šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Nijverheid -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nijverheid tot 1960

Inrichtingen H. De Clercq-De Maesschalck, N.V.
Fabriek van betonprodukten
In 1898 werd door de Heer Henri De Clercq het betonbedrijf gesticht onder de naam H. De Clercq-De Maesschalck. Sinds januari 1939 werd hij door zijn zoon, de heer Edouard De Clercq opgevolgd. Ten gevolge van de enorme evolutie in het betonbedrijf stichtte de heer Edouard De Clercq in 1951 een nevenbedrijf voor spanbeton, de SV. Structo, Noorweegse kaai 19, te Brugge, hetwelk thans door zijn zoon, de heer Ing. Henri De Clercq, wordt beheerd. In 1953 juridische wijziging van de oude firma en stichting van een Naamloze Vennootschap onder de benaming Inrichtingen H. De Clercq-De Maesschalck, NV., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd blijft: Dampoortstraat 207, te Sint-Kruis. Het begin der aktiviteit bestond vooral in het vervaardigen van waterbakken voor hoveniers, steenputten, citernen, gewapende buizen met kleine en gemiddelde diameter. In aansluiting met deze werd nog, vóór de eerste wereldoorlog, overgegaan tot fabrikatie van buizen met grotere diameter, in gewapend beton. Na de oorlog 1914-1918 werden, naast bovenstaande, ook beton-afsluitingen (platen, staken, enz...) gewelven en - gezien de steeds toenemende uitbreiding - zware, ongewapende gevibreerde buizen, boordstenen en betondallen in de produktie ingeschakeld. Sinds 1945 werd deze produktie met 50 % vermeerderd. Specialiteit: - Buizen (alle typen en maten) - Boordstenen - ineengrijpende straatstenen (verschillende typen) - betondallen - damplanken, heipalen - kabeldeksels asse-stenen - met daarnaast alle betonprodukten in de breedste vorm. Voor de meeste produkten is het beperkt tot een straal van ongeveer 25 km vanuit Brugge. Andere produkten, zoals damplanken en heipalen, over gans het land. Opp. : 1 ha 50 a waarvan ongeveer 6.000 m2 onder dak. Personeelssterkte ongeveer 140 man. Speciaal materiaal: monorails - bruggen en machines voor fabrikatie 

Fa. Decock Grégoire
Algemene Schilderonderneming
Dit bedrijf werd omstreeks 1930 door Adolf Decock uit Brugge gesticht. Het werd naderhand overgenomen door Grégoire Decock (1.9.52) die het naar Sint-Kruis overbracht. Schilderen van private- en openbare- en industriegebouwen, ijzer- en betonkonstrukties, bruggen, kranen, gebinten. Uitvoeren van publiciteits- dekoren zandstraalwerken, over gans het land. Personeel 30 à 50 man.

Fa. Pierre De Loof
Bouwmaterialen
Deze firma werd gesticht in 1898 door Charles De Loof en in 1933 door zijn zoon Pierre overgenomen. Deze wordt sedert 1961 bijgestaan door zijn zoon Paul. Aanvankelijk hield de firma zich uitsluitend bezig met het verhandelen van bouwmaterialen. In 1950-51 begon zij tevens de produktie van holle gewelven en sinds 1961 deze van plafonneermortels. De bedrijfsgebouwen, gevestigd op het havencompleks te Brugge, beslaan een totale oppervlakte van 3.000 m2. Personeel: gemiddeld 15 vakmensen.

Algemene Bouwondernemingen, Werner De Coster
Werner De Coster begon in begin 1957 zelfstandig te werken als aannemer van metsel- en schrijnwerk. Na een klein en voorzichtig begin met enkele werknemers, groeide het bedrijf zeer snel en kon na een paar jaar reeds op enkele prachtige verwezenlijkingen bogen, w.o. Cinés Capitole, Metro en Orly. Door het beschikken over modern materieel was het de firma mogelijk zich te specializeren in het bouwen van appartementsgebouwen en villa's, vooral langs de Oostkust. In een drietal jaar werden een vijftal mooie appartementsgebouwen opgericht te Knokke. Op heden is die badstad het voornaamste werkterrein van de onderneming. De firma beschikt over een prachtig atelier voor schrijnwerk met een oppervlakte van 600 m2 en een openluchtstapelplaats van 1.000 m2. De personeelssterkte bedraagt een 50 man.

