šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Male -  Juan Lopez Gallo -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Juan Lopez Gallo

Groeningemuseum (reserve)

president van de Spaanse natie in de Nederlanden en tevens heer van MaleJuan Lopez Gallo,

Geboren in Spanje ca 1500 uit een rijke familie. Hij kwam in opdracht van Filips II naar de Spaanse Nederlanden. Vanaf 1557 beheerde hij als "factor-magnus" de financieële belangen van Filips II. Hij deed dit tot ca 1561. Uiteindelijk kwam het er op neer dat hij leningen afsloot ten voordele van de vorst met als waarborg de inkomsten van de handel met de pas ontdekte gebieden en de inkomsten uit belastingen. Aangezien hij zelf rijk was en de on derpanden goed kon inschatten leende hij zelf grote bedragen aan Filips II.
Juan Lopez trouwde met zijn nicht, Catharine Pardo, fa. Silvester. Zij woonden in Brugge, in het "hof van Meulebeke", een 14e eeuws stadspaleis, in de Hoogstraat, dat de naam "De Zeven torentjes" droeg en als één de "zeven wonderen" van  Brugge werd betiteld. Enkele jaren later kocht hij het ernaast gelegen "Fransch Schild". Dit huis herbouwde hij als "entrée" voor de "Zeven torentjes".

Overleden op 4 oktober 1571 werd hij begraven in het Engelendaleklooster te Assebroek. Zijn echtgenote werd bijgevoegd. Na de verwoestingen tijdens de godsdienstoorlogen werden de beide stoffelijke overschotten overgebacht naar het Dominicanenklooster in de Langestraat te Brugge.

Bij zijn overlijden waren er nog 3 kinderen in leven, nl. Juan Lopze Gallo II, zijn leenopvolger 'hoir feodale", die gehuwd was met Anna d'Aspremont, Barbara Lopez Gallo, die getrouwd was mat kolonel Alonso Lopez Galloo en Catharine Lopez Gallo, die gegtrouwd was met Sancho d'Avila.

Lopez Gallo kon, dankzij zijn fortuin, verschillende aanzienlijke heerlijkheden aankopen. De voornaamste hiervan waren:
•          De baronie Male - Op 6 maart 1558 werd door koning Filips II de heerlijkheid Male, met het kasteel van de graven van Vlaanderen, overgedragen op Juan Lopez Gallo. Dit was, samen met de heerlijkheid Sijsele, een vorm van betaling vanwege de kroon voor de som van 64.000 pond groten die ze aan Lopez verschuldigd was. Op 2 juni 1560 werd Juan Lopez Gallo tot eerste baron van Male verheven.

•          De heerlijkheid Sijsele - Na een leen te zijn geweest, was de heerlijkheid Sijsele aan Jan van Sijsele ontnomen en teruggekeerd tot het domein van de graaf van Vlaanderen. Dit gebeurde in 1302 en was het gevolg van de houding van Jan van Sijsele die de kant van de Fransen had gekozen tegen graaf Gewijde van Damierre en de Vlaamse opstandelingen. Pas op 11 maart 1558 verliet de heerlijkheid de grafelijke bezittingen, toen het samen met de heerlijkhaid Male in aflossing van een koninklijke schuld aan Lopez werd overgedragen.

•          De heerlijkheid Vyve - In 1561 kocht Juan Lopez de heerlijkheid Vyve of Viven van Jacob Adornes.

•          De heerlijkheid Hof ten Poele - In 1561 kocht Lopez van Guy de Hondecoutre deze heerlijkheid, gelegen op de parochies Sint-Pieters-op-den-Dijk en Sint Gillis.

•          De heerlijkheid Voormezele - In 1566 kocht hij van Jan van den Heede de heerlijkheid Voormezele bij Ieper, waarvan enkele stukken in de parochie van Sint-Kruis lagen.

Juan Lopez Gallo II volgde hem op als leen erfopvolger. Deze werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Louis, die gehuwd was met Maria de Vicq. Na de dood van Louis in 1648 ging de erfenis naar zijn zoon Jean-Louis.

Hierover hebben we de "letter van recipisse en denombrement".

(recipisse: ontvangstbewijs
Denombrement is een term uit het Vlaamse middeleeuwse leenrecht. Bij het verwerven van een leen door een leenman werd een meervoudig verslag opgemaakt door een griffier of een baljuw, waarin de staat van het verworven leen werd beschreven. Dit werd een denombrement genoemd. In een denombrement staat de oppervlakte van het leen en de grenspercelen vermeld, evenals de lasten en de vorige eigenaars. Is het leen een heerlijkheid, dan staan in het denombrement de opbrengsten en rechten verbonden aan de heerlijkheid).

