šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Nutsvoorzieningen -  Watervoorziening -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Watervoorziening


In 1922 werd er één publieke waterput gedolven namelijk in de Polderstraat naast de oude school Cafmeyer, en in 1930 op het kruispunt Dampoortstraat en J.Delaplacestraat.
In 1922 werd aan de Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux toestemming gegeven om met hun leiding over het grondgebied van Sint-Kruis  te mogen komen. 
Maar als in 1928, op vraag van 106 eigenaars en pachters, een onderzoek werd ingesteld voor waterbedeling op de gemeente, laat de maatschappij (TMVW) op 15.2.1930 weten: dat het voorlopig onmogelijk was "Bocqwater" te leveren op de gemeente. En alles bleef slapen tot na de oorlog.
In augustus 1946 besliste men een contract aan te gaan met TMVW voor de waterbedeling op de gemeente.
In 1947 werd met de TMVW werd een voorlopig contract afgesloten. Een definitief contract moest volgen na grondige studie.
In 1948 en met het oog op de plannen voor een waterleidingnet sloot de gemeente aan bij de TMVW en werden twee aandelen van 100.000fr. onderschreven
In 1949 na de toetreding tot de TMVW werden nu ook de plannen en het bestek voor de waterbedeling goedgekeurd
In 1950 gaf de gemeenteraad aan de TMVW toestemming om op St.- Kruis een lokaal voor het waterbedelingsnet te bouwen.
Iets waarop de St.-Kruisnaars reeds jaren zaten te wachten, nl. het "kraantjeswater" voor huishoudelijk gebruik, zou in 1951 werkelijkheid worden. Het begin der werken, toevertrouwd aan de firma Wwe Verstraete uit Lier en waarvoor de gemeente een lening van 2.550.000fr had aangegaan, werd wegens onbeschikbaarheid van eternitbuizen, uitgesteld van 2 naar 15 mei. In de volgende jaren werd het waternet steeds meer uitgebreid en de evolutie van de nieuwe wijken volgden. Ook n.a.v. van het aanleggen van dit waternet werd in zitting van 8.03.1950 een reglement goedgekeurd en de tarieven bepaald.
Keren we nu terug naar het jaar 1954 dan vernemen dat de inwoners vanaf 1 januari van dit jaar 1fr. meer per m3 "kraantjeswater" moeten betalen nl. 7 i.p.v. 6
De raad gaf op 19.4.1956 zijn goedkeuring van het ontwerp tot bouwen van een watertoren in de Schaakstraat. De geraamde uitgave is 4.474.356,80fr. Na rato van het aantal inwoners zou het gemeentelijk aandeel 2.013.203,90fr. bedragen waarop 60% toelage van de Staat en 10% van de Provincie mag verwacht worden. Assebroek zou voor de rest moeten instaan.
In het schepencollege van 10.2.1959 kwamen de aanbiedingen binnen van de aanbesteding voor de uitbreiding van het waterleidingsnet.  
Er had op 30.4.1959 een nieuwe aanbesteding plaats gehad voor het bouwen van de watertoren en in zitting van 12.6 werd de uitslag bekend gemaakt: Ryserhove Hilaire-Knesselaere 4.980.061fr, NV D'Hooghe en Zoon-De Panne 5.743,856fr, Bouwonderneming Priem, Brugge 5.307.001fr, Vande Wile C-Berlare 5.390.127fr, Dhondt Camiel-Brugge 5.840.191fr, NV Bouwbeton-Meulebeke 5.648.387fr, (variante 5.017.861fr) Heene Gaston-Eeklo 5.862.828fr, (variante -33.390fr.) - Ryserhove werd aangesteld.

 

foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis
foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis foto Heemkunde Sint-Kruis