N.V. Houthandel en Zagerij De Pourcq
De houthandel werd in 1920 ter Schijfstraat 31 met telefoonnummer 320.55.322.61 gesticht door René De Pourcq, die later, in 1940, een zagerij oprichtte. Deze houtzagerij breidde zich uit en maakte in 1948 een aanvang met de fabrikatie van triplex en standaarddeuren. In hetzelfde jaar stichttte René De Pourq met zijn zonen een naamloze vennotschap. De onderneming telt 40 man personeel.

Firma Huys Gebr.
Graanhandel, mouterij en veevoeders 
Deze zaak werd aanvankelijk in 1865 door Casimir Huys opgèricht. Hij werd opgevolgd door zijn zonen Edward en Arthur, die de handel in granen, vooral brouwgerst, en veevoeders verder uitbaatten. De stichting van de p.v.b.a. dagtekent van 1934. De zaak werd nadien uitgebreid met een mouterij. In 1941 werden de graanhandel en de mouterij tot twee afzonderlijke zaken gesplitst. In 1956 werd een aanvang gemaakt met de fabrikatie van veevoeders. De mout wordt zowel op de binnenlandse- als op de buitenlandse markt afgezet. De bedrijfsoppervlakte telt 1 ha. Personeel: 50 leden.

Firma Georges Langerock-Hesbain
Maelesteenweg 50, Sint-Kruis-Brugge
Bouwmaterialen

Dit bedrijf werd te Brugge gesticht in 1921. Nadien werd het te Sint-Kruis gevestigd. Sinds 1947 wordt Georges Langerock-Hesbain bijgestaan door zijn zoon Jacques. De firma was oorspronkelijk gespecializeerd in alle produkten van de groep Eternit. Nadien evolueerde de handel tot de verkoop van algemene bouwmaterialen (Sisalkraft, dakleien van Herbeumont, Gyproc. enz.). Sinds 1954 is de firma ook algemene dealer voor Vlaanderen van de isoleerplaten Heraklith. Sinds 1927 is de firma ook promotor van uitgesneden letters in eternit voor opschriften. Zij gelast zich tevens met het plaatsen van dakbedekkingen. Afzet vooral in Vlaanderen, maar eveneens over gans het land.

Tissage Ste-Croix
In 1927 nam de Union Cotonnière de weverii van de heer Dhooghe over; deze afdeling werd genoemd Union Cotonnière, tissage Ste Croix. Het verouderde materiaal werd geheel vervangen door automatische weefgetouwen, en de bebouwde oppervlakte werd meer dan vervijfvoudigd. In 1928 werd met 16 machines en in twee ploegen 9.000 m2 weefsel geproduceerd per week. Sedert 1936 leveren 153 machines in drie ploegen 115.000 m2 weefsel per week. De firma vervaardigt sheeting, croisés, en andere industriële weefsels. Afzetgebied: Benelux. De bedrijfsoppervlakte beslaat 4.000 m2. Personeel: 100 man.

Wasserij De Meeuw
Dit bedrijf werd opgericht in 1948, onder de impuls van Antoon Delhaye en Albert Thielens. Van meetaf aan werd ernaar gestreefd een funktionneel zelfwasbedrijf op te bouwen met ruime, aangepaste gebouwen, in een prettige atmosfeer. Door verdere evolutie werd de zaak tevens uitgebouwd tot loonwas-industrie, en voorzien van de laatste snufjes van was-automatizatie. De gebouwen beslaan een oppervlakte van 500 m2 en nog steeds werden zij. inzake moderne bouwstijl van het middenbedrijf, niet voorbijgestreefd.