šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Engelendalelaan -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Engelendalelaan


(voorheen Gemeneweidestraat).

De Engelendalelaan, voor WO II eerder nog een onbenullige zandweg, kwam halfweg de dertiger jaren plotseling in de aktualiteit. Op Zondag 4/8/35 werd hier de IVe Landdag van het Verdinaso gehouden. Joris van Severen sprak er voor een 10.000 koppige menigte.(zie foto hieronder)
Die onbeduidende zandweg kwam toch reeds voor op de Atlas der buurt wegen als een gedeelte van de buurtweg nr 24, de Gemeneweidestraat. Voor een grondige beschrijving van die weg gaan we te rade bij M. Cafmeyer in haar werk: De Gemene Weidestraat op het Syseelse vanaf de vroege Middeleeuwen.

Tot de heerlijkheid Sysele behoorden vijf gemene weiden op de grens van een aanpalende parochie gelegen: het Maleveld te St Kruis, het Syseleveld te Sysele, het Beverhoutsveld te Oedelem, de Loweide te Oedelem en de Gemeneweide te Assebroek. In de oude "Costumen" (1514) van die laatste gemene weide, beschrijven de artikelen 9-13 de drie Gemeneweide straten in hun loop over de parochies Assebroek en St Katerine. De derde straat wordt echter maar beschreven tot op de zuidelijke grens van de parochie St.- Kruis. . . comt uyt an 't goet Bouchouten". Dit is aan het goed Ter Lo waar de Gemene Weidestraat samen komt met de Loweidestraat op de grens van de heerlijkheid Male. Die derde Gemene Weidestraat is onze buurtweg nr 24 vanaf de grens met Assebroek.
Vanaf de grens, Paalbos (A) volgt de buurtweg nr 24 een honderd tal meter Ter LOO en
verdwijnt dan (B) tussen de achtertuinen van Ter LOO en de Engelendalelaan. Komt uit in Ter Heide (C), neemt een koek van 90° naar rechts en komt uit in de Engelendalelaan. (D) Eigenaardig is dat de weg van Popp, van hier tot Maalse Steenweg (E), 2 nummers krijgt 263bis en 264. De Loweidestraat (I), een der 5 gemene weiden der heerlijkheid Sysele, sluit aan op buurtweg 24 bij het leengoed Ter Loo (H)later Bouchoute genaamd.
Ten noorden van de Maalse Steenweg liep de buurtweg nr 24 eertijds recht door de bossen
van Puyenbroek tot aan het kruispunt Brieversweg-Doornhut (F) en verder tot aan de Moerkerkse Steenweg (G). Vandaar volgt ze onze huidige Gemene Weideweg Noord
tot aan de Damse vaart. Over de vaart naar de kerk van Koolkerke. Wanneer de buurtweg tussen E en F afgesloten werd en verlegd naar de Doornhut , is een open vraag. Het stuk tussen B en C werd afgesloten door de recente verkavelingen.
In 1930 speelde het gemeentebestuur even met de gedachte een nieuwe laan aan te leggen vanaf de Doornhut door de eigendom van de Maleingreau, dit is het stuk buurtweg E-F, recht door naar Assebroek en verder naar Oedelem. Het plan bleef in de ijskast.
Vermelden we nog dat het kruispunt Engelendalelaan met Paalbos en Rijkeveldestraat (grens St.-Kruis-Assebroek) voor de oorlog een zeer gekende plaats was. Hier lag nl. een ruime plaats wit zand. "'t Wit zand" was dan ook een geliefde speelplein voor de jeugd. Tijdens de oorlog leek het soms een klein strand, zonder water, voor groot en klein. Onze kust was immers verboden terrein.    '

Landdag Verdinaso