye 1437 (Gr. Tonlieu, VI, 205).
Den ghesellen die bi laste van der wet de Reye maten. 1447 (Rek. Brugge).
In oostkerke ande noordzyde vander Reye. 1463 (S. Salv, f 2).
pour oster, renvoyer, rebouter et reiecter les ordures et immundices des eaues de la Raye... 1471 (BPM., 237).
up de Reye. 1472 (Rek. Damme).
de Reye ande noordzide. 1479 (Nota's Opdedrinck).
byder reye die tusschen brugghe ende damme loopt. 1481 (Oostk.-Monekr. f. 19).
of oost half vander Reye. 1483 (Cart. S. Mich., 36).
visscherye inde Reye. 1496 (Charters S. Jans Hosp., nr 8039, blauw).
jnde voorseide Reye binnen deser stede. 1496 (Staatsarch. Brug., fonds S. Jans hosp. nr 8039, blauw).
up de Reye. XVe e. (Froiss., 93).
de Reye. XVe e. (Froiss., 175,189).
Radulphi de Roya. XVe e. (Obit. S. Donat. Brug.. 44).
Morianshoofd,... huus staende upde Reye 1500 (Nota's Opdedrinck).
tusschen tstraetkin mer Jans van Nieuwenhove oostwaert, de Reye
zuytwaert, thuys van den Vryen westwaert. 1515 (Akte te Mechelen verleden. Arch. Et. Brug., fonds Vrye, nr 3196).
tot tweghelkin dat loopt ter Rye waert. 1530 (Moerk. z. over, 36).
Binder prochie: van Ste Cruus,... ande zuudtsyde vander Reye. 1543 (Leenen Proostie, f. 6). ande noordtsijde vanden nederen brugghewech ende noordthende ande reye 1550 (Pale Damme. f. 14).
tusschen den dijck vandie Reye. 1554 (Rtb. Oostk., f. 7).
zuudtwest vander kercke, up michem, ... jnden halven landtwech die van den Ouden Zwene strect naer de olijemuelewal ande Reye. 1554 (Rtb. Oostk., f. 77).
binden ambochte ende prochie van Oostkercke, up michem, upde noordtoostzyde van de Reye van Damme.1554 (Rtb. Oostk., f. 79).
ande Reye. 1555 (Staatsarch. Brug, fonds Chartreuzen. Pak nr 271).
de Reye, te Damme. 1565 (BPM., 213).
streckende... totter Reye. 1573 (Staatsarch. Brug., fonds Bruges. nr 3100. blauw).
ende suwerende vuytter Reye. 1574 (BPM., 224).
de Reye. 1578 (Fland., 3. 267)
de Reye. het vaarwater tusschen Brugge en Damme. 1580 (Kaart v. d. Brouc.).
tot ande Reye. 1587 (Nota's Opdedrinck).
Bij damme, aenden dijck vande reye. 1609 (Romboutsw. f. 55).
ende loopt van der loobrugghe suijtwaert naerden dijck vander reije... 1622 (Potente. 2).
In den Dam upde Reye. 1624 (Cahier S. Fiacrus, f. 14).
aux deux costez de leau appelle de reye tirant de la ville de Bruges à Damme. 1647 (Fiefs Vermand., f. 93)
ande noortzyde vande reye inde suege, mettten noortzide anden muelen wal. 1661( (Oml. Pale Damme,f. 16).
aen beede de zyden vande reije die van damme naer Brugghe loopt. 1723 (Lett. de la Coste,11)
den waterloop…de beke. (= de Reie) (Ommel. Rudderv., 13, I2 et passim).
aende suijtsijde vande reije 1728 (Leenb. Praet, f. 17).
de Reie. xx.. e. (Lijst).

Reighem. Eene hofstede en kasteel te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
Reighem. Eene hofstede te St.Kruis. XVIe e. (Viven, 5).

Royghem-kasteel. Een kasteel te St.Kruis. (Br). (Viven, 5).

Roode huijsken ('t). Eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
Langs de noortzyde van den heerwegh die voorbij St. cruus kercke naer damme loopt tot voor den jnganck vande hofstede genaempt t’roode huijseken staende west bij st. Cruys kercke 1556 (Th. S. Cruijs, f.6)

Rooighem. Eene hofstede, later kasteel te St.-Kruis (Brugge).
Sinte Cruus buutten Brugghe... hofstede gheheeten Royeghem 1529-1538 (Reg. 624 Proossche, f.27).
Rooighem 1890 (Lijst).

Roode poorte (de) Een hofstede te Sint-Kruis.
de Roo Poorte 1669 (Oml. Sijss, 9,22)

Rooze (de) Eene wijk van Sint-Kruis.
1900 (Lijst)

Rijkevelde. Een leengoed, een kasteel en een domein, meest in bosschen bestaande, gelegen op Sint-Kruis.(Brugge), Sysseele, Assebroucke en Oedelem.
stede gheheeten te Rikevelde. 1447-1453 (Jug. civ. Brug., f.250).
up huerlieder goet gheseit Rijckevelde,... in Ziesseele. 1487 (Charter nr 3522, blauw). Ryckevelde. 1562 (Caerte Pourbus).
dat hy quam met zyn mede soudaden te Ryckevelde, by Brugghe. 1581 (G. Weydts, 43). Jacob Claissonne Avesoete, heere van Riekevelde. 1588 (Docum. Arch. Fl occ., 8, 57). 
Phils. vander Burght, heere van Ryckevelde. 1610 (Docum. Arch. Fl. occ.. 8, 95). Ryckevelde, onder Sysseele. 1641 (Cout. Bourg Br., 2, 218).
tot inde dreve van ryckevelde. 1657 (Oedel., a, 82).
totten ouden wal van t voornoemde ryckevelde,... vanden goede van ryckevelde,... 1657 (Oedel., a, 82).
int gescheet der prochien van sysseele ende oedelem noord bijt Casteelgoed genaemd rykevelde. 1669 (OmI. Syss.. 1 ,1).
Rickevelde. 1744 (Carte Frickx).
Rickevelde. 1800 (Carte Maillart).
liggende op den wyck van ryckevelde. An XI. 1802 (Armen OedeI., f. 12).
à Ste Croix, Ryckevelde. 1808 (Arch. de la Tour, pak 538).
à Oedelem, Ryckevelde. 1810 (Arch. de la Tour, pak 538)
Op zyn goed Ryckevelde, in de gemeente Sysseele, tegen Male. Dec. 1836 (Adv.).
Op het goed Ryckevelde te Sysseele. Dec. 1838 (Adv.).
Op het kasteel Ryckevelde. Nov. 1838 (Adv.).
Te Sinte Kruys en Sysseele, op Rykevelde. Dec.1839 (Adv.).
Vergaedering op het kasteel Ryckevelde. Dec. 1841 (Adv.).
Te Sysseele, wyk Rijckevelde. Dec. 1842 (Adv.)
Aen het kasteel te Ryckevelde. 1842 (Adv).
Te Sysseele, wyk Maele, op het kasteelgoed genaemd Ryckevelde. Dec.1843 (Adv.).
Te Sysseele en Sinte-Kruys, op het kasteelgoed genaemd Ryckevelde. Dec 1844 (Adv.).
Te Sysseele op d'hofstede Ryckevelde. Juni 1846 (Adv.).
Rykevelde. 1846 (BW. Oedelem).
Rykevelde. 1846 (BW. Sysseele).
te Sysseele, in het goed Ryckevelde. Nov. 1851 (Adv.).
Te Sysseele, Rykeveld. 1857 (Adv.).
Te Sysseele, Rykevelde. Nov. 1859 (Adv.).
Op eene uer afstands van Brugge, onder de gemeente Assebrouck, ligt eene uitgestrekte, dorre en onbeploegde vlakte, van alle zyden door sperreboschjens omringd en bekend onder den zonderlingen naem van de ryke velden. 1859 (Vad. Museum, 3.417).
Te Assebrouck, Ryckevelde. 1860 (Adv.). 
te Ste-Kruis, wyk Ryckeveld. 1864 (Adv.)
te Sysseele op Ryckveld. 1866 (Adv.).
Venditie op het goed Ryckevelde, onder Svsseele, Maele, Sinte Kruis en Assebroueke. 1868 (Adv.).
te Assebroucke, wijk Rijkevelde. Juli 1900 (Adv.).
Te SysseeIe, nabij het goed Rijkevelde. 1901 (Adv.).
Rijckevelde, kasteel. 1902 (Lijst).
Rijkeveld, een kasteel te Sysseele. 1904 (A.S. 04).

Rykevelde. Een taiIliebosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Hameau de Maele : tailIis nommé Rycke-velde . 1808(Arch. de la Tour, pak 535).

Ryckevelde dreve. Eene dreef, bij Rykevelde, te Sint-Kruis (Brugge).
Tot op hooge bradant noort jeghens over rijckevelde dreve. 1556 (Th S. Cruijs, f. 3).
tot inde dreve van ryckevelde. 1657 (Oedel., nr 82)

Scaec stick (t). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Noursch over Joos de smits landt, Over den suijtoosthouck van tscaec stick. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 7).

Schaakstraat (de). Een weg, bij de herberg te Sint-Kruis (Brugge).
. 1846 (BW.).
Schaakstraat 1893 (Lijst).
Schaakstraat 1912 (Kzl).
te Sint-Kruis, langs de grintweg genaamd Schaakstraat. Aug. 1919 (Adv)

Schaekwegel. Een voetpad, bij de herberg het Schaak, te Sint-Kruis (Brugge).
Schaekwegel. 1846 (BW.).

Scaerpen houc (den). Land te Sint-Kruis (Brugge).
Ene line lants lieghende jn den scaerpen houc onder male. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 82).

Scheetgracht (le). Eene gracht te Sint-Kruis (Brugge).
Le Scheetgracht gisans en la séparation desdittes terres des chartreux, toutes gisantes en la paroiche de St Croix. 1647 (Fiefs Vermand., f. 90).

Sconevelde. Eene plaats te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Encores ou parc de male maistre wautre. Et damosele katerine de monplier. En un liu kon apeele sconevelde. xxi. boniers. 1296 (Rol Saeftinghe).

Schoonhove. Ene hofstede te Sint-Kruis.
1908 (Lijst).

Scordam. Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).Voort zo leghets een half ghemet in scordam. 1410 (Cart. S. Cruus Br., f. 46).
In Sinte kateline,.... bet oost in scordam. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 77)

Schorre (de). Een schorreland te Sint-Kruis (Brugge).
up de score, int sheer Henrie Braderics eerscip. 1356 (Bog., 300).

Schotbosch (de) Een stuk land te Sint-Kruis
1908 (Lijst)

Schuerpitstic (den). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Sinte Cruus buten Brugghe..viij.linen .xx. roeden landts ende heet den schuerpitstic. 1529-1588 (Reg. 624 Proossche, f. 190)

Schuetelpit (den, t). Een stuk land te Sint-Kruis (Brugge).
Inde prochie van Sinte Cruus, noord van der kerke, anden scheutelpit. 1457 -1467 (Ferieboek Proossche, f. 4, Staatsarch. Brugge, nr 827).
Binder prochye van Sinte Cruus, noordoost vander kerke, inden brouc, in een stic van .iiij. lijnen gheheeten tSchuetelpit. 1474-1481 (Reg. Proossche, nr 620, Staatsarch. Br., f. 47)

Sint Adriaens capelle. Eene kapel tusschen Sint-Kruis (Brugge) en Damme.
Binder prochie van Sinte Cruus bij Brugghe, streckende metten noordhende an een landweghelkin dat voor bij de Weelde tsinte Adriaens cappelle waert loopt. 1474 -1481 (Reg. Proosche, nr 620, Staatsarch. Br., f. 118).
Inde prochie van Sinte Kathelyne buten Damme, zuudwest vander kerke ende zuudoost van Sint Adriaens cappelle, in eene jeghenoode gheheeten den Schuerdam 1475 (Reg. Proossche 620, bijlage aan f. 38, Staatsarch.Brug.). I
ten huuse vanden gapaerde by sinte adriaens cappelle tusschen brugghe ende damme (triage prov 746, 8taatsarch. Brug.).
metten oosthende ande voetstye van st adriaens cappelle. 1497 (Brouck., f. 4).
Item verre noordt west vandaer ende zuudtwest van sint adriaens cappelle. 1543 (S. P. Nieum., 56).
Oost bij sinte adriaens cappelle. 1543 (S. P. Nieum., 60).
St. Adriaen. 1562 (Caerte Pourbus).
S.Adriaens. 1641 (Kaart in Sanderus, 1, 280).
inde selve prochye Ste. Cathelyne buyten Damme,.... op den wech commende van Ste Cathelyne naer Brugghe, stont noch St Adriaencapelle.1679 (Emul., 19, 127)

Sint-Eudrops capelle. Een kapel te Sint-Kruis (Brugge).
in Sinte Cruus, bider St Eudrops capelle.1571 (Charter, nr 5224,blauw)

