šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Male -  Verkopingen te Male -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Verkopingen te Male

Transcriptie van verkopingen met den stock in de Heerlijkheden Male & Vyven.

Herkomst Geert Van Poucke
Transcriptie Yvette Kemel.

Men laet weten van weghen Jacob Claeysens dat hij donderdag
naestcommen wesende den 28 april 1763 met den stocke der heerlijkhede
ende baronnije van Male s naemiddags ten een huren sal vercoopen alle
sorten van huyscathijl copper thein, metael, ketels haeckers stoelen
banken eene keirne, vrauwe cleederen en lijnwaet, goude ende silvere
juweelen, twee a drie kalf koeien midtsgaeders twee a drie rinders ende
differente sorten van swijns hoy en stroy bij den honderde rugghe ende
ardaples bij de maete emmers alles het gonne voorders ende voortschijne
sal ghebbe worden wanof de vergaederijng ten huyse ende hove van den
voornoemde Jacob Claeysens ter heerlijkhede ende baronneije voorseyt
Elck segget voorts

Men laet weten van weghen sieur Carel Cnockaert als machig bij procuratie over mevrouw de gravinne van Staeden dat hij op maendag dijsendag woensdag ende donderdag naest commende wesende den 28- 29--30-31 december 1761 met den stocke ter heerlijkhede ende baronnije van Male sal vercooppen schoone partijen taille hout ghereguleert in cooppen elck sijn gherief, De twee eerste dagen sal men vercooppen int Boerreveldt bij Lettenburg den derden dagh op Bassevelde ende den vierden dagh inde Warande van Sijsele ende met de cortlicht van de dagen sal men beginnen s middags ten 12 huren de vergaederijnge in het stalling ter voorsnoemde baronnije van Male
Elck segget voorts

Men laet weten van weghen dheer Francisus Duhamel dat hij maendag
toecommende wesende den 27 december 1762 met den stock sal
vercooppen ter heerlijkhede van Vijve eene partije taille hout gereguleert
in cooppen elck sijn gherief staende op t goed ghenaemt Havignion ende
men sal beginnen s middags ten 12 huren wanof de vergaederinghe ter
plaetse voorseit.
Elck segget voorts

Men laet weten van weghen Joachim Snoaert dat hij dijsendag
toecommende wesende den 14 juli 1761 met den stocke ter heerlijkhede
van Vijve sal vercoopen s naemiddagd ten 2 huren drij a vier ghemete
rogghe te velde als mede omtrent een alf ghemet haver waervan
vergaederijnghe sijn sal ten huyse ende herberghe van Clement
Verplancke ter gheseyde heerlijkhede.
Elck segget voorts

Laet weten van weghen B. De Waele dat hij woensdag toecommende
wesende 29 september 1762 met den stocke ala hauche, der heerlijkhede
ende baronnije van Male sal vercooppen alle sijne huysraet bestaende in
copper thein cassen stoelen banken cleederen ende lijnwaet goude ende
silvere juweelen. Schoone kalf koijen rinders swijns hoy bij den honderde rugghe bij de schove boucquyt karotten en rappen ardapels en boonnen emmers alle het
gonne voorders ten voorschijne sal ghebracht worden.
Men sal beginnen smiddags met den 12 huren ende de vergaederijnge ten
huyse vanden voornoemde B. De Waele wonende ter heerlijkhede
voorseyt.
Elck segget voorts

Men laet weten van weghen de vooghden over de weesen ten sterfhuyse
van Pieter Franciscus Van Middelen ende zijne huysvrouw ter
heerlijkhede van Vijve metten stocke zullen vercoopen op maendag ende
dinsdag wezende 4 ende 5 januari 1762 ten negen voor middags alle
hunne achtergelaeten huysraet bestaende in coper tin, metael stoelen
taffels bedden lijnen ende allen goude ende zilver juweelen peerden
koyen renders vette ende mager zwijns roggen aver hoy stroy busschen
blocken facheel bij den 100, steen bij den 1000, meulesteen met alle
deander timmer ende meulegedient met een groot deel ijzer welck
wezende ploeghen ende eeghden ardappels wortels bien in corven
boomen op de grondt emmers alles dat voorder ten huyse hove ende
landen te bevinde de vergaederijnge ter plaetse
Elck segget voorts

