šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Straten -  Brieversweg -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brieversweg

Straatgeschiedenis

Buurtweg nr 5
In documenten treft men de naam Brieversweg al aan in het jaar 1300. De oorspronkelijke Brieversweg liep van St.-Kruis naar St.- Laureins dwars door de domeinen van de graaf van Vlaanderen. De rentmeester die de pachten van deze domeinen moest innen noemde een briever. (A.Schouteet)
In de oudste tijden, toen er weinig of geen geld in omloop was, werden deze pachten betaald in natura. De opbrengst ervan werd langs de Brieversweg naar Brugge gevoerd, naar de spijker of het graanmagazijn van de Burg van Brugge. (J.De Smet, Biekorf 1960)
De benaming op de atlas is: Galgestraet.
Tijdens de periode van de "smetziekte" (cholera) in Brugge en het Brugse (±1866), bewees de weg haar dienst door het verbod dat de landbouwers kregen met beerwagens door het dorp te rijden: “geene wagens met beer geladen gaende naer Moerkerke en Syseele zullen door het dorp van St Kruys of de gehuchten Maele of Vijve Capelle mogen rijden. De doorvoer zal gedaen worden langst de Assebroeksche straet en de Galgestraet door het Maeleveld.”;
Op zijn vraag om de buurtweg nr 5, genaamd Maalsche straat aan te leggen kreeg grondeigenaar Ernest Visart de Bocarmé in zitting van 22.7.87 een gunstig antwoord. De nieuwe tracé moest wel 11 meter breed zijn.
In 1894 is het gemeentebestuur akkoord om een voetwegel te maken van omtrent 1m breed: "aen den kant van den weg leidende van aen de straet van Duivelsdoornhut naar Maele tot aen den eigendom van de heer doktoor De Meyer, bij kadaster bekend onder Sectie B, nr 382; op voorwaerde dat de groote grondeigenaers te Maele de staken willen schenken nodig om de wegel te sluiten voor peerden en rijtuigen".
Een paar jaar later richten enkele inwoners wan de wijk Male een commissie op en schrijven volgende brief aan het gemeentebestuur:
Aan de heer Burgemeester en leden van de gemeenteraad van St.-Kruis,
De ondergeteekende inwoners van Maele, zoowel landbouwers als werklieden, verklaren dat den aardenweg genoemd Antwerpsche aardeweg, loopend  van den Doornhut naar de kalsijde van het Maleveld, niet meer menschelijk is voor er door te gaan omdat de weg zoo zandig is en vermoord van peerden, koeien en wagens en ze vragen daarop verbetering. Die verbetering moet geschieden met eene kalsijde of ten minste met eene gravê van veertig
centimeter steengruis en daarop twintig centimeter sinders. De voorschrevenen inwoners van Maele aanpalend aen den weg maken hen pligtig van zooveel mogelijk het steengruis en sinders te vervoeren zonder kosten elk volgens zijn macht. Daarbij de proprietarissen die land bezitten langst die voorgeschreven weg zullen in de kosten komen als volgt: 1 De h.Graaf
de Hantée voor 50fr., 2 De H.C. Schellekens voor hetzelve, 3 De H. Baron de Peellaert voor 100fr. zegge 50fr voor het einde van aen de Maele kalsijde bij Johannes De Schepper tot het huis bewoond door Felix Maertens en de ander 50fr. voor het ander eind van aen de weg bij de Doornhut tot aen het zelve huis van Felix Maertens. 4 De H. Meyer, doktoor, zal ook een zeker somme toestaan.-Van voorgaande de onderteekende commissie zullen zorgen voor het weldoen van het werk en de gemeenteraad verzocht van een lid der gemeenteraed bij te stellen, de commissie zal nog het geld voorgeschreven ontvangen en rekening van ontvangsten en uitgaven behouden.-Gezien de weg van de Gemeente is vragen zij hen een som van 500fr.
De commissie: Van Meenen Jozef, Van Dierendock Leopold, Lonneville Joseph. Anderen, De Schepper Johannes, W. Van Dierendonck, Lodewijk Van Dierendonck, Leopold Vanwassenhove, Henri Maertens, Carolus Van Dierendonck, E.de Peellaert, Pieter Tamsin, Van. Belleghem, Ackaert Bernard.
Aan deze conmissie zal ook schepen Hoste deelnemen en de gemeente belooft voor de helft der kosten tussen te komen op voorwaarde dat op de gehele lengte of toch van aan de steenweg naar het Maleveld tot einde perceel sectie B 253, hofstedeke bewoond door Felix Maertens, opgevoerd wordt met steenslag van 40 cm dik, dat al het nodige steengruis kosteloos vervoerd wordt en dat de belendende eigenaars zich schriftelijk verplichten de ander helft der kosten op zich te nemen. Maar niet meer uitgevoerd voor 1900
 

