šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Stratenevolutie na 1944 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Stratenevolutie 1940-1970

Samenvatting 1940-1956

Gedurende de oorlogsjaren kwam de raad niet bijeen. Enkel het schepencollege was aktief, en dat was een oorlogsschepencollege samengesteld onder druk van de bezetter. Alleen de sekretaris was nog de enige wettelijke aangestelde. Op 28.10.1942 hield het college zijn laatste zitting, want weer onder druk van de bezetter, werd Groot-Brugge opgericht onder burgmeesterschap van J. Devroe.
Brugge en St.- Kruis werden bevrijd op 12.9.44 en meteen hield Groot-Brugge op te bestaan. Alleen de financiën zullen nog tot eind 44 door Brugge beheerd worden.
Burgemeester P. Janssens kan terug zijn wettige plaats innemen en de
raad komt voor het eerst bijeen op 27.10.1944. Onmiddelijke probIemen zijn:
de financiele herschikking na de ontbinding van Groot-Brugge, raming van
de oorlogschade, de ravitailleringsdienst, het personeelbestand, het overstromingsgebied, het vrijkrijgen van het Maleveld, de verwarming van de gemeentelokalen , het interneringskwamp, herstel der wegen. e. a.. Daarbij kwam nog de vraag van een 50 tal gezinshoofden voor de oprichting van een gemeenteschool.
Een staats- en provincietoelage zal gevraagd worden voor de grondwerken tegen de overstroming in gedeelten van de gemeente. En een commissie zal opgericht worden om de schade te schatten van dit gebied. In de Brieversweg krijgt het Brugs politiekorps toestemming om het interneringskamp te bewaken.
In 1945 bedraagt de raming de schade door de oorlog aan de gemeentewegen 194.926,45fr (prijs 1939) Het bestek der herstelwerken (prijs 44/45 is samen 664.638,20fr. De Brieversweg wordt op 25/5, op bevel van de krijgsauditeur, voor alle verkeer afgesloten: tot handhaving van de openbare orde en rust in de omgeving van het interneringskamp.
In 1945 mag de openbare straatverlichting weer in dienst genomen worden. 
Dit kan niet gezegd worden van het Maleveld dat nog steeds door het leger gebruikt wordt om munitie te vernietigen. 
Naar aanleiding van de oprichting van de provinciale dienst voor stedebouw op 01.02.1945 stelt men in 1946 de heer Vanden Driessche Albert uit Jette aan als urbanist van St.- Kruis. In maart van dat jaar geven de Engelsen een gedeelte van het Maleveld vrij
De gemeente weigert tussen te komen in de herstelkosten van het bruggetje over het St.- Trudoledeke aan de "mestzate". (ter hoogte van de huidige Speelpleinlaan). Het bruggetje ligt niet op ons grondgebied, en het werd door Brugge gebouwd om de vuilnisbelt te bereiken. Die vuilnisbelt op ons grondgebied was trouwens een oud zeer. Toen Brugge eertijds vroeg om de "mesthopen" naar St.-Kruis te verleggen, bracht ons gemeentebestuur een aantal redenen in om zich hiertegen te moeten verzetten en besloot in zitting van 21.1.1856: "om al deze redenen, besluit met eenparigheid van stemmen in de onaargename verplichting te verkeren zich tegen de bedoelde vraag te moeten verzetten". Brugge kreeg van hoger hand toch de toestemming. Vandaar de weigering in de herstelkosten (slechts 900fr) en men vraagt tevens dat de karren der vuilnisdienst de oorspronkelijke weg zouden nemen en niet meer langs de Vestingstraat, waar ze hinderend zijn voor de aangelanden.
1946 was ook het eerste verkiezingsjaar na de oorlog. De zitting van 21.12 is de laatste voorgezeten door burgemeester P. Janssens. In deze zitting legt hij nog een uitvoerige verklaring af samen met een verslag van de toestand der gemeente.
Over de wegen zegt P. janssens dat er tot 1938 verscheidene belangrijke werken werden uitgevoerd maer dat het, gezien de crisisjaren voor de oorlog, niet geraadzaam was de verschillende ontwerpen ter studie uit te voeren. Na de oorlog werd niet overgegaan tot het uitschrijven van aanbestedingen voor meer dan 500.000fr voor herstelwerken der oorlogsschade aan gemeentelijke wegen, gezien de onstabiliteit der lonen en prijzen van materialen, het feit dat staatsoelagen wel worden goedgekeurd maar niet uitbetaald, de onmogelijkheid leningen goedgekeurd te krijgen en het gebrek aan eigen middelen. Mede daardoor bleef het leggen van riolen, borduren en kasseien in de Hoogweg achterwege.
Het verslag gaat verder over personeel, financies en de gemeenteschool.
Met Didier de Pierpont krijgt St.-Kruis vanaf begin 1947 tot einde 1970 (fusie Groot-Brugge) zijn laatste burgemeester. 24 jaar waarin St.-Kruis, zoals praktisch alle gemeenten na WO II, van gedaante zal veranderen. Zo sprak voor de oorlog bijna niemand over het Dampoortkwartier, maer wel over "'t Nieuw Kwartier" omdat er ook maar één nieuw kwartier was. Na de oorlog zouden meerdere nieuwe wijken ontstaan. Weldra zou hierbij een nieuwigheid komen. Voorheen was het voldoende in een nieuwe straat de bouwlijn te kennen om met bouwen te kunnen beginnen. Straatverharding en nutsvoorzieningen kwamen daarna. Nu kregen de verkavelaars, bij wet, de verplichting opgelegd al deze werken uit te voeren alvorens er mocht gebouwd worden. Deze voorzieningen werden natuurlijk in de grondprijs verrekend.

Vanaf deze na-oorlogse periode zullen we de evolutie in ons stratenpatroon chronologisch, jaar per jaar, trachten te volgen. Door het ontstaan van verschillende wijkverkavelingen komen telkens meerdere straten gelijktijdig tot stand en heeft het geen zin straat per straat te beschrijven.

De eerste raadszitting had plaats op 11.1.47 en het schepencollege had zijn eerste zitting op 14.1.47. Hier wijst burgemeester de Pierpont ook op de toestand der wegen: "waeraan wij de laatste jaren niets hebben kunnen verrichten", en op de noodzaak van een nieuw kerkhof.
In 1947 denkt men aan het verharden van de Veldlaan (K.v.Manderstraat), het kasseien van de Hoogweg en het herstellen van de Assebroekstraat (Vossesteert) en sommige landbouwwegen. Het leggen van een betonbaan tussen Doornhut en Vijve Kapelle is ter studie en men is in princiep akkoord om voor 1/6 tussen te komen in de kosten voor het leggen van een betonbaan tussen Sysele en Vijve Kapelle door de gemeente Sysele (bestek 3.000.000) Hierop zou 60% toelage van de Staat en 10% toelage van de provincie komen zodat St.- Kruis voor 150.000fr zou moeten tussen komen. Voor de overname der wegen, door de bezetter op het Maleveld aangelegd, zal 762.899fr aan het ministerie moeten betaald worden. (volgend jaar zal de commissie van het Maleveld voor 497.975fr. kasseistenen overnemen)
Intussen worden de plannen voor de aanleg van een nieuw kerkhof voorlopig goedgekeurd en krijgt aannemer G. Blanckaert van Brugge opdracht over te gaan tot het herstellen van verschillende straten als herstel van oorlogsschade.    
Vanaf 1.1.1948 krijgen enkele straten een ander- of voor het eerst een naam. Assebroekstraat wordt Vossesteert, Vossesteertstraat wordt Veltemweg, K.v.Robaysstraat wordt Polderstraat, Baron de Maleingreaustrat wordt Doornhutstraat, Nachtegaalstr (van Doornhutstraat tot Male) wordt Brieversweg, Veldstraat wordt K.v.Manderstraat, Motestraat wordt De Mote, Boomstr. wordt Boomkwekerstraat, P.v.d.Haertlaan wordt Zuidervaartje, de oude bocht van de Moerkerkse Steenweg te Vijve kapelle wordt Zwaanstraat. Verder nieuwe namen zijn: Pelderijnstraat, L.V.Malestraat, Marg. v.Vlaanderenstraat, Rijkeveldedreef, Engelendale , Bos en Lover, Sparrestraat, Damse- en Syseelse kassei, Rooigem, Nieuwenhove, Bachten Beukenbos, Blauwe Zaal hoek, Broekweg, Spijkersdreef, Spijkerswegel, St.- Godelievestraat, Mexicostraat, Damse vaart Zuid, Leegweg.
Er zal werk gemaakt worden van een algemeen urbanisatieplan voor gans de gemeente, maar intussen werd een vijfjarenplan voor openbare werken opgemaakt. De Gemeneweidebeek wordt rechtgetrokken en overwelfd door aannemer G. Dermul voor 105.139,35fr. De spoorweg naar Aardenburg wordt volledig opgebroken in het vooruitzicht van het aanleggen van een betonbaan. De grintweg in de Doornhutstraat wordt hersteld en verbreed en in de Vossesteertstraat komen kasseien tot de grens met Assebroek. Er komt een stuk grintweg in de Polderstraat richting Damsevaart en borduurstenen in de K.v.Manderstraat. Verder worden nog enkele voetpaden aangelegd 
In 1949 worden de plannen en bestekken voor de betonbaan tussen Doornhut en Vijve Kapelle goedgekeurd. Op zelfde afstand wordt de oude spoorweg bedding aangekocht aan 5fr. p/m2 (op de dorpsplaats te Vijve Kapelle aan 10fr. p/m2) samen 60.000fr., de brug over de Malelei voor 15.000fr., de boordstenen (2386,60m) en de kasseien van de spoorbedding (771,47m) voor 98.238,50fr. Ook het plan voor de betonbaan Sysele - Vijve Kapelle en voor de wegeniswerken in de Hoogweg samen met het algemeen rioleringsplan worden goedgekeurd.
Maar er werden niet enkel plannen gemaakt. Er werden kasseien gelegd of herlegd in de Doornhutstraat, Zwaanstraat, Schaakstraat, Assebroeklaan, Vredestraat, K.v.Manderstraat, Dampoortstraat, Polderstraat, De Mote, en grote gedeelten van de Pijpe- en Leegweg werden verhard. Dit alles voor 750.000fr. In de Vestingstraat werden voetpaden gelegd.
In zitting van 3/11 komt voor het eerst de verkaveling van de Soc. Bernheim ter sprake (huidige wijk De Linde). Er wordt geen beslissing genomen.
Vanaf 24.5.1950 hebben de bussen definitief de taak van de electrische tram overgenomen en de raad gaat akkoord met het opbreken van de luchtleidingen en de sporen. Tevens wordt de maximale snelheid in de kom der gemeente bepaald op 40 km per uur. De raad keurt eveneens het urbanisatieplan goed in het grensgebied met Assebroek, het leggen van een nieuwe straat in de eigendom van notaris Van Caillie ( de huidige Polderhoeklaan) en mits enkele wijzigingen het urbanisatieplan tussen Brieversweg en Maalse Stw.(Soc. Bernheim)