 

Letteren van recipisse ende denombrement van de baronnie van Male van daten 29 ougst 1648

ondertekent Faignaert

 

Wij, Francois van Haveskercke, ridder, heere van Watervliet, hoogbailliu der stede van Brugge ende van den lande van de Vrijen metten toebehoorten ende wettelijk maender van de mannen van leene van onzen geduchten ende souvereinen heere ende prince Philippus den vierden bij de gratie godts, koninck van Castilien, Leon en Aragon, beide Sicilien, van Jerusalem, van Portugal, van Navarre, van Grenade, Artshertogh van Oostenrijk, hertog van Bourgondie, van Braband, van Limburg, van Luxemburg, van Gelder en van Milanen, graeve van Habsburgh, van Vlaenderen etc., van sijnen princelijcken leenhove van den Burgh van Brugge, doen te weten al de gone die deze opene letteren zullen zien ofte horen lezen dat wij hebben ontfangen onder de seghel ende handteecken van heer ende meester Eugene de Vicq, kanonnik van de cathedrale van Sint Donaes binnen Brugge ende Joncker Silvester Pardo, heere van Frenicourt, Bilandiere ende voogden testamentaire van de edele ende weerde heere Jean Loijs Lopez Gallo, baron van Male, heere van Sijsseele, Vormezeele, Vijfve  de letteren van rapporte advenante ende denombremente van alsulcke leen aen den voornoemde heere Jean Loijs Lopez Gallo houdende is in manschepe van den voornoemden princelijcke leenhove van den burch van Brugge, dan of de inhouden hier naer volght van woorde tot woorde.

          Wij, Eugene de Vicq, kanoninck van de cathedrale van Sint Donaes te Brugge ende Silvester Pardo,  heere van Frenicourt, Bilandiere ende voogden testamentaire van de edele en weerde heere Jean Loijs Lopez Gallo, baron van Male, heere van Sijsseele, Vormezeele, Vijfve, etc. kennen ende lijden dat dezelfde heere houdende is te leene ende in manschepe van onze geduchten heere den Koninck van Spagnien ende Indien etc. van de heerlijkhede ende park van Male binnen de stede van Brugge met alle de toebehoorten, appendenten ende dependenten zoo wel in meerschen, saeylanden ende bosschen als alle andere preminentien ene liberteijten, privilegien ende vrijheden alsoo hier naer volght ende gelijck het voorseide leen verstorven is aen den selven heere Baron door het overlijden van mijnheer Jean Loijs Lopez Gallo, rudder, baron van Male, zijnen vader zaliger memorie  te weten

 

Rand 1ste partie leen 't Casteel

Het gehele bevanck ende comprise vande casteele, cappelle, vangenesse, bruggen, opperhove ende nederhove mitsgaeders de poorte, mueren ende alle andere toebehoorten jeghenwoordigh ten meerdere deele geruineert, groot 'tzelfde opperhof ende nederhof zeven gemeten twee roeden lants, de wallen ende sijngelen daerinne begrepen tot welcken leenen  behoren nog drijhondert negenvijftig gemeten zesthien roeden landt ofte daer ontrent, zoo in saeylant, bosschen ende meerschen als in bruyeren ligghende in diversche parcheelen ende

 

Rand 2de partie leen

Eerts twintich gemeten lants ofte daer ontrent aen 't westeijnde van den bosch genaemt " den nieuwenhof bosch" langst de straete loopende naer 't goed genaempt Bouchoutte in twee partijen te weten 24G 20R in diversche stucken  streckende oost ende west gemeten tot den halve straete aen de noordzijde ende aen 't westeijnde ende het surplus aen de zuydzijde bij de westeijnde daer aen 't voorschreven land ende de naervolghende meersch beijde aende oostzijde nog  ten zuydeijnde daer aende oostzijde, nog ten zuydeijnde daeraen eenen meersch

 

Rand 3de parcheel

Groot 17G lants of daer ontrent genaemt "Den Grooten Meersch" met twee stuckskens te westeijnde streckende zuyd ende noord metten westeijnde an die van de Jacobinessen land,

 

Rand 4de parcheel

Item, een ander meersch genaemt "'s Gravenmeersch" groot met zeker meersch daer nevens gelegen 27G in vijf parchelen. Ende eerst 1G 21R  lands an de oostzijde van de Maelsche Leye aen het "heulken" liggende over den Ardenburgweg daer eertijds zeker huijsinghen op gestaen hebben metten noordeijnde aen de straete, voorts ten zuydeijnde daer aen 4G ofte daer ontrent ende is een lang stuck tusschen de "Maelsche Leije" aen de westzijde metten zuydeinde aen de "Peerdebosschen" oost ende noord daer bij ende aen de westsijde 1G 50R lands streckende zuyd ende noord 'tnaervolghende land aen de oostzijde ende aen 't zuydeijnde metten noordeijnde aen den weg van Ardenburgh, voorts aen de oostzijde daeraen 8L land tusschen de voornoemde weg ende een kleijn straetken daer Sijssseele ende Male op scheijden aen de noordzijde het naervolghende land aen de zuydzijde ende metten westeijnde aen de voornoemde oude hofstede ende geruineerde huijsinghen ende voorts ten zuydeijnde daer aen 18G landt ende is eene kromme verhaeckende plaetse tusschen de voorseide 4G meersch aen de westzijde strekkende met den zuydeijnde aen de "Peerdenbosch" ende metten noordeijnde aen de voorschreven 2 laetste partijen

