šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Male -  Male 1712-1798 -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Male 1712-1798

1.Zoals thans werden bij een overdracht via koop of donatie de onroerende goederen beschreven. Dit gebeurde via een akte, legger genaemt.
2.Daarnaast werd de prijzij bepaald. De prijzij of overnameprijs bestaat uit:
- meststoffen, de navette, die gebruikt werden om de gronden te verbeteren,
- de waarde van het bomen- en hagenbestand, alsmee de waarde van de groeiende vruchten. 
- de roerende goederen.
Dit werd beschreven in een prijzij-akte.
3.De oorsprong van de goederen. Van wie, wanneer, hoe?

Hieronder staan:

1.de legger en prijzij van 1752, na de dood van Albert Claesman en refererende naar deze van 1712, datum van aankoop door François Claesman.
2.de prijzij van de donatie van de goederen van Isabelle Claesman aan Mevr. M.-A. Le Poyvre, douarière van Jan, graaf van Carnin en Staden.
3 de prijzij-akte dd. 1770, bij de erfenis door Jan II, Carnin de Staden.(met dank aan Charles Focke)
 

 

Een "legher" was een beschrijving van de eigen-onroerende (allodiale) goederen ( in tegenstelling tot de leengoederen). Hier gaat het specifiek over een beschrijving van de goederen die Isabella erfde van haar vader Albert, die overleed op 26.05.1750, en die deze gronden geërfd had van zijn broer Francois. François had ze in 1712 gekocht en mede daardoor werd hij baron van Male.

Jaar 1752
Nieuwen legher der allodiale goederen ofte erflanden competerende mejoufvrauw Isabelle fa m’her Albert Claesman in sijn leven baron van Male, heere van Vijve etc.  bij successie van sijnen heer broeder m’her Francois, gelegen ter heerlijckhede, stede ende baronie van Male ter prochie van Sinte Cruijs verre oost vande kercke begrepen geweest in den coop der heerelijckhede ende baronnie van t’selve Male, gecocht ende gheacquireert bij wijlent den gemelden sijnen heer broeder wordende de selve alhier opgestelt achtervolgens
den cours van de nieuwe landtmate ende ommelooper der selve heerelijckhede van Male, gedaen ende gemaeckt door den onderschreven Jan Dherbe benevens Francois Lobbrecht beijde gesworene landtmeters s’landts van vrijen ten jaere seventhien hondert twaelfve soo volgt
Int 3e begin
- Alvoorts liggets zuijdt oost aent Casteel van Male int 3e begin nr 14 negen gemeten t’negentigh roeden landts, genaemt de Brauwerije stucken , altuschen den Antwerpschen heerwegh. Gemeten ter half grachte aende zuijdtsijde met den westeijnde de gheele dreve hier toegemeten wat verhaeckende aent Male Leijken gemeten tot den opcant, mette noortsijde aende oude leendreve van Nedermale ende met den oosteijnde aende twee eerstvolgende partijen, dus met 97 roeden ind Antwerpschen Heerwegh 10 gemeten 87 roeden landt en dreve.
- Voorts liggets aent oosteijnde naest de noordtsijde daer aen int selve begin nr 15 seven lijnen seven en veertigh roeden een lanck stuck lants mette noortsijde aende selve dreve van Neder maele, streckende met den oosteijnde aen sijn selfs bosch ende landt ende met de zuijdtsijde aende volgende parcheelen dus 7 lijnen 47 roeden landt met bosch
- Voorts liggets aen de zuijdtsijde naest 't westsijde daer aen int selve begin nr 16 acht lijnen vier en dertigh roeden landts tusschen het tweede voorgaende ten westeijnde mette zuijdtsijde ter half grachte aen den Antwerpschen heerwegh ende oosteijnde aende volgende dus met 44 roeden in den heerwegh 8 lijnen 78 roeden lant nu bosch.
- Voorts aen den oosteijnde daer aen int selve begin nr 17 een gemet negentig roeden landts streckende zuijdt ende noort ten zuijteijnde smalst aenden Antwerpschen heerwegh met den noorteijnde aen het tweede voorschrevene gaende met Neder Male met den zuijdt eijnde aende tweede volgende partije ende oostsijde aen d’1e volgende dus 5 lijnen 46 roeden lant nu bosch.
- Voorts liggets aen de oostzijde daer aen int selve begin nr 18 vier gemeten acht en veertigh roeden landt ende streckt oost ende west met de zuijdtsijde aen den Antwerpschen heerwegh ter half grachte met den ooste breedts aende vierde naerschreven pertije ende noortsijde aen de eerste volgende met 47 roeden in den heerwegh dus 4 lijnen 14 roeden lants nu bosch.
- Voorts aen de noordt sijde daer aen int selve 3e begin nr 19 elf lijnen 34 roeden landt ende bosch twee sticke het zuijderste ten noort oosthoucke vele breedts altusschen de voorschreven oude dreve van Neder male daer die keert aende noortwestsijde de vierde voorschreven partije aen den westeijnde ende oost de volgende dus 11lijnen 34 roeden landt ende bosch nu geheel bosch
- Voorts ten oosteijnde daer aen in tselve begin nr 20 vijf lijnen ses en veertigh roeden landts streckende zuijdt ende noordt genaemt de mispelaere bilcken met de naervolgende partije komende met den noort geerwijs aende nieuwe dreve deurgetrocken in den bosch sijnde leen genaemt de broodtschapra
- Voorts aende oostsijde daeraen uit selve begin nr 21 acht lijnen vijf en dertigh roeden landts ook genaemt mette voorgaende partije de mispelaere bilcken tusschen d’abdije van Spermaillie in Brugge landt wat verhaeckende met beede eijnden als den voorgaenden parcheele dus 8 lijnen 35 roeden landt nus bosch.
- Voorts liggets ten zuijdteijnde van de twee leste voorschreven partijen daer aen int selve
begin nr 22 vijf lijnen vier en tsestigh roeden lants de westsijde af van elf lijnen 64 roeden dies resterende twee gemeten de oostsijde is leen zijnde een achterleen van Male ende verbleven aan het principael leen der heerelijckhede van Male comende van Pieter de Monsijque abouterende als nu mette westsijde aende voorschreven vierde partijen nr 18 mette oostsijde veurgemeens aen dese twee gemeten achterleen ende zuijdteijnde aenden Antwerpschen heerwegh aldaer ter half grachte dus met 16 roeden inden wegh voor dese 564roeden ende de 2 gemeten leen proffijtteert vande weg 17 roeden ende is daer inne begrepen dus 5 lijnen 53 roeden land nus bosch.
- Voorts liggets oost daerbij oost voorbij de voormelde 2 gemeten achterleen ende nogh vier gemeten achterleen t’samen 6 gemeten uijt den selven hoofde int selve 3e begin nr 23 drije gemeten twee lijnen veldigh landt de oostsijde af van 7 gemelde twee lijnen abouterende met de westsijde veurgemeens aende geseijde 4 gemeten achterleen van Pr de Monsijcque verbleven als de twee gemeten int voorgaende article vermeldt met de oostsijde aen Sijsseele veldt ofte Gemeene Weede van Sijseele streckende met den zuijdteijnde alsvooren aen den Antwerpschen heerwegh ende noordteijnde geerewijs aend’abdije van Spermaillie in Brugge landt dus met 20 roeden voor dit deel in den wegh ende de 4 gemeten leen heeft 12 roeden inden wegh 3 gemeten 2 lijnen 20 roeden landt nu al bosch
        
