šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Julius Delaplacestraat -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

J. Delaplacestraat

Buurtweg nr 12
In 1892 moest ons gemeentebestuur er de provinciale diensten bij halen om de nodige opmetingen te doen in de Moordenaerdstraet omdat verschillende eigenaars op sommige plaatsen de weg aan het innemen waren. De breedte moest teruggebracht worden als op de atlas:"zooveel temeer daar, gelegen langs deze straet bij het dorp, hoogst waerschijnlijk binnen weinige jaren veel gebouwd zal worden". 

Ook in de Klokkestraat loopt het niet van een leien dakje om de nodige breedte van 10m te bekomen met het oog op het leggen van een steenweg. Hier komt het grootste verzet vanwege Baron Van Zuylen. Maar in 1912, na het overlijden van de Baron:"...met wie het tot hiertoe onmogelijk geweest is eene minnelijke overeenkomst te treffen voor afstand van gronden te nemen, voor de verbreding van de Dampoort- en Klokkestraat dezer gemeente..." hoopt
men tot een oplossing te komen. Het leek een ijdele hoop, want uiteindelijk moest men nog de wettelijk onteigeningsprocedure inzetten tegen de Wwe Van Zuylen, Mevr. douarière baronnes Prosper V. Zuylen de Nyeveld.

Reeds begin 1910 had men het inzicht in Klokstraat en de Dampoortsrtraat buitengewone werken uit te voeren, maar in zitting van 19.2.1912 besluit men dan definitief de buurtwegen nr 11 (1100m) en 12 (666m lang): "die een zeer druk verkeer van rijtuigen en voetgangers kennen",. en in de winters, modderwegen zijn.op een breedte van 3fr te kalsijden met aan weerszijden een fietspad van 1m breed in grint. De voorlopige raming is 50.000fr. Maar bij het opmaken van
het bestek komt men op 7.2.1913 op 55.766,27fr. De werken worden toegewezen aan aannemer J. Blanckaert voor 55.000Fr. Juist voor het uitbreken van de oorlog 14/18 is het werk uitgevoerd. De eindafrekening beliep wel 62.998,54fr waarvoor een staatstoelage van 18.034,01fr.    
De buurtweg nr 12 had tot in het begin van onze eeuw nog de naam "Moordenaarsstraat ". Heel waarschijnlijk een volksnaam, hoewel we ze tocht terug vinden op de atlas der buurtwegen. In zitting van 23.4.1903 werd de naam veranderd in Klokkestraat. (naam van de herberg op de hoek van de straat met de Moerkerkse Steenweg)
Na de grote oorlog 14/18 wilde ieder stad en dorp zijn helden huldigen. Te St Kruis vroeg de plaatselijke "kommissie voor vaderlandsche betogingen" aan een der straten de naam "Delaplace"te geven. Het gemeentebestuur ging op die vraag in en de keus viel op de Klokkestraat. In 1948, zegt A. Schouteet werd daar de voornaam "Julius" aan toegevoegd. Het was echter niet de straat waar Delaplace had gewoond, want die werd op 17.04.1914 te St.-Kruis ingeschreven in de Maalse Steenweg nr 41. (thans nr 73)
Op de drempel tussen vrede en oorlog werd, in 1912, ingegaan op de vraag van enkele grondeigenaars (waaronder o.m. J.Dooghe) voor het openen van 3 nieuwe straten en het verlengen van 4 bestaande straten. De oorlog had hier voor een behoorlijk uitstel gezorgd zodat het heel normaal was dat na 14/18 de zaak zo rap mogelijk weer werd opgenomen.