 

Rand 5de parcheel

Item, zekere "veldvijver" ende "woestijne" strekkende tot de "Gemeene Weede van Male" die haer bestrekt tot den "Gemeene Weede van Spermaillien" groot 50G 65R lands in twee partijen te weten 11G ofte daer ontrent genaemt de "Peerdebosch" ende is de "Kromme plaetse" met den westzijde aen de "Maelsche Leije" ende metten oosteijnde 't naervolgende land ende de reste aen de oostzijde daer aen zoo in bosch, meersch ende land tusschen Maeleveld aen de oostzijde ende aen 't zuydeijnde strekkende metten noordeijnde aen 't voorschreven straetken scheidende Male en Sijsseele.

 

Rand 6de parcheel

Item, een meersch genaemt "den zuydmeersch" groot 17G aen de westzijde  van de "zuydstraete" zuyd van den Casteele van Maele tusschen die van de Jacobinessen ende een straetken al aen de zuydzijde den "barm" hier naer genaemt ende "de Chartreuzen"  aen de noordzijde strekkende met ten westeijnde aen 't naervolgende land.

 

Rand 7de parcheel

Item, nog een meersch genaemt  en "zeghenmeersch" groot 15G 38R hoewel die in de letteren van verkoopinge staet groot te zijn 17G ofte daer ontrent tusschen de voornoemde "barm" aen de noordzijde die van de Jacobinessen  land aen de zuydzijde strekkende de metten oosteijnde aen de voornoemde "zuydmeersch".

 

Rand 8ste parcheel

Item, nog een meersch genaemt " den grooten krommen meersch" groot 7G tusschen de voorzeijde "barm" aen de zuydzijde den nieuwen bosch ende land aen de noordzijde strekkende metten oosteijnde aen een straetken tusschen den grooten en den kleinen "krommen meersch" ende metten westeijnde aen het naervolgende land.

 

Rand 9de parcheel

Item, een ander meersch genaemt " den kleinen krommen meersch" groot 4G tusschen den "barm" voornoemd aen de zuydzijde "den nieuwen hof bilken" Pieter De Smidt met de zijne den heere baron van Maele ende Jooris de Jaeghere land ende de huysingen al aen de noordzijde strekkende met de westeijnde aen "t voornoemde straetken ende metten oosteijnde aen Jan de Deckere land

 

Rand 10de parcheel

Item, zeker bosch liggende nevens de voornoemde Casteele van Maele aen de oostzijde over de "Vassche Haele", groot 35G lands genaemt de " Nedermaele" ofte "Elzenbosch" daer ter diversche plaetsen veel taillebosch opstaet, tusschen de heere van Maele land ende erfve ende die van Spermalien aen de zuydzijde de Warande aen de noordzijde strekkende met den oosteijnde aen 't "Gemeene veld van Maele" ende aen "die van Spermalien" land

 

Rand 11de parcheel

Item, een andere weede genaemt "de nieuwenhof bilken" groot met een straetken daer duere loopende 7L 66R lands tusschen de heerstraete aen de noordzijde den "kleynen ende grooten krommenmeersch" voornoemd aen de zuydzijde strekkende metten oosteijnde aen Pieter de Smidt cum  [.....] ende land ende metten westeijnde aen de naervolgende bosch

 

Rand 12de parcheel

Item, nog een stuck bosch genaemt " de nieuwenhof" ofte "princenbosch" groot 4G 58R lands liggende mette westeijde aen 't voornoemde land tusschen de voornoemde straete aen de noordzijde den "grooten krommen meersch" aen de zuydzijde strekkende metten westeijnde aen de voorseijde 40G.

