šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Schaakstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Schaakstraat

Buurtweg N° 17
Hoewel niet kon nagegaan worden wanneer die buurtweg verhard werd, kan men hem wel op een lijst van "Gemeenschapswegen , Gemeente St Kruis" van 9.2.1889, als steenweg terugvinden. Volgens A. Schouteet is de Schaakstraat een betrekkelijk oude straat die dateert van het begin der jaren 1800. De benaming herinnert aan de aloude herberg "Het Schaak" bij de paalsteen langs de Maalse Steenweg, eertijds Antwerpse heirweg.

In 1905 krijgt die straat, in het raam van de geleidelijke uitbreiding van de openbare verlichting, een gazlantaarn nabij de herberg "Het Molentje". En in 1912 werd vanaf de Moerkerkse Steenweg 15m riool gelegd. De straat werd daarna verbeterd met oude kasseien uit de Moerkerkse Steenweg. Het is ook dan dat bakker Dikx zijn huis op de hoek met de Moerkerkse Steenweg (oostkant) afbreekt om een weinig achteruit terug op te bouwen. Hij krijgt 2100fr. vergoeding voor de afgestane grond.
In 1907 vraagt de stad Brugge aan de provinciale overheid de toelating om in St.-Kruis een vergaarbak voor "drekstoff'en", komende uit de stad, te mogen bouwen op gronden van de commissie van openbare onderstand. (Sectie D nr56 - inhoud 18.000 hectoliter) Ons College verzet zich om volgende redenen: de bouwgrond van het armbestuur zal in waarde verminderen, de plaats is slechts op 500m van de kerk, 300m van het bebouwde gedeelte van de Schaakstraat en op min dan 20m van de Molenstraat . In min dan één jaar kwamen in de Schaakstraat 11 nieuwe huizen "altijd maar nader de plaats waar gemelde vergaarbak ontworpen is". Maar dit protest word van tafel geveegd. Maar de "beerput" komt er toch en in 1912 zal er zelfs nog een groter van 20.000 hl. bijkomen. St.-Kruis stelt als voorwaarde"dat de beer nooit door het dorp zou aangevoerd worden".
In raadszitting van 29.6.1912 te Brugge spint er zich een heftig debat over deze tweede put. Over de kostprijs (bestek 36.000 fr en er is maar een krediet van 30.000fr), over de grote en de te bruiken materialen. De nieuwe put wordt in metselwerk gemaakt i.p.v. in "verijzerd beton" zo als de eerste, omdat dit laatste geen voldoening zou gegeven hebben. Raaadslid Retsin zegt dat de uitvoering slecht was omdat het lastenboek slecht was opgesteld. Hierin zou de aannemer verplicht geweest zijn steenbrokken te gebruiken, t.t.z. "bricallons", gewoon zand uit de streek en Portland-ciment, terwijl om stevig en waterdicht werk te hebben men keien uit de Rijn, afbraak van de steengroeven van Lessines of Quenast met Rijnzand en kunstciment i.p.v. gewoon ciment had moeten gebruiken. En hij voegt er aan toe: 't is juist gelijk men zou willen roggemeel gebruiken om tarwe brood te bakken.