Int 4e begin
- Voorts liggets verre zuijdt west van lesten voorschreven parcheele int 4e begin nr 40 den nombre van thien gemeten een lijne veerthien roeden landts ende bosch indiversche stringen altusschen de warande sijnde leen die op de prochie van Sijsseele ligt ter half grachte aende zuijdtsijde dhoirs dheer Matheus d’hase landt ten oosteijnde haer selfs landen uit den hoofde van mevrauw douariere van Mijnheer Franscois Claesman aende noortsijde ende westeijnde over de dreve aenden volgenden parcheele dus 10 gemeten 1 lijn 14 roeden land en bosch nu al bosch
- Voorts ten westeijnde daeraen int selve begin nr 41 negen gemeten twee lijnen 88 roeden landt ende bosch sijnde ses strijngen tusschen de selve Warande aende zuijdtsijde de voorschreven Baronesse van Male naast het oosteijnde ende dheer Matheus d’haese de landen beede aende noortsijde dende met de westsijde aen dheerelijckhede van Maele landt ende bosch ende streckt met een streepken uijtwegh groot 23 roeden ten noortwesthoucke tot in de halve malezuijdtstraete dus 9 gemeten 2 lijnen 88 roeden land en bosch

Int 6e begin 
- voorts liggets ten zuijdtwesthoucke vande leste voorschreven partije daer bij over de Male Zuijdtstraete int 6e begin nr 69 ses gemeten 1 lijne 57 roeden een verhaeckende partije landt altusschen de voorschreven warande liggende op de prochie van Sijsseele daer jegens gemeten ter halver grachte aende zuijdtsijde ende oosteijnde t’clooster vande Jacobinessen in Brugghe aen het westeijnde ende met de noordt sijde naest het oosteijnde aende Fermerije van de wijngaerde in Brugghe landt ende naest het west eijnde t’eijnden de selve wijngaerde noordtwaerts verhaeckende tot de landen van d’hoirs Matheus d’haese dus 6 gemeten 1 lijne 57 roeden land en pitterije op t ooste nu al bosch

Int 7e begin 
-Voorts liggets verre noordt van daer noordt jegens den Antwerpschen heerwegh op de zuijdtsijde vande Malevijvere in 7e begin nr 30 vier lijnen 80 roeden landts met een hofstedeken daer …..inne woont op t’oosteijnde aende calsijde deselve calsijde ende den Antwerpschen heerwegh aende zuijdtsijde ten weste smalst aent dreveken vande Male vijvere met de noordtsijde aen den barm der selve Male vijver ende oosteijnde aen jonr Pr Dhanins de roodonck komt met 36 roeden in den selven Antwerpschen heerwegh t’samen 516 roeden dus 5 lijnen 16 roeden land en hofstedeken. 
 
Int 8e begin 
_ voorts liggets oost van daer ende zuijdt over den buijten wal van den casteele van maele int 8e begin nr 1 een lijne negen en dertigh roeden landt beplant met beucken boomen sijnde een stuxken op het westeijnde vele smalst aende haeghe van …. hofstedeken met de zuijdtsijde geerewijs aen den Antwerpschen heerewegh met de noordtsijde aen den buijtenwal van den casteele van maele aldaer gemeten tot op den opcant ende met den oosteijnde wat crom aen den opcant van het Male leijken liggende ten zuijdt oosthoucke t’conduit onder de straete dus 1 lijne 39 roeden boucke boom bosch
- Voorts liggets noordt west daer bij int selve begin nr 9 een lijne vijftigh roeden landts beplant met boomen altusschen de Calsijde ofte Noordstraete ter halve gracht breedts aen den westeijnde den halven waterloop komende uijt den Malevijvere crom aen de noordtsijde met de zuijdtsijde veurgemeens ende oosteijnde aen de leen gronden van t’casteel van Male dus 1 lijne 50 roeden boombosch
- Noch int 4e begin ende 
- voorts liggets oost van daer int 4e begin een vervallen hofstedeken bij den omlooper deser heerelijckhede in vijf articlen als nrs 20,21,22,23 ende 24 t’eender blocke groot neghen gemeten een lijne veerthien roeden sijnde nu al bosch uijt den hoofde art 1712 van Pieter Huijs altusschen den Antwerpschen heerwegh aen het noordt eijnde gemeten ten half grachte den halven Meulenwegh jegens de volgende partije aende westsijde haer selfs voorschreven 5 gemeten 278 roeden bosch aende oostseijde ende met den zuijdteijnde aen Jonr van Boonem ofte Jonr d’ooverloops landt dus met 60 roeden in den heerweegh 9 gemeten 1 lijne 74 roeden bosch

t’samen 74 gem 2 lijnen 36 r Aldus betorden geexamineert mitsgaders belegert achtervolgens den ommelooper der voorschreven heerelijckhede van Maele op het versoeck van d’heer ende meester Jan Anthone vanden Abeele als agent van mejouffvrauw proprietarige ten beleede van Vincent Bal mij toirconden als gesworen landtmeter s’landts vanden Vrijen desen vierden julij 1752 
getekend Jan D’herbe

Prijzie door Jan D'Herbe in naam van Isabelle Claesman en Verhaeghe in naam van Anna Le Poivre
Stempel 1752

Op den 6den decembre 1752 ende de volgende daeghen hebben wij onderscheven gesworen landtmeters ende prijsers te weten Jan D’herbe vanweghe mejouffrauw Isabelle filia mijnheer Albert Claesman in sijn leven baron van Maele, heere van Vijve etc. ende Cornelis Verhaeghe vanweghen vrauw Marie Anna le Poivre filia jonkheer Louis, heere van Mullem, douariere van mijnheer Jan, grave van Carnin ende Staden gepresen alle de edificien boomcatheijlen taillien van houtte ingevolge de costuijmen vande princelijcken leenhove van den Burgh van Brugghe, alle dewelcke sijn staende op de leengronden soo principael ofte foncier leen als achterleen en vande Baronie van Maele voor soo veel de selve sijn gestaen ende gelegen binnen der selve Baronie, Stede, Heerelijckhede ende Parck van Male. Voorts nogh op een vrije warande op de heerelijckhede van Sijsseele neffens de geseijde heerelijckhede van Maele 
Ende voorts nogh ghepresen diversche parcheelen van sekere allodiale ofte erfgronden bestaende in landen bosschen met een hofstedeken en cheijnsen uijt de gronden vercheijnst van particuliere breeder soo hier naer volgt, alle dewelcke mejouffrauw Isabelle Claesman als afscheederighe deze prijsije moet vergolden worden vande voorseijde vrauw Marianna le Pauvre dacceptante soo volgt dan of 

Eerst degonne bevonden op de leenen principael maeckende het foncier van Maele, achtervolgens den nieuwen legher ten desen jaere 1752.

