šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Paallanden -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Paallanden in 1577

Yvette Kemel
SAB Oud archief 135 / 1485-1665

Naer volgende es de taxatie vanden vijfden penninck van jaer 1577 vande landen, huusen,scheuren ende dierghelijcke ghestaen ende gheleghen buuten de stede van Brugghe ende binnen de schependomme van diere binnen der pale ende wijcke van St-Jans zestendeel inder manieren hier naer volghende

Up de zuutzijde beghinnende buuten de Speyepoorte lancx twaetere streckende naer Damme keerende lancx de pale Sinte Cruus totter Aerdenburgse heerwegh gaende naer Brugghe westwaerts lancx de heerwegh.
Boven: mr. Danckaert ende nu mr.Philibert Schuute
Eerst de Willem vande Heechoute heeft in pachte jeghens mr. Jan Van Damme eerst 3 gemeten, 2 lijnen, 29 roeden lants ligghende in St-Cruus buuten Brugghe ende binnen de schependomme van diers zuudwest vande kercke streckende naer ‘t Smulleken Tusschen de Aardenburghse heerwegh en de Antwerpschen heerwegh ten prijse van 37 schel.
Florens Moussin pacht jegghens mr. G. Cane Voor noch 4 gemeten, 2 lijnen, 56 roeden lants staende ende ligghende binnen der zelver parochie noortoost vande kerckhove ende strate voorseid
Jacques Lucas de reste van 56 roeden
Melner Danckaert bij Jan De Baene voor 5 schel tjaers ghemeene met voorgaende pacht
idem 1 lijne, 40 roeden lants ligghende alsvooren zuudoost vande kercke voor 6 schel; 8 groten tjaers
Melner Danckaert, Voorts noch 1 gemet, 1 lijne, 50 roeden lants van Franciscus Roelants ontvangen van de disch van St-Cruus voor 12 schel. 6 gr. tjaers. Ligghende oost vab de kercke tusschen de weghen voorseid.
Voorts noch een behuusde hofstede met 2 lijnen lants daer edegaende staende ende ligghende ande kercke van St-Cruus estimeert up 2 ponden, 10 schel.
Willem Lamsin heurt jegghens Gillis Wouters een huus met 3 gemeten lants binnen der pale ome 3 ponden, 10 schel.
Andries Neute pacht van den disch van St-Cruus 1 gemet, 20 roeden lants ligghende binnen de pale voor 2 ponden gr. tjaers.
Jan Neute de jonge heeft in pachte van Pieter Malengier 1 gemet lants ligghende binnen der pale zuut vande vaert voor 26 schel. Gr. tjaers.
Mijnheer van Watervliet die verclaert dat zijn Blau Huus van plaisance gheestimeert es gheweest bij Pieter Mosscroen inde voorder tijden up 4 ponden gr. tjaers compt
Jan Bruneel heeft in heure jegghens Francois Bruneel een huus staende achter ‘t Smulleken met omtrent 1 ghemet lants daermede gaende voor 2 ponden gr. tjaers compt.
Jan Zorghe over de weduwe Mathijs Lambrouck heeft in pachte van Jan Burchgrave een huus binder pale ome 2 ponden gr. tjaers compt.
Andries Nieuwel heurt een huus jeeghens de kercke van st-Cruus voor 16 schel. gr. tjaer compt.
Ghelyn Willaert huurt oock zijn huus alsvooren voor 20 schel. gr. tjaers
Lucas Van Parenbusch beweunt zijn huus bij prijse van 16 schel. gr. tjaers comp.
Clais Strijmersch wet van St-Cruus heurt een huus jeeghens de zelve kercke voor 10 schel.gr. tjaers.
Gonaert De Meyere pacht van der disch van St-Cruus 8 lijnen lands ligghende binder pale voor 1 pond, 12 schel. gr. En dat dit gebruuct nu Adrian Jordaen.
De zelve pacht van t Commun van St-Walgurghe 9 gemet, 1 lijn, 64 roeden voor 4 ponden, 5 schel. gr. tjaers.
Guilliame Wauters heurt dit vande Chaertreusen 16 gemeten lants binder pale omme 24 ponden gr. tjaers;
Aernout Van Vooren heeft in pachte van die vande Chaertreusen 6 gemeten, 1 lijne, 68 roeden lants voor 6 ponden gr. tjaers.