Sint-Kruis. Eene gemeente in het arrondissement Brugge.
Capella S. Crucis, in villa dicitur Gera. 961 (Mir., 1, 44).
Capella Sancte Crucis in villa que dicitur Gera, cum omnibus decimis et terris adiacentibus. 961 (Cout. Prév., 2, 5).
In parochia Sancte Crucis xIvj mensure diurne et j .curtile. 961 (Prévöté, 2, 7).
in parrochia sce. crucis 961 (Lib. statut. S. Donat., f. 5, v.).
Capella sce. crucis in villa que dicitur gera. 961 (Lib. statut. S. Donat., f. 5, v.).
Capella Stae. Crucis, in villa quae dicitur Gera. 1089 (Mir., III, 366).
In parochia S. Crucis 1089 (Mir.,III, 367).
Capella Sancte Crucis in villa que dicitur Gera.l089(Cout.Prév.,2, 12).
de Sancta cruce,... 1110 (Prévöté, 2, 16).
Altaria Sancti Miehaelis et Sanctae Crucis. 1146 (Mir., lIl, 45).
altaria Sancti Michaelis et Sanctae Crucis.1146 (Prévöté, 2, 16).
Altari Sancti Michaelis et Sanctae Crucis,f. 1177 (Mir.,II, 1330).
ecelesia sce. crucis que sita est inter malam et brugis. 1194 (Lib. statut. S. Donat., f. 11, v.).
+ S' Willemi (sic) Vos, de Sancta Cruce. 1204 (Chart. nr 7354, blauw). .
in parrochia sce. crucis ad personatum ecclesia sci. donatiani brugensis spectante. 1234 (Lib. statut. S. Donat., f. 16, r).
Terra... que jacet in ilIa prochie Sce crucis. 1240 (Chart. Hosp. S.J. Brug.).
in parrochia sancte crucis iuxta brugis.1250 (Carte Magd. Brug.).
In sce. crucis 1250 (Gener. Rente S.J.Hosp.).
in parrochia Sancte Crucis. 1262 (Chart. O.I.V. kerk Brugge, nr 145, prov.).
Boidins de Ste-Crois. 1264 (Inv. Ch. Ctes. LilIe, 548).
in parochia sancte. crucis Brugensis. 1271 (Cart. L. de-Male, 1, 595).
parochie van Sint Crues. 1273 (Chart. nr 2209, blauw).
Alard Lam,... berechtere vander Niewer Fermerie vander Begghinen van Brugghe, die staet jn Sint Crues prochya. 24 Maart 1274 (Staatsarch. Brug., fonds Begijnhof, nr 4031, blauw).
nortwest del église Sainte-Crois. 1275: (Cout. Syss., 33). 
et Presbyteris Parochialibus Stae. Crucis in Brugis. 1279 (Mir.,III, 137).

fermerie die staet buter ouder Moelne in die prochie van Sinte Crues. 1279 (Charters S. Obrecht, nr 4258, blauw).
in die prochie van sinte cruus. 1280 (Charters S.Obrecht, nr 4253, blauw).
in die prochie van Sinte Cruus.1281 (Fland., 9, 372).
ad calceiam versus sanctam crucem. 1282 (Rek. Brugge, rol. verso, nr 25).
pro lapidibus ad calceiam versus Sanctam Crucem. 1282 (Fland., 3,149).
ad calceiam versus Sanctam Crucem 1282 (Fland., 3, 10).
Sinte Cruus. 1286 (Charters S.Obrecht, nr 4203, blauw).
van Sinte Cruus. 1287 (Chart. nr 4320, blauw).
in parochia sancte Crucis. 1288 (Cart. Dun., 643).
sinte Cruus. 1299 (Cart. Dun., 666-668).
a le saint crois den coste bruges. 1299 (Rol Bailleul).
In sinte cruus te brugghe, in de broec.+/-1300 (Rtb. S. Jansh., f. 72).
van der rente die leghet in Sinte crus. proghie. 1300 (Arch. Et. Brug., 1, 43).
in ste. crucis. 1301 (H. Bloed, f. 2).
Adelise van s. cruus. 1301 (Rek. Potterie).
Mar van s. cruus. 1301 (Rek. Potterie).
Ogieven van sinte cruus .lvi. j. van zarke.1301 (Rek. Potterie).
Ogieven van sinte cruus. 1301 (R. Geest, 1301).
Jhan Castelain, bi Sinte Crus. 1302 (Bull. Com. Hist., 1911, 494).
Mester Wouter van Sinte Cruus. 1302 (Inv. Arch. Brug., 1, 95).
In Sinte-Cruus prochie. 1302 (Cte. cl. Brug., 24).
In s.cruus bi brueghe. 1303 (Stadsrek. Brugge).
Sinte Cruus. 1305 (Rek. Brugge).
In parochia sancte crucis. 1307 (Liber catenatus, f. xx; v.).
Sancte Cruus bi Brugghe. 1307 (Cart. Dun., 688-689).
in Sinte Cruus.1308 (Chart. nr 3144, blauw).
Arr sce. crucis ex brevibus de Roya. 1308 (Cte.briefs Roye).
in sinte cruus prochie. 1309 (Cart. Chartr. Br., f. 13).
in Sinte Cruus. 1310 (Charters S. Obrecht, nr 4108, blauw).
jn die prochie van Sinte Cruus. 1312 (Staatsarch. Brug., Proosdij, nr 3147, blauw).
jn sinte cruus bi brucghe. 1317 (Rek. S.J.Hosp. Brug.).
inde parochie van Sinte Cruus. 1319 (Chart. nr 4287, blauw).
in Sinte Cruus. 1320 (Chart. nr 4022, blauw). 
in Sinte Cruus. 1320(Chart. nr 4251,blauw).
In Sinte Cruus. 1323 (Chart. nr 5940, blauw).
Heinric van Zinte Cruus. 1327 (Charters S. Obrecht, nr 5936, blauw).
Meester Heinric, prochijpape van sente Cruus te Brugghe.1327 (Cart. S. Mich., 85-86). 
Pieres de Sainte Crois. 1328 (Inv. Arch. Brug., 1, 393).