In 1887 kreeg Ernest Visart de Bocarmé.toelating het stuk buurtweg nr 5 tussen de punten A en B op het plan te verleggen:
A de oorspronkelijke ligging van buurtweg nr 5 
B de nieuwe ligging
C de huidige Linde kwam toen, als private weg, uit op het kruispunt van Brieversweg en Doornhut; en droeg de niet officiele naam Groene weg of Linde straete
D huidige Vogelzang
E. huidige Beukenboslaan met de Galge op de kruising met de nieuwe ligging van buurtweg nr 5
F. dit stukje oude ligging buurtweg nr 5 bestaat nog en loopt recht door naar de Moerkerkse Steenweg. Vroeger bekend als  "de slag van Vandamme" duidend op de hofstede de Babbaert, bewoond door Vandamme en langs de Moerkerkse Steenweg gelegen.
Let ook op de Doornhut die de naam draagt Gemeene Weideweg spijts de aanduiding chemin N° 8
archief Teerlinck

In 1901 keurt de besturende commissie van het maleveld, bij aanbesteding, de werken toe aan aannemer Boereboom uit Brugge, voor het leggen van  een eind steenweg op het Maleveld. (d.i. een gedeelte vanbuurweg nr 5). Bestek ad 7.546fr. Eerst op 27.06.1902 werden kredieten voorzien op de begroting 1903 om in dit jaar een grintweg aan te leggen tussen Male en  de buurtweg nr 8 (Doornhut). Op 21.12.1902 vraagt men aan de provincie een plan en bestek op te maken en tevens de gebruikelijke toelage van 500fr per kilometer; " daar het werk eene goede  verbinding zal zijn tussen de gemeentesteenweg Brugge-Moerkerke en dezen van de Staat langs de wijk Male. Aan de staat zal men het kosteloos vervoer per spoor der materialen vragen en aan de belandende eigenaars een bijdrage van 50 centiem per strekkende meter in het vervoer van die werken tussen het station van brugge en de plaats der werken. Op 24 april 1903 wordt plan en bestek goedgekeurd en op 10.06.1904 het werk toegewezen aan Ch. Barbier uit Ruddervoorde voor de som van 6.002,50fr (voor 1420m grintweg tussen male en Doornhut).
Algauw blijkt dat er bij de berekening fouten werden gemaakt bij zover dat er tien wagen blokstenen en meerdere wagens grint ontbreken. verder zullen bijkomende werken 1862,50fr kosten. Aannemer Barbier krijgt het bijzonder lastig en vraagt om van zijn opdracht ontheven te worden (23.06.1905), hetgeen hem toegestaan wordt in augustus. De gemeente zal de werken voltooien met een nieuwe aannemer, nl. Cam. Van Kerschaever van Sysele.
Aan het ander eind van diezelfde buurtweg ( het eigenlijk begin) wordt in 1914 vanaf de Moerkerkse Steenweg tot het einde van de bestaande huizenrij, aan de zuidkant, verbeteringswerken uitgevoerd. Tussen dit stuk kasseiweg en de buurtweg nr 8 zal de Brieversweg een zandstraat blijven tot in WO II.
August de Foere-Vandenhende, eigenaar te Brugge bouwde in het begin van de Brieversweg een rij gelijke huisjes, als huurwoningen. In 1887 een reeks van zes; in 1900  een tweede rij van zes en in 1913  een derde rij van vijf. Vanaf 1920 werden deze huisjes verkocht met een lang stuk tuin..

