šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Polderstraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Polderstraat of Buurtweg nr4 

Als verbinding met Damme en met de aansluiting op de Legeweg, de vroegere "Noorderen Brugschen wegh", is de buurtweg nr 4 van ouds een belangrijke weg.
Reeds in 1855 werd de weg verhard met afbraak van de oude kerk.
In zitting van 16.08.1875 besloot de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het voorstel van schepen Timmerman goed te keuren om een deel van de Polderstraat van aan het huis Waelkens tot aan de Legeweg te kalsijden op kosten van de gemeente en met medewerking van de aanpalende eigenaars, gezien de weg bijna onbruikbaar was geworden. Het huis Waelkens stond naast de vroegere gemeenteschool. Hiermee wordt bedoeld de eertijds private school van Jozef Cafmeyer, gebouwd in 1842 op cijns grond van het armbestuur, en in 1854 aangekocht door de gemeente. Dit gebouw werd in 1966 afgebroken tgv de modernisering van de Moerkerkse Steenweg.
Men rekende tevens op een vrijwillige inschrijving door partculieren in de kosten van omtrent 1600fr. De medewerking van de aanpalende eigenaars bestond vooral in het gratis aanbrengen van nieuw zand.
Het werd toch nog 1878 alvorens de aannemer Joseph David van Beernem het werk kon uitvoeren voor de prijs van 6.699fr niettegenstaande het bestek een prijs voorzag van 8080fr.(zie foto's hieronder)

NB. Het huis Waelkens zou een klein kasteeltje zijn geweest dat later werd afgebroken, waar nu het huis "Dewever "op staat. Weet iemand daar meer over