Laet weten van weghens dhoors van wijlent Edmond Timmerman fs.
Jacob dat sij dijsendag toecommende wesende den 5 april 1763 met den
stocke der heerlijkhede ende baronnije van Male snaemidags ten een hure
sullen vercoopen alles voor achterghelaeten huysraet, cleederen ende
lijnwaeten vlees bij de sponde, boter, ardapels bij den sacq, hoy en stroij
emmers alles het goone voorders ten selven sterfhuyse sal bevonden
worden alwaer ook de vergaederijn sijn sal.
Elck segget voorts

Veiling van drie leenen gelegen in Sint-Kruis in de heerlijkheid Sijsele.
Extrait vuyt de condiën van veilinghe van eene partije van 8 gemeten
ende 49 roeden lant wesende leen gelegen te heerlijkhede van Sijssele
binnen de prochie van St-Cruys commende vuyt den sterfhuyse van
wijlen de advocaat en meester Pieter Van LiekerckOp alle welcke conditiën aan de gonne hiernaer voorder te verclaeren
eerst ende alvooren te coope geveijlt wort den nombre van 8 gemeten
ende 49 roeden lant wesende drije disticte leenen gelegen binnen de
prochie van St-Cruys ter heerlijkhede van Sijssele zuyt oost vande kercke
neffens t goed van baron De Bruyne bij de Cromme Helleboge al in
eender block lest in pachte gebruyckt bij Marijn Vander Poorte ten prijse
van 11 ponden 8 schellingen tjaers per gemet / Die met alle d’opgaende
boomen ende taille van houte de vercoopers competerende tot
concurentie van 650 bugsche taille volgens de prijsie danof sijnde /
Moetende in cas van meerder ofte mindere prijsie danof tsijnen tijde
instant gebeuren tusschen de cooper ende die van vande prochie die
deselve landen is aentrekende voor de qua costen / Gaende in geldenslant
alleenlijk belast tot 4 gemeten 2 lijnen 48 roeden / Ende is te weten dat
deselve leenen ghehouden sijn vanden leenhove genaemt thof tHeyst
alias Coudekercke / tGonne voorts gehouden wort vanden prinselijke
leenhove vande Burg van Brugge / Staende elck sonderlinge ten dienste
van trouwe ende waerhede ten relieve ende cammerlinx gelde vande
beste vrome t’ elcker veranderinge ende voortsten vercoopinge alienae
ofte belastinge t’alsulcken lasten van tienden penningenende anders /
Gelijk alle andere leenen staen insgelijx gehouden vande selve hove /
Voorts worden deselve leenen vercocht sonder enighe last van bijleve /
Nemaer d’oncosten van erven ende onterven midsgaeders 10 penningen
mette voordre oncosten rechtens ende devoire / Dienen ter cause van
deselve veranderinge ende vercoopinge schuldig wou laste van cooper
................
Extrait vuyt de condiën van veylinge van eene partije van 30 gemeten
gelegen als voogaende insgelijx commende vuyt den voornoemde
sterfhuyse
Voorts wort alhier nogh geveilt van wege ende op de conditie alsvooren
de nombre van 2 gemeten 32 roeden erve met de taille van houtte ende
eene schoone queeckerie van eeckeplantsoenen daerop stande ende
medegaende gelegen neffens voorgaende leenen zuyt oost gaen / De selve
quueckerie groot 2 lijnen 18 roeden lants die aengetrokken wort bij den
proprietaris ende resterende 4 lijnen 14 roeden sijn lest in pachte
gebruykt bij Marijn Vande Poorte ten prijse van 11 schelllingen 8
groten gemeten ende liggen tegenwoordigh aende prochie voor de
quacosten ende inne voorseyde 2 gemeten 32 roeden maer en moet
gelden tot concorentie van 1 line 64 roeden.
8 dec 1717