Florens Morissaer pacht van Geraert Vande Woestyne strekkende an de barm vande veste een behuusde hofstede.
Florens Morisaer
Joos De Meulenaere en Jan Van Nieuwenhuuse houden in pachte vande proosdij van StDonaes de nomber van 13 gemeten, 19 roeden lants ande zuutzijde van ? dheede ligghende binder prochie van St-Cruus neffens de Chaertreuse binder pale ghenaampt den prooschen voor 17 ponden, gr. tjaers.
Florens Morisaer pacht
Loy De Crane heeft in pachte van Adrian Montangne ontrent 13 gemeten ligghende daer neffens voor 10 ponden gr. tjaer
De zelve heeft ghebruuct up zijnen pacht van 12 jaer voor een pot wyns 40 ponden gr. compt navenante elck jaer 3 ponden, 6 schel; 8 gr. tjaers.
Mathys Strynck hout in pachte van die vande Chaertreusen 13 gemeten, 1 lijne 30 roeden Ghespeeten van 21 gemeten, 75 roeden lant ghebruuct bij Steven Xipriaen voor 14 ponden, 6 schel. gr. tjaers ligghende buuten de Cruuspoorte bij Adriaen Bultinc lant. De zelve pacht 6 gemeten, 1 lijne, 10 roeden lant lancx de veste strekkende oostwaerts.
Aernoudt Verhaeghe hout in pachte van die van de Chaertreusen ontrent 5 gemeten lants ghespleeten van voornoemde 21 ghemeten 75 roeden voor 10 ponden gr. tjaers comp.Dezelve ghebruuct tzelve met die vande clooster ligghende oost bij de clooster. De zelve heeft gebruuct 3 gemeten lant ande veste up de zuutzijde bijde Potterie ende die als gepacht heeft het ? voor 3 ponden gr. tjaers.
Mailiaert Hermans houdt in pachte van die vande Chaertreussen ontrent 2 gemeten, 1 lijne, 55 roeden lants als reste van voornoemde 21 ghemeten 75 roeden voor 6 ponden g. tjaers.
Oste Vande Broucke heeft in pachte vande Chaertreusen1 gemet, 77 roeden lants strekkende lancx de veste voor 7 ponden gr. tjaers.
Jacob De Vos heeft in pachte van die vande Chaertreusen 6 gemeten lants ligghende an tvoorschreven lint binder prochie van St-Cruus voor 6 pnden, 10 schel. gr. tjaers.
Wed. Oudryve houdt in pachte vande kercke van St-Cruus 2 gemeten lants binder pale voor 2 ponden, 10 schel. gr. tjaers.
Den zelve heeft in pachte van heer Cornelis Everaert 2 lijnen 50 roeden lants binder pale voor 21 schel. gr. tjaers.
Den zelve weduwe heeft in pachte van die vande Potterie4 lijnen, 88 roeden lants ande pale voor 2 ponden gr. tjaers.
Jan Schippelynck heeft in pachte vande disch van St-Salvators 5 lijnen lants voor 2 ponden 10 schel. gr. tjaers.
De zelve heeft in pacht van Andries Wouters 2 lijnen lants binder pale voor 1 pond, 4 schel. gr. tjaers.
Absolon van Ghistele pacht van de heer van Watervliet 4 lijnen lants die Pieter Van Dale ghebruuct ligghende bij naervolghende ende voor 2 ponden gr. tjaers.
Den zelve pacht van de Obidiënte van St-Donaas.
Melner Danckaert ende Charles Wispelaere
Willem Lamsens als ghetraut hebbende Barbele weduwe Winnock van Ghistele hout in pachte van jonkheer Marcus Laureins een hofstede met 72 gemeten, 1 lijne lants ligghende binder pale voor 56 ponden gr. tjaers mitsgaeders 20 coppelduuven,
Willebert Lamschot ghebruuct 1 gemet meersch jeggens dezelve voor 9 ponden gr. tjaers.
Matheus Struuc pacht vande Chaertreusen 6 gemeten lants daerneffens voor 12 ponden gr.tjaers.
Absolon Van Ghistele
Den zelve pacht noch vande Qualiteyt van St-Donaes 2 gemeten, 1 lijne; 51 roeden lants binder pale voor 1 pond 7 schel. gr. tjaers.
