šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Driekoningenweg -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Driekoningenweg

MOLENSTRAAT
(buurtweg N° 18, thans Driekoningenweg)

A. Schouteet zegt, in zijn boek over de straatnamen in Brugge, dat de voormalige Molenstraat een gedeelte is van een zeer oude weg die in een dokument uit 1507 wordt geheten: den heerwegh die daet ten Drie keuningen. Met Drie koningen bedoelde men een wijk, ook een herberg en een hofstede van die naam.
Ook Magda Cafmeyer, in "St.-Kruis, oud en nieuw" maakt gewag van de herberg Drie Koningen gelegen". (Maalse stw.) En de Molenstraat duidt ze op het plan van St.-Kruis aan als: "weg naar Puidenbroek" het kasteel nabij de Vossensteert.
Samen met de Leopold de Bruynestraat, staat de Molenstraat op de Atlas der buurtwegen (1845) aangeduid als buurtweg nr 18. De naam Molenstraat koet heel waarschijnlijk van de molen die er eertijds langs zou gestaan hebben en o.m. te zien is op het stadsplan van Marcus Gheeraerts. (1562)
Ook hier kwam, zoals elders op St.- Kruis, de bebouwing pas goed op gang eind de 19de  - begin 20ste eeuw.
Bij brief' van 21.10.1902 aan het gemeentebestuur, vragen enkele bewoners van de straat een kasseiverharding. In zitting van 31.10.02 stelt de raad haar antwoord uit om de zaak te onderzoeken. Een onderzoek die vrij lang duurt, want eerst in 1909 besluit men over te gaan tot de lijnstelling aan de noordkant van de weg tussen Prins Albertstraat en de eigendom van Alph. Floor en ter plaatse waar zich het oud voedermagazijn der ruiterij van het garnizoen te Brugge zich bevindt. (d.i. in de vroeger Kleine Molenstr.).

In november 1909 wordt aan de bewoners gevraagd of zij begeren dat er buitengewone verbeteringswerken aan hun straat zouden moeten uitgevoerd worden. Maar gezien er op de 21 grondeigenaars er maar 2 positief, 17 negatief en 2 niet antwoorden; worden de werken onbepaald uitgesteld.
In 1910 besluit men toch nog de straat recht te trekken. Maar dat zal door de oorlogsomstandigheden niet meer gebeuren, wel worden vanaf de bestaande riolen in de Prins Albertstraat nog 258m ver in de straat riolen en boordstenen gelegd.
 

Vermelden we nog dat in 1909 de brouwerij Cambrinus in de Molenstraat werd gebouwd

 Beide foto's uit 1914/18 komen uit de verzameling K. vanden Dorpe. 
Zij werden op dezelfde plaats genonen, nl. in het begin van de Molenstraat. De bovenste foto in oostelijke richting: het rijvak is nog in zand maar de boordstenen zijn reeds aangebracht. Inde achtergrond is het te zien dat de straat nog niet verbreed werd.
Foto onderaan: in westelijke richting.  Op de kruising met de Prins Albertstraat. Rechts in de Kleine Molenstraat de resterende muur van het oude voedermagazijn.