šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Dampoortkwartier -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Dampoortkwartier

Het was de heer Jules Dooghe, geboren te St.-Andries op 08.11.1855, maar toen wonende - en raadslid te Sint-Kruis ( later zelfs schepen) die op 12.12.1906 de vraag aan het gemeentebestuur richtte om op zijn gronden en die van zekere R. Dewulf; één laan en vier nieuwe straten te mogen openen en daarvoor gratis de nodige gronden af te staan. De raad gaat akkoord om deze straten die 10m  en de laan die 15m breed moeten zijn, te openen op 01.01.1909. In 1907 wordt een verbeterd- en in 1908 een nieuw plan opgesteld.
- In zitting van 28.01.1909 gaat men over tot het onderzoek van commodo en incommodo en men voorziet reeds in de doortrekking van de laan tot aan de kerk en van een der straten (Veldstraat) tot aan de Damse Vaart. Ongeveer één jaar later zijn die vijf straten geopend.
- In zitting van 07.12.1910 krijgen de straten een officiële naam.
- De straat tussen de Dampoortstraat en de Klokkestraat (J.Delaplacestraat) wordt Congostraat genoemd.
- De nieuwe laan wordt Kerkelaan genoemd (J.Dooghelaan).
- De vier nieuwe straten:
1. Bilkstraat, later Weidestraat, en nu Karthuizersstraat.
2. Hoveniersstraat thans Tuiniersstraat.
3. Veldstraat nu K. v. Manderstraat
4. Bloemenstraat nu Koolstuk.

Reeds op 30.09.1912 richtte de heer Dooghe, samen met de grondeigenaars A. De Sloovere, C. Declercq, Leon Rembry en juffr. Justine Rembry een aanvraag tot het openen van 3 nieuwe straten en het verlengen van de vier vroegere straten. De drie nieuwe straten zouden  later Paradijs-, Sport-, en Lentestraat ( nu Kloostermuur) worden genoemd.
De wijk " 't Nieuw Kwartier" was geboren.

- In de zitting van 07.06.1924 wordt de vroegere  beslissing (28.01.1909) terug opgenomen om de Veldstraat door te trekken, op een bestaande private weg, tot aan de Damse Vaart. "Overwegende dat het met het oog op aangroei der gemeente en den bloei der Brugse haven het noodzakelijk is geworden eene laan te openen van 15m breedte over eenen bestaanden gedeeltelijken bijzonderen weg behoorende aan Maurits Dooghe en Juffr. Rembry lopende van de Kerkelaan (J.Dooghelaan) tot aan den Damsche Vaart, weg 8bis. De lijnstelling (rooilijn) zal opgemaakt worden door de heer Dardenne".

- Op 10.04.1926 nam men het besluit tot het leggen van riolen en boordstenen. Maar er gebeurt niets enkel de naam Kerkelaan wordt gewijzigd in Julius Dooghelaan.
Het wachten beu, richten de bewoners zich tot het gemeentebestuur en na veel palaveren worden de rioleringen gelegd begin 1931. Let wel er liggen dan nog altijd geen kassseien, maar er is wel reeds bebouwing en bewoning.
- In september 1930 vragen de bewoners van de J. Dooghelaan om hun straat te kasseien. Het jaar daarop doen de bewoners van de wijk eenzelfde aanvraag om hun straten te kasseien op 4m breed. Het bestek bedraagt 312.379,50 fr (07.10.1933)
- Op de zitting van 27.06.1935 werd de aanbesteding van de werken voor het kasseien van de vijf straten en het verbeteren van de Dampoortstraat en J. Delaplacestraat toegewezen aan de Gebr. Blanckaert uit Brugge voor de prijs van 876.351,53 fr. De werken werden uitgevoerd in 1935/36. Ondertussen  was er ook reeds openbare gasverlichting aangebracht.
- In 1938 zal aannemer Hector Schoonbaert een bronput maken op het kruispunt van de Delaplacestraat en de Dampoortstraat (bestek 10.000fr)
- Op 06.04.1927 wordt op vraag van de Ned.Gist en Spiritusfabriek; de private weg op hun gronden langs het Zuidervaartje, een openbare weg met de naam "Paul van der Haertlaan" ter nagedachtenis van de oude bestuurder der gistfabriek (+ Blankenberge  07.09.1925)
- Op 30.08.1932 werd de goedkeuring verleend om op de gronden van Oscar Hurssel langs de Sportstraat  een nieuwe straat te openen.
- In 1933 kreeg deze straat de naam Korte Sportstraat en ook de Lentestraat ( nu Kloostermuur) kreeg haar naam.
- Dat in de oorlogsjaren , de gronden ten westen van de Veldlaan, tussen de Damse Vaart en het Zuidervaartje, eigendom van Karel Casteleyn werden verkaveld en een nieuwe straat werd ontworpen met als naam St.Godelievedreef. (Dhr Casteleyn was afkomstig van Gistel)
- dat in 1930 enkele eigenaars een aanvraag indienden om de gronden tussen de Dampoortstraat en de J. Delaplacestraat te verkavelen. Dit zal de latere G.Gezellestraat worden, maar dit zal pas doorgaan  na 1945
- In 1947 denkt men aan het verharden van de Veldlaan.
- In 1948 verandert de naam P.v.d.Haertlaan in Zuidervaartje ende Damsche Vaart in Damse vaart Zuid
- In 1953 worden de straten van het "Nieuw Kwartier" met wetsand  verhard.
- Op 06.04.1955 wordt een verguning gegeven voor het leggen van een straat tussen de Sportstraat en de K.v.Manderstraat. (Edestraat)
- Op 29.11.1962 Wordt aan de NV Federale Imm. van het Bouwbedrijf  te Brussel een vergunning gegeven tot het verkavelen van de oostzijde van de Karel van Manderstraat en er worden voetpaden aangelegd in het "Nieuw Kwartier". De nieuwe straten krijgen in de zitting van 14.11.63. de namen:
- Geralaan en het is de bedoeling om de straat door te trekken tot aan het Warrenplein.
- Genadedal en
- Kartuizersstraat, deze zou later moeten door getrokken worden tot aan het Zuidervaartje, maar Groot-Brugge besliste er anders over
- In 1969 wordt de wijk terug geasphalteerd.

Over de rioolkwestie e.a. kwesties lees Brugsch Handelsblad. 07.06.1930-14.06.1930-21.02.1931-23.09.1933