G. curatus de Ste Crucis.1330 (Emul., 22; 205).
Janne van s'cruus. 1331 (Rek. Brug., f. 75, v.).
jeghen die papen van Sinte Cruus. 1333 (Rek. Brugge).
In sinte Cruus bi brugghe. 1333 (Cart. ms. Sperm., tafel).
In sinte cruus. 1337 (Cart. Magd. Brug.).
gillis van s'cruus. 1338 (Herevaert Brug. f. 1,. r.). 
lieghende bi sinte cruus kerke an die oostzide vander tiende scuere.1338 (St. Gill., f. 165).  heinric van S'Cruus. 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 239, r.).
inde prochie van sinte Cruus bi brueghe. 1340 (St. Gill., f. 166).
In sinte cruus bi brugghe. 1343 (Cart. O.1.V. Brugge,. f. 496).
pieter van s.cruus. 1344 (Rek. Brug., f. 53, v;).
ligghende in de prochie van sinte cruus. 1346 (Cart. ms. Sperm., f. CLXXVIIJ).
inde prochie van Sinte cruus. 1347 (Charters S. Obrecht, nr 4349, blauw).
in sinte cruus. 1347 (Chart. nr 4364, blauw).
Pieter van Sinte cruus. 1347 (Drap., 1, 576).
jn sinte cruus bi brughe 1348 (Cart. ms. Sperm., f. XII).
staende in sinte cruus bi brucghe. 1348. (Cart. ms. Sperm., (. XXIIII).
staende in sinte cruus bi brucghe. 1348 (Cart. ms. Sperm., f. XXVIIJ).
in Sinte Cruus. 1349 (Charters S. Obrecht, nr 4099, blauw).
te Sinte Cruus. 1350 (Charters S. Obrecht, ur 4281, blauw).
An tkeerhof (sie) van sinte Cruus. 1351 (Cart. S. Cruus Br., f. 6).
Jehan de sainte croys le jouene. 1351 (Charter 497, Arch.Brug.).
jn Sente-Cruusprochie. 1356 (Cart. L. de Male, 2, 240).
in de prochie van Sente Cruus buten Brugghe 1357 (Cart. L. de Male, 1, 585).
en la paroche de Sainte Crois en Bruges. 1357 (Cart. L. de Male, 1, 595).
en la paroche de Sainle Croys en Bruges. 1357 (Cart. L. de Male, 1, 596).
De kerke van Sinte Cruis te brugghe. 1357 (Cart. S. Cruus Br., f. 8).
Sinte Cruus. 1358 (Chart., Proossche, nr 2516, blauw).
Jan van Sinte Cruus. 1359 (CartuI. Artevelde, 719).
Sinte Cruus te Brugghe. 1360 (Charter Vrije, nr 2314, blauw).
Jacob van S. Cruus. 1360 (Inv. Arch. Brug., 2, 101).
In sinte cruus. 1363 (Nazareth, f. 6).
In Brugis juxta nos in parochia Sancte Crucis.1364 (Carthus., f.1).
lieghende in de prochie van sinte cruus. 1364 (Carthus., f. 1).
Vander kerke van sinte Cruus bi Brucghe. 1365 (Cart. S. Cruus Br., f. 12).
in Sinte Cruus. 1365 (Chart. 4767, blauw).
staende int dorp van Sinte Cruus bi Brugghe. 1366 (Staatsarch. Brug., Canonie. S. Donaes, nr 3285, blauw).
in de prochie van sente cruus. 1367 (Cart. S. Cruus Br.f. 9). 
in de prochie van sinte cruus bi brucghe. 1370 (Relieven Brugghe).
Van der fabrike vander kerke van sinte Cruus staende buten vesten vander stede van brucghe.1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 2).
lecghende in den brouc bi S. cruus. 1372 (Relieven Brucghe).
te Sinte Cruus.1380 (Rek. Brugge).
Bi Janne van s' cruus 1382 (Rek. Brug., f. 88, r.).
Binder prochie van Ste cruus. 1386 (Cart. S. Cruus Br., f. 65).
in Sinte Cruus. 1387, (Chart. nr 2369, blauw).
En la paroche de la s'croys daleis bruges. 1388 (Espier Bruges, f. 28);
te Sinte Cruus. 1391 (Chart. nr 4706, blauw).
parochie van Sente Cruus Cruus. 1396 (Chart. Proossche, nr 2153, blauw).
In sce. cruus.1392 (S.Salv., f. 7).
Item den disch van zinte cruus XIV e. (Reg. Arch. Magd.Brug.).
in sinte Cruus,1407 (Chart. 3328, blauw).
in de prochie van sinte, Cruus 1412 (Cart. S. Cruus Br., f. 48).
Inde prochie van sinte Cruus juxta brugis. 1412 (Aardb. en Cadz., f. 9).
in sinte cruus 1418 (Charter Sysseelsche, nr 8822, blauw, Staatsarch. Brug.).
in zinte Cruus prochie bi brugghe... 1420 ,(Poorterie, Brug., f. 25, v.).
in de prochie van sinte Cruus. 1423 (Cart. S. Cruus Br.,f. 49).
inde prochie van sinte Cruus, 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 70).
gheboren van sinte cruus prochie bi brugghe. 1424 (Poorterie Brug., f. 75, v.).
De keerke van s' Cruus. 1425 (Goed. S.Trudo, f.55, v.).
van Sinte Cruus te Brucghe. 1426 (Rek. Brugge)
Binnen der prochie van sinte cruus. 1427 (Cart. S. Cruus, Br., f. 126).
gheboren yan sinte Cruus prochie bi Brugghe. 1434 (Poorterie., Brug., f. 5, v.).
ghebooren van Sinte Cruus. 1441 (Poorterie, Brug., f.38, r.).
in die prochie van sinte cruus., 1443 (Cart. Chart. Br., f. 430)
oorloge te S. Cruus. 1447-1453 (Jug. civ.Brug., f: 18, v.).
metten oost... anden heleghen gheest van sinte cruus by brugghe landt. 1449 (Pape Oostk., f.l).
van zinte cruus bi brugghe. 1449 (Poorterie, Brug., f. 128, v.).
Te Ste. Cruus.+/-1450 (Inv. S. Donat., f.121).
In ecclesia sancte Crucis. 1455 (Heffing 3 Thiend)
De prochiepape van sinte cruus by brugghe 1459 (Briev. Camer. Vla., f.68)
prochie van Sinte Cruus 1462 (Chart nr 6021, blauw)
In Ste Cruus, prochie 1463 (St.Salv., f.11)
van den armen scamelen huusweeken van Sinte Cruus kerke in Brugghe 1466 (Fland. 3,173
inde prochie prochie van sinte cruus buuten brugghe 1469 (Cart. S. Baselis, f.41)
x gemeten proostlands... binder prochie van Sinte Cruus. 1474-1481 (Reg. Proossche 620, f. 20, Staatsarch. Brug.).
Binder prochie van Sinte Cruus. 1474-1481 (Reg. Proossche, nr 620, Staatsarch. Br., f.47).  Ter cruuspoorten huut tot bachten sinte cruuskerke 1478 (Het Boeck, 7).
In Sinte cruus buuten Brugghe. 1479 (Mansch. Middelb., f. 109, r).
bachten Sinte cruus.1480 (Het Boeck, 20).
te Sinte Cruus bi Brugghe. 1481(Chart. nr 3506, blauw).
Inde prochie van St. Cruus by brugghe. 1481 (Cart. Chartr. Br., f. 169).
inde prochie van Sinte Cruus 1486 (Chart, nr 5716. blauw).
te Sinte cruus. 1487 (Chart. nr 3522, blauw).
van sinte Cruus buten brugghe.1490 (Cheyns K. en D. Breedene, f. 23).
by Sinte Cruus jn de ! scaermudsynghe omme loot ende poer. 1491 (Rek. Brugge).
Den disch van Sinte Cruus buuten  brugghe 1495 (Oml. Lapsch.).
Den disch van Ste Cruus buuten brugghe.1499 (Steenp., 8),
Walteri de Sancta Cruce. XVe. (Planarium S. Donat.Brug., 65).
In Sinte-Cruus. XVe. (Bog., 922).
Inde prochyen, van sente cruus ende…. XVE (fragm. Chart. in ons bezit)
In sancta cruce. 1505 (Comput. S. Donat., f. 16, v.).
jn sancta cruce. 1505 (Comput. S. Donat., f.40, r).
toebehoorende die van sinte cruys. 1507 (Aerm. Duds., 24).
in de kercke van Sinte Cruus. 1508 (Chart. Staatsarch. Brug.. nr 6249, blauw).
In sancta cruce.1512 (Comput. S. Donat, f. 1, v.).
in de prochie van sinte cruus. 1513 (Insc. fun. N. Dame Brug., 441).
inde prochie van Sinte Cruus. 1514 (Charter Chartreuzinnen, nr 5249, blauw).
binder prochie van sinte Cruus buten Brugghe.15 Dec. 1526 (Staatsarch. Brug.,fonds Proossche, Reg. nr 836, f. 107,v.).
Sinte Cruus. 1530 (Moerk. s. over, 129).
S.Cruus. 1538 (Kaart V. d.Beke)
in Sincte Cruus 1547 (Chart.Staatsarch. Brug., nr 2483, blauw).
St Cruus bij Brugghe. 1550 (Legher Chartr. Br.,f. 15).
Prochie ende thiende van st.cruus butten brugghe.1556 (Th. S. Cruijs, f.1).
Binnen der prochie van sinte cruus buyten Brugghe. 1557 (Cartul. Jes. Brug., f. 555).
Ste Cruus buuten brugghe. 1560 (Steenp., 8).
jnde prochie van sinte cruus, zuudtwest vander Cruuspoorte.1561 (Staet Mueln., f. 13). 
prochie van St.cruus by brugghe.1561 (Pachtlanden St Donaes, f. 1, r.).
binder prochie van ste. cruus by brugghe. 1561 (pachtlanden St. Donaes, f. 16, v.).
en La parroiske de saincte Croix hors de la ville de bruges. 1567 (Comput. bon. S. Donat., f. 1, r.).
in Sinte Cruus.1568 (Chart. nr 5517, blauw).
St cruus. 1580 (Kaart v. d. Brouc).
den aermen van ste. cruus. 1596 (Thiendeboucken Waestcappelle, enz., f. 13, v.).
binnen de prochie van Sinct Cruus. 1597 (Goed. Tilleghem, f. 37).
‘t sente Cruyss by Brugghe.1604 (Rek. Sweveghem, f.1).
Sinte Cruys 1613 (Chart. nr 5924, blauw).
In Ste Cruys buijten brugghe. +/-1620 (Terrier, f. 18).
Te weten jnde prochie van Ste cruys by brugghe. 1622 (Potente,1).
hors la porte de Dam dit Speypoorte, en la paroisse de Sainte-Croix. 1627 (Cout. Pet. Villes, 6, 613).
Cruis. 1641 (Kaart in Sanderus, 1, 280).
Sinte Cruys.1664 (C. Stroos, f. 1).
Sinte Cruijs, noordt. 1665 (Oml. Paele Br., f.92).
in Sint.Cruus. 1673 (Chart. nr 3963, blauw).
metten westh. aende kercke van Ste Cruijs Lant. 1676 (Oml. Vyve, f. 14).
Sinte Cruys bij Brugghe. 1680 (Leen Dudz., f.13).
St. Cruys. 1681 (Staet goed. le Fevre).
prochie van sinte Cruijs. 1681 (Spijckerlanden S. Cruijs, f. 1, r).
Beghinnende jeghens de prochie van st. Cruijs. 1681 (Met paellanden Ste.Cath.,f.1).
Prochie St Cruys. 1711 (Leger E. Plante, Coll. Mestdagh).
Sinte Cruys. 1719 (Rek. Bisdom Br., f.2).
in s. cruis. 1727-1735 (Burg v. Brug., Ferie, f. 138, v)
Sainte Cruys buyten Brugghe. 1728 (Leenb. Praet, f. 17).
In Parochia Stae Crucis.1740 (Comput. Off., f. 16).
Sinte Cruys. 1742 (Jaerl. ink. Bisdom).
S. Croix. 1744 (Carte Frickx).
Ste. Kruys. 1790 (Adv.).
veurgemeens met de kerke van st cruys land. 1791 (Oml. Dudz., 1, 14).
en la Commune de Ste. Croix. 1798 (Adv.).
St. Cruys (arr. 14 fruct. an III).
Commune de Ste Croix. An VIII (Arch. de la Tour, pak 533). 
Croix (Sainte) (Loi du 8 pluv. an IX et arr.19 niv. an X).
Ste Cruys. 1800 (Carte Maillart).
Binnen de commune van St Kruys. 1817 (Plakkaat). 
Ste Croix, Ste Cruys. En Latin Sanctae Crucis. 1818 (Stat. top.).
Croix (St.). 1818 (Regl. Platteland).
Te Sint-Kruys. Juli 1821 (Adv.).
St. Kruis, of Ste. Croix) 1826 (Naamlijst, 267).
St Cruys (Lois des 18 avril 1827 et 22 déc.1828).
Bosch, gelegen te St.-Cruijs.1828 (Domeinen).
te Sinte-Kruys. Jan. 1832 (Adv.).
Te Sinte-Kruys. Juni, 1835 (Adv.).
Te Sinte-Kruys. Oct. 1835 (Adv.).
Sinte-Kruys. Jan. 1836 (Adv.).
Sainte-Croix ou Sainte Cruis.1836 (Dict.V.d. Maelen, 26).
St. Croix (Loi du 30 mars et arr.du 12 avril 1836).
Sinte-Kruys. Juli 1836 (Adv.).
S. Croix. 1846 (Carte Bogaert).
Ste-Croix (Loi du 18 an 1848).
Ste Croix. 1850 (Carte V.d. Maelen).
Te Sint-Kruys. 1863 (Adv.).
Gemeente Sint-Kruijs. 1865 (Domeinen).
Ste Croix.1871 (Carte Guerre).
Ste. Croix. 1880 (Carte Popp).
Sint-Kruis. 1903 (Comm. Spelling).
St-Cruis. 1906 (Kaart Wvl.).
Sint-Kruis. 1915 (Verzeichnis).
St Kruis. 24 Dec. 1917 (Uebers Ortschaften).   

Sint marcx straetje. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
Over den heerwech die van damme naer brugghe loopt aende oostzyde van St Marcx straetje 1556 (Th. S. Cruijs, f. 1).

Slunsebilk (de). Een grasbilk te Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst)

Smalebrucghe (le, de). Een leengoed te Sint-Kruis (Brugge).
Jacob van der smaelre brucghe. 1321 (Rek. poortesgoed, f. 1, r.).
jacob van der smaelre brucghe.1321 (Rek. discord, f. 1).
Rohiers de le Smalebrucghe. - + S'roberecht van de smaelebrucghe. 1328 (Inv. Arch. Brug., 1, 396).
robbrecht vander smaelebrucghe. 1331 (Rek. Brug., f. 28, v.).
Jaques de le Smale brucghe. 1331 (Inv. Arch. Brug., 1, 434).
Robbrecht van der smaelrebrucghe. 1362 (Vern. wet Brug., f. 5, v.).
Robbrecht van der smaelrebrucghe. 1367 (Vern. wet Brug., f. 40, v.).
Robrecht van der smaelre brucghe. 1372 (Cart. S. Cruus Br., 91).
Robrecht van der smaelder bruggh. 1372 (Ibid)

Smul (de). Eene herberg, bij bet dorp, te Sint-Kruis (Brugge).
brauwerie tsmullekin buuten de Cruuspoorte. 1540-1545 (Reg. ferie Vrije, f. 334, v.).
huus tsmulleken. 1563-1566 (Ferie Weeserie Brug., f. 31, v.).
‘tSmulleken. 1564 (Chart. nr 5491, blauw).
‘tSmulleken. 1564 (Chart. nr 5866, blauw).
Den Smul. 1649 (Specificatie herberghen).
Sincte Cruijs, oost, bij de herhergbe ghenaemt t'Smulleken. 1665 (Oml. Paele Br., f.l05).
de Smul, herberg. 1846 (BW.).
de Smul, cabaret. 1850 (Carte V. d. Maelen).
de Smul, berberg. 1906 (Lijst)

Smul-duiker. Een duiker, bij de herberg de Smul, te Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW.).

Smullekens. Eene plaats, achter het Chartreuzen-klooster te Sint-Kruis, (Brugge).
de smulleken (sic). buten Cruuspoorte. 1560-1563 (Ferie Weeserie, Brug., f. 178, v.). 
Smullekens.1578 (Fland., 3, 265)

Soldatenveld (het). Een  stuk grond te Sint-Kruis.
1900 (Lijst)

Sootkins houc. Eene landerij te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
van den cheinse van der groenre merchs ende van sootkins houc die houden .xxliij. ymeten. 1377.(Rek. Male van 1337)

Speelgoed ('t). Een landgoed teViven, onder St Kruis (Brugge).
1775-1900 (Viven, 340)

Speghelswech (de). Een weg te Damme, Moerkerke, Oostkerke en Sint-Kruis.
In parochia sancta katherine iuxta dam, ex parte ost speghelwech. 1268 (Cart. Magd. Brug.)
ande wastzide van Speghels weghe 1241 (Nota’s Opdedrinck)
Ten zuuthende van Speghels wech 1373 (Fland., I, 391).
de Speghels wech. 1373 (Fland., I, 437).
Tiende van vlasse, jnde prochie van sinte katelinen, diemen heet oostwaerd van speghels weghe.+/-1375 (Verm., 22).
Inde zelve prochie van sinte katelinen, eene tiende diemen heet westwaerd van speghels weghe.1375 (Id., 23).
…dicte vie publice appellate speghels wech. 1380 (Cart. S. Trudo, landen, f. 21, r.).
binden ambochte van Moerkerke, an die noordzyde vander Leye, ten zuuthende van Speghels Weghe.1387 (Fland., 2, 80).
onder den bodem van der voorseider Lieve, ter stede die men eedt .speghels weghe. 1387 (Fland., 2, 232).
Obrecht Speghelhout. XIVe e. (Bouc Aud., 390).
Speghels wech, ten Damme. 1439-1472 (Reg. Weeserie Brug., S. Jan, f. 32).
Speghels Wech, te Oostkerke. 1449 (Pape Oostk., f. 29).
ende metten westhende an speghels wech. 1449 (Pape Oostk., f. 30).
metten westhende an speghels wech. 1481 (Oostk. Monekr., f. 16).
jn oostkercke,... den wech die men heet speghels wech.1481 (Oostk.-Monekr., f. 22). 
 .... speghels wech. 1481 (Oostk..Monekr., f. 39).
metten westhende an tspegels wech. 1482-1522 (Pape Oostk., f. 15).
oostwaert tot speghels ofte doest wech. 1497 (Brouck., f. 1).
Te Oostkercke, de vlasthiende oost over van Speghels weghe. 1498 (Inv. S. Don., 78).
In oostkercke,..., ande noordtzyde den speghelswech. 1507-1569 (H. Geest, Oostk., f. 16).
streckende vande voorschreven visscherie oostwaert totten Speghels wegh. 1514 (Oml. Stampsh., 6).
Speghelswech, te Oostkerke. 1517 (Oml. Wat. Oostk., f. 20).
in oostkerke… ande oostzijde van Speghels wegh 1519 (Cart. S. Trudo; renten, f. 63, r.). 
den speghels Wech, te Oostkerke. 1554 (Rtb. Oostk., f. 13).
Speghelswech. 1554 (Rtb. Oostk., f. 101).
spieghelaere Wech. 1562 (Caerte Pourbus).
In Qostkercke, metten oosthende an den speghels wech. 1594 (Terr. Canonic., f. 72).
In Oostkercke,.... an speghels wech. 1596 (Thiendehoucken Waeste. en Oostk., f. 12).
tot an speghels wech. 1596 (Thiendehoucken Waestcappelle, enz., f. 12, r.).
langhes den speghels wech, voor by tcasteel van oostkercke. 1596 (Thiendehoucken Waestcappelle, enz., f. 18, r.).
de Speghel Wech. 1602 (Moerk. N. over, 1).
Encoires de ladite paroiche de Dam, west du Speghelswech, de la disme du lin 1611 (Staat van goed. (omslag van Steenp.),Staatsarchief Brugge, 3611).
buuten Damme, oost van Spieghelwech. 1612 (Chart. nr 3752, blauw).
Speghelwech. 1634 (Caerte Sysseelsehe en Maele).
In Damme, den Speghelwech. 1646 (Arch.O.l.V. Br., nr 672). 
in Moerkerke,         den Speghelwech. 1646(Chart. O.I.V. Brug., nr 672, prov).
west du Speghelswech. 1647 (Fiefs Vermand., f. 10).
et de west du lieu appellé speghelswech en la paroiche de Ste catherine hoirs Damme. 1647 (Fiefs Vermand., f. 39).
au lieu appelé Spieghelswech. 1647 (Fiefs Vermand., f. 54).
En la paroiche de Ste Catherine hoirs damme, du coste oost au lien appelle spieghelswech. 1647 (Fiefs Vermand., f. 126).
den Speghelwegh. te St. Kruis. 1669 (Oml. Sijss., 9, 13).
den Speghels.1723 (Lett. de la Coste, 3).
den Speghelswegh, te Damme. 1723 (Lett. de la Coste, 26).
aende spiegel wegh. 1728 (Leenb. Praet, f. 29).
à Oostkerke, à l’est du chemin dit Spegel-weg. Febr. 1818 (Adv.).
in Damme, langst den Spiegel-weg. Sept. 1822 (Adv.).
den Spiegel-weg. 1842 (Rek. Wat. 's Heer Baselishonek).
Spiegels 1846 (BW.. Damme).
Spiegelweg. 1847 (BW. Oostk.).
Te Damme, langs de Spiegelstraat. 1901 (Adv.).
de Spiegelweg, wijk Ste.Catharine. te Damme. 1905 (Lijst).
Spiegelweg. 1912 (Kzl. Damme).
Spiegelweg. 1912 (Kzl. Oostk.).
Damme, langs den Spiegelweg. Nov. 1921 (Adv.).