In ditzelfde jaar werden echter nog heelwat wegeniswerken uitgevoerd.
Nieuw daarbij was het gebruiken van "wet sand" bij verharding der wegen. Bij de beslissing hierover, in zitting van 6/7, onthielden de socialisten Vande wiele en Hinderyckx zich omdat ze geen vertrouwen hadden in dit soort materiaal. Toch werd de Doornhutstaat tussen Doornhut en Vossesteert met "wetsand" verhard (130.000fr) alsook de Margaretha v. Vlaanderenstraat en een gedeelte van de Leegweg (85000fr). In de Schaakstraat werden kasseien en plankieren gelegd of herlegd voor 60.000fr. Op het Maleveld werden de tarmacbanen opgebroken (84000fr) In de Hoogweg werd een aanvang genomen met het leggen van riolen en borduurstenen samen met het herleggen van riolen in de Kleine Smulstraat (80.000fr) Voor 7000fr werden ook riolen gelegd in een gedeelte van de Invaliedenstraat. 
Op 2/7 had te Male de inhuldiging plaats van de uit de vergeethoek gehaalde pelderijn, die op de spitsing van Maalse Stw. en Pelderijnstraat geplaatst werd. En in Vijve Kapelle werd om de veertien dagen een huisvuilophaling ingericht.
Er werden in 1950 voor 400.000fr. bouwpremies uitbetaald en 140 aanvragen voor nieuwe huizen goedgekeurd. Het aantal inwoners steeg naar 8506. Voor volgend jaar werden als grote werken voorzien: de aanleg van het waterbedelingsnet en van de betonbaan naar Vijve Kapelle. Ook de urbanisatie van het centrum van de gemeente met de bouw van een nieuw gemeentehuis werd in het vooruitzicht gesteld.    

In mei wordt de aanbesteding uitgeschreven voor het aanleggen van een betonbaan tussen Doornhut en Vijve Kapelle en tussen Vijve Kapelle en Sijsele, en voor de heraanleg van de Hoogweg en de afwatering van de straat langs de Gemene Weideweg naar het Zuidervaartje. Voor die afwatering zal men aan graaf Van der Stegen de Schrieck te Florée een stuk grond, groot 60a 98ca (Sectie C nr 124 en 126) uit de zate van de Gemene Weideweg moeten kopen voor 13.000fr. Op 19/6 worden de aanbiedingen geopend en er zijn er heel wat: Wwe Norbert De Clerck-Zeebrugge, Henri 't Jonck-Oostende, D'Hondt Chr.-Brugge, We Gerard Verstraete-Lier, Algem. ondern. Camiel Monbaliu & Zonen-Brugge, De Wulf-Taveirne-Ruddervoorde, De Moor Amedé-Gent, V. Hullebusch -Oostkamp, Claeys Jean-Assebroek, Gebr. Vormezele-Gent en Van de Casteele Alois- Bikschote. Pas op 2/10 worden de werken toegewezen aan de laagste aanbieder, C. Monbaliu & Zonen uit Brugge voor de prijs van 11.184.355,25fr. De gemeente gaat een lening aan van 4 miljoen, zijnde haar aandeel in die werken die vanaf 1 november kunnen beginnen. In deze werken is ook de recht trekking van de Moerkerkse Stw. voorzien in de oude bedding van de spoorweg om verder de buurtweg nr 23 te volgen tot in Vijve Kapelle. De oude bocht zal de naam Zwaanstraat krijgen naar de naam van de herberg De Zwaan.
Andere werken in 1951 zijn: het verbeteren van verschillende landbouwwegen, het ophogen in het verleng van de Assebroeklaan. In de G. Gezellestraat, waarvan de verkaveling reeds voor de oorlog werd ingediend, staan reeds 14 huizen en nu legt men er de riolen. In de Hoogweg, tussen Doornhut en Smulstraat worden de voortuintjes weggenomen en langs de Moerkerkse Stw. nabij de Pr. Albertstraat verdwijnen de resterende 9 bomen op vraag van raadsleden Vandewiele en Casteleyn. Oude boordstenen, afkomstig uit de Moerkerkse Stw. worden gelegd in de Lentestraat (450m) Hovenierstraat (220m) Weidestraat (220m) Smulstraat (150m) en De Mote (linker kant 180m)
Het tracé van een nieuwe straat in het verleng van de Schaakstraat aan de overzijde van de staatsbaan wordt vastgelegd evenals van een nieuwe straat, parallel met de staatsbaan tussen de Vredestraat en eerst genoemde nieuwe straat, in de verkaveling Cools. 

