šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Tienden -  Beterdijnghe -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Beterdijnghe

Beterdijnghe ghedaen door Michiel Willeman vande Prochie van St. Cruys ten jaere Ougst 1672 (Beterdijnghe komt van betreden).

De eigenaars op de 15 tiendenhoeken hebben aan Michiel Willeman verklaard welke gewassen er op hun grond zijn geplant en die in aanmerking kwamen voor tiendeheffing door het Kapittel van St.Donaas. Hij vermeld hier de gebruikers en het aantal beplante gemeten (1gemet = 3lijnen = 300roeden = 0.442368ha) en waarop 2 schellingen belasting per 181.2 liter koolzaad moest worden betaald.
In deze tabel ziet men wie, wat, waar en het meest werd geplant.

soo van coolsaet als andere vruchten daer van men is ghewoon thienden te gheven  in voornoemde prochie van St. Cruys aen deerwaerde heeren van ’t capitel van Ste Donaes binnen Brugghe als volght:

1.Brugschen Houck
Livien Hoppe         coolsaet    3 gemeten ofte bet
Pieter de Backere coolsaet    3 gemeten
                              terwe         21,5 G
                              rugghe       39 G
                              haver         25 G
                              boonen      4 G
                              eerweten    5 G
                              geerste       2 G
                              sucrijen      1 G

2.Visscheriehouc
Jan de Jaghere      coolsaet     2 G
Augustijn Seije       coolsaet     6 G
                               terwe         9 G
                               rugghe       5.5 G
                               haver         1 G
                               boonen      2.5 G
                               eerweten    5.5 G

3. Blauwe Zaelhouck
Christoffel Mattheeus coolsaet  2.5 G

comment à 2  pond par. hoet  
Joos Luyckx              coolsaet    1.5 G of bet
Guillaume Mestdach coolsaet    3 G ofte daer ontrent hoet
                                  tarwe        33.5 G
                                  rugghe     22.5 G
                                  haver       24.5 G
                                  sucrijen    1 G
                                  cruyt        9 G

4. Pijnckelhouck
Inghel Reese           coolsaet    5 G of daer ontrent
Joos Claijs               coolsaet    5 G of daer ontrent
Pieter de Backere   coolsaet    3 G ofte daer ontrent
                               terwe         14 G
                               rugghe       28 G
                               haver         25 G
                               bonen        4 G
                              eerweten    2 G
                              cruijt           1 G
                              vijtse          3 G

5. Spijckerhouck
Mhr spijckers        coolsaet    4 G of bet
Pieter Beijts          coolsaet    3 G
                             terwe        21.5 G
                             rugghe      25 G
                             haver        1.5 G
                             boonen      3.5 G
                             boucket     9.5 G

6. Cabouterhouck
Pieter Sijsels        slecht coolsaet 3G
Pieter de Bats      coolsaet   2 Lijnen
                             terwe       3 G
                             rugghe     12.5 G
                             haver        25 G
                             boucquet  4 G
                             erweten    1 G

7. Spijckermaelhouck
                            terwe          8 G
                            rugghe       50 G
                            haver         25.5 G
                            boucket    21.5 G
Pieter Ingels        boomgaert op Spijckers 

8. Noortvijfhouck  
Anthone Galle        coolsaet            1 G ofte daer ontrent
Pieter Parmentier   slecht coolsaet  3 G ofte daer ontrent
Anthone Mutse       goet coolsaet    3 G ofte daer ontrent
                               terwe                 7 G
                              rugghe                41 G
                              haver                  23 G
                              boucquet            4 G
                              cruyt of vijtse      1 G

9. Zuijdtvijfhouck
                             terwe                   geen
                             rugghe                25 G
                             haver                  13 G
                            boucquet             15 G

10. Maelschenhouck
                            terwe                   geen
                            rugghe                7 G
                           haver                   16 G
                           boucquet             21 G

11. Duijvelsdoornhouck
                           rugghe               46.5 G
                           haver                 25 G
                           boucquet           19.5 G
                            haver               18 G

12. Veertigh ghemetenhouck 
                           terwe                 2 G
                           rugghe              25 G
                           boucquet          19.5 G
                          haver                 18 G

13 Doodtmansberghhouck
                         terwe                 1 G
                         rugghe               19 G
                         haver                  2 G
                         boucquet            3 G

14 Meulenhouck
                        terwe                  1 G
                        rugghe               19 G
                        boucquet            3 G

15 Vijfhouck
                        terwe                 1 G
                        rugghe              18.5 G
                        haver                 6 G
                        boucquet en 
                        erweten            4.5G

Ter parochie (pape) van St. Cruijs, wij onderschreven bezweren bij desen veraccordeert te wesen met mijn heere Joos van Volden ende respectivelicken canneunicken van St. Donaes in Brugghe als ghecommiteerde vande dheeren ende capittel van St. Donaes, voorseijdt over ons  respectief gesaeydt ofte geplant coolsaet in date over bij ougst ten jaere 1672 naer advenante van twee schellijnghen van ieder hoet ende dat ten verclaere van ons onderschreven ten trauwe ofte anders op heedt te moeten verclaeren daer toe ter eerwaerde heeren thiende effers versocht sijnde toorconden  dese 16 juni 1671

getekend door; Anthone Mestdagh, Joos Luyck, bij mij Pieter de Bats, Joos Claeys
Charles Philips Keijgnaert de Schravenhaeghe, dit is ’t marck Pieter Ghyssels (kruisje als handteken), Anthone Galle 1671