Speye (de) Een spui te Sint-Kruis.
in sinte cruus bider Speye. 1365(Chart. 4434 blauw)

Spikere (ten) Een leengoed te Sint-Kruis.
Ghesendt te Spikere, ten drien brauwers ende eldere 1412 (Rek. Brugge)
up tgoed ten spickere toebehoorende Jeanne vander Gote 1457-1467 (Staatsarch Brug. Fonds Proosche, Reg 827, f. 35)
tgoed ten spickere es een leen ende ghehouden van mijnen voors. heere den Proost 1467-1473 (Reg. 828 Proossche,Staatsarch. Brug.)

Spickers dreve. De dreef van het Goed ten Spickere, te Sint-Kruis.
1580 (Kaart van den Brouc)

Spikersweghelkin. Een voetpad, bij het Goed ten Spikere, te Sint-Kruis (Brugge).
Binder prochie van Sinte Cruus,...an       Spikersweghelkin. 1474-1481(Reg. Proossche, nr 620, Staatsarch.Br., f.98)

Splethage (de). Een stuk land,te Sint-Kruis (Brugge).
1903 (Lijst).

Sprietbilck. Een stuk land te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Sprietbilk, land. 1711 (Leger E.Plante, Col1. Mestdagh).

Sprietbilck bosch. Een bosch te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
Sprietbilck bosch. 1711 (Leger E.Plante, Col1. Mestdagh).

Sprietwech. Ene wijk van Sint-Kruis (Brugge).
te sprietweghe te s.cruus. 1516-1529 (Reg. Weeserie Brug., S. Jan, r. 28).

Spijker (de). Een kasteel en eene hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
in Sinte Cruus, bachten Spikere up die Ee. 1320 (Charter ur 4251, blauw). 
in sinte cruus, bachten spikere. 1320 (Cart. Chartr. Br., f.19)
Jan.van den spikere. 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 42, r.).
in Sinte Cruus, inden Brouc .ende benorden. den Spikere. 1361 .(Chart. nr 4027, blauw).
In Sinte Crus, tusschen Willems van den spikere an die oostzide ende       1361 (Cart. S. Cruus Br., f. 15).
In sinte cruus,         bewesten den spikere. 1372 (Cart. S. Cruus, Br., f. 83).
In sinte cruus,         tusschen janshuus van den spikere         1372 (Cart. S.Cruus Br., f. 87).
En la paroche de la s'croys daleis bruges, ou breuc, oost del eglise, entre le manoir quon appelle spikcr goed et le chemin dardenborch. 1388 (Espier Bruges, f. 28).
le manoir quon appelle thof ten spikere.1388 (Espier Bruges, f. 41).
Dher michiel van den spikere. +/-1425 (Rol. Chart. Hulsterloo). 
heinderic vander spyckere. 1436 (Arch. Brugge,nr 968, f. 2).
ende ..es thof metten Lande daer ontrent gheheeten te spyckere, groot al tsamen xlix m. j. In. xxxvj r. Leen.1497 (Brouck, f. 19).
Terre de 83 mesures, 46 verges, nommée Spycker goed, sise dans le Brouc.1638 (Cout. Prév., 1,78).
In sinte cruus, verre oost van der kercke, jnden brouck, noordt oost vanden goede ten spickere. 1643 (Leenen Proostie, f. 7).
Inden brouck,.... . bij tgoed te Spijckere. 1660 (Legher Chartr. Br., f. 2).
Over het dreveken dat van. Spijckers comt int dreveken dat naer de gemeene weede loopt. 1556 (Th. S. Cruys, f.6).
Spycker casteel. 1617 (RP.,1902, 248).
In Ste Cruijs buijten brugghe, verre noordtoost vande kercke, noordtwest van den goede te Spijckers +/-1620 (Terrier, f. 18).
Spiker. 1634 (Caerte Sysseeelsehe , en Maele).
sincte Cruijs bij Brugghe, west bij tgod te spijckers.1681 (Spijckerlanden S. Cruijs, f.6, v.)
een casteel goet ghenaempt Spijckers, metten nomber van 92. 0. 27 R. prooslandt daer
mede gaende, met opper ende nederhof ende pleyn voor de poorte, jnde prochie van St cruijs. 1688 (Casteel Spijckers, f. 1, r.).
Leen.... met alle de huysen en boomen daer op staende, in de Parochie van S. Cruys, genaemt Spycker-goed. 1764 (Proossche, 222).
Spyckers. Een. kasteel te Sint Kruis (Br.)1890 (Adv.).
het Spijckergoed, te St. Kruis. 1890 (Viven, 6).
het Spijckerkasteel. Een kasteel te St.Kruis. 1890 (Viven, 6).
ter Spijckere;Eene hofstede te St.-Kruis. 1908 (Lijst).
Te Sint-Kruis, op 't kasteel de Spijker. 1913 (Adv.).

Spyckers dreve. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
de Spyckcrs Dreve, in de watering van den Brouck. 1416 (Fland., 2, 77).
Spyckers dreve. 1416 (Fland., I, 441).
Spyckers Dreve. 1497 (Brouck., f. 30).
Spiekers Dreveken. 1664 (C. Stroos, f. 3).
spyckers Dreve. 1664 (C. Stroos, f. 4).
Spijckers Dreveken. 1700 (Prooslt f. 6)

Spijcker houck. Eene tiendesectie te Sint-Kruis (Brugge).
Spijker houck. 1641 (Cout. Bourg Br.,218).
Spijcker houck.1740 (Comput. Off., f. 16)

Spijckers landt wech. Een weg te Sint- Kruis (Brugge).
west bij tgoet te Spyckers,          metten suythende aen spijckers landt wech 1631(Spijckerlanden S. Cruijs, r 6, v.)

Spyckers Maele. Eene wijk van Sint-.Kruis (Brugge).
zes ymete lands lighende in Spickermale.1329 (Cart. Magd.Brug.).
ghehuchte ghenaemt Spyckers Maele 1585-1594 (Sent. civ. Brug.,f 374).

Spijcker mael houck. Eene tiendesectie te Sint-Kruis (Brugge).
Spijcker mael houck 1740 (Comput Off., f. 16)

Spyckers muelen. Een molen te Sint-Kruis (Brugge).
Tusschen der kerke van Sinte Cruus ende der spyckers muelne. 1489 (Het Boeck, 261).  metten zuudthende daeran streckende, met. ten zuudthende anden heerwech daer een muelen wal jn licht, gheheet en spyckers Muelenwal, metten westsyde anden pypwech. 1497 (Brouck., f. 29)

Spycker wech (den). Een weg te Sint-Kruis (Brugge)
in sinte cruus, au den damschen heerewech, ende metten zuutoostende anden spiker wech.1423 (Cart. S. Cruus Br. f. 49).
EI. Spikerwech (sic). 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele).
den Spyckers Wegh. 1664 (C. Stroos, f. 3)

.Spykersweghelken (t). Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
In sinte Cruus, in spiker weghelkin. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 75).
Spyckers Weghelkin. 1497 (Brouck., f. 20).
metten suijthende ant spycker weghelken. 1688 (Casteel Spijckers, f. 6, r.).  Spyckersweghelken. 1700 (Proost f. 7).
t Spijckersweghelken. 1701 (St. Cr. Brouck, f. 1)

Stake (ten) En stuk land te Sint-Kruis.
In sinte cruys noort van de berghen, i line lxij ende heet ten stake 1424 (Cart. S. Cruus Br., f 73)

Stede Vijfver Een vijver te Male, onder Sint-Kruis.
Stede vijfver 1634 (Caerte Sijsseelsche en Maele)

Steenen Huelken (het). Een duiker, onder den Pijpweg, te Sint-Kruis (Brugge),
le Steenen Huelken gisant dans le chemin nomme pypwech. 1647 (Fiefs Vermand., f. 90).  den Pype-weg,... beginnende aen den Maelen Vyver, regt door strekkende tot aen het.steene Huelken, by Damme. Dec. 1819 (Adv.).
Sinte-Kruis van aen d'herberg Lettenburg tot aen het Steenen Huelken, digt Damme. Aug. 1838 (Adv.).

Steene Cruce (t). Een kruis, in.den Broek, te Sint-Kruis(Brugge).
ende es tlandt daar t.Steene cruce up staet. 1497 (Brouck., f. 23)

Steenheule (de). Een brugje te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
aen den waterganck daer de steenheule in light. 1675 (0ml. Vyve, f. 2).

Steghele (den). Eene plaats te Sint-Kruis (Brugge).
inde prochie van Sinte Cruus ande westzide vander strate biden .steghere up t’canonicsche. 21 Lauwe 1429 (Staatsarch. Brug., S. Donaes, Reg. nr 612; Bewerp, f. 88)

Stekene Een landgoed te Sint-Kruis (Brugge).
Stekene 1800 (Carte Maillart). 'I ;
Stekene, campagne. 1850 (Carte v.d. Maelen)

Stekkestuk. Land te Sint-Kruis.
1903 (Lijst)

Sterland Stuck (t). Een stuk.land te Sint-Kruis (Brugge)
1669 (Oml. Sijss., 9, 5).
Aanm.
Ook: 's Heeren Bllck geheeten.