In februari 52 wordt het ijzeren brugje met de tramsporen, aan de Gerbobrug afgebroken. De firma Declercq zal met balken in spanbeton de brug verbreden en er komt ook aan de noordzijde een voetpad. Eind maart, begin april zijn de werken beeindigd. De inkom van St.-Kruis is merkelijk verbeterd maar het voetpad aan de zuidzijde bleef ongewijzigd.    
In april voorziet men dat de betonbaan Doornhut-Vijve Kapelle eind juni zal afgewerkt zijn, en men hoopt dat de buslijn naar Moerkerke die weg zal nemen. Vanaf 23/5 zal de kassei Vijve-Kapelle naar Sysele voor het verkeer afgesloten worden omdat aldaar de werken zullen aanvatten voor het leggen van een betonbaan. Intussen zijn de werken in de Hoogweg flink opgeschoten en men besluit er voetpaden aan te leggen tussen Moerkerkse Stw. en de Smulstraat.
Tot voor WO II ging de verbinding tussen Assebroek en St.-Kruis hoofdzakelijk langs de Vossesteert (toen nog Assebroekstraat) en de Vestingstraat.
Tijdens de jaren 50, zullen beide gemeente steeds meer naar elkaar toegroeien. Wel werden voor de oorlog de Assebroeklaan en de Vredestraat aangelegd, maar deze liepen nog niet tot de grens met Assebroek. Vanaf begin de jaren 50, spreekt men van de verkavelingen in het grensgebied Assebroek. In 52 wordt een betonbaan aangelegd, door aannemer Wwe Casteleyn, in het verleng van de Schaakstraat aan de overzijde van de staatsbaan, naar Assebroek. In dezelfde verkaveling van de heer Cools wordt een tweede betonbaan gelegd tussen voornoemde nieuwe weg en de Vredestraat. De eerste zal de naam Fortuinstraat, de tweede de naam Toekomststraat krijgen.
In dit grensgebied zullen verdere verkavelingen en het aanleggen van de bijhorende nieuwe straten, niet van een leien dakje lopen. Zo moet men naar oplossingen zoeken voor de aanleg van riolen in de Invaliedenstraat waarvan het tracé nog niet vast gelegd is en nog niet in ons wegennet is opgenomen.
Verder in 1952 wordt de Polderhoeklaan afgewerkt en in de Polderstraat wordt aan de Heren V. Coillie en Verplancke 1.133m2 grond aangekocht voor 88.00fr, voor een nieuwe uitweg naar het kerkhof. (Warrenplein). In de Dampoort- en G. Gezellestraat worden kasseien gelegd met aan weerszijden een fietspad in betonblokken. De Brieversweg, ook het nog zanderig gedeelte tussen de betonbaan en de Doornhutstraat krijgt een witsand verharding tot aan Male. Wetsand komt er ook in het eerste gedeelte van de Legeweg tot aan de Gemeneweideweg.
Op een onderzoek van commodo en incommodo in april, komen geen bezwaren en dus geeft men op 19/5 gunstig advies om de tramsporen uit te breken, maar...zonder kosten voor de gemeente.
Op 7.2.52 werd gunstig advies gegeven voor de verkoop van grond door de COO aan de Maatschappij van Kleine landeigendoiumen voor het bouwen van woningen. Hier zou de nieuwe wijk van de Vossesteert komen.
En tenslotte vraagt en bekomt men van hogerhand de toelating om, samen met Assebroek, een stuk grond te kopen voor het bouwen van een watertoren. Op de hoek van de Maalse Stw. met de Schaakstraat werden 10a79ca grond, eigendom van de heer Van Hoorickx Arth. en kinderen aangekocht (beslissing 17/7). Het aandeel van St.-Kruis was 46.760fr dit van Assebroek 63.350fr. Op 13.11 wordt het voorontwerp van de watertoren goedgekeurd.
 Aan de brandweer te Brugge zal een tussenkomst van 5fr per inwoner betaald worden.
Op 17/3 wordt de heer Jerome Janssens aangesteld als urbanist van de gemeente in vervanging van de ontslagnemende Vandendriessche.
Het is natuurlijk zo, dat de duur van wegenwerken één of meer jaarwisselingen kan overlappen. Is het jaar 1953 niet zo spectacmlair op gebied van openbare werken dan moeten we toch bedenken dat de werken aan de beton baan Vijve Kapelle-Sysele verder gaan en zullen afgewerkt worden en dat in de wijk De Linde de aanleg van verschillende straten verspreid was over een vier- vijftal jaren. Ook het aanbrengen van de nutsvoorzieningen riolen, gas, electriciteit, telefoon, openbare verlichting e.a., die hier niet altijd vernoemd worden, volgt stelselmatig de aanleg van nieuwe straten en wijken.
In 1953 wordt verder werk gemaakt van verharding der straten met wetsand o.m. geheel of gedeeltelijk in de J. Dooghelaan, Weidestraat, Lentestraat, Hovenierstraat, Paradijsstraat, en Kleine Sportstraat.
In zitting van 2.7 worden volgende nieuwe straatnamen gegeven: Puyenbroeklaan, Vijversdreef, Beukenlaan, Vuurkruisenlaan, Invaliedenstraat, Fortuinstraat, Toekomststraat, Polderhoeklaan, Akkerstraat. (behoorde voorheen bij de Brieversweg en was in feite de aanzet van de huidige Akkerstraat maar toen niet langer dan de eerste vier à vijf huizen naast café De Schulle), Altebijstraat (de weg van Vestingstraat naar ingang speelplein J. Saelens, maar zou later deeluitmaken van de Speelpleinlaan).
In het vooruitzicht van de aanstaande werken voor het leggen van een nieuwe brug over de Gentse vaart nabij de Kruispoort vraagt ons schepencollege om een tweede brug voor fietsers en voetgangers te leggen juist voor de poort.    .
Bij het lezen van de raadsverslagen over de diverse verkavelingen en het aanleggen van straten in het grens gebied Assebroek, is het soms zeer moeilijk uit te maken wat en wanneer precies iets gebeurde. Door de moeilijkheden met grondeigenaars moeten BPA's gewijzigd en weer goedgekeurd worden en straten worden in twee of meerdere fasen aangelegd. Het wordt een lange lijdensweg in de vijftiger jaren tot zelfs een stuk in de jaren zestig. De wedersamenstelling van de evolutie wordt er niet gemakkelijker op. Toch hebben we enkele gegevens waaraan niet te twijfelen valt, nl. de data gegrift in de betonverharding. We zullen enkele jaren voorop lopen om de aanleg van het ganse gebied langs de grens met Assebroek tussen Fortuinstraat en Vestingstraat, samen te vatten.
We hebben reeds gezien dat de Fortuin- en Toekomststraat werden aangelegd in 52/53. Zij kregen hun naam in zitting van 2.7.1953. In zelfde zitting werd ook de naam Altebijstraat gegeven aan het eindje weg tussen Vestingstraat en het sportcomplex. (deze naam zou verdwijnen in 1955 bij de aanleg van de Speelpleinlaan en in 1977 weer opduiken in vervanging van Vestingstraat. Op 2.7.53 kreeg ook de Invalidenstraat haar naam hoewel toen nog niet verhard.
Op 28.10.54 geeft het gemeentebestuur haar principiele goedkeuring aan de aanvraag door NV immobilien Vennootschap van St.-Kruis voor de verkaveling en het aanleggen van twee nieuwe straten in het grensgebied Assebroek. Dit zou resulteren in de aanleg van de betonstraten Speelpleinlaan en Welvaartstraat in 1955. Zij kregen hun naam op 1.9.1955. In 1954 kwam ook de aanvraag ter tafel van de heer J. Danlos voor het aanleegen van "een nieuwe straat tussen Vestingstraat en de toegang tot het sportplein. Zo kwam de betonbaan tot stand die op 16.2.56 de naam Beaupréstraat kreeg.    
De verlenging van de Assebroeklaan naar de toenmalige St.-Jozefstr. (nu Vondelstraat) in Assebroek is dan weer een aparte geschiedenis van vallen en opstaan. Hier kwam de betonverharding in gedeelten vooruit bij zoverre dat men verplicht was van het laatste stukje tijdelijk een voetwegel te maken van 2m breed. In 1960 kwam dan uiteindelijk de verbinding tot stand.
In 1959 deed de heer Vander Plancke een voorstel om een nieuwe verbinding te maken tussen Invalidenstraat en Assebroek. Hierbij was het de bedoeling de Vredestraat door te trekken, zij het met een zeker asverschuiving naar de Leeuwerikstraat in Assebroek. Hier kwam de realisatie vrij vlug voor elkaar, nl in maart 1960.
De Invalidenstraat kwam in twee zeer verwijderde periodes tot stand. Vanaf de Assebroeklaan tot een stuk voorbij de Vredestraat werd de betonverharding aangelegd in 1960. Het zou tot 1966 duren eer de verbinding met de Nachtegaalstraat in Assebroek zou feit worden. Vanaf de elleboogbocht in dat laatste stuk dacht men er aan een verbinding te maken met de Welvaartstraat.
Uiteindelijk is dit slechts een voetwegel geworden.
Op een Bijzonder Plan van aanleg staan een paar ontwerpen die niet zijn doorgegaan, o.m. de verbinding Motestraat met Vestingstraat, de pijpekopstraat van uit de Beaupréstraat en de in blauw aangegeven stukken grond die voor openbaar nut voorbestemd waren. Anderzijds is er de aansluiting van de Vredestraat met de Leeuwerikstraat niet op aangeduid, maar het stukje grond in blauw (15m breed) is er de aanzet van. Tenslotte kwam de aansluiting van Motestraat met de Assebroeklaan. Op het plan zien we ook het voorstel om de Vestingstraat recht te trekken ter hoogte van de villa (sectie D nr 171t) van ex-burgemeester Casteleyn waar een zeer scherpe bocht ligt. Op 26.6.56 besloot men hierover onderhandelingen te voeren met de Wwe Casteleyn. In zitting van 23.4.58 vindt men de prijs van 200fr per m2, die zij vraagt te hoog en men stelt 175fr voor. Vier maand later is men het nog niet eens en het gemeentebestuur zal het schattingsverslag aanvragen. Een jaar later in zitting van 6.8.59 komt dit verslag aan de orde met voor "lot 1", groot 1159 m2 aan 200fr. en voor "lot 2" 2411m aan 50fr de m2. Men zal opnieuw onderhandelen. Op 30.6.60 wordt beslist de gronden aan te kopen
aan schattingsprijs en hiervoor een lening van 296.400fr aan te gaan. De
rechttrekking zal geschieden in eigen beheer en de straat komt in 1960/61 in mozaiekkeien. . In eigen beheer worden nog enkele werken uitgevoerd nl.voetpaden in de Smulstraat en gedeelten L. De Bruynestraat en Polderstraat en rioolwerken in gedeelten van verschillende straten. De openbare verlichting wordt verder uitgebreid met TL 19lampen. Op 31.12.54 telde St.-Kruis 9.377 inwoners.
Begin 1955 komt er alweer eert nieuwe verkaveling ter sprake. In het
schepencollege wordt op 22.2.55 instemming verleend aan het plan van de maatschappij van Kleine Landeigendommen om tussen de Engelendalelaan en de Vossesteert een nieuwe wijk aan te leggen.
Voorstellen voor het aanleggen van een nieuwe straat worden goedgekeurd in zitting van 6.4.1955 voor een straat tussen de Korte Sportstraat en de K.v.Manderstraat en op 27.7 krijgen Juffr. Anna en de heer Jean de Pierpont toelating voor een nieuwe verbinding tussen Moerkerkse Stw. en Brieversweg. Beide eigenaars moeten wel een betonbaan van 5m breed aanleggen met aan weerszijden boompjes. (deze laatste laan werd aangelegd in aug./sept. 56) De eerste wordt de Edestraat, de tweede Boslaan.
Andere nieuwe straatnamen in 55 zijn Wilgenlaan, Warrenplein en Doolhofweg. (beslissing 10.11.55)
Belangrijk in 1955 is ook de op 26.5 genomen principiele beslissing om, ingevolge een ontwerp voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis opgemaakt door urbanist J. Janssens, een stuk grond 2850m2 eigendom van Mevr. F.Hanssens (eigenares Gildenhuis) en een stuk grond groot 1906m2 eigendom van het C.O.O. te Brugge aan te kopen of te onteigenen voor de respectievelijke prijs van 1.275.000fr. Na het onderzoek van Commodo en Incommodo hierover ingesteld op 5.7 volgt reeds op 27.7 de definitieve goedkeuring om deze gronden te verwerven.
Verder worden nog werken uitgevoerd in eigen beheer zoals verhardingen met wetsand in de Sparrestraat, Boomkwekerstraat, in gedeelten Pijpeweg en Legeweg, voorplein nieuw kerkhof, Fietspad in Dampoortstraat. tussen Delaplacestraat en Zuidervaartje, e.a. Rioolwerken in gedeelten van verschillende straten o.m. het vernieuwen van de riolen in de Brieversweg tussen Moerkerkse Stw. en betonbaan.
In 1955 werd een nieuwe brug gelegd nabij de Kruispoort. Ingevolge de aan te passen wegenwerken kon ons gemeentebestuur 500m2 kasseien bekomen van het uit te breken baanvak der Maalse Stw. Ze werden gebruikt om de Kleine Molenstraat (tussen Zuidervaartje en Pr. Albertstr.) te verbeteren.
Het verdwijnen van zowel de stoom- als electrische tram met als gevolg het noodzakelijk verwijderen van de sporen trok de aandacht op de mogelijkheid om de breedte van het ijzeren trambruggetje aan de Gerbobrug in te lijven in het rijvak tussen St.-Kruis en Brugge. In januari 1951 trok een delegatie van ons gemeentebestuur (burgemeester, schepen van werken en de secretaris) naar Brugge om de medewerking van het stadsbestuur te vragen in de werken voor deze verbreding. In deze jaren hoefde men niet te rekenen op een ontwerp vanwege het Min. v. Openb. Werken noch op het bekostigen ervan. Hoogstens kon een toelage van 30% verwacht worden. Toch wenste men een oplossing met minimum kosten. Men zal nagaan of de steunmuren van het metalen brugje, eigendom van de NMVB, sterk genoeg zijn om brugdelen in spanbeton te dragen. Aan de gespecialiseerde firma De Clercq zal prijs gevraagd worden. In juni doet Brugge het voorstel om het rijvak op 9m te brengen met een voetpad aan de noordzijde van 1,65m en aan de zuidzijde het voetpad op 1,40m te behouden. St.-Kruis gaat akkoord maar zou het zuidelijk voetpad graag zien op de breedte van het voetpad in de Moerkerkse Stw. nl. 3,13. Men is ook akkoord om in de helft van  de kosten tussen te komen.
Tenslotte zullen in de jaren 51 tot 55 in de verkaveling tussen Brieversweg, Doornhut, Maalse Stw. en de vijvers te Male, vroeger eigendommen van de aanverwante families de Malingreau en Peellaert, enkele straten worden aangelegd. De hele verkaveling kreeg de naam De Linde mee naar de gelijknamige weg die er midden door loopt. De Linde liep in de vorige eeuw, ongeveer vanaf de huidige Puyenbroeklaan schuinweg naar het kruispunt van Doornhut met Brieversweg (zie schets Deel I bij buurtweg nr 8) en werd ook Groeneweg genoemd. In 1890 vragen enkele inwoners om de Groeneweg open te stellen voor het publiek om een korter weg te hebben naar Male. Op 2.5.90 besluit de gemeenteraad: "...dat het verzoekschrift van eenige inwoners dezer gemeente, aan hun gezonden om zijne tusschenkomst te bekomen tot het openen voor het publiek der Lindenstraat, zou moeten gezonden geweest hebben aan de heer Eugène Peellaer, eigenaar de Lindenstraat. Nochthans verklaart de heer Voorzitter zich te willen gelasten dat verzoekschrift aan voormelden heer de Peellaert te overhandigen.
De gronden in deze verkaveling, die reeds in 1950 de officiele goedkeuring kreeg, behoorden toenreeds aan verscheidene eigenaars waarvan de immobilien maatschappij Bernheim de grootste was. Geleidelijk werden de wegen aangelegd. Naast de oude naam De Linde, werd in 1948 de naam Bos en Lommer gegeven. Puyenbroeklaan, Beukenlaan (hoewel nog niet de huidige lengte) Vijversdreef, Berkenlaan (nu Vijversgracht) en Vuurkruisenlaan kregen hun naam op 2.7.53. Wilgenlaan (nu de Waterwilgen) op 10.11.55. In 1955 zal de gemeente de nieuw aangelegde wegen overnemen en, de nog niet afgewerkte door Bernheim, op hun kosten zelf afwerken. (zie voor meer bijzonderheden hierover de studie Luc. Zwartjes)