 

Rand 13de parcheel "den malebarm"

Item, eene partije van taillebosch genaemt den "malebarm" liggende tusschen den "zeghermeersch" ende de "krommenmeersch" land 257R lands ende genoeg duergaend breed 2R [pr...ter] een zesthiende deel bedraegende 5L  1R lands

 

Rand 14 partie leen 't "goed Bassevelde"

Item, eene behuysde hofstede ende pachtgoed gelegen in de voornoemde heerliijkhede van Maele genaemt "'t goed Bassevelde", groot 80G 1L 61R lands mitsgaeders nog een woestijne ende bruyere daer toe behorende groot 57G 2L 65R lands in diversche parchelen ende eerst de voornoemde 57G 2L 65R lands ende is een veldeken aen de westzijde strekkende metten noordeijnde in den Ardenburgseweg, voorts ten zuydeijnde daer aen 22G 2L 73R lands ende zijn veele stringen, zoo in west ende oost ende zuyd ende noord, tussschen het voornoemde "veldeken" aen de noordzijde, het naervolgende land aen de zuydzijde strekkende met de oosteijnde aen de Maelsche Leije  ende mette westeijnde aen de Pijpeweg, voorts aen de zuydzijde bij 't westeijnde daer aen 4G 65R ende zijn diversche korte stucksken , zoo in noord tusschen de dreve van de voornoemde hofstede, aen de zuydzijde strekkende metten westeijnde aen de Pijpweg, voorts ten oosteijnde bij de noordzijde daer aen 2G 52R lands ende zijn drij stringen zuyd ende noord, 't voorseijde land aen de westzijde, het naervolgende aen de oostzijde strekkende metten zuydeijnde aen de cijngelen, voorts aen de oostzijde daer aen ende van de voornoemde cijngelen 6G 92R diversche stukskens zoo in 't bosch op 't zuydeijnde tusschen 't voornoemde land ende de cijngelen aen de westzijde de Maelsche Leije aen de oostzijde strekkende metten noordeijnde aen de voornoemde 22G lands voorts aen de westzijde bij 't zuydeijnde daer aen de hofstede in het beloken metten walgracht ende cijngelen rondomme ende metten dreve  11L 50R  lands tusschen 't voorschreven aen de oostzijde de naervolgende bosch aen de westzijde strekkende cum zuydeijnde  aen de naervolgende 5G 2L 6R  ende stuks met eene dreve westwaert duere tot aen de Pijpweg, voorts aen de westzijde bij 't zuydeijnde daer aen 4G 1L 56R lands, ende is bosch  tusschen den Pijpweg aen de westsijde, de voorseide hofstede het naervolgende land beijde aen de oostzijde strekkende metten noordeijnde aen de voorseijde dreve ende metten zuydeijnde aen de "Cappelrie van Maele" land, voorts aende oostzijde bij 't zuydeijnde daeraen  5G 2L 6R garsland ende zijn drie stringen oost ende west tusschen de cijngelen van de voornoemde hofstede ende de voornoemde 6G 92R, aen de noordzijde 't land van de heerlijkhede van Male aen de zuydzijde strekkende metten westeijnde aen den voorseiden bosch ende Cappelrie land ende metten oosteijnde aen de Maelsche Leije ende voorts ten oosteijnde daer aen over de voornoemde Maelsche Leije 30G 2L 46R onder bosch ende land, tusschen Maleveld aen de zuydzijde, de "Peerdebosch" gaende met "s Gravenmeersch" aen de noordzijde strekkende metten westeijnde aen de Maelsche Leije

Item, behoort ten voornoemden leene eene rente van 3 schellingen parisis sjaers bezet op 50R lands

Item, behoort ten voornoemde heerlijkhede alderande hooge justitie, middele ofte nedere groot ende kleine boeten, tot vont ende bastaert goed met alle de prerogatien, preeminentie ende emolumenten ende exploiten die vallen ende gebeuren mogen op de voornoemde heerlijkhede sulke als zijne Majesteit ende sijne edele voorzaten graeve en graevinne van Vlaenderen hier voortijden geobserveert hebben ofte hadden mogen ieveren voor de daeten van de verkoopinge, van dien zonder enige reservatie, daer alleenlijk faculteijt, hommagie, souverainiteyt ende revort, mitsgaeders de contributien in de ouden tijden zoo tot nog toe gedaen ende geweest, ende dat de suppoosten ende inwoonders van de voornoemde heerlijkhede zullen gehouden worden ende geobligeert blijven in zulke [form een ] al zij van oude tijden geweest hebben.

Item, vermag de voornoemde leenhoudere te stellen ende commiteren eenen bailliu, de welke onder hem stelt eenen stedehoudere, twee burgemeesters ende zes schepenen, eenen greffier ofte clerck, amman ende sergeanten ende alle onderofficieren, noodzakelijk omme wet, justitie ende pollicie te doen geschieden ende administeren in alle zaeken crimineele ende civile.

Item, vermag ook binnen den voornoemden casteele te stellen ende commiteren eenen cappelaen t'alsulken lasten ende ook metten gagien, profyten ende emolumenten daer toe behoorende, ende ook den zelven te wederroepen ende licentieeren t' zijnder geriefte inder manieren als onze geduchten heere ende zijnen voorzaeten 't zelve gecostumiert zijn ende vermocht hebben te doen.

