šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Nutsvoorzieningen -  Huisvuilophaling -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Huisvuilophaling

foto Heemkunde Sint-Kruis


Op 03.02.1902 werd er bij wijze van proef gedurende één maand een ophaaldienst voor huisvuil in bepaalde straten geregeld en de volgende maand werden de voorwaarden en lasten voor aanbesteding van een vuilnisdienst bepaald. "De vuilnis zou op vrijdag afgehaald worden in de Moerkerkse Steenweg van aan de Gerbobrug tot aan het huis van Wwe J. Cafmeyer, in de Korte en Kleine Vestenstraat, de Maelse Steenweg van Brugge tot aan het huis Duthoy, het Molenstraatje en Polderstraat tot het einde de huizenrij, 75m in de Dampoortstr. Ook de rioolputten en greppels moesten gekuist worden".
Na de oorlog van 1914-18 stond Pieter Billiet in voor het ophalen van het huisvuil. 
Maar in 1921 werd een nieuwe aanbesteding uitgeschreven waarvoor onderstaand lastencohier wordt uitgeschreven: 
Lastencohier voor openbare aanbesteding van de vuilnisdienst op december 1921
"Art.1 De aannemer is gehouden alle vrijdagen van 1 maart ten 7ure 's morgens en van 1 october ten 8 ure 's morgens de vuilnissen weg te voeren, staande in bakken, kuipen, emmers, manden enz. voor de huizen alsook deze op hoopen gevaagd op den openbaren weg in de volgende straten der gemeente: Moerkerksche steenweg tot aan den Doornhut -Prins Albertstraat- Molenstraat tot t'einden der huizen behoorende aan Van Hooricx Louis- Maelschensteenweg tot aan het huis der kinders Pringier - Dampoortstraat tot aan het bruggetje - Damschevaart tot voorbij het laatste huis der reeks van K.Deloof - Congostraat - Jules Delaplacestr - Polderstraat tot met de huizen van K. Van Robays -Schaakstraat tot voorbij het huis van Leon Debruyne - Brieversweg tot aan het klooster - Hoogwegel- Doornhutstraat tot aan den Brieversweg.
Art. 2 Hij is ook gehouden de grond weg te voeren komende uit de rioolputten liggende langs de gemelde wegen; de grippen te kuischen nevens de borduren der onbebouwde gronden en onbewoonde huizen derwijze dat het water er vrijelijk kan loopen.
Art. 3 Hij moet zichzef al het noodige alaam aanschaffen
Art. 4 De aannemer moet zelf voor de stortplaats zorgen, na er de vraag toe gedaan te hebben aan het Gemeentebestuur die het aan een onderzoek van commodo en incommdo zal onderwerpen
Art. 5 Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle ongevallen welk ten gevolge van dezen dienst zouden kunnen plaats hebben
Art. 6 Dezen dienst zal aanvang nemen voor één jaar ingaande met 1 januari 1922
en de betalingen na afhouden der boeten zullen alle drie maanden gedaan worden.
Art. 7 De volgende boeten af te trekken van den aannemingsprijs zullen toe gepast worden: één frank voor elken bak, mand, kuip, emmer, enz. staande voor de huizen op het oogenblik dat de vuilniskar voorbij deze huizen rijdt en waarvan de vuiligheid op de gezegde kar niet zal geladen worden, 0,50Fr. voor elken hoop vuiligheid op gemelde wegen samengevaagd op het oogenblik van het voorbij rijden van de vuilniskar en niet zoude opgeladen worden, één frank per einde van 25 meter en min telkens dat bewezen wordt dat de grippen nevens de gaanpaden niet behoorlijk gekuischd zijn.
Art.8 Het gemeentebestuur heeft het recht de aannemer te kiezen zonder de reden daartoe te moeten geven.
Art.9 Een borgsom van 300Fr moet gestort worden in de handen van de gemeenteontvanger voor de 1 januari 1922 mits 5% per jaar. Waneer de borgsom in titels gegeven wordt zal de aannemer er zelf de coupons van trekken.
Art 10 In geval de aannemer vreemde werklieden zou gebruiken, moet hij de dagloonen betalen, vastgesteld door de syndikale commissie voor ongeschoolde werklieden.
Art. 11 De aanbesteding is tusschen de inwoners der gemeente
Art.12 De aanbestedingsbrieven moeten den dag der aanbesteding binnen gebracht worden van 101/2 ure tot 11 ure 's voormiddags"
In 1922 was Alois De Jaegher, landbouwer,wonende aan de Doornhut, de laagste aanbieder met 3.474fr per jaar. 
In 1926 was dat Adolf Sneppe met 6.500fr. (andere aanbieders waren: Dedeurwaerder J met 6.750fr, Billiet Ernest met 7.800fr, Billiet J met 7.975fr, Baes Adolf met 8.999fr allen uit St.-Kruis en Paes Arth, Brugge met 8.899fr.) 
In 1928 kwam de vuilnisdienst in handen van Edm. Tamsin, landbouwer uit Assebroek. 
In 1930 ging de uitbating over op Thomas Declerk uit St.- Kruis voor 12.480fr. 
In 1932 kreeg De Graeve Henri uit St.- Andries de vuilnisdienst toegewezen per drie jaar aan de prijs van 10.999fr. 
Tenslotte gaf de aanbesteding voor 1936, 1937 en 1938 volgende uitslag: (prijzen per jaar) V. Delafontaine, Oostkamp 24.000fr, Timmerman Cyr, Assebroek 19.000fr, De Graeve H. St.- Kruis 19.500Fr, Dedeurwaerder J en De Clerck Gust., St.- Kruis 23.95fr. Vandierendonck Matheus, St.- Kruis 17.985fr, Van Eecke Jan St.-Andries 18.720fr. en de laagste Vande Casteele Brugge 16.380fr.
Na de oorlog werd de reinigingsdienst gedaan door Remi Gilliaert in december bij aanbesteding overgenomen door Dejaegher voor 6 jaar aan 78.520fr 's jaars.
In zitting van 7/2/1951 was men akkoord om 175fr. per rondgang, om de 14 dagen, te geven aan Moeiaert Julien voor ophalen huisvuil te Male.
En op 15/12 had opnieuw een aanbesteding plaats voor de reiningsdienst op het dorp. Billiet Ernest vroeg 199.680fr met auto-vrachtwagen, Blomme Achiel (niet van St.-Kruis) 171.600fr met camion Dodge en Dehaese Albert 120.000fr met jeep en open aanhangwagen of 125.000fr met overdekte kipwagen.

Vanaf 1.1.53 zou er per week een tweede huisvuilophaling plaats vinden en de uitbater A. Dehaeze vroeg daar 50.000fr per jaar voor.
In 1961 werd voor het eerst een belasting van 125fr per jaar en per gezin (voor een periode van 5jaar) gestemd op het ophalen van het huisvuil. Ieder gezin kreeg gratis een vuilnisemmer. Daarvoor werd een lening van 480.000fr aangegaan om de aankoop van 4000 standaard-huisvuilemmers te kunnen bekostigen Het ophalen van het  huisvuil kostte  toen jaarlijks reeds 378.000fr