1956 - 1960
Wanneer ons gemeentebestuur er aan dacht de Moerkerkse Stw. tussen Gerbobrug en Doornhut te moderniseren, is niet te achterhalen. Maar in Januari  1956 wordt opdracht gegeven aan ing. Janssens, hiervoor plan en lastenboek op te maken. We zullen dat een tijdje moeten onthouden, want de uitvoering zal nog niet voor zo dadelijk zijn. 
In zitting van 16.2.1956 wordt de principiele goedkeuring verleend aan de plans, opgemaakt door urbanist Vanden Bilcke, voor de aanleg van de nieuwe wijk tussen Engelendalelaan en Vossesteert door de Maatschappij van Kleine Landeigendornmen. Op 9.7 worden de voorstellen door het Min.v.Openbare Werken hieromtrent aangenomen. En op 20.12 worden ook de bestekken voor riool-, wegenis- en beplantingswerken voor de wijk goedgekeurd.
In september worden 5000m2 mozaiekkeien aangekocht aan 115fr de m2 bij
de firma A. Degraeve van Erondegem. Deze zullen gebruikt worden om de Polderstraat tussen Moerkerkse Stw. en de Legeweg te verbeteren en op een breedte te brengen van 7,5m. Hiervoor zal met de bewoners onderhandeld worden voor afstand van grond en het afbreken , eventueel weer terugplaatsen, van afsluitingen.
De vernieuwde Polderstraat van Moerkerkse Stw. tot Leegweg
De oude straatstenen uit de Polderstraat zullen gebruikt worden voor de heraanleg van de Brieversweg tussen de Moerkerkse Stw. en het stuk bestaande betonbaan aan de kazerne. Aan de noordkant in dit eind Brieversweg had men reeds de tuinafsluitingen op eenzelfde lijnstelling gebracht.
De herlegde Brieversweg. Vooraan rechts de vroegere herberg Batavia.
Verharding met wetsand zal aangebracht worden in de Leegweg tot Pijpeweg en in Pijpeweg tot Brieversweg. Verder ook in Bachtenbeukenbos.
In schepencollege van 10.4.1956 krijgt de heer Kerkhofs van de Guldenvlieslaan te Brugge toelating om in de Veltemweg een kampeerterrein aan te leggen. 0p 29.5 bereikt het college een akkoord met de eigenaar van café Mexico, L. Ackaert, om een bouwvallige bergplaats af te breken (mits 10.000Fr) en de grond in te nemen ter verbreding van de Mexicostraat.
Verder zal er naar gestreefd worden de openbare verlichting zo ver mogelijk van TL lampen te voorzien. Het aanbrengen van een hoogspanningsleiding tussen Eeklo en Brugge wordt toegestaan, alhoewel men het schenden van het estetisch uitzicht betreurt.
Juist één jaar na de aanstelling van een ingenieur, wordt in 8.1.1957 zijn plan voor de modernisering van de Moerkerkse Stw., mits enkele kleine wijzigingen, principieel goedgekeurd. Dit plan voorzag in een rijvak van 10,5m breed zonder parkeerstroken, hetgeen later aanleiding zou zijn voor het aanbrengen van grote wijzigingen.
Nadat de COO Brugge reeds op 2.9.52 gunstig advies kreeg voor het verkavelen van haar gronden op het dorp te St.-Kruis, krijgen ze in zitting van 22.5.57 toestemming voor het leggen van een betonbaan tussen Delaplacestraat en klooster. De gemeente neemt de doortrekking tot de Pastorieweg op zich waardoor de Boogschutterslaan tot stand komt. In zelfde zitting wordt de eindregeling met de Soc. Imm. Bernheim afgesloten voor de wegenaanleg en beplanting te Male. De heer Cools van St.- Andries zal een gedeelte van de Vuurkruisenlaan betonneren en de gemeente zal de rest doen.
In zitting van 23.10 komt de goedkeuring bij KB van 9.1.57 van de beraadslagingen van 26.5 en 27.7.55 tot het onteigenen van 28a 50ca grond toe behorende aan Mevr. Fernand Hanssens-Delanote, sectie C nr 653b en 654b voor het bouwen van nieuw gemeentehuis. Door belofte van verkoop van 21.10.57 zal de verkoop in der minne geschieden voor 1.150.000fr. waarvoor een lening wordt aangegaan.
De Polderstraat zal verder verhard worden met wetsand tussen Leegweg en Zuidervaartje, en de Broekweg, hoewel nog geen openbare weg, zal in samenwerking met de landbouwers vanaf de Leegweg 400m ver verhard worden met steenbrokken.
Tijdens de laatste zitting van het jaar, op 23.12.1957 wordt principieel akkoord gegaan met het voorstel van de N.M.van Buurtspoorwegen om eindelijk de tramsporen uit te breken. De gemeente zelf zal het werk uitvoeren en de sporen naar de stelplaats in Assebroek voeren. Zij krijgt hiervoor van de maatschappij 120fr de lopende meter. De nog bruikbare houten dwarsliggers zullen aan 20fr. de andere aan 10fr ft stuk verkocht worden.
De vraag door PVBA "Cino Metro" om een cinemazaal langs de Moerkerkse Stw. op te richten wordt goedgekeurd.
Nadat de tramsporen uitgebroken zijn (begin 58) zal op dezelfde plaats een band in betonkeien gelegd worden die als fietspad kan dienst doen.
In zitting van 19.8.58 wordt het BPA van het centrum St Kruis goedgekeurd. Hierin worden 46a 86ca grond van COO  Brugge vastgelegd tussen Delaplacestraat en Boogschutterslaan, aan te kopen door de gemeente voor 1.094.024fr.
Tevens krijgt de urbanist opdracht een plan te maken, met nieuwe straten en voorziening van eventueel kerk en school, ten noorden van de Boogschutterslaan tot Zuidervaartje. In zelfde zitting worden de nieuwe straatnamen, Boogschutterslaan, Boslaan en Berkenlaan (nu Vijversgracht) gegeven.
De maatschappij voor Kleine Landeigendommen dient een bouwvergunning in voor het bouwen van 24 woningen in de nieuwe wijk. In gedeelten van de Beukenlaan en Linde zullen riolen, in eigen beheer aangebracht worden.
Enig punt op de dagorden van zitting van 20.10.58 is de uitslag van de openbare aanbesteding voor het bouwen van de watertoren. Dat geeft: NV Van de Kerckhove en Gilson, Gent 5.206 .040fr. Bouwbeton NV Meulebeke 5.213.160 fr A Baert-De Jaeger, Schilde 5.653.725fr., C v.d.Wiele Berlare 5.686.377fr.Vanhoutte-Gullegem 5.724.141fr., D'Hooghe C-De Panne 5.846.852fr, V.Onkelen-Tienen 6.211.959fr. en  L.Van Eeghem-Brugge 6.656.080fr. en Building Antwerpen 6.725.313fr. De gemeente zal een lening van 706.000fr aangaan zijnde haar deel in de bouwkosten, en een lening van 1.260.000fr voor uitbreiding van het waterbedelingsnet.
In het schepencollege van 10.2.1959 komen de aanbiedingen binnen van de aanbesteding voor de uitbreiding van het waterleidingsnet: het eerste bedrag in eternitbuizen, het tweede in PVC-buizen:
Het werk wordt toegewezen aan Lesy uit Brugge uit te voeren in eternitbuizen. Aanvang der werken 13.7.59. De gemeente doet een lening bij het Gemeentekrediet van 1.200.000fr.
Op 30.6.59 krijgt urbanist J. Janssens opdracht plan op te maken van aanleg tussen Akkerstraat en Schaakstraat. En het verkavelingsplan van de heer Cools uit St.-Andries, in dat gebied wordt goedgekeurd op 27.7 Hierbij zal een nieuwe straat aangelegd worden tussen Akker- en Schaakstraat. De gemeente overweegt in die verkaveling een stuk grond te kopen voor later parkaanleg, maar in schepencollege van 10.11 stapt men hiervan af. In de verkaveling Juffr. Anna en Jean de Pierpont zullen nog twee nieuwe straten bijkomen
In zitting van 1/7 worden de wegen- en rioolwerken in de wijk der Kleine Landeigendommen toegewezen aan Van Leynseele Jonas uit Kortrijk: voor de prijs van 5.600.665fr.
Rioolwerken zullen uitgevoerd worden in eigen beheer in de Vossesteertstraat, Schaakstraat, Moerkerkse Stw. tussen Doornhut en Boslaan en in de Boslaan. 
Op 5.11 wordt alweer een nieuw verkavelings plan in priciep aangenomen op vraag van de heer Ballegeer uit St.-Michiels en het betreft de eigendommen van Demeulemeester tussen Doornhut en Brieversweg.
Op 31.12.59 had St Kruis 10.454 inwoners.
In schepencollege van 19.4.60 kwam de goedkeuring van stedebouw toe voor de verkaveling De Meulemeester en de werken aldaar zullen beginnen in mei. In akkoord met de heren Cools en Kerckaert zal de betonverharding in de Akkerstraat verlengd worden en een nieuwe straat (een tweede) aangelegd worden naar de Schaakstraat. Ook in die laatste straat komt er betonverharding. 
Volgende nieuwe straatnamen worden op 5.5 gegeven: Vogelzang en Breeweg,
(verkaveling de Pierpont ) Keizerstraat en in de wijk der Kleine landeigendommen: Ter Loo, Bouchoutestraat, Bremstr en Terheide.    
In de zate der Engelendalelaan staat de Soc. Imm. Bernheim kosteloos 45a 11ca grond af en de NV Fabr.Nat. d'armes de Guerre 40a 90ca Gezien de toezegging van 13.10, beslist men in zitting van 27.10 in de Boogschutterslaan aan de COO Brugge te kopen: 3ha 60a 20ca 54 grond te kopen aan 40fr. p/m2 voor sportplein en 908,52m2 aan 250fr p/m2 voor uitweg, samen voor 1.703.952fr waarvoor een lening wordt aangegaan.
De Margaretha v.Vlaanderenstr zal 200m - en de Doolhofweg 100m ver met wetsand verhard worden. ln de Brieversweg komt er riolering tussen Pijpeweg en Puyenbroeklaan. En op 27.10 worden volgende nieuwe straatnamen gegeven: Eikenberg, Kastanjelaan, Hagedoornlaan, (verkaveling de Meulemeester), kan. Decoeneplein, Blauw Kasteelweg, en Altenastraat.

