šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Doornhut -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Doornhut

Buurtweg nr 8
Op de atlas loopt deze buurtweg van Doornhut tot de grens met Assebroek. Maar in feite, reeds vele jaren gescheiden door de staatsbaan, werden de beide stukken ook steeds afzonderlijk bekeken.
In 1894 was het gemeentebestuur bereid een voetwegel aan te leggen in het gedeelte van deze buurtweg tussen "Duivels Doornhut" en de Vossesteert, op zelfde voorwaarden als in de Brieversweg, nl. als de grondeigenaars van Male de nodige staken willen leveren. Tussen Vossesteert en de grens met Assebroek werd de weg Assebrouckestraet genoemd. Verder op het grondgebied Assebroek kreeg de weg aldaar in 1896 een grint verharding en deze gemeente vroeg aan ons bestuur hetzelfde te doen tussen de gemeentegrens (gehucht Zevekote te Assebroek) en de Vossesteert. Voor dergelijke werken kreeg men toen vanwege de staat het kosteloos vervoer der materialen tot aan het station van Brugge, en vanwege de provincie 500fr. per km.. Ook dit werk zal niet meer uitgevoerd worden voor de eeuwisseling.

Vogelsanck-Doornhut


Caerte figurative van een hofstedeke genaemt den "Vogelsanck" met den nomber van 25.2.55 Roeden saeijlant hier medegaende gelegen ter Heerlijckhede ende Baronnie van Maele in de parochie van Ste Cruys bij Brugghe, oost van de kercke, competerende sijne doorluchtigste hoogweerdigheijt Felix, Guillielmus, Antonius Brenart, Bisschop van Brugghe, concellier van Vlaenderen etc., etc., bij coope ten jaere 1779 van Joannes van Lierde, actuelijck bewoond ende gebruijckt door Pieter de Wulf soo volght,
.Aldus gecarteert bij mij onderschreven lantmeter 's lants van den Vrijen,gestelt 't oirconden
Ignatius Drubbel

NB Sijdelinghe= afwateringsgracht
't Clooster van Peteghem = hoeve Babaert = nu Babaertstraat