Sterrebosch (de). Een bosch te Sint-Kruis (Brugge).
1900 (Lijst)

Stringen (de) Land te Sint-Kruis.
1908 (Lijst)

Stuck Huusekin (het). Een hofstedeken te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge)
ende is een hofstedeken genaemt het Stick Huusekin. 1675 (Oml. Vyve,f. 4)

Symoens leen. Land in den Brouck te Sint-Kruis.
1497 (Brouck, f.2)

Sysseele lant (t). Land te Sint-Kruis (Brugge).
Vijf lynen veertigh R° Zijsseel Landt, ligghende binnen de prochie van St Cruijs buijten brugghe.+/-1620 (Terrier, f. 18).
landen.:. met distinctie nochtans op elcke partie of die Proostlandt ofte Sysselandt was. 1646 (Versi. K. Vla. Acad., 1922, 619).
in. Ste, Cruijs,... aen tsiesseele lant. 1728 (Leenb. Praet, f. 25)

Sijsseelstraat (de) Een weg te Sint-Kruis.
1669 (oml. Sijs., 9,3)
1846 (BW)

Sysseelsche (het). De heerlijkheid van Sysseele, zich bestrekkende in de gemeenten Sysseele, Oedelem. Assebroucke, Sint-Kruis (Brugge), Sint-Michiels, Sint-Andries, de stad Brugge en Sint-Pieters-op-den-Dijk.
in officio Gervasii de Sisela.1161 (Oudenb., 2, 95).
scabinis, officij de ziescele. 1253 (Cart. Magd. Brug:).
... scabini (officij de Ziescele. 1258 (Chart. O.L.V. kerk Brugge, nr 180, prov.).
infra (officium de Ziessela 1266 (Cout. Syss., 31).
 ... scepenen van den Zieselschen. 1273 (Chart.nr 2209, blauw).
... schepenen van den Zieselschen.1274 (Chart. O.l.V. kerk Brugge, nr 148 prov.).
et il eussent aussi Watier de Ziessele requis qu'il lor vendist une partie de son office de Ziessele. 1275 (Cout. Syss., 32).
officium de Ziszelle. 1275 (Bog., 1, 4).
die van den Ziecelschen. 1280 (Warnk., 4, 255).
Wie    scepen van den zieselchen.1281 (Cart. S. Trudo. renten, f. 44.r).
Scepenen vanden Sieselschen. 1283 (Cart. O.I.V. Brugge, f. 91).
Wie    scepenen van den zieselschen. 1283 (Cart. S. Trudo, renten, f. 44, r.).
Wie scepenen van den zieseelschens. 1284 (Cat ms. Sperm. f. cxxvii)
binnen der prochie van oedelem ende .binnen den ambachte van ziesseele. 1284(Cart. ms. Sperm.. f. CXXVI).
In oedelheem, en binnen de anbochte van den ziesselschen. 1286 (Cart. S. Cruus Br., r. 2).  Wie scepenen van den Sieselschen. 1287 (Inscr. fun. N. Dame Brug., 440).
in ghebannen vierscare van den Zieselschen. 1287 (Inscr. fun. N. Dame Brug., 440). 
J. en..., scepenen vanden Siesseelschen. 1287 (Chart. O.l.V. kerk Brugge, nr 18, prov.).
WilIem van scardau, scepen . vanden Siesseelschen. 1287 (Cart. O.L.V.Brugge, r. 95).
in ghebanre vierscare van den ziesseelschen. 1290 (Cart. Eechout, r. 73).
et sour le terre de Zissele. 1293 (Warnk., 4, 286).
le terre de Ziessiele. 1293 (Warnk., 4,288).
Dou segneur de ziesiele pour les ostes le castelain ou mestier de ziesiele ajouste ale virscare de siesiele. 1296 (Renenghiele de 1296).
tzieselsche.1304 (Rek. Brugge, f 5,v.).
binnen de.ambochte van den zieseilschen.1307 (Cart. Chartr. Br., r. 20).
Binnen de ambochte van den zieszeilsche. 1307 (Cart. O.L.V. Brugge, f. 93).
scepenen van den Ziesseilschen. 1308 (Chart. nr 3144, blauw).
scepenen vanden Zieseelschen. 1313 (Chart. nr 4283, blauw).
In parochia sci. michaelis juxta brugis bezuudhalf coude velt in fine
officij de ziessele 1313 (Cart. O.L.V. Brugge, r. 94).
van den Zieselschen. 1316 (Chart. nr 2592, : blauw).
..scepen van den Zieselschen. 1319 (Chart. nr 4548, blauw).
in Ste Michiels, up zieseelsche.1328 (Chart. nr 4408, blauw).
upt Ziesseelze. 1329 (Cart. Chartr. Br., f. 132).
... inden Ziesselschen ambachte. 1331 (Bog.,. 218).
int ambocht van den zieseelschen. 1335 (Cart. Magd. Brug.).
Scepenen van den Zieselschen. 1342 (Chart. nr 4557, blauw).
binden ambochte van den Ziesseelsche. 1349 (Inscr. fun. N. Dame Brug., 506).
Wie... Scepen ..van den zieselschen. 1349 (Cart. S. Trudo, renten, r. 43, r.).
up tSixselsche. 1349 (Cart. L. de Male, 1, 144).
up tSieselsche. 1349 (Cout. Eecloo, 474).
ambocht vanden Ziesseelschen. 1360 (Chart. n' 2267. blauw).
van zyeceelsche. 1361-1362 (Rek. Brugge, f. 16, v.).
up tam.bocht van den zieseilschen. 1363 (Cart. Chartr. Br., f. 429.).
buten palen va-d brucghe ende upt zieseilsche. 1364 (Carthus., f. 2).
Diederic Jans zuene, schepen up tambocht vanden Ziesseelschen, 1366 (Cart. S. Michiels, 65).
... van den ambochte van den zieseilschen 1373 (Fland., 2, 93).
ende an scepenen van den ambochte van ziezeelschen. 1373 (Fland., 2, 93).
ende scepenen van den ziescheelsche voorseid. 1373 (Fland., 2.93).
den Ziesseelschen. 1374 (Aud., 544).
up tambocht vanden ziesselschen. 1386 (Chart., Arch., Magd.Brug.).
scepenen vanden Ziesselschen. 1387 (Chart. nr 2369, blauw).
ten Ziezeelschen. 1396 (Bog., 933).
du Ziesselsteen. XIVe (Inv. Arch. Nord, 2, B.1567).
Scepenen van den Ziezeelschen 1401 (Inv. Arch. Brug 3, 443).
XX., scepenen up tambocbt vanden Zieseelschyen 1406  (Cart. S. Mich., 73).
vanden Zieseelschen 1407 (Chart. 3328, blauw).
upten baillieu van den Ziesseelschen te zevecote. 1110 (Rek.Brugge).
van eenen ghemete : lants,... lichghende up tambocht vanden Zieseelschen voorseit,... 1411 (Cart. S. Mich., 68).
in Oelelheem, int ambocht van den Ziesseelschen. 1417 (Charter Vrije,  3344, blauw).
van den ambochte van den zieseelschen. 1421 (Poorterie, Brug., f. 39, r.).
int ambocht van den Zieseelschen. 1425 (Chart. n' 9167, blauw).
Binden ambacht vanl den zysseelschen.1429 (Bonis Thosan, 171).
van den zieseelschen. 1430 (Poorterie, Brug., f. 124, r).
vanden zieseelschen. 1434 (Poorterie, Brug., f. 5, v.).
opt ambocht van ziecelee. 1443 (Cart. Chartr. Br., f. 430).
Syssele-ambacht, in de parochie van Assebrouck. 1444 (Diegerick, Inv. Arch. d'Ypres, VII, 148 en 149).
‘tSiesseelsche. Copie van eenen chaerter van .XX. s. paris. erveliker Renten tsiaers, lieghende binden ambachte van Ziesseele,. ende binder prochie van sint gillis, jn eene jeghenoode heet de panne. ghecocht bi dischmeesters te diere tijd, dewelke .xx. s. par, alzo men bevindt dat zij zouden zijn inde .xl. s. paris. jnde voors. panne, die de Joncvr. van zecghebrouc nu ghelt ende dat doe was tsisseelsche en nu tbrucgsche. mids der verbuerte van eenen heere van ziesseele die zyn goed verbuerde jeghen den grave van den lande. ende de goede lieden vander stede vau brucghe cochten alle' tsiesseelsche dat binder stede ende pale van brucghe lach. 1453 (St. Gil 1., r. 170).
Inde ambacht van zyeseeler. XV.. e. (fragm. Chart.. in ons bezit).
van pennijnc rente in syseelsche. 1623 (Rek. Sarepta).
les bourgmaistres et eschevins de nostre seignourie du Sysseelsche lez-Bruges 1525 (Cout. Syss., 46).
int Syseelsche. 1533 (Rek Sarepta).
int ..s.ijzeelsche. 1546 (Rek. Sarepta).
In Sinte michiel, ten zijsseelschen.1550 (Legher Chartr. Br., in fine).
vanden Ziesseelschen. 1551 (Chart.3630, brauw).
heerlichede van den Zieseelschen. 1553 (Cbart., Staatsarch. Brug., nr 5823, blauw). 
In Siseele,... noch 4 sticken achter den clooster ten sysseelschen. 1617-1622 (Sperm. rek.).  tSysseelsche. 1622 (Chart. Canonic., nr 2133, blauw).
het Syseelsche. 1638 (RP., 1895, 228). ,
Item over tZiesseelsche te Zuutdamme (Oedelem ).1642 (Leenen B. v. Brug., 2, f. 175).
jnt Ziesceelsche. 17E. (Aant. in Cart. S. Mich., 66).
De wet van den Ambachte en Heerlyckhede van Sysseele.1766 (Comptoir Almanach, 156)

Tanghe (de). Land en hofstede te Male.
214 R. lants synde een viercante platse metter hofstede genaemt de tanghe daer op staende.  1711 (Oml. Male, f. 17).

Tempeliershof. Eene hofstede te Sint-Kruis.
1908 (Lijst)

Tiende scuere (de). De vergaderplaats der ingezamelde tienden, te Sint-Kruis (Brugge).
...ligghende bachter tiende schuere van sinte cruus. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 68)

Twee bruxschen wegen te Sint-Kruis (Brugge). Twee wegen te Sint-Kruis.
In viven, tusschen den twee bruxschen weghen. 1366 (Cart. S. Cruus Br., f. 15)

Uitland Landerijen te Viven onder Sint-Kruis (Brugge).
Huutland. Landerijen te Viven 1425 (Viven, 44).

Upstalle. Een leenhof, afhangende van de Sint Pietersabdij te Gent. Te Male onder Sint-Kruis 1588-1563 (Cout. Bourg Br. 1,451)

Vaertdijk. Een dijk te Sint-Kruis.
de vaertdijk, van Damme naar brugge, langs de vaert 1846 (BW)

Vagevier. Een hofstede te Sint-Kruis.
het Vagevuur 1890 (Viven,9)
het Vagevuur, hofstde 1903 (Lijst)

Veertig gemete houck. Een tiendesectie te Sint-Kruis.
Veertich gemeten houck 1740 (Comput. Off.16)

Veld (het). Heidegronden te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
In male,.., streckende van sGraven strate zuudwaert tote den velde. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f. 90)

Veldland. Landerijen, in de richting van Male, te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
1425 (Viven, 44).

Veldstraat. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
Veldstraat 1846 (BW.).
Veldstraet, van Maele naer 't Maeleveld. 1846 (BW.).
te Sint-Kruis, Veldstraat. Maart 1920 (Adv.).

Velthem. Een leengoed, thans nog een kasteel, te Sint-Kruis (Brugge).
...decimam de Velthem.1220 (Charter 0.L.V. Brugge, 179 prov.). 
dimidium decime mee in Velthem iuxta Brugis. 1222 (Chart. O.L.V. Brugge, nr 178 prov.).
decima de Velthem juxta Brugis. 1227 (Chart. O.L.V. Brugge, 178 prov.).
terciam partem decime de Velthem. 1232 (Chart. O.LV. Brugge, nr 176 prov.).
In velthem. 1250 (Gener Rente S.J.Hosp.).
duas partas decimarum jacentium apud Veltheem. 1258 (Chart. O.L.V. Kerk Brugge, nr 102 pro v.).
Duas partes decimarum jacent.ium apud Veltheem et ibi circumquaque in parrochia Beate Marie Brugensis. 1258 (Chart. O.L.V. Brug., nr 102, prov.).
Apud Velthem. 1258 (Chart. O.l.V. kerk Brugge, nr .102 prov.).
Apud Velthem, Zevencote, Daverlo. 1258 (Chart. O.LV. kerk Brugge, nr 180, prov.).
Veis van Veltheem. 1280 (Cart. S. Walb. Br., f. 16).
Receptum de... testamento Martini da Veltheem. 1281 (Fland., VI, 274).
Margar'. fil. veis de velthem. 1285 (Stadsrek. Brugge).
Martin de velthem. 1288 (Rek. Brugge, f. 35).
Martin de velthem. 1290 (Rek. Brugge, f. 12).
 ... ex sorore martini de velthem. 1290 (Rek. Brugge, f. 41, v.).
Clais Coninx hofstede van Veltheem. 1292 (Chart O.L.V. kerk Brugge, nr 117, prov.).
Up Andries Landts land te Veltheem, daer sine husinghen up staen ende dar ommetrent. 1292 (phart. O.L.V kerk Brugge, nr 117, prov.).
lt. dominica post octavam Xpofori, ab Heinrico de Velthem. 1292 (Rek. Brugge).
velthem.1292-1293 (Rek. Brugge, f. 11, v.).
... curtim de Velthem. 1293 (Cart. Dun., 649).
Item Henrico de Velthem pro tegheldeckers de eisdem... 1297 (Inv. Arch. Br., 1,54).
In veltheem Ceins. +/-1300 (Rtb. S. Jansh., f. 206).
Woutren . van Velthem. 1302 (Cte. cl. Brug., 101).
van Velthem. 1305, (Rek. Brugge, f. 6).
in velthem. 1307 (Liber catenatus, f. .xxj. v).
In veltheem. 1307 (Liber catenatus, f. xxj. v).
veit; van veltheem. +/-1315 (Arch. gén., ms. div., 2916, f. 2, v.).
Veltheem. 1316 (Fland., VI, 354).
Joes van veltheem. 1316 (Rek. Brug. Vlote, f. 1, v.).
Joes van velthem. 1316 (Rek. Brug. Vlote, f. 39, r.)
Veldhem. 1317(Chart. O. I. V. Brug., nr 135, prov.).
In ste katheline,bachten Veldtem.1317 (Cart. O.L.V. Brugge, f. 466).
Veltheem. 1319 (Chart. 0.L.V. Brug., nr 134, prov.).
Clais de velthem. 1326 (Renten Syss. en Oed., f. 29).
Duas partes decime de velthem. 1350 (Cart. 0.L.V. Brugge, f. 566).
Katheline van Veltheem. 1357 (Inv. Arch. Brng., 2, 87).
in Sinte Cruus,... wech naert Goed te Velthem. 1387 (Chart. 2369, blauw).
Clays van veltheem. 1397 (Renten Syss. en Oed., f. 127).
in Sinte Cruus,... te Veltheem. 1407 (Chart: nr 3328, blauw).
In de prochie van sente Cruus juxta brugis,... primo tgoet van velthem, groot .xx. m. xxxix r. lants thoebehorende den vors. goede. 1412 (Aardb en Cadz., f. 9).
In sinte kathelijne buuten brugghe, up tgoed te velthem. 1417 (Inv. S. Don., 119).
binder prochie van sinte katelinen, jnde jeghenoode gheheeten te veltheem. 1418 (Charter Sysseelsche, nr 8822 blauw, Staatsarch. Brug.). 
tland behorende. ten goede van veltheem. 1418(Charter Sysseelsche, nr 8822 blauw, Staatsarch. Brug.).
Inde prochie van. sinte cruus, west van den goede datmen heet te veltem. 1424 (Cart. .S. Cruus Br., f. 70).
in Sinte Kathelijne, de jeghenoode gheheeten te Veltheem. 1458 (Charter nr 3440, blauw). 
Item, opden wech vander ghemeene weede voorseit die gaet ende strect van “Velcham” ter ghemeene weede waert... 1514 (Cout. Franc, 3, 156).
Veltem. 1541 (Cah. renten O.L.V. Brug., nr 303, prov.).
In S. Cruus bij Brugghe, anden Landwech die naer velthem loopt. 1550 (Legher Chartr. Br., f. 23).
t Goedt ghenaempt Velthem. 1568 (Chart. nr 5517, blauw).
Over den lantwegh die naer velthem loopt. XVII. (Legher Chartr. Br., nota op fol. 23). 
Te Ste-Kruis, nabij het kasteel Velthem. 1901 (Adv.).
Op het kasteel Velthem. 1905 (Adv.).
Velthem. Een kasteelgoed. 1908 (Lijst).
te St.-Kruis en Assebroucke, het welbekend kasteel van Velthem,.. groot.44,45.70 ha Juni 1919 (Adv.).