1961-1965
Bij de aanvang van deze periode geven we de officiele lijst van alle bestaande straten op St Kruis, lijst die werd medegedeeld tijdens de raadszitting van 8.5.61 - (opmerking: b = buurtweg)
    
1 Akkerstraat                49 Lentestraat
2 Altenastraat                50 Leopold Debruynestraat (b)
3 Antwerpse heirw'cg (b)        51 Lodewijk Van Malestraat (b)
4 Assebroeklaan            52 Maalse Steenweg
5 Bachtten Beukenbos        53 Maleveld
6 Beaupréstraat            54 Margereta v.Vlaanderenstr. (b)
7 Berkenlaan                55 Mexicostraat
8 Beukenlaan                56 Moerkerkse Steenweg (b)
9 Bisschopsdreef            57 Molenstraat (b)
10 Blauwezaalhoek            58 Nieuwenhove
11 Blauwkasteelweg            59 Paalbosweg (b)
12 Bloemenstraat            60 Paradijsstraat
13 Boogschutterslaan            61 Pastorijweg
14 Boomkekerstraat            62 Peldrijntraat
15 Bos en Lommer            63 Pijpeweg (b)
16 Boslaan                64 Polderhoeklaan
17 Bouchoutelaan            65 Polderstraat (b)
18 Breeweg                66 Prins Albertstraat (b)
19 Bremstraat                67 Prins Leopoldstraat
20 Brieversweg (b)            68 Puyenbroeklaan
21 Broekweg                69 Rijkeveldedreef
22 Congostraat            70 Rooigem
23 Dampoortstraat (b)        71 Schaakstraat (b)
24 Damse kassei (b)            72 Sijseelse kassei (b)
25 Damse Vaart Zuid (b)        73 Sint Godelievedreef
26 De Linde                74 Smulstraat
27 De Mote                75 Sparrestraat
28 Doolhofweg            76 Speelpleinlaan
29 Doornhut (b)            77 Spijkersdreef
30 Edestraat                78 Spijkerswegel
31 Eikenberg                79 Sportstraat
32 Engelendalelaan (b)        80 Ter Heide
33 Fortuinstraat            81 Ter Loo    .
34 Gemeneweidestraat (b)        82 Toekomststraat
35 Guido Gezellestraat        83 Veltemweg (b)
36 Hagedoornlaan            84 Vestingstraat (b)
37 Hoogweg (b)            85 Vijversdreef
38 Hovenierstraat            86 Vlamingstraat
39 Invaliedenstraat            87 Vogelzang
40 Julius Delaplacestraat (b)        88 Vossensteert (b)
41 Julius Dooghelaan            89 Vredestraat
42 Kanunnik Decoeneplein        90 Vuurkruisenlaan
43 Karel Van Mandersstraat        91 Warrenplain
44 Kastanjelaan            92 Weidestraat
45 Keizerstraat            93 Welvaartstraat
46 Kleine Smulstraat            94 Wilgenlaan
47 Korte Sportstraat            95 Zuidervaartje
48 Leegweg (b)            96 Zwaanstraat (b)
Hoewel ze een officiele naam hadden, waren enkele van deze straten nog geen eigendom van de gemeente. Zo bv. was de Bisschopsdreef in 61 nog niet aangekocht door de Gemeente.
In zitting van 9.2.61 werd besloten in de Dampoortstraat tussen Delaplacestr. en de Moerkerkse Stw., de nog ontbrekende voetpaden te laten aanlegen door aannemer A. Bonte aan 125Fr p/m2. Plannen bestaan voor de verbreding van de Moerkerse Stw en de Boogschutterslaan, een gemeenteplein met nieuw gemeentehuis en een rondpunt voor café St.- Elooi, en daarvoor zal opnieuw een stuk van het oude kerkhof moeten ingenomen worden.    I
Met de firma Algeon uit Gent wordt een akkoord aangegaan voor het plaatsen van een eerste wachthuisje voor autobussen, voor het Gemeentehuis.
Later zullen nog meer van die huisjes in het straatbeeld verschijnen. De prijs voor het ruimen van de straatontvangers wordt 335.000fr. per jaar. De huisvuilophaling 353.500fr. 
In akkoord met Assebroek wordt 18.5 de grensstraat , Gemene Weideweg van naam veranderd in Paalbosweg. Tevens wordt overeengekomen om deze straat (in 62) een betonverharding te geven. Tegenover deze straat, aan de overzijde van de Vossesteert, wordt in princiep besloten de zate van de Boomkwekerstraat te onteigenen. Andere wegen die voor verharding in aanmerking kwamen zijn: de Pijpeweg tussen Leegweg en grens Damme, de Leegweg tussen Pijpeweg en grens Moerkerke. Ze zullen nu eerst met steengruis opgevoerd worden  om later een laag wetsand te krijgen. Ook de Pastorieweg wordt verbreed. Hiervoor zal de afsluitmuur van het klooster 0,60m achteruit geplaatst worden. In de Boogschutterslaan, Blauw Kasteelweg, Vijversdreef, Wilgenlaan en Bouchoutelaan zal de waterleiding gelegd worden. De nieuwe straten tussen Moerkerkse Stw. en Brieversweg worden aan de gemeente overgedragen en de grondeigenaars, Mej. Anne en Jonckheer Jean de Pierpont krijgen de toelating om nog een nieuwe straat aan te leggen. Aan de kinders Klyncke zal 174,86m2 grond gekocht worden voor de verbreding van de Vestingstraat en met de heer Verstraete uit de Pr. Leopoldstraat wordt grond geruild voor een toekomstige straat tussen Pr. Leopoldstraat en Schaakstraat (die er echter niet zal komen)

