šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Lodewijk van Malestraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Lodewijk van Malestraat 22-24-26

 kikirpa
foto Heemkunde Sint-Kruis

Op de foto van het Koninklijk Kunstpatrimonium, die dateert uit 1953, staat rechts het Kattenhuis in de Lodewijk van Malestraat (nr26). Het betreft een boerenarbeiderswoning en boerderij. Deze woning staat reeds op het kadasterplan van 1809. Het heeft een 19de eeuws uitzicht met eventueel een oudere kern.

 

 

Op de hedendaagse foto zien we dat de woning werd gesplitst in nr 24 woonde Corthals Gilbert in  ouderlijke woning. Bemerk ook de topgevel van woning nr 22. Hier woonde Corthals Gaston. (info. Roger en Yvonne Denolf-Meire)

Lodewijk van Malestraat


Buurtweg nr 16
Het kan enigzins verwonderlijk lijken dat we niet naar het dorp maar naer Male moeten gaan om getuige te zijn vaneen der eerste wegverhardingen, nl. naar de buurtweg nr 16, op de atlas in 1845 onder de naam:"Veldstraet".
Dit dankt Male aan "zijn maleveld". Dit veld was voor de Malenaar een weldaad, niet alleen als wei- en landbouwland; maar de besturende commissie kon beschikken over de pachtinkomsten en die besteden t.v.v. de Maalse gemeenschap.    
In haar zitting van 19.2.1874 beslist die commissie een steenweg aan te leggen van aan het stadhuis te Male door het dorp tot aan het velt (huidige Lodewijk van Malestraat). Daags daarop keurt de gemeenteraad van St.- Kruis die beslissing goed. Het werk werd toegewezen aan aannemer Potvlieghe uit St Joris-ten-Distel voor de prijs van 7.999fr. Dit is iets beneden het bestek van 8.163,79fr.