Velthem thiende. Een tiendeland te Sint-Kruis (Brugge).
Acquisitio decimarmn de Velthem, St.. Catharinae nuncupatarum. 1220 (Chart. O.l.V. Brug., nr 179 prov.).
duas partes decime de Velthem jacentis in parrochia dicte ecclesie O.L.V. te Brugge. 1259 (Chart. O.LV. Brug., nr 175 prov.).
Ex decima de Velthem. 1264 (Liber catellatus, f. lxviij.r.).
Inde vlaschthiende van Ste Cathelyne prochie te Brugghe, die men heet Velthem thiende. 1643 (Leenen B. v. Brug., f. 303).

Verbrande Bosch Land te Sint-Kruis.
1903 (Lijst)

Ver Badeloghen Houc Een wijk in Sint-Kruis (Brugge).
in Sinte Cruus; inden Broec, te Badeloghen houc. 1310 (Charters S.Obrecht, nr 4108, blauw).
in Sente Cruus,... in Badeloghen houc. 1347 (Charters S. Obrecht, nr 4349,blauw).

in Sinte Cruus, in ver Badeloghen houc. 1349 (Id., nr 4099, blauw).
jn sinte cruus bi brughe, jn ver badeloghen.houc. 1348 (Cart. ms. Sperm., f. XIII).
in sinte cruus bi brueghe in Verbadeloghen houc. 1348 (Cart. ms. Sperm., f. xxviij).
In Sinte Cruus, noordoost vander kerke, in eene jeghenode gheheten Verbadeloghen houc... streckende metten zuudhende anden noorden Ardenbrugschen (sic) wech. 1451-1467 (Reg. 827, Proossche, f. 193)

Verbrande Hofstede (de). Eene hofstede, te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
... ende is beloop daer wijlent de verbrande hofstede, competerende den heere baron van male, in ghestaen heeft. 1711 (Oml. Male, f. 5)

Verhulsten (de). Bosschen te Vyve-Kapelle, onder Moerkerke.
Te Moerkerke, Vijve-Cappelle, in de Verhulsten, 60 koopen Boomen. 1912 (Adv.).
Te Moerkerke, Vijve-Cappelle, in de Verhulsten, boomen... Dec. 1913 (Adv.)

Verloren Cost Een stuk land te Male.
Verloren Cost. 1711 (Leger E Plante, coll. Mestdagh)

Vestenstraat. Een straat in Sint-Kruis.
1846 (BW)

Vier Aimons kinderen (de). Eene plaats of herberg te Sint. Kruis (Brugge).
...een dochtre wonende jeghens ovre de 'Vier hems kindren. 1494 (Verslag duerg. waerhede. f. 3,.v., Staatsarch. Brug.)

Vierentwintig gemete. Een bosch te Sint-Kruis.
1903 (Lijst)

Viergemeten Bosch. Een bosch te Sint-Kruis.
1903 (Lijst)

Viercant Stucken. Land te Male.
de viercant stucken 1711 (Leger E. Plante, coll. Mestdagh)

Visscherije (de). Een waterloop te Sint. Kruis (Brugge).
jnt waeter vande Visscherije 1669 (Oml. Sijss., 9, 25).

Visscherie houck. Eene tiendesectie te Sint. Kruis (Brugge).
Visscherije houck te St. Kruis 1641 (Cout. Bourg Br., 2, 218).
Visscherie houck. 1740 (Comput. Off. 16)

Vive Kapelle. Eene parochie onder Sint-Kruis (Brugge).
It. .de capelaen van Viven. 1399 (Rek Moerk. Z.O.).
Sequuntur nomina capellanorum in dominatu de Quinque. 1498 (Fragm., I, 272).
van der cappelle van Viven landt 1530 (Moerk. Z. over, 118).
metter westz. ande capelle van Viven landt.1530 (Moerk. Z. over, 143).
...het goed vander capelrye vanViven 1544 (Bewijs Jeruzalem).
In vyven 1561 (Pachtlanden St. Dnnaes, f. 16, v.):
upt heerschip van Vyven. 1561 (Ibid.).
De Capelle van Viven. 1561 (Ibid.).
Den noortoosthouck vanden sticke landts daer de capelle van Vijve op staet. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 3).
zuut oost de la chappelle de vyfve. 1647 (Fiefs Vermand., e. 91).
De capelle van vive aen de westzijdo daeraen, streckende metten zuytlhende aende voors. dreve. 1675 (Oml. Vyve, f. 4).
an de oostzijde van bet kerchof, emmers van het partieken landt daer de cappelle van vijfve op staet. 1723 (Lett. de la Coste, 13).
in moerkercke met een eindeke op Vijve cappelle. 1743 (Thienden Sperm., f. 163).
op vijve capelli. 1745 (Thienden Sperm., f. 182).
de cappelle van vijfve. +/-1800 (Kaart Viven, in Oedelem, a, 1).
Vijve Capelle, gem. St. Kruis. 1826 (Naamlijst, 514).
Te Ste. Kruys, up Vive-Kapelle. Juni 1826 (Adv.).
Op Vyve-Kapelle. Juni 1826 (Adv.).
voor by Vyve.Kapelle. Jan. 1831 (Adv.).
Vyve-Capelle'. 1836 (Diet. V. d. Maelen, 26).
Sinte Kruys (Vyve-Kapelle Juli (Adv.).
Te Sinte-Kruys, wyk Vyve.Capelle. Maart 1838 (Adv.).
wyk VyveCapelle. Jan. 1840 (Adv.).
wyk Vyvecapelle. Dec. 1841 (Adv.).
Te Moerkerke, tegen Vive-cappelle. Dec.1842 (Adv.).
Te Sinte-Kruys, wyk Vyve-Capelle. Dec. 1842 (Adv.).
wyk Vyvecapelle. Dec. 1843 (Adv.).
Vyve-Capelle,Vive-Capelle. 1846 (BW.).
Vyve Capelle. 1850 (Carte V. d. Maelen).
Te Ste-Kruys, wyk .Vive.Capelle. Juni 1852 (Adv.).
te St-Kruis, wyk Vyve-Capelle.1860 (Adv).
Te Ste.Cruis, wyk Vyvekapelle. 1868 (Adv.).
te Vyve-Capelle. Dec.1868(Adv.).
Vyve Capeller 1871 (Carte Guerre)
Vive Capelle. 1902 (Lijst).
Vive-kapelle 1906 (Kaart Wvl.).
te Moerkerke. Vijvekapelle Nov. 1919 (Adv.).

Vyve.Capelle-straet. Een weg te Sint-Kruis (Brugge).
1846 (BW.).

Vyvelanden ( de). Landen,gelegen onder de heerlijkheid van Viven, onder St-Kruis (Brugge).
1675 (Arch. Et. Brug., 2, 375).

Vive-Molen. Een molen te Vive Kapelle onder Sint-Kruis (Brugge).
Moulin de Viyf kapelle. 1850 (Carte V. d. Maelen).
Viven-Molen. 1890 (Viven, 9).
Vive-Molen.1908 (Lijst)

Vyve-Molenstraat, Een weg te Sint-Kruis.
Vijve-molen-straet, van den molen te Vyve-Capelle tot aen Damme. 1846 (BW)