In 1960 worden heel wat plannen voor toekomstige wegenwerken goedgekeurd. Zo keurt het schepencollege het plan voor de vernieuwing van de Moerkerkse Stw. goed, opgemaakt door de arrondissementele ingenieur (23.1.1960, het gaat hier waarschijnlijk reeds over het vernieuwde ontwerp met nauwer rijvak en parkeerstroken aan weerszijden). Teneinde in de Bisschopsdreef verbeteringswerken te kunnen uitvoeren, stelt men voor die dreef aan te kopen en te laten klasseren. Een opgemakte schatting stelt volgende prijzen vast: het wegdek 136.000fr, het plantrecht 102.000fr en de bestaande bomen 264.116fr (13/9).  De NV Federale Imm. Vennootsch. v.h. Bouwbedrijf te Brussel krijgt toelating over te gaan tot het aanleggen van nieuwe straten in de verkaveling ten oosten van de K.v.Manderstr. (29/11) Gunstig advies wordt ook verleend aan de verkaveling door de families de Pierpont en Vandenberghe tussen Bisschopsdreef, Gemeneweideweg en Hoogweg. Deze verkaveling stuit echter op verzet van aangelanden en zal nog een paar jaar moeten wachten op uitvoering. Tenslotte zal getracht worden een overeenkomst te bereiken met de grondeigenaars om de Beukenlaan te kunnen doortrekken. In de laatste zitting van het jaar (27.12) wordt goedkeuring gehecht aan het leggen van een betonbaan tussen Vijve Kapelle en Damme. (buurtweg 13) Het gemeentelijk aandeel bedraagt, 1.250.043fr waarop 65% staatstoelage kan verkregen worden. 
In 1962 werden voor 3565 m2 voetpaden aangelegd o.m. in de Brieversweg, Vredestraat, Vossesteert, Pr. Leopoldstraat, Congostraat, G. Gezellestraat, Bloemenstraat, Paradijsstraat, Korte Sportstraat, K. v.Manderstraat en Vestingstraat.
"Overwegende dat de gemeente er alle belang bij heeft eigenaar te zijn van gans de zate van de Moerkerkse Stw. dus ook de strook waar vroeger de tramsporen lagen, vermits bedoelde strook in feite reeds in het rijvak werd ingelijfd en er eerlang verbeteringswerken zullen uitgevoerd worden..... zo besluit men in zitting van 14.3.63 die strook grond aan te kopen voor 9000fr (8a 47ca tussen gementehuis en Doornhut). Terzelfder tijd worden de plannen en het bestek van die werken goedgekeurd. De raming bedraagt 6.152.908fr met respectievelijk 65% en 5% staats- en provincietoelage.
Het aandeel van de gemeente is 1.900.000 fr. Doch later op het jaar wordt gemeld dat het voorlopig niet mogelijk is de toelagen te krijgen.
De nieuwe straten in het Dampoortkwartier krijgen in zitting van 14.11 een naam nl. Geralaan, het is de bedoeling deze laan later door te trekken tot aan het Warrenplein; Genadedal en Kartuizersstraat. Deze laatste moet later door getrokken worden tot het Zuidervaartje. (onder Groot-Brugge zou deze laatste naam uitgebreid worden over de Weide- en G.Gezellestraat) De nieuwe straat in de verkaveling tussen Moerkerkse Stw. en Brieversweg kreeg de naam Nachtegaalstraat en de St.- Godelievestraat werd St.- Godelievedreef na verharding met wetsand. Wetsand werd ook aangebracht in de Zwaanstraat en in de Pijpeweg tussen de Leegweg en de grens met damme en in de J. Dhooghelaan, de K.v.Mander en de Dampoortstraat. Verder werd ook doorgegaan met het leggen van voetpaden, maar in het doortrekken van de Beukenlaan werd geen vordering geboekt.
. De gemeente is ook bereid een stuk grond van haar eigendom in de Pr. Leopoldstr. ter beschikking te steIlen van de bouwmaatschappij "Elk zijn thuis" voor het bouwen van een tiental huizen voor ouden van dagen. Maar dit ontwerp zal uiteindelijk niet door gaan. Een ander ontwerp dat in 1963 aan bod kwam was het 1eggen van een vaste hoge brug aan " het IJzer hekken " over de Gentse vaart en waaraan mogelijks wegenwerken op St.-Kruis zouden verbonden zijn. Maar ook dit plan gaat niet door. Ten slotte werd er ook gewerkt aan plannen voor het aanleggen van een sport- en speelplein langs de Boogschutterslaan.
In akkoord tussen de verschillende grondeigenaars, (o.m. COO Brugge, Van Hoorickx, R. Debruyne en Van Nieuwenhuyse ) komt er in 1964 in de verkaveling tussen Akkerstraat en Schaakstraat een nieuwe straat bij die in 1965 de naam 't Veld zal krijgen. Gunstig advies wordt ook verleend aan de verkaveling tussen Molenstraat en Moerkerkse Stw. op de gronden van M. J. Lamote uit Assebroek en de kerkfabriek van St.- Anna.
Het aanlegger.van een betonbaan  tussen Damme en Vijve Kapelle in 1963/64 heeft aan de gemeente 1.537.543fr gekost.    .
Met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 11.10.1964 doet het gemeentebestuur ernstige pogingen om de betoelaging van de moderniserinswerken van de Moerkerkse Stw. er door te krijgen. De werken zelf werden enigzins in eigen beheer zelf aangevat. Sinds 1963 en begin 64 werd de kerkhofmuur afgebroken en verplaatst. Daarna werd op dezelfde lengte, de Moerkerkse Stw. met een laag wetsand verbreed en verhard. In een schrijven van 31.7 laat de minister van Openbare Werken, Bohy aan de volksvertegenwoordigers F. Vandamme en G. Gillis de Pelichy weten dat de werken aan de Moerkerkse Stw. principieel betoelaagd zullen worden. En in raadszitting van 27.8 1964 kan burgemeester de Pierpont opgelucht aankondigen dat de toelagen goedgekeurd worden. Op 26/11 krijgt men de machtiging om over te gaan tot de openbare aanbesteding. (maar toen had de kiezer reeds het lot van het CVP-bestuur bezegeld). De raming der werken bedraagt intussen 8.948.990fr; De staatstoelage 65% en die van de provincie 5% met een maximum van 400.00fr. Men krijgt ook toestemming om, door minnelike schikking od onteigening, de nodige gronden te verweven voor de verbreding van de straat.
De verkaveling tussen de Bisschopsdreef en de Hoogweg krijgt nog steeds geen groen licht van de aangelanden. Daarentegen krijgt "de Morgenster" (H.Hartinstituut) toelating een uitweg van haar grondperceel te maken naar het Warrenplein. Het schepencollege motiveert die toelating met als reden " omdat men van oordeel is dat de openbare weg van Warrenplein naar de K.v.Manderstraat er in ieder geval toch zal komen. Groot-Brugge besliste er anders over.
In  1964 wordt de Pelderijnstraat en Lod.v.Malestraat met wetsand verhard. Verschillende rioolwerken werden uitgevoerd o.m. in de Doolhofweg, Engelendalelaan. Paalbos, Sparrestraat e.a. de vier eerste worden toegekend aan aannemer Decock Andre uit Veldegem voor 762.535fr. Je rioolwerken langs de Maalse Stw. zijn voor aannemer NV Blanckaert uit Brugge die aldaar ook de moderniseringswerken uitvoerd. (3.094.050fr)
Begin 1964 wordt het plan voor het sport- en speelplein goedgkeurd. Maar men wil de toelagen niet afwachten (nognaals met de verkiezing in zicht) om een minimun progrmmna in eigen beheer op te starten. De firma O. Jonckheere uit Moeskroen krijgt de bestelling voor het plaatsen van enkele speeltoestellen en de heer V. Hoorenweder zal het terrein een ursusafsluiting geven aan 103,7 per lopende meter.
Stippen we nog aan dat in het schepencolege van 14.3.64 voor het eerst gewag werd gemaakt van het bouwen van een gemeenschappelijke zwemkom voor 2 gemeenten. De betrokken burgemeesters zouden op diezelfde dag nog bijeenkomen.
Vanaf 1965 treedt, zij het met vertraging door een ingediende klacht tegen de kiesverrichtingen, een nieuwe (coalitie) meerderheid aan met de CVP in de oppositie. Die meerderheid is op zijn minst (7 tegen 6) en dus zeer broos. Dit feit zal af en toe bepaalde beslissingen vertragen. Zo is op de zitting van 3.11 schepen Langerock afwezig zodat de verhouding meerderheid minderheid 6 tegen 6 wordt. Op deze zitting komt het verkavelingsplan van de NGSF op de dagorde. "tussen Edestr. en Zuidervaartje". Voor de stemming hierover wordt gevraagd dat de heer CH. Janssens van de meerderheid de zaal zou verlaten als belanghebbende. Zo komt de meerderheid in de minderheid en de aanvraag wordt verworpen. Eerst in zitting van 2.12 kan de aanvraag goedgekeurd worden. Eerder, in zitting van 5.4, werd de verkaveling tussen Molenstraat en Moerkerkse Stw. goedgekeurd en kreeg de aldaar aan te leggen nieuwe straat de naam Wagemakerstraat mee.
Op 9/2 ging de aanbesteding door voor de werken in de Moerkerkse Stw. Aannemer C. Becue van Eernegem kwam als laagste uit de bus met 8.105.661fr of 800.000fr lager dan aannemer Van Steenkiste uit Oostende. Wie dacht dat eindelijk de werkzaamheden zouden kunnen aanvatten, kwam bedrogen uit. C. Becue bleek slechts over een voorlopig attest van het Soc. secretariaat van het bouwbedrijf te Brugge, niet geviseerd door de RMZ te beschikken. Van Steenkiste had wel een officieel attest. En het steekspel kon beginnen. Het zou meer dan een jaar duren voor het uitgespeeld werd.    .
Het nieuw bestuur stapt af van de verharding met wetsand en schakelt over op asphalt. Het is de bedoeling in de korste tijd alle straten te asphalteren. Reeds in zitting van 10.5 wordt beslist in de Pr. Leopoldstraat (245.194fr) Molenstraat (228.000fr) en in de Vredestraat (125.210fr.) en Assebroelaan (136.361fr) beide laatste  tussen Maalse Stw. en Invaliedenstraat over te gaan tot asphalering. In september komt de K.v.Manderstraat aan de beurt.
In zeIfde maand wordt met de grondeigenaars een akkoord bereikt om De Linde door te trekken tot de Pijpeweg. Dit stuk en de Pijpeweg tussen Brieversweg en De Linde zal eveneens geasphalteerd worden. (60.000fr en 120.000fr)
In april 65 wordt voor het eerst kontakt opgenomen met de Fed. Imm. van het Bouwbedrijf te Brussel i.v.m. het opstarten van een nieuwe wijk tussen Moerkerkse Stw., Pijpeweg en Brieversweg, de toekomstige Malehoek. Maar toen werd er gesproken over de verkaveling "Lettenburg. Op 20.10 wordt het directie plan, door de maatschappij opgemaakt,  in princiepe goedgekeurd. Ing. J. Haegebaert wordt aangesteld om een studie te maken van de riolering.
Urbanist J. Janssens neemt ontslag en architect burgerlijk ing. Herwig Declercq uit De Mote krijgt opdracht een ontwerp van urbanisatie van het centrum op te maken. In oktober zal hij 2 voorstellen indienen, een met behoud van de kerk een met het bouwen van een nieuwe kerk en telkens met de inplanting van een nieuw gemeentehuis.
Een ander architect, nl. de heer Vermeersch kreeg opdracht plannen te maken voor een cultureel centrum. (in die jaren was er spraken om ten alle kante kulturele centra op te richten) Dit kulturele centrum was voorzien op de plaats van het oud gemeentehuis De Zorge. Hierbij zou het begin van de Polderstraat verlegd worden te oosten van De Zorge en daardoor zou men het ontwerp van een rondpunt voor café St.- Elooi laten vallen.
In zitting van 16.7 deelt de burgemeester mee dat er zal overgegaan worden tot een algemene verhoogde electriciteitsspanning van 130V naar 220V. In de Moerkerkse Stw. zal de electrische leiding ondergronds gebracht worden. Dat zal aan de gemeente 1.561.842fr kosten. Het aandeel van Ebes is 242948fr. Tevens zal een nieuwe openbare verlichting aangebracht worden die 1.478.494fr zal kosten, hierin zijn 75 armaturen voorzien te leveren door de Firma Scheider van Ans bij Luik.
Tenslotte werd met de heer Alb. Dehaese, uitbater van de vuilnisdienst, een overeenkomst gesloten voor de volgende jaren met als prijzen: 620.000fr voor 1965, 680.000fr voor 65, 740.000fr. voor 67 en.800.00 voor 68 en volgende.
Tijdens de laatste vijf jaren van het onafhankelijke Sint-Kruis, zal er nog een en ander veranderen op de gemeente.
Na de lange lijdensweg die de plannen voor de modernisering van de Moerkerkse Stw. hadden afgelegd, (de eerste opdracht dateerde van 1956) word in zitting van 2.6.66 bevel gegeven o:a de werken op 1.7 aan te vatten. Deze zullen ongeveer één in jaar in beslag nemen. Menig voortuintje word inder minne of bij onteigening verwijderd en men stapte af van het inzicht om het begin van de Polderstraat te verleggen ten oosten van het "oud gemeentehuis De Zorge".
De moderniseringswerken van de Moerkerkse stw.
Op de hoek van de Polderstraat werd de oude school Cafmeyer, later politiecomnissariaat en nog later dienst bevolking; afgebroken.
Het ondergronds brengen van de electrische leidingen en het aanbrengen van een nieuwe straatverlichting zou de eeuwenoude hoofdbaan van St.-Kruis een opmerkelijke face-lift geven.
Een tweede grote ingreep te St.-Kruis was het tot stand komen van de wijk "Malehoek", een verkaveling over maar liefst 48, 60 ha. Sinds 1965 waren onderhandelingen op gang gekomen tussen de gemeente en de Federale Immobilien Vennootschap van het Bouwbedrijf te Brussel. In zitting van 16.1.68 werd het tracé van de nieuwe wegen in de verkaveling goedgekeurd en vanaf het volgend jaar kon er gebouwd worden. Van  de 800 bouwpercelen ,waren er 344 voorzien voor villabouw. Deze waren voorzien tussen de enige laan die de Brieversweg met de Moerkerkse stw. zou verbinden (de Malehoeklaan) en de Pijpeweg. Bij de realisatie van de nieuwe wijk kwam dit stuk het eerst aan de beurt. In zitting van 31.3.68 werden dan ook al een eerste reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. In de schaduw van het grafelijke slot te Male, kregen alle namen een middeleeuws kleurtje mee; Montpellier, Avignonlaan, Tempeliershof , Lettenburgweg, Disbos, Kan. Duhamelweg, Leenhofweg, Hofmeierlaan, Schildknapenlaan, Meiveldenlaan, Landvoogdlaan, Kasteleinlaan, Minnezangerlaan.
In een tweede fase werden de wegen aangelegd ten westen van de hoofdas "de Malehoeklaan"; en in zitting van 25.10.70 volgden de nieuwe namen: Markgraafstraat, Dekenstraat, Raadsherenlaan, Meesterstraat., Poortersstraat, Klerkenstraat , Kanselierstraat, Schepenbankstraat.
Nog meer dan de Moerkerkse Stw. veranderde in die jaren het uitzicht van de Maalse Stw. Niet alleen door de verbreding van de staatsbaan bij die heraanleg, maar ook door de bebouwing en voora1 door de komst van enkele groot- en andere warenhuizen. Terzelfder tijd werd ook de ringlaan rond Brugge verder aangelegd tussen Kruis- en Gentpoort. In het begin. der Maalse Stw. moesten hiervoor de tien eerste huizen aan de zuidkant sneuvelen. 
In zitting van 4.4.1966 kan eindelijk goedkeuring gegeven worden aan het verkavelingsplan tussen Bischopsdreef en Hoogweg. Hierin worden twee nieuwe straten voorzien die de naam Paallanden en Esperantostraat zullen krijgen.
In het Dampoortkwartier komt er nog een nieuwe straat bij tussen de Edestraat en het Zuidervaartje die in zitting van 26.6.1967 de naam De Tuintjes meekrijgt.
Op de raadszitting van 4.9.1967 wordt aan de hogere overheid machtiging gevraagd om de Bisschopsdroef aan te kopen. Het schattingsverslag, opgemaakt op 11.7.67 door de heer Willaert commissaris bij het comité voor aankoop van onroerende goederen te Brugge, gaf aan de zate van de dreef een waarde van 535.050fr, 171.633fr voor de wassende bomen en een vergoeding voor wederbeleging (21%) van 148.414fr. Totaal 855.147 fr. In een belofte van afstand, bij brief van 30.08.67, vroeg eigenaar D. de Pierpont slechts 600.000fr.

