šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Nutsvoorzieningen -  Telefoon -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Telefoon


Op het einde van de eeuw verschenen de telefoonleidingen in onze straten, hetgeen niet betekende dat er reeds aansluitingen waren. Enkel in het Wezengesticht had men  reeds vanaf 1899 telefoon.
Juist voor de oorlog van 14-18 kwamen er 4 telefoonaansluitingen bij, nl. bij de burgemeester, de gemeenteontvanger, de politiecommissaris en een telefoon die toegankelijk was voor het publiek namelijk in het "Gildenhuis".
In 1921 kwam, na lottrekking tussen twee kandidaten die zich voor de "instelling van de openbare telefoon" hadden aangeboden, het toestel in de herberg D'Hope bij Jules Anseeuw. Beide kandidaten hadden vooraf hun prijs moeten opgeven om de opgeroepen personen aan het toestel te gaan verwittigen. De prijs van Jules Anseeuw was: "binnen het dorp 0,25fr en  daar buiten 0,50fr". Ch. Timmerman van café Wagemakerij was wat uitvoeriger: zijn prijs was voor het gaan halen van personen die aan het toestel gevraagd werden: 0,10fr voor 1 km, 0,25fr voor 2 km, 0,50fr boven de 2 km. ofwel 0,25fr voor de gemeente van Kruispoort tot Doornhut en in dien cirkel, en 0,50fr. daarboven.
Aanvankelijk waren de telefoongesprekken met de openbare telefoon kosteloos. Maar in 1926 kwam daar verandering in. Voor gesprekken buiten het Brugse net zou moeten betaald worden volgens een tarief die zichtbaar moest uit hangen in het lokaal. En in 1929 kwam volgend bericht: "Ingevolge het besluit van de gemeenteraad van 31.12.29 moeten vanaf 1.1.30 al de gesprekken betaald worden aan de kostende prijs. De kosten van een gesprek binnen het net is bepaald op 0,30fr. Indien men aan de telefoon gevraagd wordt is men de volgende vergoeding verschuldigd: 1e  voor binnen het dorp 0,50fr. 2e buiten het dorp 1fr."
In 1924 kwam een openbare telefoon te Vijve Kapelle in de herberg de Tramstatie bij Leon De Vliegher en in 1929 kwam er een openbare telefoon te Male.
De uitbreiding van het telefoonnet was een zaak tussen gemeente en de RTT. De gemeente stelde weleens haar wetten. Zo gaf ze wel de toesteming op 3.9.1929 om 7 telefoonpalen te herplaatsen langs de Moerkerkse Steenweg, maar op 30.10.1930 was men niet akkoord met het plaatsen van twee dubbele palen (tweelingspalen) in de Prins Leopoldstraat: "deze straat is een onzer schoonste en bijzonderste straten, langs beide kanten geheel bebouwd. De uitvoering der gevraagde werken zou zeker een gevaar en hindernis aan het verkeer teweeg brengen. Gelieve Mr de bestuurder naar ander middels uit te zien en de verzekering te aanvaarden onzer hoogachting"
In 1960 kreeg de RTT (Regie voor Telefoon en Telegraaf) de toelating om op St.- Kruis, tegenover het gemeentehuis, de eerste straattelefooncel te plaatsen