 

Rand 15de parcheel, de Warande

Item, behoort ten voornoemde heerlijkhede eene vrije warande iegenwoordig consisterende in diversche partijen van velden ende landen, voorts eene vijver groot mette barmen ende landen daer ontrent liggende danof een deel als nu Warande in 15G 2L lands ofte daer ontrent ende de “vrije visscherie” mitsgaders de “vogelrie” ende ook de jacht van haezen ende conijnen op de voorseide heerlijkhede reserverende onze geduchten heere ende zijne successeuren graeven ende graevinnen  van Vlaenderen de jacht van roode en van zwarte beesten (?) t’allen tijde ende saissoene vanden jaere.

Item, behoort ende competeert den voornoemde leenhouder de rechte helfscheede van de afsijsen daer of zijne majesteit ende zijne voorzaeten gewoone zijn te garanderen ende profyteren, die men ter voornoemde heerlijkhede lichtende is in de stede van zekere oude tollen. 

Item, behoort ter voornoemde heerlijkhede ’t recht van issue, mitsgaders ook van zekere calainque geldende te Brugge gelde ’t welke men lichtende is ten profijte van de voornoemde heerlijkhede de laten ende inwoners van diere. (= is een recht geheven op vermogens die uit de stad weggaan.)

Item, competeert ten zelven heerlijkhede een vrije jaermarkt gedurende drij daegen te weten Sint Jansavond, Sint Jansdag ende daegs daer naer met diversche preeminentien de zelfde jaermarkt aengaende volgende ende naer het uytwijden van den octroye van de hertog Philips daerof gewogende.

Item, de laten ende inwoners van de voornoemde heerlijkhede  vermogen bij pointingde ende settinge jaerlijks omme, te stellen haerlieden deel van alle lasten zoo wel van de ouden tijden ende subtentien die men ligt ten profijte van den Prince als ook de gonne competeerende ende aengaende de voornoemde heerlijkhede in ’t particulier.

Item, zijn ook de laten ende inhabitanten van de voornoemde heerlijkhede in possessie immemoriale van de excemptie van den houden broode zoo zij maintenieren ende dan of proces hangende is ongedecideert voor zijne Majesteit.

Item, om dies wille dat in voorleden tijden van de voornoemde heerlijkhede van Male geene achterleenen ende manschepen gehouden en waeren zoo heeft nogtans den selven heere recht te mogen koopen ofte van zijne vrienden ende goedwilligen aenveerden eenige allodiaele ende vrije goedingen niet gehouden van eenige andere heerlijkheden ofte leenen totten nomber van 1200G, omme van hem te leen ofte manschepe gehouden te worden ’t zij van deze voornoemde heerlijkhede ofte van de heerlijkhede van Sijsseele te zijnder ceure ende optie behoudens dat de cheinsen ofte renten gaende vytte zelven lande daerop bezet ende gehippotequeert blijven zouden ende heeft mits dien den voornoemden heere recht te constitueren ende maeken een hof van leene met bailliu ende mannen omme te nemen, hebben ende behouden ’t berecht kennisse ende judicateure van de erfvenisse, onterfvenisse, alienatie, belastingen, questien, processen ende differente die ter cause van de zelve achterlenen zouden mogen gevallen, de welke bailliu ende mannen heurliede schuldig werden te reguleren naer de wetten, costuymen ende usagie van de voornoemde burg van Brugge in materie van leenen ende ook incase van appelle ofte reformatien aldaer huerlieden ressort te hebben, gelijk alle andere achterhoven van den voornoemde burgh van Brugge gecostumeert zijn te doene uyt crachte van welken octrye zijn van de voornoemde leene ende Baronnie van Male gehouden de naervolgende leenen ende manschepenen, waer of de drij eerste achtervolgende zijn extinet ende iegenwoordig competerende den voornoemde heere baron  

 

Rand 1ste achterleen op Male

eerst een leen groot 4G lands ofte daer ontrent liggende binnen de voorseide Baronnie van Male ende prochie van Ste Cruys  buyten Brugge, oost zuydoost vande Casteele van Male wijlent geërigeert op Pieter de Monsycque tusschen het naerschreven leen groot 2G komende van den selven Monsycque ende die van Spermallie land aen de westzijde de hoirs Pieter Slabbaert aen de oostzijde strekkende met den noordeijnde daer die van Spermallie land, ende metten zuydeijnde  aen den Antwerpschen heerweg staende ’t voornoemde leen ten relieve van thien ponden paresis ende van camerlinck gelde twintig schellinghen paresis ’t elcke veranderinge

 

Rand 2de achterleen op Male

Voorts een leen groot 2G lands liggende ende staende binnen de heerlijkhede van Male oost zuydoost vande casteele, ter Petrus Absolon van Ghistel land voorgemeld aen de westzijde de voornoemde 4G over die van Spermallie land aen de oostzijde strekkende metten noordeijnde aen de hoirs van Pieter Slabbaert land ende metten zuydeijnde daer den Antwerpschen heerweg, staende ten dienste van trauwe ende waerhede ten relieve ende camerlinck geld alsvooren