St.- Kruis, 30 augustus 1967

Aan het College van Burgemeester en Schepenen van en te Sint Kruis
Mijne Heren,
Naar aanleiding van uw voorstel tot overname van de eigendom, zijnde - de zate van de Bisschopsdreef, samen met het plantrecht plus de beplantingen, betuig ik u, in eigen naam en mij tevens sterk en machtig makende voor de mede-eigenares Anne de Pierpont, mijn akkoord mits aanvaarding door uw Bestuur van volgende voorwaarden:
1 alhoewel in het schattingsverslag dd 11 juli 1967 de waarde van de dreef met wederbelegging inbegrepen op 855.147fr. geraamd wordt,  ben ik nietemin akkoord dat de som gereduceerd wordt tot een forfaitair bedrag van 600.000Fr. uit te betalen voor 31 december 1967, zoniet zal vanaf 1 januari 1968 een intrest van 4% verschuldigd zijn.
2 Aanvaarding door de gemeente Sint-Kruis om alle voorwaarden vervat in het hierbijgaande lastenkohier, verder verplichtend te maken op de tegenwoordige en toekomstige aangelanden van de Bisschopsdreef.
3 Behouden van de thans bestaande beplantingen in de toestand waarin deze
zich bevinden; er moen geen bomen verplant of verwijderd worden tenzij uit noodzaak.
4 Vervanging door en lastens de gemeente van bomen welke wegens maturiteit, storm, of eender welke reden zouden komen te verdwijnen.
Het gelieve u, Mijne Heren, deze voorwaarden aan de goedkeuring van de gemeenteraad te willen onderwerpen.
Hoogachtend
get. D. de Pierpont