- Alvooren aenvattende d’eerste partije van selven legher is groot 7 gemeten twee en tseventigh roeden int 8e begin deser heerlijckhede van Maele sijnde den Casteele met den Nederhove ende Cijngelen rondt omme den Casteele altusschen de Maelsche Leijken aende oostsijde ende noorteijnde eenen walgracht ende de erve van het Stadthuijs ten zuijden de Calsijde op de Noordtstraete aende westsijde ende met den noordtwesthouck veurgemeens aen 150 roeden allodiael landt hier naer in het derde cappittel vandese prijsije gebracht dus dese 7 gemeten 72 roeden t’Casteel op dit parcheel gepresen in liggende weirde alle de opgaende boomen met de fruijt boomkens op t’Nederhof ende cijngelen ter somme van een hondert neghen ponden achthien schellijngen grooten courant gelt dus  109-18-0
- Item de edificien bestaende in d’huijsijnge, scheure ende stallijngen op het Nederhof in liggende weirde alle het gonne boven d’aerde ende niet grondtvast en is ter somme van drije hondert 28 ponden ses schellingen acht grooten dus 328-6-8
- aengaende t’Casteel besloten binnen walle en is niet gepresen als volgende den leene        memorie
Weghens den leenboom de selve heeft men uijtgecozen en is staende op den cijngele ten noordt oosthouck vande wal vande Casteele sijnde eenen olme ende niet gepresen         memorie
- Op het tweede parcheel van den legher groot 57 gemeten 265 roeden bosch genaemt Boereveldt ligt int eerste begin deser heerelijckhede altusschen den Pijpwegh, ten westen den Aerdenburgschen wegh ten noorden de Maelsche leije, ten Oosten ende eenen waterganck, ten zuijden ende is dese partije deel van t’goet genaemt Bassevelde hier van afgetrocken 76 roeden ten noortwesthoucke uijt dese partije verscheijnst daer een huijseken op staet gepresen
alle de opgaende boomen op dit parcheel staende tot ter somme van twee hondert t’negentigh ponden eene schellijnck grooten dus 290-1-0
- Item de taillie van houtte oudt acht jaeren sijnde het lest jaer 1752 vergroeijt in proffijtte van mevrauw de gravinne van Staden dus over de seven jaeren ter somme van twee hondert thien ponden grooten dus 210-0-0
- Op het derde parcheel van den legher int selve 1e begin groot 49 gemeten 193 roeden oock deel van t’goedt bassevelde daer d’hofstede gestaen heeft altusschen den voorschreven 
waterganck ten noorden, ten westen den Pijpwegh, de Maelsche Leije aende oostsijde ende zuijdteijnde verhaeckende aende Cappelrije ende heerelijckhede landen van Maele gepresen alle de opgaende boomen op de selve partije ter somme van drije hondert een en twintigh ponden vijf schellijngen grooten dus 321 – 5 – 0
- Item de taillie van houtte van 4,6,7 ende 8 jaeren hier van afgetrocken het leste jaer alsvooren bedraegende ter somme van een hondert thien ponden thien schellijngen grooten dus 110-10-0
- aende zuijdtsijde naest het westeijnde daer aen sijnde de VIIde  pertije van den legher groot 29 gemeten 134 roeden dat deel is vande Vrije Warande van Male mette voorgaande partije voor desen landt ende nu bosch altusschen het Veldt ofte leste voorschreven partije ten noorden ende oosten ten westeijnde ende s’om zuijdtsijde het Male Leijken nogh zuijdtsijde eerste volgende partije gepresen de opgaende boomen ter somme van vijf en vijftigh ponden ses schelllijngen gr dus 55-6-0
- Prijs de taillie van ses ende 9 jaeren hier afgetrocken t’leste jaer alsvoren bedraghende ter somme van vier en t’sestigh ponden thien schellijngen grooten dus  64-10-0
 - Op den 4e article van legher int tweede begin van d’heerlijckheijdt groot 31 gemeten 2 lijnen 46 roeden genaemt Bassevelde bosch en deel van t’selve goedt altusschen t’Maele Veldt aende zuijdtsijde ten westeijnde aen de Maelsche leije noordt ende oost de eerste volgende partije gepresen alle de omgaende boomen tot ter somme van acht-en-seventigh ponden grooten dus 78-0-0
Ende prijs de taillie van vijf jaeren naer aftrechijnge van t’leste jaer 1752 alsvoren bedraegt ter somme van twintigh ponden grooten dus 20-0-0
- Op het Vde parcheel vanden legher intt selve tweede begin groot 84 gemeten genaemt de verbrande hofstede liggende noordt ende oost vande leste partije daer aen altusschen de Male leije ten westen den Aerdenburgh wegh ende t’gescheet van Sijsseele en Male ten noorden ende het Male Velt ten oosten ende met een verhaeck ten zuijden gepresen alle de opgaende boomen ter somme van vierhondert negenendertigh ponden twee schellijngen grooten dus 439-2-0
- Prijs de taillie van vier, ses ende seven jaeren afgetrocken t’leste jaer alsvooren gevraegt veertigh pondt groote dus 40-0-0
- Voorts alhier het Maleveldt buijten den legher immers is deel vande Warande van Male int derde begin vande selve heerelijckheijdt gepresen alle de opgaende boomen staende op het selve veldt tot de somme van eenhondert vijfenveertigh ponden grooten dus 145-0-0
- Item de prijs de taillie van houtte op t’selve veldt ende op de dobbele met een enckel barmen dit van vijf en zes jaeren afgetrocken t’leste jaer 1752 bedraegt sesendertigh ponden grooten dus 36-0-0
- Voorts int selve begin 
- Op het sesde article vanden legher int selve 3e begin groot 42 gemeten 2 lijnen 48 roeden genaemt Nedermaele altusschen de voorgaende aende noordtsijde de naervolgende allodiale landen en bosschen int 3e cappittel deser prijsije genaemt de Brauwerije Stucken ende Mispelaere Bilcken aende zuijdtsijde streckende met den westeijnde aen het Male leijken jegens over t’Casteel ende oosteijndt aende Bosschen van d’abdije van Sparmaillie in Brugge gepresen alle de opgaende boomen ter somme van seven hondert twee en tseventigh ponden neghen schellijngen grooten ende noch tot = 32-0-0 op de Broodtschaprae bosch t’samen tot 804-9-0
- Item prijs de taillie op de selve van 5, 8 ende 9 jaeren afgetrocken t’leste jaer 1752 als voren bedraegt twee en vijftigh ponden grooten dus 152-0-0