 

Rand 3de achterleen op Male

Voorts een leengoed groot 17G 2L 14R wijlent geërigeert bij d’heer Jacob Boodt metten huysen daer op staende liggende ende staende binnen de voorseijde heerlijkhede van Male ende prochie van Sinte Cruys oost zuyd oost van de kerke twee parchelen, daerof dat eerst liggen 17G  tusschen dhoirs Jooris van Damme land ende westsijde de barmen van Malevijver aende oostzijde strekkende metten zuydeijnde aen den weg van Antwerpen, ende metten noordeijnde aenden “Groene weg”, half hier toegemeten ende

 

Rand 4de achterleen

voorts soo liggen zuydoost van daer 2L 14R ofte daer ontrent, ende in ’t land daer de huysingen op staen genaemt van ouden tijden “ de Tange” liggende ende staende aen de zuydzijde van de calseijde van Male, achterwaerts strekkende aen Mijnheer van Male meerschen, tusschen Pieter de Smidt huys ende land aen de westzijde ende Jooris de Jaegere huys ende land aen de oostzijde belast met 20 grooten sjaers erfvelijke rente, die men geld het commen van Onze  Lieve Vrouwe kercke in Brugge, ende nog 10 grooten sjaers ook erfvelijke rente die men gelt die van de Magdalene nu ook binnen Brugge, staende ’t voorseijde leen ten dienste relieve ende camerlinck geld als vooren.

 

Rand Achterleen op Sijsseele

Voorts Loys van Schoore, rudder, heere van Marchove, een leengoed groot 50G 1L 19R lands metten huysen daer op staende ende ’t gonne dat naer rechte den leene schuldig is te delgen, liggende ende staende binnen de heerlijkhede van Sijsseele in diversche parcheelen ende steden ende in ’t goed genaemt  “gheervelde” daer of dat eerst ligt in de prochie van Sinte Cathelijne buyten Brugge, oost van de kerke, 5G 1L 61R lands ende is het land daer de huysingen op staen metten opperhove, nederhove ende bogaert aende noordzijde ende op het oosteijnde, met den geheelen walgracht aen de zuijdzijde, ende op 't westeijnde hier toe gemeten totten opcante van de houvere van den lande mitsgaeders nog eenen jonge bogaert groot 1G 11R ook hier mede gemeten tussen vrouwe Isabelle van Schoore ende de kijnderen mijnheer Domijn de Promville land van de voornoemde hofstede ende 't leen van den heere de Biet, ende eertijds Philips Borlut al aen de noordzijde de selve vrouwe Isabelle van Schoore bogaert ende de naervolgende 3G 1L [...] R lands beijde aende zuydwestzijde strekkende metten oosteijnde aen de selve vrouwe Isabelle van Schoore land ende metten westeijnde aen het naervolgende land ende aen 't voornoemde leen van den heere de Biet met eene dreve groot 2L 30R hier ook mede gemeten, strekkende van voor de poorte westwaert tusschen 't naervolgende land aen beijde zijden totten gendschen heerweg

Voorts zoo liggen ten westeijnde van den ouden bogaert ende nederhove 3G 1L 92R lands ende is een groot krom vlak neder stuk meersch tusschen den heere de Biet ende d'heer

Christoffel van Volden beijde land aen de noordzijde de dreve vanden voorzeijden goede aen de zuydzijde strekkende metten noordeijnde aenden walgracht van den voornoemden goede ende bogaert ende metten westeijnde aen het naervolgende land

Voorts zoo liggen ten westeijnde daer aen 3G 2L 33R land ende is een lanck hooge stuk, verhaekende aen de noordzijde de dreve van den voorzeijden goede aen de zuydzijde strekkende metten oosteijnde de aen 't voorzeijde land ende metten westeijnde aenden Gendschen heerweg .

Voorts zoo liggen zuyd daer bij aen de zuydzijde op 't westeijnde van de dreve van den voorzeijden goede 2G 83R ende is een hooge vierkante plaetse daer den gemelden voetpad duere strekt tusschen de voornoemde dreve aen de noordzijde die van de Jacobinessen land veurgemeens aen de zuydzijde strekkende metten westeijnde aen den Gendschen Heerweg  ende metten oosteijnde aen 't naervolgende land.

Voorts zoo liggen ten oosteijnde daer aen 7L 61R lands ende is een plat stuksken genoeg dry houckte op 't oosteijnde iegenover de poorte vanden voornoemde goede tusschen de voorseijde dreve van goede aen de noordzijde ende op 't oosteijnde 't naervolgende land aen de zuydzijde, strekkende metten westeijnde aen 't voorseijde ende aen die van de Jacobinessen land.