Viven. Eene heerlijkheid, thans .eene parochie, onder Sint-Kruis (Brugge).
dat leght tusschen sparmaelge ende der straten die gaet vau viven te herdenborch waert. :t 1300 (Rtb. S. Jansh., f. 69).
in die procbye van moerkerke beoesten vÏ1/en.:t 1300 (Rtb. S. Jansb., f. 206).
van enen clenen tiendekinein Viven +/-1300 (Cart.ms. Sperm., f. LXVII).
te Viven. 1302 (Cte. cl. Brug., 25).
It. Jan van Viven.1802 (Inv. Arch. Brug., I, 151).
It. Meus van Vive ix. s. 1302 (Inv. Arch. Br., I, 126).
Wie scepene van viven... 1315 (Cart. ms. Sperm., f. CLXXIX)-
In . Sinte Cruus te Viven 1323 (Charters S. Obrecht, nr 5940, blauw)
jn viven. 1333 (Cart. ms Sperm., tafel).
...de terra henrici de five. 1333 (Cart. ms. Sperm., tafel).
Aernoud van viven. 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 44, v.).
Joris van viven doude. 1339 (Rek. Herev. Brug., f. 103, r.).
Wie... scepenen van vive up willems calkers herscip. 1341 (Cart. ms. Sperm., LXVI).
Wie... scepenen in vive up willems calkers heerscap. 1341 (Cart. ms. Sperm., f. CLXXVII). Jan van Vive. 1341 (Charter Vrije, nr 3266, blauw).
Wie... scepenen van vive up willems calkers heerscip.1342 (Cart. . ms. Sperm., f. CLXXV J).
ligghende oest over sburchgraven wech der up te Viven.1343 (Cart. ms. Sperm., f. CLXIIIJ).
Wie... scepenen te viven. 1348 (Cart. ms. Sperm., f. CLXIIIJ).
Vive. 1354 (Bog., 292).
Broeder, scepen bin den herscepe te Viven. 1355 (Viven, 27).
Wy Lodewyc, grave van Vlaendren,... dat wy... Hannekine, tvorseids Heinrix Braderix sone, iu beteringhen ende meersingben van sinen leene van vive,ligghende in de prochie van Sente-Cruus buten Brugghe,... 1357 (Cart. L. de Male, 1,585).
Jan van Viven. 1361 (Inv. Arch. Brug., 2, 114).
Jhan van Viven. 1361 (Inv. Arch. Brug., 2, 83).
Jacob vau viven f. andries.1365 (Vern. wet Brug., f. 25, r).
daniel van Vive 1365 (Vern. wet Brug., f. 30, v.).
scepenen vanden ambocht van Viven. 1365 (Chart. nr 4595, blauw).
Int ambocht van viven. 1366 (Cart.S.Cruus Br., f. 16).
Item van Jacob braderijc. van .j. leene dats te wetene therscip van viven lecghende in de prochie van sinte Cruus bi brucghe met ere vierscare van .vij. scepenen,... 1370 (Relieven Brugghe).
Jan van viven. 1372 (Vern. wet Brug., f. 84, v.).
land lieghende te viven. 1372 (Cart. S. Cruus Br., f.82).
In viven ende in boonheem. 1373 (Rek. Moerk. Z.O.).
Bewesten Viven,... 1373 (Fland., I, 391).
in viven. 1374 (Rek. Moerk. Z.O.).
Andries van viven. 1382 (Rek. Brug., f. 31, r). 
Andries van Viven, der stede seryant metter stede baniere... 1384 (Damme, 228).
Andries van Viven. 1385 (Rek. Brugge).
Andries van Viven. 1390 (Inv, Arch. Brug., 3, 197).
scepenen te Viven. 1390 (Chart. nr 4703. blauw).
It. de capelaen van viven... eenen waterganc vanden dorpe van Viven ten condute waert. 1399 (Rek. Moerk. Z.O.).
Johannes de Vive. +/-1400 (Necrol. Thosani, f. 6 v.).
Andries van Viven. 1412 (Rek. Brugge).
Binnen der prochie van ste. cruus te viven. 1415 (Cart. S. Cruus Br., f. 123).
kateline van vive.+/-1425 ,(Rol, Chart. Hulsterloo).
Jan van viven de vleeschauwere. 1426 (Ghilde Hulsterloo, f. 19, v.).
Binnen der prochie van sinte cruus, oost vander kerken ende binden ambochte van viven 1427 (Cart. S. Cruus Br., f. 126).
pour ceulx de Vive. 1438 (Cout. Franc, 2, 263). .
als van zijnder heerlichede van  Viven. 1462 (Chart.  6021, blauw).
Scepenen van Viven 1465 (Charters. S. Obrecht, I6029, blauw).
Jeronimus van Viven. 1471 (Rek. Brugge).
Lievin van Viven. 1478 (Chart Staatsarch. Brug., nr 5066, blauw).
 + S'adriani. de.vyve. f. p.etri. 1484 (Inv. Arch. Brug., 6, 234).
Sequuntur nomina capellanorum in dominatu de Quinque. 1498 (Fragm., 1, 272).
Albini van Vyven. XV- e. (Planarium S. Donat. Brug., 51).
Johannes de Vive. XV. e. .(Necrol. Thosani, Mai.).
Missale der XV. e.. gediend hebbende in de kapel vau Viven: Gangulphi mar patroni capellanie de Vive. (Fragm., 1, 102).
Quinque. Missale der XV. eeuw, gediend hebbende in de kapel van Viven. (Fragm., 1, 102).
Sequuntur nomi.na capellanorum in dominatu de Quinqule.., XVc e. (Fragm., 1, 272).
pro Cornelio van viven. 1505 (Comput. S. Donat., f. 8, r.),
Andreas van Viven. 1512 (Comput. S. Donat., f.6, r).
inde heerlichede van Viven 1514 (Charter Chartreuzinnen, nr 5249 blauw).
te vive. 1528 ,Rek. Sarepten, f. 7)
Vive 1530 (Moerk. ! , z. over, 87).
van der capelle van V iven lant. 1530 (Moerk. z. over, 118).
metter westz. ande capelle van viven lant. 1530 (Moerk. z. over, 143).
Albin van Vive. 1531 (Bog., 405).
int ambocht van Viven. 1535 (Chart. nr 6107, blauw).
Hier naer volcht het goet vander capelrye van viven. 1544 (Bewijs Jerusalem). 
hof vau vyve. 1548-1578 (Burg v. Brug., Octr., f. 115, v.).
tusschen Vive ende Brugghe. 1554-1555 (Overleg, f. 78).
Inden waterganck die van viven naer boonem compt. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 2).
Binnen der prochie van sinte Cruys buyten Brugghe ende de heerlichede van viven. 1557 (Cartul. Jes. Brug., f. 555).
up de eerlickhede van viven. 1558 (Beg. ten Wijng., f. 142).
Zo ligghets binder prochie van sinte cruus,... jn een jeghenode gheheeten Viven noordoost vander kercke, de capelrie, van coolscamp landt. +/-1575 (2- Fragm O.l.V.,f. 13).
Inde wateringhe van viven +/-1575 (2 Fragm. O.I.V., f. 13).
Male, Vive, 1578 (De Schrevel,Doc., 2, 473).
Vyve. Heerlijkheid te St.-Kruis bi Brugge. 1624 (RP.,1901, 473)
Viven 1634 (Caerte Sysseelsche en Male).
Vyve, Heerlijkheid te St. Kruis, contribuante van het Vrije. Een leen van het leenbof van den Burg van Brugge. 1643 (Fland., 16,75).
Le.. seigneuries de Middelbourg et Vyfve. 1647 (Fiefs Vermand., f. 91).
zuut oost de la chappelle de Vyfve 1647 (Fiefs Vermand., f.91).
contre la reparation de la seigneurie de vyve 1647 (Fiefs Vermand., f. 91).
landen liggende binnen de voors. heerlijckhede vau viven inde waterynghe van den broucke. 1675 (Oml. Vyve, f. 1).
Burghmrs. ende Schepenen . der heerlijckhede van Vijfve 1675 (Oml. Vyve, f. .18).
ter heerel. van vijve ende jnde prochie van Ste Cruus. 1680 (Leen Dudz., f. 15).
jeghens dheerlicheyt van Vyfve 1700 (Gra, Mid., 50).
Lodewyck van Vyfve, 1703 (Peintres brug., 148).
Mhr. Frans Claesman, rudder, heere baron van male, heere van vyve, etc.1711 (Oml. Male, f. 1).
tot tgescheet jegens vijve. 1720 (Gra.. Mid., 62).
ande oostzijde van het kerckhof, emmers van het partieken landt daer de cappelle van vijfve op staet. 1723 (Lett. de la Coste, 13).
op de heerelijchede van vyve. 1734 (Thienden Sperm., f. 73).
Viven. 1735 ;Verheerl. Vla., 1, 191).
Vive. 1749-1756 (Burg v. Brug Ferie, f. 46). 
Maele en Vijve. 1766 (Compt.-Alm., 166).
Vyfve. 1782 (Nr 297, Arch. Brugge).
Vijve, vrie warande vau Sijsseele,... 1791 (Reg. Leenen Ipre, f. 142).
Te St Kruys, onder Vyve. 1797 (Adv.).
Seigneurie de Viven à. Ste Croix. s. d. (Mergh., 217).
de cappelle van vyfve. +/-1800 (Kaart Viven, in Oedel., a. 1).
Ste Croix, hameau Vijve. 1818 (Stat. top.).
Te Moerkerke, op het gehugte Vyve. Juni 1836 (Adv.).
Te Moerkerke, niet verre van het gehugte Vyve. Juli 1836 (Adv.).
Te Sinte.Kruys, wyk Vyve Dec. 1845 (Adv.).
Te Moerkerke- Vyve. Dec. 1859 (Adv.).

Viven--hoek (de). Eene sectie van het Maleveld, te Sint-Kruis (Brugge).
1890 (Viven, 8).

Vivescult (de). Rentelanden te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
In viven,... land... met zyner rechter vijfs sculdt, ende noch met achte grootten sjaers erveliker renten gheldende.te spermalyen1415 (CartS. Cruus Br., f. 124).
 ...gheldende ter rechter vyfsche scult. 1449 (Cart. S. Cruus Br., f. 124).
de vivescult. 1531-1545 (Burg v. Brug., Ferie, f. 51).
de vyvescult 1727-1735 (Burg v. Brug., Ferie, f. 37, v.).

Viven Voetbrugge. Eene brug bij Viven te Sint-Kruis.
1562 (Caerte Pourbus)

Vive Voet wech. Een weg bij Viven, onder Sint-Kruis.
Vive voet wech 1562 (Caerte Pourbus)

Vogelzang (de). Eene hofstede te Sint-Kruis.
ende ande westsyde vander priestragen van ste-cruus landt ende heet den veuglrelen zanck. 1497 (Brouck., f. 33).
De Voghelezanc. 1662 (Caerte Pourbus).
Zoo vaeren de Vaelen te Maele ende te Vueghelzancke 1581 (G. Weydts, 29).
een huus... neffens den voghelsanck, ter heerlichede van Sijsseele. 1649 (Specificatie herberghen).
de Vogelzang. 1908 (Lijst).

Voormezeelsche(het}. Eene heerlijkheid te Sysseele en Sint-Kruis (Brugge).
het Voormezeelsche.1275 (Inv.Arch.Brug., Intr. 353).
 ...requis ke nous lor vendiesiens le manendaghes et le fourmeselsce,... 1275 (Cout. Syss., 32). à Manendagres et Fourmeselse. 1275 (Précis au. Arch. Fl. occ., 1, LXX). 
het Voormezeelsche. Eene heerlijkheid op het gebied van Brugge. s.d. (Duclos, Bruges, 92)

Vossesteert (de). Herberg en wijk, langs den steenweg naar Sysseele, te Sint-Kruis (Brugge).
Tusschen de stede van Brugghe
ende Malen,.. ooc een huus dat hiet den Vossesteert. 1488 (Het Boeck, 233).
ten Vossesteerte in s. Cruus. 1508-1515 (Reg. Weeserie Brug., S. Jan, f. 188).
 ...commende vuijt de dreve vanden goede te vossesteerte nar Sevecote. 1556 (Th. S. Cruijs, f. 4). I
te Vossesteerte. 1567 (Troub. rel. Brug:, 91).
Up den wech van Male te Vossesteirte. 1592 (Despars, Chron. v. Vlaenderen). 
vossesteert. 1634 (Caerte Sysseelsche en Maele).
De Vossesteert. 1649 (Specificatie herberghen).
de Vossesteert. Eene herberg. 1669 (Oml. Syss., 9, 6).
Cabaret nommé la queu de renard. An XII (Plan Assebr., an 12).
Te Sinte-Kruys,... aen de herberg den Vossesteert. Febr. 1836 (Adv.).
By d'hofstede... tusschen den Vosse-Steert en de weg van Brugge naer Assebrouck. Juli 1838 (Adv.).
Te Sinte.Kruys, by den Vossesteirt. Sept. 1839 (Adv.).
Ste.Croix depuis le cabaret la :Queue.de-Renard,... 1840 (Barrières).
Vosse steert, cabaret. 1850 (Carte V. d. Maelen).
Te Sinte-Kruis,Vosse-steert. Nov. 1859 (Adv.).
Sinte.Kruis, wijk Vossesteert. Sept. 1871 (Adv.).
te Ste Kruis, aan de Vossesteert. Juli 1872 (Adv.).
Sainte.Croix,... cabaret In de Vosssteert. 1879 (NivelI. gen. Belg., 36).
Vossesteert, herberg. 1903 (Lijst).
Vossesteert. 1912 (Kzl.)

Vossesteert-straet. Een weg te Sint-Kruis.
Vossesteirt-straet 1846 (BW)

Vijfsche (t). De heerlijkheid van Viven, onder Sint. Kruis (Brugge).
Inde heerlichede van viven:... Dit beghint in tvijfsche,... 1530 (Moerk. Z. over, 116)

Viver. Een groote vijver, tusschen Puyenbrouck en Male, te Sint.Kruis (Brugge).
Viver. 1580 (Kaart v. d. Brouc).

Vijver (de). Een kasteelgoed te Sint-Kruis (Brugge).
1908 (Lijst)

Vijverkasteel Een kasteel bij Male, te Sint-Kruis.
1907 (Lijst)

Vyver Weeghsken (het). Een weg te Male, onder Sint-Kruis  (Brugge).
1711 (Oml. Male, f.26).

Vyve-schuld (de). Landen, met leen rente belast, te Sint-Kruis (Brugge).
Cohier van de Leen-renten genaemd de Vyve-schuld,... op dito Heerlykheyd van Vyve. 1624 (Catal. P. Gilliodts, blz. 25)

Walleken (het). Land en hofstede te Sint-Kruis (Brugge).
...ende es gheheeten ‘t wallekin. 1497 (Brouck., f. 18).
ligghende binden stede ende scependomme van brugghe, binder prochie van sinte cruus, al tusschen tleen ghenaempt Twallekin,... ende den barm. van der veste van brugghe ande zuudtsyde,... 1561 (Staet Mueln., f. 18).
Een leen... binnen de prochie van Sinte Cruus noort oost vande kercke ghenaempt het Walleken. 1597 (Goed. Tilleghem, f. 37).
Zes ghemeten... jnde prochie van St Cruus buuten Brugghe gheheeten Walleken. 1597 (Goed. Tilleghem, f. 45).
het Walleken. Eene hofstede te Sint-Kruis. 1890 (Lijst).

Walle mersch (de). Een meersch te Sint.Kruis (Brugge).
van sinen derden dele vander walle mersch. 1364 (Carthus., f. 1).

Warande (de). Eene warande te Male, onder Sint-Kruis (Brugge).
...synde de Warande mette dreve daer deure loopende. 1711 (Oml. Male, f. 8)

Warande van Spaermaelgen (de). Landen te Sint-Kruis (Brugge).
in de prochie van Sente-Cruus buten Brugghe,... land ligghende van der warande van Spaermaelgen noort wart... 1357 (Cart. L. de Male,. 1, 585)

Warhem. Een kasteel te Sint-Kruis (Brugge).
goet te Warhem buten de cruisporte. 1520-1553 (Reg. Weeserie Brug., S. .Jan.. r. 84).
t Goet ghenaempt Waerhem..., gheleghen binder prochie van Sinte Cruus buuten Brugghe. 1529-1588 (Reg.Proossche, nr 624, Staatsarch. Br., f. 170).
Ste Cruis, casteel Warin. 1712 (Rek.Vyve).
Warhem. Een kasteel te Sint-Kruis. 1890.
Aanm. 
Kasteel van Mev. de Foere.