- hier naer volgt d’hofstede de tanghe dogh d’hofplatse hier niet inne begrepen als sijnde achterleen.
Op het 8e parcheel vanden legher groot 40 gemeten 46 lijnen landt en bosch liggende int sesde begin der heerelijckhede van maele altusschen den Antwerpschen Heerwegh aende noordtsijde de Gemeene Weedestraete ten westen t’naervolgende ende de meerschen aenden zuijden gepresen alle de opgaende boomen op desen parcheele met de gonne staende tot
twee roten op de Gemeene Weede straete en de twee roten tot de Calsijde van Male op den heerwegh ter somme van twee honderts even en vijftigh ponden dertien schellijngen gr dus 257-13-0
- Prijs de taillie van vijf en 9 jaeren hier van afgetrocken als gedaen van de voorgaende partijen het leste jaer 1752 vergroeijt in proffijtte van vrauw acceptante ter somme van een hondert twee ponden thien schellijngen grooten dus 102-10-0
- Op het 9e parcheel vanden legher groot 18 gemeten 182 roeden landt bosch ende meersche int selve sesde begin altusschen de voorgaende partije aen de noordtwestsijde den male barme aende zuijdtzijde west de jacobinessen landt ende oost de volgende gepresen de opgaende boomen ter somme van vier en veertigh ponden acht schellijngen gr 44-8-0
- Ende de taillie van houtte van ses jaeren dus prijs vijf jaeren bedraegt veerthien ponden thien schellijngen gr dus 14-10-0
- Op het 10e article vanden leger groot 7 gemeten 74 roeden genaemt den grooten crommen meersch int selve begin alstusschen den lesten voorgaenden ten westen de male barm
Aen de zuijdtsijde met den oosteijnde aent straetken vande meerschen gepresen de opgaende boomen ter somme van vierendertigh ponden vijf schelliljngen gr dus 34-5-0
- prijs taillie neant  
- Op het 11e parcheel van den leger groot 3 gemeten 158 roeden bogaert en landt genaemt cleenen crommen meersch altusschen den voorgaenden ten westeijnde jegens het straetien den Male barm te zuijden d’hofstede de tanghe en andere hofstekens ten noorden gepresen de boomen tot thien ponden thien schellijngen grooten dus 10-10-0
- eItem de taillie van 4 jaeren prijs 3 jaeren bedraegt  1-10-0
- op het 12e parcheel vande legher en per denombremente d’anno 1648 het 11e en 12e article int selve sesde begin van d’heerlijckhede van Male altusschen de twee leste voorgaende articlen aendezuijdtsijde den heerwegh aende noortsijde en oost aent hofstedeken van …Schapelijnck t’samen groot 6 gemeten 254 roeden lants gepresen de boomen ter somme van twee en veertigh ponden thien schellijngen grooten dus 42-10-0
- Prijs van de taillie hout van vier jaeren af t’leste jaer 1752 als de voorgaende tot drije ponden grooten dus 3-0-0
- op het 13e parcheel van den legheer groot 501 roede sijnde genaemt den Male Barm int selve begin streckende van de halve Zuijdtstraete westwaerts daer op gepresen de opgaende boomen ter somme van neghen ponden grooten dus 9-0-0
- over den prijs van taillie van vier jaeren staende op het oosteijnde van den selven barm de reste schoten van een jaer vergroeijd’aen 1752 beden een pondt gr dus 1-0-0
- op het 14e article vande leger groot 14 gemeten 258 roeden bosch daer den Doolhof in light genaemt den Zegher Meersche altusschen Male barm aende noordt sijde ende oosteijnde west aen het landt vant Clooster van Jacobinessen binnen Brugge ende zuijddt de volgende geprezen de opgaende boomen ter somme van tweeentsestigh ponden grooten dus 62-0-0
- is bestaen met drije jaer schoten dus geen prijs mits t’leste 1752 is vergroeijt in proffijtte van de gravinne ende de twee eerste jaeren volgt den leene - memorie
- op het 15e parcheel vanden leger int selve 6e begin groot 15 gemeten 258 roeden bosch altusschen de leste voorschreven partije aende noortsijde west de Jacobinessen zuijdt een landtwegh van d’heer Dhaese ende tot den halven de Zuijdtstraete komende van Malestede gepresen de opgaende bomen ter somme van sentwintig ponden grooten dus 26-0-0
- item over den prijs van vier jaeren taillie af t’leste jaer als vooren tot dertigh ponden gr dus 30-0-0
- ende op het 16e parcheel vanden legher groot 16 gem 44 lijnen sijnde den Malevijver liggende int 7e begin der heerelijckhede van Male gepresen alle de opgaende boomen hier op de barm plattegrondt ende rote over den gracht ten noorden tot ter somme van een hondert ponden grooten dus 100-0-0
- ende prijs de taillie van vier jaeren afgetrocken het lest jaer 1752 bedraegt ses ponden thien schellingen grooten dus 6-10-0
Somme der prijs staende op de voorschreven foncier landen ter somme van 3949-13-18 ponden groten

 

1752

Dit naervolgende is de prijsije vande achterlenen binnen Male
1e en 2e achterleen - alvooren uijt den hoofde - van wijlent Pieter de Monsijcque, bestaende in twee gemeten ende iiii gem  t'samen ses gemeten gelegen neffens elckanderen int 3 ° begin der heerlijckhede van Male, al tusschen  den Antwerpschen Heerwegh ten zuijdteijnde de naerscheven allodiale boschen ende cum noorteijnde aen d'abdije van Spermalie, boschen de welcke met eene scherpen houck ofte schicht tusschen dese twee leenen schiet, gepresen de opgaende boomen tot de sommen van thien ponden sesthien schellijnghen groten, dus 10-16-0 gr
- taillie van een jaerschoten dus geene prijs als sijnde vergroyt 1752 in proffytte van de gravinne acceptante deser leenen - memorie-

Ende het 3e achterleen sijnde d'hofstedeplatse genaemt de Tanghe, met eene partije landt danof
- Alvooren de hofstedeplatse genaemt de Tanghe groot twee lijnen 14 roeden gelegen int 6e begin nr 5 der heerlijckhede van Male, al tusschen de calsijde aen de noortsijde d'heer Schapelijnck met een hofstedeken ten westen, Sr Mulier aende oostzijde ende zuijdt de foncier leenen, gepresen de fruijtboomen op de selve partije staende ter somme van een pond twaalf schellijngen grooten, dus £ 1-12-0
- over den prijs van edificien te weten peirde en coeystallen mette scheure inliggende weirde ter somme van 't sestigh ponden thien schellijngen grooten dus £ 60-10-0
- De huijsijngen is alhier gelaeten onverleth voor den besten veust - memorie-
- En den leenboom oock uijtgelaeten en staet in de onderstaende partije op den heerwegh -memorie- (de beste van upgaende bomen die als "leenboom" gelaten werd voor de heer).
- Ende d'ander partije ligt noordtwest daer bij ten westeijnde van de Malevijvere int 7° begin nr 27 ende 28 van den ommelooper der heerlijckhede van Male, groot 17 gemeten landt en bosch al tusschen de Malevijvere ten oosten, den Antwerpschen Heerwegh met twee roten boomen hierinne begrepen, aen de zuijdtsijde den halven Groenewegh, aen de noordtsijde gepresen alle de opgaende boomen ter reserve van eene eecke voor leenboom inde roten op den heerwegh tot de somme van sen en sestigh ponden grooten, dus £ 66-0-0
Prijs de taillie van ses jaeren danof afgestrocken 't leste jaer schote 1752 vergroyt in proffijtte vande gravinne acceptante tot vier en vijftigh ponden grooten, dus £ 54-0-0

Somma prijs op de voorschreven acherleenen ter somme van £ 192-18-0 gr.