Voorts zoo liggen aen de zuydzijde daer aen  3G 1L 15R ende is een groot vierkante vlak stuk met een houksken op 't oosteijnde hier toe gemeten tusschen 't voorseijde land aende noordzijde, 't naervolgende ende vrouwe Isabelle van Schoore ene de kijnderen van dheer Domijn de Promville, beijde aen de zuydzijde strekkende metten oosteijnde aen den walgracht vanden voornoemde goede ende metten westeijnde aen die van Jacobinessen daer " 't steenen Cruys" op staet ende daer den Gendschen voetpad over steekt,

Voorts zoo liggen aen de zuijdzijde bij 't westeijnde daer aen 5L 39R lands ende is een krom houkende nedermeersch, tusschen vrouwe Isabelle van Schoore ende de kijnderen van d'heer Domijn de Promville meersch aen de oostzijde  't naervolgende ende die van de Jacobinessen beijde land aen de zuydwestzijde strekkende metten noordeijnde aen het voorzeijde land

Voorts zoo liggen aen de zuydwestzijde ende ten zuydoosthouke daer aen 3G 99 R lands ende is een krom haekende stuk verhaekende met een kleijn vierkante haexken in den noordoosthouk  noordwaert tussen 't voorzeijde land aen de noordzijde den Gendschen Heerweg  ende vrouwe Isabelle van Schoore ende de kijnderen van Domijn de Promville land, beijde aende zuydwestzijde strekkende metten noordwesteijnde  vuergemeens aen die van de Jacobinessen land, ende metten zuydoosteijnde aen vrouwe Isabelle van Schoore ende kijnderen van d'heer Domijn de Promvolle land.

Voorts zoo liggen oost van daer ende zuydtoost bij de hofstede toebehoorende die van de Jacobinessen 2G lands  genoeg vuergemeens aen de oostzijde de zelve vuergemeens aen de westzijde strekkende metten zuydeijnde  in den halven weg, die strekt van "Zevecote" voor bij de "ziekelieden" ende metten noordeijnde aen de selve Jacobinessen land.

Voorts zoo liggen west daer bij ende ten zuydwesthouke van de voorseijde hofstede ende is genoeg een viercante plaetse op de noordzijde nederst 3G 1L 13R lands, tusschen die van de Jacobinessen land aen de noordzijde ende op 't oosteijnde den halve weg die strekt van Zevecote voor bij de "ziekenlieden" hier niet mede gemeten, aen de zuydzijde strekkende metten westeijnde aen een weg genaemt "Den Gendweg".

Voorts zoo liggen zuyd daer bij zuyd metten weg 1L lands ende is een drijhoukte plaetse genaemt "den hil" tusschen de twee wegen die van Brugge te Gend waert strekkende aen beijde zijden, strekkende metten oosteijnde met ontrent 1R breed over de landweg ofte slaege in 't winnende land, tot hier van de Jacobinessen vuergemeen  land, ende metten westeijnde ende drijhoukte ende te nieten loopende tusschen beijde de wegen.

Voorts zoo liggen zuydoost van daer 3G 20R lands tusschen die van de Jacobinessen land vuergemeens aen de zuydzijde ende op 't westeijnde den Gendschen heerweg, die strekt nevens " 't gerechte" aen de noordzijde, strekkende  metten oosteijnde aen den weg die strekt naer de "gemeene weede".

Voorts zoo liggen noordwest daer bij 1L 37R lands ende is een drijhoukte stuk op 't zuydwesteijnde smalst tusschen die vande Jacobinessen land vuergemeens de zuydzijde, ende op het westeijnde strekkende metten noordoosteijnde aen den Gendschen heerweg.

Voorts zoo liggen noordwest  daer bij ende aen de noordwestzijde van den voornoemde "Damsche weg"  6G 2L 30R ende is een geerende pletse genaemt de "Stuvenberg" tusschen de voorschreven "Damschen weg" hier toe gemeten aen de zujdoostzijde den "ouden Gendschen weg" aen de noordzijde strekkende noordwesteijnde vuergemeens " het Klooster van de Jacobinesse land".

Voorts zoo liggen oostwaerts over de voonoemden "Gendschen heerweg" L 82R lands, tusschen den "ouden gendschen weg" aen de westzijde, den "nieuwen Gendschen weg" aen de oostzijde, strekkende metten zuydeijnde aen 't "Klooster vande Jacobinessen" land ende metten noordeijnde vuergemeens van vrouwe Isabelle van Schoore ende de kijnderen van Domijn de Promville met haerlieden medeplegers land.

Voorts zoo liggen verre noord van daer ende aende noordzijde vanden  "jongen bogaert", gaende metten voorseijde goede 2L 16R lands tusschen vrouwe Isabelle van Schoore ende de kijnderen van Domijn de Promville met haer liede medeplegers land aende oostzijde, den heere de Bies leen vuergemeens aen wijlent Francois Thijs land.