In zitting van 4.9.967 werd met 9 stemmen tegen 3 onthoudingen besloten de Bisschopsdreef aan te kopen. Eén jaar nadien, op 2.9.68, werd 500.000fr. voorzien voor de verbreding en asphatering van diezelfde dreef.
De Bisschopsdreef, nu eigendom van de gemeente, kreeg een verbreed en geasphalteerd wegdek. De dreef is: 738m lang, 29 m breed en heeft een oppervlakte van 2ha 14 a 02 ca
Soms zijn wegen, die sinds onheugelijke tijden door het publiek gebruikt worden als doorgang, geen eigendom van de gemeente. De Mexicostraat is hiervan een voorbeeld. eerst in 1967 (mei) wordt het gedeelte van het straatje tussen Moerkerkse Stw. en Brieversweg overgenomen (van het Min.v.Landsverdediging.) samen met ee stuk grond langs de kazernemuur in de Brieversweg. In ruil staat de gemeente een stuk grond af langs de Maalse Stw. aan de staat. In 1970 (januari) zal in dat zelfde straatje, tussen Moerkerkse Stw. en Hoogweg, de nodige gronden aangeworven worden voor de verbreding: nl. 112,75 m2 in de oude zate en 90 m2 aanpalend van Mevr. Talloen Maria (34.826fr), 115m2 van Leon Ackaert(51.745fr), van de Pierpont Jean, Didier, Ulrique en Marie-Antoinette 63m2 (22.869fr), van Caestecker Roger 154m2 in bestaande zate en 48m2 aanpalend (grais afgestaan. Daarna zullen de verbeteringswerken (asphalt + voetpaden) nog 120.570fr kosten.
In de verkaveling van de Kleine Landeigendommen (Vossesteert) komt er in 1969 de Biezemstraat bij als kleine verbinding tussen Ter Lo en Bremstraat.
Langzaam maar zeker gaat stelselmatig het asphalteren van vele straten verder. In 1966 de Pr. Albertstraat (200.200fr.) en Polderstraat tussen 't Hapertje en Blauwe Zaalhoek. (92.000fr ) Boogschutterslaan, Blauwkasteelweg, Invaliedenstraat en Vredestraat worden met asphaltstroken verbreed. In 1967 komt de J.Delaplacestraat aan de beurt (743.810fr) en op 29.11 wordt de offerte van van aannener Bollaert uit Zedelgem goedgekeurd (576.730) voor de werken in de Engelendalelaan, zo spoedig mogelijk uit te voeren. In 1968 wordt de Hoogweg geasphalteerd (406.350fr). Ten gevolge van een overeenkomst met de families Van Hoorickx kan de L. Debruynestraat nabij de Schaakstraat verbreed en rechtgetrokken worden. De ganse straat wordt geasphalteerd. Ook een stuk van de Beukenlaan kan verder geasphalteerd worden en de betonbanen in de Altena-,Keizer-, Toekomst-, Welvaartstraat en Speelpleinlaan krijgen aan weerszijden een asphaltverbreding. In 1969 komen in aanmerking de Dampoortstraat tussen Moerkerkse Stw., J.Delaplacestraat, de K.v.Manderstraat tussen Zuidervaartje er! Damse vaart, de Paradijs-, Bloemen- en Sportstraat,  gedeelte van de Broekweg en Blauwe zaalhoek. De Akkerstraat wordt verbreed met een asphaltstrook. (met voetpaden 243.600fr) Tenslotte in 1970 worden de G. Gezellestraat, Vlamingstraat, Congostraat en Warrenplein geasphalteerd. In het vooruitzicht van de vorming van Groot-Brugge, worden in dit jaar nog vele beslissingen getroffen voor verbeteringen aan wegen maar die zullen zeker niet allemaal meer kunnen uitgevoerd worden.   
 

Kasteel "Polderhoek" werd, Rond 1890, opgetrokken naar de plannen van de gekende Brugse architect P. Buyck. Graaf Henri Visart de Bocarmé was de eerste eigenaar en liet een buitengewone verzameling bomen aanplanten in het park. Er stonden minstens vijftien verschillende soorten eiken en vier soorten berken. Later ging het over op notaris Jean van Caillie. In 1960 werd het kasteel gesloopt en het park verkaveld.

Steeds verder werd gewerkt aan de uitbouw van het Sport- en Speelplein.
Onverpoosd werd sinds 65, Jaar waarin Assebroek, Sysele en St.-Kruis
principieel akkoord gingen de vereniging Interbad op te richten, gewerkt
aan de realisatie van een intercommunaal zwembad. Op 6.9.70 kon de eerste steen gelegd worden. Het zou een onderneming van 31 miljoen worden. De Officiele inhuldiging had plaats toen we reeds Groot-Bruggelingen waren op 27.11.71.Aanvankelijk had de Federale Immo Vennootschap van het Bouwbedrijf te Brussel het inzicht om rond Interbad een woonzone te maken, maar het Veltembos kon gespaard worden en is nu recratiegebied.
Stelselmatig werd ook vanaf 1966 gepoogd enkele huizen in het begin van de Schaakstraat te verwerven ter verbreding van de straat. Hoewel dit niet van een leien dakje liep, kwam ook dit nog tot stand voor eind 70.
Plannen werden ook gemaakt, bij wijze van het uitschrijven van een wedstrijd, voor een nieuwe kerk te Male. De C.O.O. van St.-Kruis worstelde al jaren met het probleem van het bouwen van huizen voor ouden-van-dagen. In de jaren 60 stapte men daarvan af en koos men voor een appartements gebouw.
In juli 69 had architect Axel Ghyssaert daarvoor een ontwerp klaar. Het gebouw was voorzien op de gronden van het oude schoolgebouw aan de Doornhut. De kerk te Male staat er tot op heden nog niet en het appartementsgebouw voor ouden van dagen werd in 1982 terug herleid tot 23 huisjes in het Acaciapad nabij de marinekazerne.
Nog een drietal straten, allen oude buurtwegen, die op het programma
voor verbetering werden geplaatst, willen we nog even onder de loupe nemen.
In zitting van 1.6.1970 werden de overeenkomsten goedgekeurd die gesloten werden met verschillende grondeigenaars langs de Gemene Weideweg tussen Moerkerkse Stw. en Leegwegen, teinde dit gedeelte van de buurtweg nr 24 te vernieuwen. Deze overeenkomsten kwamen als volgt tot stand: met dhr Leo Boudin op 2.3.69, met dr E.Morobé (eveneens gevolmachtigde voor dhr SoubilIon) op 13.3.69, met mevr. Ulrique de Pierpont op 18.8.69, met mevr. Strien du Prá op 28.8.69, met dhr. de Brouwer op 3.9.69 en 11.5.70, met dhr H.Maurus op 27.5.70 en met dhr. D. de Pierpont (eveneens gevolmachtigde voor zijn zuster Anne de Pierpont) op 30.5.70. Tevens werd besloten het plantrecht op zelfde lengte over te nemen, geschat op 152.883fr. De raming der werken, riolen en asplaltering, beliepen ± 1 miljoen.
In het vooruitzicht van verbeteringswerken in de Veltemweg (buurtweg 9) werd op 13.10.69 een principiele goedkeuring bekomen in overeenkomst met de Federale immo vennootschap v.h. Bouwbedrijft te Brussel en de COO Brugge. Op 26.10.1969 werd de voorlopige rooilijn aanvaard. Op 1.6.70 wer~ de raming der riool- en asphaltwerken op ±2 miljoen geraamd en goedgekeurd.
Tenslotte werden op 15.9.69 de voorlopige goedkeuring gehecht aan de plannen voor de modernisering van de Doornhut tussen Moerkerkse- en Maalse Stw. (gedeelte buurtweg nr 8) Onverwachts zou hier heel vlug een gedeeltelijke realisatie komen. De NV Grand Bazar die op de ogenblik een nieuw warenhuis aan het optrekken waren, waren bereid voor 300.000fr tussen te komen; in het asphalteren tussen Beukenlaan en Maalse Stw. (raming 296.000fr) Dit stuk kwam dan ook in de korste keren tot stand maar zonder voetpaden. Op 1.6.70 werd beslist een vraag tot machtiging in te dienen voor de aankoop van de eigendom Mevr. Vermoortel (326.940fr) en op 14.12.70 ( een vraag tot machtiging om het plantrecht in de Doornhut te verwerven van D. de Pierpont voor 173.114fr,  van Ach.Van Acker-Verhé voor 14.150fr, van O.Vermoortel-Houtekiet voor 9.150fr. en van Em. Tuyaert voor 5.700fr.. Op 31.7 werd een lening var. 327.000fr aangegaan  voor alle nodige onteigeningen in de Doornhut.
    Voor de eerste twee buurtwegen zou in Groot-Brugge, de realisatie tamelijk vroeg aangepakt worden; maar de modernisering van de Doornhut zou nog ruim 20 jaar op zich laten wachten.
Uit de laatste vijf jaar van het onafhankelijke Sint-Krui noteren we nog in telegramstijl:
- De beslissing van de C.O.O. van 25.9.68 om een flatgebouw voor ouden van dagen op te richten (op de gronden van het schoolgebouw aan de Doornhut) werd in zitting van 21.10.69 goedgekeurd.
- In de Polderstraat wodt in 1969 een stuk private zijweg gephalteerd en overgenomen.
- Op 24.11.1969 werd met de betrokken familie overeengekomen om de bunker op de hoek van de Moerkerkse Steenweg met de Wagenmakersstraat (tijdens WOII geplaatst) af te breken. de gemeente zal tussenkomen met 121.500fr. Tevens werd overeengekomen het ijzeren hekken van het kasteel Moles le Bailly af te breken. Hierin zou voor 27.552fr tjussen gekomen worden.
- In de Dampoortstraatzal met tot de nodige ontegeningen overgaan om de bocht tegenover de J.Delaplacestraat rechter te maken
- In de laatste jaren kwam onze gemeente financieel tussen in de restauratiewerken van het Malekasteel. In zitting van 31.7.70 werd nog een tussenkomst van 1.000.000fr gestemd in de eindwerken.
- Op 5.11.1970 werd het gunstig advies verleend aan het Bestuur der gebouwen te Brugge voor het oprichten van een nieuw postgebouw in de Wagenmakersstraat