Hier naervolgt de Vrije Warande gelegen op d'heerlijckhede van Sijsseele, daer den meulen bij cheijnse opstaet ten oosteijnde danof

De selve abouteert altusschen de heerlijckhede van Male aldaer ter halve gracht aende noordtsijde de prochien van Oedelem, Assebrouck verhaeckende aende zuijdtsijde alwaer aldaer den wegh van Sijsseele naer Brugge, hier is deure loopende gepresen de opgaende hier op staende ter me van vijf ponden vijf schellijngen groten, dus £5-5-0

over den prijs van de taillie van negen jaeren, hier afgetrocken 't leste jaer 1752 alsvooren, bedraeght ter somme van seven en 't seventigh ponden grooten dus £ 77-0-0

Somma van dit leen de Warande op Sijsseele tot £ 82-5-0 gr

Resumptie van Leenen
de foncier gronden         £  3949- 13-8
d'achterleenen                £   192-18-0
en 't leen op Sijsseele     £     82-  5-0
't samen                          £ 4224-16-8 gr

Oversien ende geprezen dd 1 sept 1770
    

Bij ons onderschreven gesworen landmeters ende prysers 's lands van den Vrijen, alle de catheijlen (roerende goederen), bestaende in edificien, boom-gewas, taille van hautte en andersints; de welcke bevonden zijn op de leenen soo foncier als achterleenen, mitsgaders een weynig meubilaire effecten binnen den casteele der Baronnije, Stede, heerlijkhede ende parcq van Maele.
    Alsmede de catheijlen staende op de "Vrije Warande", gelegen ter prochie in de heerlijkhede van Sijseele insgelijkx deel maekende van het foncier van 't voorschreven Maele aende zuydzijde hier nevens liggende.
    Toebehoorende aen den wel edelen geboren heer alhier Jan, grave de Carnin ende Staden etc. baron van Maele etc. ende  heere van Vijve, etc. hem aenkomende bij successie ten overlijden van vrauw Marie, Anne Lepoivre, douarière van m'heer Jan grave Carnin ende Staden sijne vrauw moeder overleden in april 1769.
    De welcke daer aen gekomen was bij donatie van weghen mejuffrauwe Isabelle, filia m'her Albert Claesman, wijlent baron van Maele, heere van Vijve, etc. zijnde deze prysie gebeurt ingevolge de costuymen van den princelijken leenhove den burgh van Brugge waer onder dese baronie is releverende.
    Waarachter volgt de prijsie van differente partije allodiale landen benevens de catheijlen staende op eenige gronden de welcke in cheijnse genomen zijn van of de weerdije g'expresseert is in staende weirde. Competerende aen het gemeene sterfhuys der voornoemde douarière gravinne van Staden; welke gronden ter causen van de noodtsakelijke covenentie bij geleijt blijven aenden voorschreven foncier en andere leenen dezer baronnie van Maele.


    Alvoorens ingevolge den nieuwe legher van alle de leenen deser baronnie van Maele gemaeckt bij wijlent den landtmeter d'heer Jan d'Herbe ten jaere 1752 als mede ingevolge den cours der voorgaende prijsie der catheijlen als dan daer op bevonden.
    Voor eerst den casteele van Maele met ten nederhove daer het "Boeren huys" op staet ende den cijngele rontom het selve casteel, al 't saemen groot 7G 72R gelegen in het 8ste begin dezer heerlijkhede abouteert al tusschen de Maele Leije aen de oostzijde en noorthende eenen walgracht jegens het "hoveniershof"  met de erve van het stadhuys ten zuyden de calzijde op de Noortstraete aen de westzijde ende met den noortwesthouk veurgemeens 150R allodiael dat inden cyngel begrepen is ende nochtans geen deel van dese groote en maekt 't welke hier naer onder d'allodiaele sal gebrocht worden.
    Waer van de edificien van het neerhof bestaende in d'huysinge, met een camerken voor den hovenier, scheure, coey en peirdt stallen met den grooten peirdstal gedestineert voor het gebruyk van 't casteel, alle regulier aen malkander gebauwt in steen bij forme van twee wijnkelhaeken gedekt met roo pannen; de selve zijn inliggende weirde geprezen soo verre als boven d'aerde sienelijk in differente parcheelen t'gonne te samen komt te montere 
ter somme van £ 568-15-9 gr.

Rand: Nombre der boomen op jder partije = 756 pies

    Voorts op dese partijen gepresen alle d'opgaende boomen groot en kleijnen in liggende weirde, benevens de doorne- en andere haegen, geschorene lindekens en sparren met sommige struijcken taillehout 't samen 
ter somme van £ 284-13-6.
    Aengaende het casteel ende hoogen torre, den hof besloten binnen wallen met de voordere gebauwen, haegen en fruytboomen, de steene brugge ende muragien rondt dito wal met de visschen daer inne, en zijn niet gepresen als volgende den leene.
ter memorie
    Nota: De fruytboomen hierop bevonden buyten walle, soo langs de meuren als in spalier (leibomen) ende opgaende zijn niet gepresen en volgen het leen.
ter memorie.
    Wegens den leenboom is uytgekozen een halm op den chijngele ten noordoosthoeke van het stadthuys ende niet gepresen ook
ter memorie.    