Uit het verslag van de raadszitting van 20.12.12: "Gezien het verzoekschrift van inwoners en eigenaars van huizen en gronden langs de Brieversweg strekkende om op denzelven eenen greintweg te zien maken en een gazlanteern te plaatsen. Besluit:
1 geen greintweg te doen maken op deze straat gelegen bij den gemeentesteenweg waar zeer weinig verkeer is.
2 Voor het ogenblik geen gazlanteern te zullen doen plaatsen gezien dat deze straat voldoende verlicht is
3 in 1913 deze straat te zullen doen verbeteren.
Kort voor de grote oorlog werden verbeteringswerken uitgevoerd. Vanaf de Moerkerkse Steenweg en tot het eind van de huizen rij werden kasseien gelegd. Vanaf het laatste rijhuis tot aan de Doornhutstraat bleef het een zandweg.
Tussen beide wereldoorlogen zal de Brieversweg, behalve enkele herstelwerken aan de grintweg, geen wijziging ondergaan. Toch kwam die weg, vooral het stuk tussen Moerkerkse Steenweg en Doornhut, in de belangstelling.
In 1930 sloeg de plaatselijke voetbalclub Dosko er zijn tenten op. Begonnen in de Belgische voetbalbond, werd hier de overstap gemaakt naar  de toen bestaande Vlaamse voetbalbond waar in de hoogste reeks werd gespeeld. Ploegen van uit de verste uithoeken van het vlaamse land kwamen in de Brieversweg Dosko bekampen. Dosko beleefde er een van zijn succesvolste tijden en kon zich verheugen in een talrijke supportersschare.
Maar reeds in 1937 werd verhuisd naar een terrein achter de kerk. Op het braakliggend oud Doskoplein hield het 13e artillerieregiment tweemaal zijn jaarlijks regimentsfeest.
Ten oosten van het Doskoplein lag een stuk grond dat gebruikt werd door aannemer Arth. Vandendorpe als stortplaats, en achter het voetbalplein lag het grote oefenplein van het leger. Respectievelijk werd het eerste geheel- en het tweede gedeeltelijk in 1938 door het Ministerie van Landsverdediging aangekocht, om er een groot legerdepot op te richten. Ten gevolge van de gespannen internationale toestand werd in 1939 de centrale farmatie van  het belgisch leger teruggetrokken in dit depot.
Vanaf de eerste dagen der bezetting werd het depot ingericht als krijgsgevangenkanp. Ook het oude Doskoplein werd ingenomen en op de ganse lengte van dit kamp kreeg de Brieversweg een betonberharding. (ook de Mexicostraat tussen Brieversweg en Moerkerkse Steenweg.)
In ditzelfde stuk Brieversweg verdween in 1930 het klooster met school der zusters van Pittem die zich in de Pastorieweg hadden gevestigd. De gebouwen werden afgebroken en geleidelijk werden nieuwe huizen gebouwd, in de Moerkerkse Steenweg, waarvan de tuinen  in de Brieversweg eindigden en zo voor een gans ander aanblik zorgden.
Veel verder in de Brieversweg, nl. in Male, werd in 1939 een aanvang gemaakt met de aanleg van een vliegplein door het belgisch leger.

 

Ovekote was gelegen in de Brieversweg, ter hoogte van nr. 209. Dat was een huisje (of een boerderijtje) dat 'innewaarts' stond.
Eén van de laatste bewoners was Raymond NEYT.
Dit perceel (met of zonder huis)  zou nog eigendom geweest zijn van de familie Viaene-Tack (wasserij Canteclaer).
Nu is de praktijk van Dokter Eeckelaert daar gevestigd.
Meer kan ik voorlopig hierover niet zeggen, maar (misschien) volgt er daar nog meer informatie over.
​Een deel van die inlichtingen heb ik bekomen van Ingrid Janssens.
info.: Roger Denolf, Sint-Kruis.