šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Damse Vaart-Zuid -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Damse Vaart-Zuid

Straatgeschiedenis

Buurtweg nr 8bis
Een der eerstvolgende wegen die voor verharding in aanmerking zal de buurtweg nr 8bis geweest zijn. Die weg, langs de zuidelijke oever van de Damse vaart, stond op de atlas onder de naam Vaertdijk.

In de Brugse raadzitting van 10.5.1851 stond als punt 5 op de dagorde: “allocation d'un subside de 3.000fr. à repartir par moité sur les exercices 1852 et 1853 en faveur de la route pavée, projeté de Bruges à Damme”. En inderdaad staat op de uitgaven van 1852 de eerste- en op de uitgaven van 1853 de tweede helft: “du subside communal pour la construction d'un pavé de Bruges à Damme suivant décision du conseil communal du 10.5 1851.” We mogen dus vrij zeker zijn dat de weg in die jaren werd aangelegd.
Ook voor die weg werd een besturende commissie aangesteld, want in haar zitting van 3.9.1864, geeft de gemeenteraad van Brugge gunstig advies aan de commissie om de barrièrerechten met een nieuwe termijn van 10 jaar te verlengen, barrièrerechten die ze door een besluit van 26.8.1854 had toegestaan. Vast staat, dat het gemeentebestuur van St.- Kruis niet vertegenwoordigd was in die commissie en dat de kalsijde er dus kwam in samenwerking tussen Brugge en Damme. De opbrengst van de barrièrerechten, voor het onderhouden van de weg, gingen naar Damme.
Langs die weg werd in 1869 het gekende huis en herberg ‘t Hapertje gebouwd.
In 1913 is de gemeente in princiep akkoord om de steenweg langs de Damse vaart te verbeteren, maar zich niet te verplichten voor het onderhoud gezien deze steenweg is aangelegd buiten kennis van het gemeentebestuur en dat, bij ontbinding van de besturende commissie dezer steenweg al het geld bij het gemeentebestuur van Danme is gebleven.
In 1914 is het bestek voor deze verbeteringswerken (1500m nieuwe en 1300m oude kasseien) 18.688Fr, plus 723,26fr voor het opmaken van het ontwerp. Benevens de toelagen van hoger hand zijn er tussenkomsten van Brugge 1349fr en Damme 1760fr die nog 600fr geeft om ontslagen te worden van de onderhoudskosten. De rest is voor St.- Kruis. De eerste wereldoorlog zal de uitvoering uitstellen.