Warrem. Een kasteelgoed te Sint-Kruis (Brugge).
Te Sinte-Kruys, Kasteel.goed, genaemd Warren (sic). Dec. 1832 (Adv.).
Warrem. 1907 (Lijst).
Warren (sic), kasteel. 1908 (Adv.).

Warsschenael. Een waterloop te Male, onder Sint. Kruis (Brugge).
De Willaume le calcre et se suer pour .XXX\V. bonniers de tiere en Waskenaere 1296 Renenghiele de 1296).
wastine gisant les waskedare en male, le quele ph. de male tient. 1296 (Renenghiele de 1290).
In maelle,... anden waeterganck ghenaempt den warsschenael 1558 (Beg-. ten Wijng., f. 95).

Waterganck van den Broucke (den). Een watergang te Sint-Kruis (Brugge).
le conduit de leau, en thiois den waterganck van den broucke, dans le chemin appelle pypwech.1647 (Fiefs Vermand f. 90)

Watering van den Broeck. Een wateringsgebied in de gemeenten Damme en Sint-Kruis (Brugge).
Wateringhe vanden Broucke. 1361 (Inv. Arch. Br., 2,76)
Waterunghe vanden Broucke. 1388-1389 (Rek: Brugge, f. 109).
Van der wateringhe van den broucke. 1424 (Cart. S. Cruus Br., f. 79).
Suweeringhe vande wateringhe vanden brouc duer de vesten van damme. 1460-1461 (Rek. Damme, f. 32, nr 1).
0mmeloper van den Wateringhe van den Broucke. 1497 (Brouck, f, I).
In Aquagijs vande broucke. 1505 (Comput. S. Donat., f. 69, v.).
De wateringhe te broucke. 1528 (Rek. Sartepta).
bet. vande watersc.ten brocke. 1542 (Rek. Sarepta).
Au Receveur des wateringhes du brouck. 1567 (Comput. bon. S. Donat., f. 19, r.).
onder de waterijnghe vanden brouck. 1585 (Charter, Staatsarch., Brug., nr 5607, acq.).
Int .xiije Beghin vande Waterijnghe vanden Brouck. 1681 (Spijckerlanden S. Cruijs,f 1, r.).  
Michaêli Brulée Receptori aquagiorum de Brouck,... 1740 (Comput. off., f. 40). 
onder het beloop der Wateringe van den Broucke. 1790 (Adv.).
Watering van den Brouck in de gemeenten St.-Kruis (B.) en Damme. 1899 (Schr., 146)

Watering van Moerkerke-Zuid over-de-Lieve. Een wateringsgebied in de gemeenten Damme, Moerkerke en Sint.Kruis (Brugge).
Waterghe van Moerkercke bezuiden de Leije. 1370 (Charters Zoetendale,nr 2549, rood).
In aquagijs de Moerkerke zuudt over de leye. 1505 (Comput. S. Donat., f. 80, v.).
de waterynghe van zuudt over Leye. 1576 (Chart. nr 3676, blauw).
la Waterillge de zuudt outre la Lis. 1647 (Fieft Vermand f. 98).
in de Wateringte van Moerkerke, zuyd over de Lieve. Juli 1823 (Adv.).
Watering Zuid-Over-de Lieve. 1846 (BW.).
Watering van Moerkerke-Zuid over de Lieve, in de gemeenteu Maldeghem, Middelburg (0.Vl.), Damme, Moerkerlke, St.-Kruis (B.) en Sysseele. 1899 (Schr., 150)

Watering van Sysseele. Een wateringsgebied te Sysseele.
de wateringhe van Ziessele. 1530 (Moerk. Z. Over, 168)

.Wateringhe tusschen beede zwenen (de). Een wateringsgebied te Coolkerke
jude wateringhe van tusschenl beede zwenen. 1496 (Situatio. f. 1, v).
la aquagijs tusschen beede zweenen. 1505 (Comput. S. Douat., f.80, v.).
Binder prochye vnn coolkerke, jnde waterijnghe tusschen beede zwenen 1543 (S. P. Nieuw., 58).
jn Coolkercke,... jut eerste beghin vande wateringhe tusschen beede zwenen 1561 (Pachtlanden St Donaes, f. 1, v)

Waterijnghe van Vijfve (de), Een wateringsgebied te Viven, onder Sint-Kruis (Brugge).
1675 (Oml. Vijve, f. 17)

Wateringbilk. Een stuk land te Male, onder Sint.Kruis .
Wateringsbilk 1711 (Leger E. Plante, Coll. Mestdagh).
de Wateringbilken 1711 (Ibid.)

Wedau stic (t) Een stuk land in de Broek te Sint-Kruis.

B.P.M.

Bruges, port de mer. Emulation 1894

B.W.

PAB, Atlas de Buurtwegen

Begijnhof, terrier

SAB Nr 16

Beschr. Gr Reygaertsvliet

RAB

Beterding Duynen

privé eigendom

Biekorf

tijdschrift

Bog.

Gilliodts-Van Severen, Cart. De l'école Bogaerde

Brouck

RAB

Brug. Et Fra.

SAB

Bul.Com.Flam

Bulletin du comité Flamand, Dunkercke

Bull.Com. Roy hist.

Bull. De la commission royale d'histoir, 1834 en volg.

Burg van Brugge

SAB,Ferie en landboeken

C. Burgh. Br

SAB, Costumen van de princelijken leenhove

C. d'eau

PAB, niet bevaarbare waterlopen

C.S. Bt.

Chartres de St.Bertin, St.Omer

C.S.P.

Charters St. Pieters, Gent

C.Stroos

RAB aanwinsten 3272

Caerte ter Vlote

RAB, aanwinsten 4095

Cah. S. Fiacrus

SAB

Cart. Harl.

RAB, aanwinsten 3470

Cart. L. de Male

de Limburg-Stirum, Cartulaire de Louis de Male, 1898

Cart. Magd.

OCMW, Burgerlijke godshuizen

Cart. Ms. Sperm.

arch. Spermalieklooster

Cart. S. Salv.

BAB, 390

Cart. S. Trudo

arch. St.Trudoklooster

Cart. S.Cruus

RAB, kerkarchief

Cart.Chartr.Br.

RAB, Kartuizerklooster

Cart.dun

Duinenabdij

Carthus

RAB

Casteel Spijckers

RAB, Vrije, Triage des liasses,603

Ch. des Comt

Rekenkamer, Rijsel

Chart. Hop.S.J. , etc

OCMW, St. Janshospitaal

Chart.Disch, etc

OCMW

Charter nr blauw

RAB, blauwe nummers

Cheijns St.Andries

RAB, nr 215/2673

Chron. Artés.

Funck-Bretano, Chronique artesienne.

Comptes travaux Male

ARAB, rolrekening 2091/2092

Cout Damme

Gilliodts, Quartier de Bruges, Petites Villes

Cout. Prévoté

RAB, Proosdij, inv 93

Cte Cl. Bruges

Emulation 1886 nr 35

De Schrevel doc.

Recueil des doc. Relatifs aux troubles religieux 1577-1584

Devis

PAB, binnenscheepvaart, uit te voeren werken 1821

Doc. Arch.fl. occ.

RAB

Domeinen

Plakaten van verkopingen van domeingoederen 1824-1835

Duvivier

Actes et doc.anciens conc. La Belgique 1898

Emulation

Genootschap voor Geschiedenis, etc.

Espier

RAB, aanwinsten 4617

Extrait vander Beke de Cringhen

RAB, fonds vander Beke, nr 122d

Fiefs Vermandois

RAB nr 416. éclésias.en aanwinsten 3759

Fland.

La Flandre, Revue des monuments d'histoire; 17 dl.

Fragm.

Maandschrift voor geschiedenis van steden en dorpen

G. Weydts

Chronique Flamande, 1571-1584

gesch. Middelb.

K. Verschelde, geschiedenis Middelburg, 1867

Ghilde Hulsterloo

SAB

Goed St. Trudo

Arch. St.Trudoklooster

Groen

Sevens, Gesch. der abdij Groeninge

H.Bloed

SAB, Reg. van goederen.

Hemeldaele

Emul.,1858

Herberghen

RAB, Vrije, reg. 582

Het Boeck

C.Carton, 1859, Hetgene is geschiedt binnen Brugge sedert 1477

Inser. Furn. N. Dame

Gailliard, Inscriptions funérailles et monumentales

Inv. Arch. Brugge

Inv. des Arch de la ville de Bruges.

Inv. Arch. Nord

Arch du Nord, Lille

Inv. Ch. Ctes. Lille

Arch du Nord, Lille.

Inv. St. Donaas

RAB, Proosdij inv 93

Jaarl. Ink. Bisdom

privé bezit

Kaart 1546

Emul.,1895

Kaart Drubbele

RAB

Kaart Pourbus

Emul., XII

Kaart Sanderus

Flandria Illustrata

Kaart van den Brouck

RAB, 628

Leenb. Praet

RAB

Leenen B. van Brugge

SAB, register en terrier

Leenen Proostie

RAB  nr 61

Legher Chart.Br.

RAB, Kartuizerklooster

Legher Plante, coll. Mestdagh

RAB, inv. Mestdagh

Lett. De la Coste

Coll. A. de Poorter

lib. Statut.

BAB, Cartularium St. Donaes

Liber catenatus

Kerkarchief OLV-kerk

Lijst

PAB, gesubsidieerde wegeniswerken

Mémor. Brug.

Gilliodts, mémoriaux de Bruges

Mémor. Thienden

RAB. Aanwinsten 5498

Mergh.

Merghelynck, Epitaphes nobles,1878

Mir.

Foppens, A miraei opera diolomatica 1723-1748

Moerkerke z.o.

RAB. Vrije, 16036

N. Beterd.

Van Praet, 1687, nieuwe beterdinghe van de paelen

Nivelle

Institut cartho.militaire 1879 Fl.Occ.

Oedel.a.

RAB, aanwinsten 6388-5062

Oml. Damme

RAB Aanwinsten 3495

oml. Maele

RAB. Gemeentearchief St.Kruis

oml. Paele

RAB. Aanwinsten 6388

oml. Sijsseele

RAB, Vrije, 15584

Oml.Vyve

RAB, gemeentearchief St-Kruis

Pachtlanden St.Donaes

BAB

Pape Oostk.

RAB. Vrije, 15880 en archief Spermalie

Plan Assebrouck

RAB, Inv. Mestdagh

Potente

RAB. Aanwinsten 3760

Prooslandt

RAB, aanwinsten 3272 +  inv.93

R.d.H.

Rond den Heerd, 1865-1902

R.P.

RAB. Opgaven aangeworven oorkonden

Reg. C. Carton

RAB. Aanwinsten 3222-3226

Reg. Ferie Vrije

RAB. Vrije 16597-16624

Reg. OLV Roosebeke

SAB. 213

Reg. Weeserie Brug. S. Nic, etc.

SAB

Reg.Sent. Vrye

RAB. Vrije, 17056-17061

Regetten

ARAB, reg. 45317

Rek Poortersgoed

SAB

Rek. Discord.

SAB

Rek. Herev.

SAB, 1338

Rek. Male

RAB. Aanwinsten 2368

Rek. Sweveghem

SAB. Fonds de Limburg-Stirum

Rek.Damme

RAB

Relieven Brugghe

RAB. Rolrekening n r 1797/1802/1796/1795

Reneghiele

RAB. Rolrekening nr 266

Rol Ardenburgh

SAB

Rol Maele

RAB. Rolrekening 81

Rol Praet

RAB, Rolrekening 155

Rol Sijsseele

RAB Rolrekening 190

Rtb. St. Jansh.

RAB. Aanwinsten 1912

S.K.

Tanghe, Beschrijving van St.Kruis

Sceau de Flandres

Demay, Inventaire des sceaux de Flandre, 1873

Specificatie herberghen

RAB. Vrije, liasses 4284

Spijckerlanden St. Cruys

RAB, tiage des liasses, 603

St. Cr. Brouck

RAB, aanwinsten 3272 +  inv.93

St. Gillis

kerkarchief St.Gillis

Stat.top

RAB. Modern archief, bundels 1 rks, 2192

Terr. Cannonic

RAB Terrier Proosse nr 47

Terr. Potterie

OCMW, Burgerlijke Godshuizen

Th. S. Cruus

RAB, Aanwinsten 5037

Tilleghem

Collectie Mestdagh

Vad. Museum

Vaderlands museum te Gent

Verburde goed

SAB Verburde goed  1303

Verm.

RAB, nr 416 ecclés.

Vern. Wet Brugge

SAB,  1362-1373, vernieuwing der wet.

Warnk.

Warnkoning, Tome IV Bruges

Wijngaard

OCMW/ Burgerlijke Godshuizen

Wtl

PAB, niet-bevaarbare waterlopen.