Voorts op het tweede parcheel van den legher groot 57G 2L 65R busch genaemt "'t Boereveldt" int 1ste  begin deser heerlijkhede al tusschen den Pijpeweg van westen den Aerdenburgschen Brugghewegh ten noorden de Maele Leye ten oosten ende eenen waterganck van zuyden wesende dit artikel deel van 't goedt Bassevelde; waer van moet gededuceert worden tot 76R ten noortwesthoecke af daer een huyseken opstaet 't welke cheijns betaelt aen desen leenheere, alwaer de prijsie der boomen in liggende weirde komt te monteren
ter somme van £12-7-6 gr.
    Ende over de taille van houtte op het selve parcheel te bevinden oudt acht jaer wan of het laste vergroeijt is in profijte van den jegenwoordigen heer Baron van Maelen dus over de selven jaeren
ter somme van £258-10-0
    Voorts op het 3de parcheel van den leghefr int selve 6de begin groot 69G 193R ook deel van 't goedt Bassevelde alwaer wijlent d'hofstede gestaen heeft, aboutterende tusschen den voorschreven waterganck ten noorden den Pijp-weg ten westen de Maele Leije aende oostzijde met den zuythende verhaeckende aen de landen competerende aen deze heerelijckheijd ende cappelrije van Maele.
    Alwaer gepresen alle d'opgaende boomen die bedraegen 
ter somme van £1126-3-4
    Item de taille van houtte op geheel dese partije ter houde van 6 ende 9 jaeren naer aftrek van het laste jaer vergroeyt in profijte van den heer leenhouder 
ter somme van £318-14-6
    Voorts op de 4de partije van den legher int 2de begin deser heerelijkhede oost over 't Maele Leijken jegens ende 't laste deel maekende van het selve goedt Bassevelde groot 31G 2L 46R bosch aboutteert met de zuydzijde aende dreve die op het Maeleveld ligt ende gecoupeert met dreven van het volgende parcheel. Soo wordt de prijsie daer ook mede begrepen als volgt
ter memorie
    Voorts op het 5de parcheel van den legher in het selve 2de begin groot 84G bosch  genaemt "de verbrande hofstede", aboutteert met de westzijde aen het Maeleleijken met de oostzijde ende zuythende aen het Maeleveld, ende noorthende ten deele aenden "Aerdenburgschen bruggewegh", ende 't gescheet jegens de heerlijkheijd Sijsseele.
    Gepresen de boomen op dese twee paerceelen staende ende 't samen weerdigh 
bevonden 
ter somme van £1529-0-2
    Nota: daer staen 13 wulghen holmkens op den scotcant der straete den "Zuyderen Bruggewegh" de gonne bij de "waterijnge van Zuyd over de Leije" worden angetrocken al hoewel deel maekende van de grondt deser heerlijkhede ende van desen leene in de voorschreven masse niet begrepen weirdig £2-12-0 
ter memorie
    Item de taille van houtte op geheel dese partije, ter oude van 4 en 5 jaer naer aftrek van 't laetste jaer, als vooren daer inne begrepen den snoeij van eene  partije boomen bedraeght 
ter somme van £153-10-0
    Voorts op het 6de parcheel van de legher in het selve 3de begin eene  groote plaetse genaemt "nedermaele" int geheele groot 42G 2L 48R bosch ende "sterre dreven met de partije genaemt "de broodt schaprei" daer inne begrepen, aboutteert met de noortzijde aen 't volgende parcheel "de kleijne warande" met de zuytzijde aen de naervolghende "brouwerije sticken", sijnde allodiale landen streckende met den westhende aen het Maele leijcken jeghens het casteel, ende oosthende aen de boschen der abdije van Spermaille waer op alle de boomen gepresen zijn 
ter somme van £232-9-0
    Item de taille ter oude van 4 en 7 jaer, 't laste afgetrocken dat vergroeyt is in profijte van den heer leenhouder, met de haegen rondt de "vijvers"  daer inne begrepen 
ter somme van £163-8-0
    Voorts op het 7de parcheel van den legher in het voorschreven 3de begin de nombre van 29G 1L 36R bosch wesende de "vrijwarande van Maele" aboutteert met de noortzijde ende
oosthende langs den "Brieverswegh" jeghens het "Maeleveld" met 't westhende en deele zuydzijde jegens het Maeleleijken ende noch zuydzijde jegens de voorgaende partije gepresen de boomen in liggende weirde 
ter somme van £219-19-4
    Item over de taille van houtte op deze partije staende oudt 5 en 7 jaer naer aftrek als vooren tot £78-5-0
    Voorts op het 8ste parcheelvan den legher gelegen int 6de begin deser heerlijkhede een Plaetse van diversche sticx 't samen groot 40G 46R onder landt en bosch, al tusschen den "Antwerpschen heerwegh" en de "nieuwe calzijde" aende noortzijde "de gemeen weede straete" ten westen aldaer heel breedt de meirschen en volgende parcheel ten zzuyden cum oosthende aen 't 12de parcheel gepresen de boomen op dese partijen staende den selven 12de  parcheele hierinne begrepen sijnde 't samen 
ter somme van £472-13-2
In de marge -678- (?)
    Gepresen de taille van 9 jaer het laetste gededuceert, en 't meeste deel maer 2 jaeren oudt geweest sijnde
ter somme van £138-4-4
    Voorts op het 9e parcheel van den legher een partije landt, bosch ende meersch groot 19G 1L 82R, int selve 6de begin al tusschen de voorgaende parcheelen aen de noortwestzujde den "Maelebarm" aen de zuydtzijde, met den westhende aen 't "Clooster van de Jacobinessen" landt, ende oosthende aen het volgende gepresen de boomen
ter somme van £143-13-8
In de marge -227-
    Item over de prijs van de taille oudt 5 jaeren maer aftrek van het laetste jaer bedraeght
ter somme van £46-13-4
    Voorts op het 10de parcheel van den legher groot  7G 74R genaemt " den grooten crommen meirs" met d'holme dreve gelegen in het selve begin, oost daeraen met beijde zijden als vooren ende oosthende het dreveken hiermede gaende alwaer de boomen gepresen zijn 
ter somme van £50-7-0
    -Prijs der taile als maer 2 jaer schoten geweest hebbende
Neant
    Nota: doet te weten dat de boomen van dit met sommige voorgaende en volgende artikels, niet precijs op hunne partijen gestelt en zijn; om dat meer ter plaetse onvoorsien was van de noodige instructien dogh de selve zijn in de generale masse wel genomen
Memorie
    Voorts op het 11de parcheel van den legher groot 13G 1L 58R wijlent bogaerd nu landt genaemt "den cleijnen crommen meirs", ten oosthende daer aen over het "meirsstraetien" met de zuytzijde al draeyende langs den selven Barm ende noortsijde d'hofstede "de Tanghe" met andere hofstedekens; de boomen hier op staende zijn in de andere partije gecomprehendeert dus
Memorie
    Taille houdt is maer bestaen met canthaegen ter oude als vooren dus
Neant
    Voorts op het 12de parcheel van den legher maekende het 11de, 12de artikel van het denombrement 't samen groot 6G 2L 54R  landts gelegen int selve 6de begin deser heerlijkhede per ommelooper nr 7-8-en 9 abouteert met de noortzijde aen den heerwegh als nu de "nieuwe calsijde" cum zuytzijde aen de twee voorgaende, met een dreveken komende uyt de meirschen ontrent de middel hier door streckende en medegaende waer de prijsie der boomen begrepen is hier vooren in het 8ste parceel dus
Memorie
    de taille hier op bevonden was maer 3 jaer oudt, naer deductie van het laetste rest
Neant.
    Voorts op het 13de parcheel van den legher groot 5l 1R genaemt den "Maelebarm"", streckende vande halve "Zuydtstraete westwaert op al draeynende alswaer d'opgaende boomen gepresen zijn 
tot £17-19-0
    Desen Barm was bestaen met taille van 2 en 3 jaeren oudt dus
Neant
    Voorts op het 14de parcheel van den legher groot 14G 2L 48R bosch alwaer het "Doolhof" inne light van outs genaemt 'den Zegher meirs", al tusschen den voorschreven "maelebarm" aende noortzijde en oosthende cum westhende aen die van de Jacobinessen landt gepresen d'opgaende boomen 
ter somme van £ 168-16-0
Marge -275-
    Bestaen met taille van 3 jaeren, rest als vooren
Neant
    Voorts op het 15de parcheel van den legher groot 15G 2L 58R bosch aen de zuytzijde daeraen cum zuydtzijde aen den landtwegh van mevrauwe Legillon streckende van de halve "zuydtstraete" ten oosten westwaert tot die van de Jacobinessen landt alswaer de boomen weirdig bevonden zijn 
ter somme van £ 201-7-0
    Bestaen met taille van 4 jaer oudt naer aftrek van het laetste jaer vergroeyt in profijte van den leenheer bedraeght
ter somme van £52-17-4
In't sevenste begin
    Voorts op het 16de parcheel van den legher groot 16G 44R genaemt "den Maelenvijver", gelegen in 7de begin der heerlijkheijd al tusschen den "groenewegh" aen de noortzijde de volgende achterleenen    aent westhende alwaer d'opgaende boomen weirdigh bevonden zijn
ter somme van £ 501-13-0
Marge -591-
    De taille is 3 jaer oudt vervolgens niet te prijsen naer aftrek
Neant
    Voorts op een kleen pleijntien gelegen op den "Brieverswegh alwaer men segt 't oude "Pelerin" gestaen t'hebben, en deel maekende van den leene principael alwaer drijhouke plantsoen gestelt zijn weirdig 1 schellijnk dus £20-1-0