Den zelve Absolon pacht vande Chaertreusen 2 lijnen voor 15 schel. gr. tjaers.
Jacques Lucas bedrijft 4 lijnen lants binder pale ghepresen navenant dat in pachte ghegeven heeft voor 22 schel. gr. tjaers.
Claeys Plante heeft in pachte van Adriaen Villegars 1 gemet lants binder pale voor 22 schel.gr. tjaers.
Willem Lamsens als getraut hebbende de weduwe van Winnock Van Ghistele heeft in pachte van die van de Chaertreusen 2 lijnen lants binder pale voor 9 schel. gr. tjaers.
Claeys De Weert pacht van ?
Pachier Van Luucke hout in pachte van van de weduwe van Jasper de Caestere 3 gemeten, 1 lijne proostlant binder pale voor 5 ponden, 15 schel. gr. tjaers.An Jacques Lucas.
Willem Vande Heechout pachte vande disch van St-Cruus een cleen ? lants binder pale voor 8 schel. gr. tjaers.
Jacob De Bane hout in pachte van de voornoemde disch een hofstedeken met een partijken lants voor 2 ponden, 6 schel. gr. tjaers.
Willem Van Houte heeft in pachte van heer Jacob Samgaert receptuer vande Obidënte van St-Donaes in Brugghe de nomber van 4 gemeten, 2 lijnen, 64 roeden lants ligghende inde prochie van St-Cruus anden Damschen Vaert voor 3 ponden, 10 schel. gr. tjaers.
Den zelve heeft in pachte van tgodshuus vande Potterie 1 gemet, 32 roeden lants voor 22 schel. gr. tjaers.
Michiel Verstraete als ghetraut hebbende de weduwe Steven Adams pacht van de pastoor van St-Cruus 4 gemeten lants inde voornoemde prochie noort vande kercke voor 2 ponden, 2 schel. 11 gr. tjaers.
Aernout Verhaghe pacht van die vande Chaertreusen 5 gemeten, 10 roeden lants voor 4 ponden, 4 schel. gr. tjaers.
Pieter De Laerne heeft in pachte van die vande Potterie 3 gemeten, 2 lijnen, 60 roeden lants buuten de Speyepoort ande westzijde voor 5 ponden gr. tjaers.
Jacob Weyns ghebruuct van Waghers 1 lijn lants.
Joos Bygaert heeft in pachte van ………. 2 gemeten lants nu ghebruuct bij Gillis Van Dale.
Den zelve heeft in pachte van een hofstede ….. Brugghe gehouden 2 lijnen ligghende int …..met 30 gemeten lants van Joncheer Guido La …… 25 ponden gr. tjaers.
Den zelve heeft in pachte van de disch van St-Salvators 5 lijnen lants ligghende buuten Speyepoort voor 2 ponden, 10 schel. gr. tjaers.
Pieter Reynaert ende Claeys Colve pachten een thiendeken gheleghen inde prochie van StCruus gheheten De Smalle Tiende voor 2 ponden 1 schel. gr; tjaers metsgaeders noch 2 schel. voor ? tjaers compt/ 2 ponden, 3 schel. gr. dese partije es nu overghedraghen te Zijsseelschen.
Claeys De Weert pacht de thienden vande pastorie van St-Cruus met 3 gemeten lants ligghende noortwest vande kerkhove ande strate die gaet naar Jacques Lucas mitsgaeders noch 6 gemeten lants ligghende bij Spijkers buuten de pale voor 20 ponden gr. tjaers.
Jooris Bewils heurt een huuseken staende ant kerkhof van St-Cruus up de Groene Wegh van
mr? Cornelis Van Ryne voor 1 pond, 4 schel; gr. tjaers.
Gillis Wouters heeft in pachte vande dische van St-Cruus ende costere 2 gemeten, 51 roeden lants met een cleen huuseken daer up staende bij St-Cruus voor 2 ponden, 1é schel. gr. tjaers.
Jan Van Lantschoot hout in pachte van dheer Jan Breydel 3 geten en half in de prochie van St-Cruus voor 35 schel. gr. tjaers.
mijnheer van Nieuwenhove
Den zelve pacht van 2 gemeten lants in de prochie van St-Cruus toebehoorende de weduwe van mijnheere van Quesnoy voor 20 schel. gr. tjaers.