👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Geschiedenis St.Kruis -  Tienden -  Tiendengrenzen -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Tiendengrenzen

Limiten van de Tienden van de prochie van Ste Cruys buyten Brugge dd 1556

RAB TBO 124/1134
St.Donaas nieuw kerkarchief 

Dit naervolghende es de nieuwe leggher ende de scriptie vanden belopen vuytcanten ende limiten vande prochie ende thienden van Ste Cruys buijten Brugghe, de selve thienden behoorende de equaliteijt van Ste Donaes in Brugghe.

Als vooren beghinnende binder stede van Brugghe vant clooster vande Jacopijnen noortwestwaert tot opde Muelenbrugghe ende van daer langs de Reije voorbij de Carmers ende Potterie ten Cattegate vuijtte totter opcante vande veste buijten Ste Lenaertspoorte ende van daer oost langs de Suijtdijck vanden Ouden Swene 77 roeden verre tot opden Noortwestzijde vanden Vijfhouck nedersticke toebehoorende Jan fs Pieter Cornelis met syn medepleghers daer de eerste pit ende paelsteen ghestelt is.

Alsoo dweers ende midts over tselve sticxken landts suijtoostwaert tot in den groote nederijnghe ende morasch ende duer deselfve nederijnghe ende morasch tussen een grooten geerhouck blijvende gheheel in de prochie van Ste Cruys ande suytwestsijde Jan fs Pieter Cornelis landt bogaert ende hofstede blijvende gheheel in de prochie van Coolkercke ande noortoostsijde suytoostwaert tot op ontrent twee roeden naer de Steene Cruyse, staende binder paele ende schependomme van Brugghe, west vande Drije Brauwers ande noortsijde van noort reyedijck daer den tweeden pit ende paelsteen gestelt is.

Voorts dweers ende langs de voorseide Reye voorbij de Drije Brauwers ende de alvewege Damme oostwaert in sulckerwijs dat de noortsijde blijven in Coolkercke ende de suythende in de prochie ende thiende van Ste Cruys tot op elf roeden west de Steene Cruyce staende op de suyt reijedijck west bij de Gapaert daer de derden pit ende paelsteen gestelt is.

Alsoo suyt over die van St. Janshuys in Brugghe vier lijnen 96 R landts ende over de heerwech die van Damme naer Brugghe loopt tot inde halven gracht ande oostsijde van St. Marcestraetje ende langs den selven gracht noch suytwaert over de dreveken in de adere ghenaempt den Heijsvliet tot ande Eede ende langs den selven Eede oostwaert duer tghemeene water tot in huelken dat inde Pijpwech ligt suijt vander stede van Damme ende vande pijpkin.

Voorts ant voorschreven huelkin suijtoostwaert duer de Maelsche Leije tusschen de selven Maelscheleije ande westhende, twesthende vande Brantdijck ende J° Cathelijne fa Romeijns van Heule 7 lijnen landts ande oostzijde tot an die van St. Janshuijs in Damme landt dat ten suijthende vande voorschreven 7 lijnen landts light ende van daer suijtoostwaert over die van St. Janshuijs in Damme ende over die van de Chartreusen buijten Brugghe landt tot op de paelsteen die staet onder de ghespriete popeliere tronck int voorschreven Chartreusenlandt op de incant van de gracht.

Alsoo noch suyt oostwaert over de selven van de Charetreusenlandt ende over Joos fs Rogier Valcke 5 G 2L 30 R landts tot op den paelsteen die staet ghebouwd ten middele ande oosthende van Joos Valcke landt in den waterganck die van Vijve naer Boonem compt jeghens over Toncheijns Egghelins landt dat ende oosthende vanden selven waterganck light ende staet den selven steen ontrent 3R bet suijt vanden noortwesthouck van selfs Toncheijns Egghelins landt inde waterganck ande westzijde

Voorts noch suytoostwaert over den waterganck ende dweers over Tongheijns Egghelins lant voorschreven tot op de paelsteen die staet ten suythende int voorschreven Toncheijns landt ten opcante vande gracht noort jeghens over den Nederen Ardenburchwech

Ende van daer suijt suijtoostwaert over den selven wech over Toncheijns Egghelins ende meer andere persoonen landt ende over den Hooghen Ardenburgchwech tot op den paelsteen die staet ande suijtsijde vanden selven wegh ten noorthende bij de westsijde in Jan de [..unts] busch die men heet St. Denijs Busch ten opcant vanden gracht ten busschewaert ende staet op ontrent onder halve roede naer de noortoosthouck vande sticke  landts daer de capelle van Vijve op staet.

Voorts van daer scheedende suijtwaert duer ende over St.Denijs busch ende diversche persoonen landt [...] ende busschen vuijtten snede rechte tot opde meulen staecke van die van Spermaillie meulen in sulcken wijs dat opt landt ande oostzijde vanden ghescheede ligghen blijven in de thiende van die van Spermaillien ende van ghelijcken al dat ligghet ande west van die blijven binder prochie ende thiende van Ste Cruijs;

Alsoo vanden selven meulen langs de Gemeene Weede west ende suijtwaert bevanghende het parck ende der heerlickhede van Maelen tot op Hooghe Brabant noort jeghens over Rijckevelde dreve ende tot op den suijt oosthouck van Anthone Soetaert hofstede daer hij selve woont alsoo ende suijtsijde vanden selve hofstede ende ende noortsijde van de Warande langs den weghe van den Crommen Elleboghe west tot ghenouch op den  noortwesthouck vande charteusen 7G landts oost op ontrent de halve roede naer een ouden tronck eecke daer [...] ende paelsteen ghestelt is ten opcante van de gracht en landewaert in die van Jacopinessenlandt

Draeijende van daer westwaert ende die van de Jacopinessenlandt tot op den anderen paelsteen staende inde gracht tusschen Daneel fs Franchois Robaert met sijn mede[....] ende  die vande Jacopinessen landt voorseijt.

Voorts vandaer wederomme westwaert over de selven Daneel Robaert lant tot op den paelsteen die staet ghenouch ten middele op Doomansberghe ende westhende van den dreveken commende vuijt de dreve van den goede ten Vossesteerte naer Sevecote

Ende van daer vuytten snede schietende op de naelde ofte torre vandie vande Jacopijnen in Brugghe kercke soo dat alle het landt ligghende ande suijthende van dien ghescheede blijven inde thiende ende prochie van Ste Cathelijne ende dat ligghet ande noortsijde vanden selven ghescheede blijven inde thienden ende prochie van Ste Cruijs voorseijt.

Aengaende de corte smalle thiende

Eerst van boonen den erreweten is 't recht ende costuijme daerof te ontvanghen de 15 pennijnck van als dit vercocht wort ende sijn de vercoopers den prijs van die ghehouden te verclaeren bij [...]  eede.

Item van mede