Hier volgt de "Vrij Warande" gelegen op de heerlijkhede van Sijsseele, alwaer den "meulen" te oosthende bij cheijnse op staet, wesende een leen van Maele
In de marge -238-
    Aboutteert al tusschen dese heerlijkhede van Maele ter half gracht al draeyende aende noortzijde, de prochien van Hoedelem en Assebrouk ten diverche reysen verhaekende aen de zuydtzijde en westhende cum oosthende veurgemeens en seere breedt jegens degonne van Sijsseele ende loopt van heerwegh van Sijsseele naer Brugge over het parcheel geprezen de boomen hier op staende
ter somme van £36-15-0
    Item over de taille hierop staende oudt 8 jaer die weirdig bevonden is naer aftrek van het latste jaer vergroeyt in profijte van den leenheer 
ter somme van £ 145-1-5

Hier naer volgen de achterleenen van Maele gelijke competerende aen desen leenheer
    
    Eerste en tweede achterleen
    Alvooren uyt den hoofde van wijlent Pieter de Monsycque bestaende in 2G en 4G bosch neffens makanderen gelegen int 3de begin deser heerlijkhede van Maele per ommelooper deel van 22 en 23 al tusschen den "Antwerpschen Heerwegh" ten zuythende het allodiaal jegens "'t Sijsseeleveldt" aende oostzijde, d'abdije van Spermaaille ten noorden waer van de opgaende boomen gepresen zijn de twee roten op den voet dam van den wegh hier inne begrepen.
Soo verre als het leen bestrekt tot £14-6-0    
    Item de taille van houtte hier op staende 9 jaer oudt sijnde naer aftrek van het latste jaer, is weirdigh 
ten somme van £33-17-6
    
    Derde achterleen wesende d'hofstedeplatse genamt "de tanghe" met twee partijen landts
    Als vooren d'hofstedeplatse groot 2L 14R gelegen ten zuyden de Calzijde int 6de begin nr 5 abouteert met den zuythende aen het voorschreven 11de parcheel van het foncier leen, wanof de gebauwen bestaende in huys, stallen ende scheure gepresen zijn
ter somme van £ 184-10-0
    Nota: de camer is gelaeten voor beste veust benevens den besten leenboom op het volgende artikel: ter Memorie
In de marge: -366-
    Voorts de partije landt noortwest daer bij over de Calzijde ten westhende van den "Maelevijver" in 't 7de begin nr 27 en 28 groot 17G landt ende bosch al tusschen den Antwerpschen Heerwegh aen de zuydtzijde alwaer de boomen uyt gedaen zijn  geweest om de Calzijde te leggen den halven "groenen wegh" van noorden alwaer de boomen gepresen zijn ter reserve van een leenboom 
ter somme van £126-15-0
    gepresen de taille van 5 jaer oudt soo van de canthaegen als buschen naer aftrek van het latste jaer als vooren
ter somme van £49-10-0

Hier volgt de prijsie vande cheijnsen en allodiale landen soo vanden grondt als vande catheijlen daer opstaende gelegen ter deser heerlijkhede van Maele insgelijkx competerende aen het sterfhys der overledene vrouw Maryanne Lepoivre in haar leven Baronesse van het selve Maele

Alvooren gepresen de boomen staende op het Maeleveldt sijnde alle dreven. Benevens de troncken  soo welcken inden geciteerden legher niet begrepen en zijn, ende geen deel en maeken van de leenen deser heerlijkhede met een weijnigh taille van 3 jaeren sonder deductie waerom de selve gepresen zijn in staende weirde in suppositie dat ze op cheijns sijn staende 't samen weirdig
ter somme van £651-5-6
in de marge -1781-
    Nota: den grondt van dese dreven en is niet geweirdeert omdat men niet en weet van wat nature de selve zijn.
Memorie

Voorts op de gronden dewelke eertijds in cheijnse genomen zijnn geweest bijn wijlent M'heer Franco Claesman, baron van Maele oto voltrecken van sijne dreven.

Item op de proprieteijt der heerlijkhede van Maele gelegen in het 1ste begin per ommelooper uyt nr 33 groot 4G 1L 18R tot 4L 66 en half R landts, bestaende in twee henden van dreven wanof de boomen en tronken gepresen zijn in staende weirde voor allodiael 
ter somme van £173-19-0
in de marge -786-
    Item op het Cappelrie landt van 't selve Maele insgelijkx in cheijse gewonnen gelegen west daer nevens int selve 1ste begin deser heerelijkhede uyt de artikels 34,35,36, et 39 ter nombre van 2G 41R ook bestaende in dreven wanof de catheijlen gepresen zijn voor allodiaal in staende weirde 
ter somme van £450-14-4
    Item over de weirde van het taille hout op dese twee artikels gestaen hebbende ter oude van 9 jaeren sonder deuctie van het latste jaer omdat allodoael is; den tronkway dar inne begrepen bedraeght 
ter somme van £ 21-0-0
    Nota: de grondenn van dese dreve en zijn insgelijkx niet gepresen omdat het cheijn is
Memorie

Allodiale Landen
de mart van Maele


    1. Gelegen voor het stadthuys in het 5de begin deser heerlijkhede per omlooper deel maekende van de nombers 3 ende 4 groot ontrent een half gemet, wanof den blooten grondt weirdig bevonden is 
ter somme van £14-0-0
    Ende de boomen wesende geschorene linden zijn gepresen in staende weirde 
ter somme van £23-18-0
In de marge -22-
Voorts in het 3de begin de nombre van 10G 87R landts per omlooper nomber 4 met een  grote dreve ten westhende genaemt"de Brauwerije sticken" al tusschen den Antwerpschen heerwegh" met den grondt van de dobbel reke boomen in deze groote besproken aen de zuydtzijde 't leen "nedermaele" aende noortzijde, streckende met den westhende aen het Maele Leijken? Gepresen den grondt in wisselgeld 
ter somme van £152-16-8 in courant
    gepresen de boomen in staende weirde sonder de twee roten op den heerwegh, de gonne hier naer begrepen zijn 
ter somme van £118-0-0
In de marge -143
    Item over de taille der canen sonder deductie met de haegen, ende het "Backhuys" of "ovenbeur" in staende weirde t'samen 
ter somme van £ 27-3-5

    2. Voorts ten oosthende daer aen bij omlooper nomber 15,16,17,18,19 t'samen groot 14G 2L 60R bosch, int selve 3de begin met beede zijden als vooren waer van den grondt elk apart gepresen is, en 't samenweirdigh bevonden volgens dezen tijde 
ter somme van £602-12-6
    in de marge -547-
    De boomen gepresen in staende weirde sonder degonne op de straete als voorseijt
ter somme van £305-7-2
    Item over de weirde der taille  op deze partijen bevonden ter oude van 1 ende 6 jaeren in staende weirde sonder deductie van 't laste jaer 
ter somme van £19-7-4

    3. Item oost daer aen naest de noortzijde tot 4G 1L 81R bosch genaemt "de mispelaere  bilken" int selve begin nomber 20 en 21 streckende zuyt ende noort cum oostzijde verhaekende aended bosschen van Spermaille gepresen den grondt in advenante van 20 ponden grooten wisselgeld per gemet bedraegt
ter somme van £92-1-4 
in courant £107-8-2 en half

in de marge -108-
    De boomen hier op bevonden zijn gepresen in staende weirde tot 
£76-4-4
    De taille van houtte maer schoten van een jaer tot £4-12-0
    
    4. Item zuyt daer thienden twee artikels 
eerst 564R deel van 3G265R per omlooper nr 22, ende 3G 2L deel van 7G 2l nr 23 wanof de reste zijn twee achterleenen hier voorengebrocht dus 't samen 5G 1L 6R slicht bosch abouteert met den zuythende aen den heerwegh de twee roten boomen hier mede genoomen ende oostzijde aen het Sijsseeleveldt gepresen den grondt 
ter somme van £64-17-4 gr wisselgeld bedraegende in courant £75-13-6 en half
    prijs der taille van 9 jaer oudt sonder deductie met ontrent 1L van 2 jaer
ter somme van £34-18-8 
    Item over de weirde der boomen hier gestaende ende op den voet dam voor alle de voorschreven allodiale lannden langs den heerwegh beginnende aende Calzijde tot aen Sijsseele veldt sonder de gonne op den grondt van d'achterleenen 't samen
ter somme van £302-16-10

    Verspringt verre west van daer thenden de plaetse van Maele naest Brugge

    5. Voorts een hofstedeken met 516R landts int 7de begin per omlooper nr 30 al tusschen "de nieuwe calzijde" van zuyden ende "Maelevijver" van noorden cum westhende het dreveken van den selven vijver gepresen den grondt met het hofstedeken ten oosthende hier opstaende over haegen ende fruytboomen 't samen in courant
ter somme van £100-2-8
    Ende over de boomen hier op, in staende weirde gepresen
ter somme van £59-3-0
in de marge -46-

    6. Item noort oost daer int selve begin op de westzijde vande "noortstraete" per ommelooper deel van nr 38, 't noorthende af groot 1L 25R. Een hofstedeken het resterende aende zuydtzijde, de 'noortstraete" ten oosthende den waterloop van de "Maelevijver" aen de noortzijde en westhende, wanof den grondt is gepresen 
tot £12-3-0 grooten courant
In de marge -13-
    Prijs der boomen in staende weirde  £10-10-0
    Nota: de gebauwen, fruytboomen en haegen op dit partijken staende, behooren aenden pachter als den grondt in cheijnse hebbende
Memorie

    7. Voorts oost daeraen  over de "calzijde van de noortstraete" int 8ste begin deser heerlijkhede nr 9 tot 1L 50R landts, liggende ten noorthende van den westcijngele bij het cateel sijnde beplant met opgaende boomen den waterloop van den malevijver aen de noordtzijde den hok van het Maeleleijken in den keer aen d-het oosthende gepresen den grondt 
ter somme van £11-13-4
    Ende de boomen gepresen in staende weirde 
ter somme van £40-16-0
In de marge -60-

    8. Ter lasten liggets zuyt oost daer bij overs den casteele int selve 8ste begin per ommelooper nr 1 1L 39 R landts beplant met buke boomen waervan 2 à 3 roeden afgedolven zijn tot maeken van de "nieuwe calzijde langs de zuydtzijde den wal jegens het "hovenierhof" van 't casteel aende noortzijde, cum oosthende breedts aen 't Maeleleijken waervan den grondt is gepresen tot £10-11-9
    de boomen op dit parcheel staen de meest als buken zijn gepresen in staende weirde 
ter somme van £117-5-0
in de marge -67-

Hier volgt de prijsie van eenige meubilaire effecten van huys catheijlen bevonden binnen de casteele

De nombre der boomen monteert te saemen tot 18155

    Alvooren in de keuken een staende ijseren spil met zijn toebehoore rommelijnge van den heirt slichte tafel en stoelen als andersints naer elk apart geweirdeert te hebben bedraeght  te saemen tot
£2-17-8
    In den bottelrije drij copere ketels, 19 stikx thien tinnen schotels en anders coperwerk een deel aerde en gleijers werk met andere rommelijnge 't samen 
ter somme van £ 9-15-2
    In de twee eetkamers drij tafelkens, stoelen, pastelein en gleijers, thékraem, twee glazen zoutvaten, ses paar slaeplakens en vier serveeten 
tot £ 5-16-4
    In de drij saletten en cabinet twee oude slichte papiere behangsels op lijnwaet geplackt, twee lidekanten met catoene behangsels en liderepas met linwaete behangsel 't samen weirdigh 
ter somme van £12-0-0
    Item den kelder en zaele een deel ijdele bouteillen met oude lanterne 
tot £3-4-0
    Op de camers boven vijf stro sacken, vijf pluyme hoofthenden, vijf mamtrassen, vier wolle sargien met een pluyme bedde 't samenweirdig
ter somme van £43-0-0
    Item een lidekant en twee tourbeaus met hunne behangsels 't samen weirdig
tot £5-10-0
    Op de basse cour 9 deilen, 10 ijzers, een deel brandehout, met andere rommelinge, twee hoopen cleijne calzijden met eenige arduyne sticken, 't samen gepresen 
ter somme van £11-8-0

Monterende dese prijsie te samen ter somme van  £ 14135-19-4 grooten. 
    Aldus gepresen ten versoeke vanden heer proprietaris int premie deser vermeldt, ten beleede van sieur Joannes Cnockaert als ontvanger ende agent van den heere Baron van Maele mitsgaeders noch ten beleede van Joannes Mergaert, officier der selve Baronerije ende ordinairen werkman voor den heere, naer naukeurige examatie volgens onse beste kennisse, ons toirconden desen 1 spetembre 1770 ende waeren onderteckent
P.J. Rabaut
Petrus d'Herbe.