Voorts zoo liggen noord van daer 1G lands tusschen d'heer Christoffel van Volden landen aen de noordzijde ende op beijde eijnden den voetpad daer men gaet naer Maele aen de zuydzijde.

Voorts zoo liggen noord oost daer bij 1L lands tusschen de kerke van Ste Cathelijne buyten Brugge land de oostzijde die van de Chartreuzen land aen de westzijde ende op 't noordeijnde strekkende metten zuydeijnde aen Vrouwe Isabelle van Schoore ende de kijnderen van Domijn de Promville met haerliede medeplegers land.

Voorts zoo liggen in de prochie van Sinte Cruys buyten Brugge verre zuydoost van de kerke, west van de "Vossesteert" 1G lands ende is eene viercante plaetse met een "paelsteen" bij den zuydwesthouk daeropstaende genaemt " de Doomansberg" tusschen mijnheer de Biet land vuergemeens aen de oostzijde ende op 't noordeijnde Daniel Robaert ende die van de Jacobinesen land vuergemeens aen de westzijde strekkende metten zuydeijnde aen de "Damsche weg" .

Voorts zoo liggen ten zuydeijnde daer aen over den voorseijden weg 5L 91R lands en is een drijhoukte plaets op het westeijnde te nieten loopende tusschen den "Damschen weg"  aen de noordwestzijde Daniel Robaert met zijne medeplegers land vuergemeens aen de oostzijde  strekkende met den zuydeijnde vuergemeens aen de heere de Biet .

Voorts zoo liggen verre zuyd van daer 4L 32R meersch ende is een stuk strekkende zuyd ende noord tusschen die van de Jacobinessen land aen de oostzijde den heer de Biet meersch aen de westzijde ende op 't noordeijnde strekkende metten zuydeinde aen vrouwe Isabelle van Schoore ende de kinderen van Domijn Promville land, staende 't selve leengoed ten dienst van trauwe ende waerhede ten relieve van 10 ponden par. ende van camerlinck gelde" 20 schellingen par 't elcke veranderinge.

 

Rand 5de achterleen op Lopphem

Voorts Clays Tweeschellinck een leengoed groot anderhalf gemet lands liggende binnen den lande van den Vrijen ten ambachte ende prochie van Lophem tusschen de "Straete Vijver" aen de zuydzijde den "Ouden Snelleghemschen weg" aen de noordzijde strekkende met den westeijnde aenden "Snelleghemschen weg" ende metten oosteijnde aen het naervolgende leen staende ‘t voorzeijde leengoed ten dienste van trouwe ende waerhede ende ten relieve van de beste vrome ende van camerlinck gelde 20 schellingen par. t’elken verandringe den zelven een leengoed  5G 1L 50R lands ende is boven ’t voorzeijde leen ende de straetevijver beijde aen de westzijde Francois Roelants land aen de oostzijde strekkende metten noordeijnde aen den "ouden Snellegemschen weg" ende metten zuydeijnde aen de "straetevijver", staende ’t voorseijde leen ten relieve van den beste vrome ende van camerlinck gelde 20 schellingen parisis t’elcken veranderinge

 

Rand 6de achterleen op Lopphem

Voorts Francois Roelants een leengoed groot 10G lands ende is som bosch liggende binnen de voornoemden ambachte ende prochie van Lopphem al tusschen Clays Tweeschellinck leen, bosch ende land aen de westzijde ’t naervolgende leen groot 3G land aen de oostzijde strekkende metten noordeijnde aen den "ouden Snellegemschen weg" ende metten zuydeijnde aen den "Straetevijver", den selven een leen groot 3G lands tusschen ’t voorschreven leen aen de westzijde Clays Tweeschellinck ende Francois Roelants gemene land ende velt aen de oostzijde strekkende met beijde eijnden als vooren staende ten relieve ende camerlinck gelde als de voorgaende.

 

Rand 7de achterleen op Snelleghem

Voorts Andries vanden Berghe een leengoed groot 10G 1L 64R lands oft daer ontrent met de huyzen daer op staende, liggende ende staende binnen den lande vanden Vrijen in de prochie van Snelleghem verre noord van de kercke in diversche parcheelen daer of dat eerst liggen 6G 26R lands oostnoordoost bij de naervolgende hofstede ende zijn drij stringen strekkende zuyd ende noord ten oostersten wat cort is op ’t zuydeijnde tusschen de halve dreve daer de prochie van Varsenaere ende Snelleghem op scheijden aen de oostzijde de “ fermerie van den Wijngaerde” in Brugge ende de weduwe Francisque de Costere land beijde aen de westzijde strekkenden metten noordeijnde aende "Oudenburgsche weg" ende metten zuydeijnde aende hoir Jacob Caneels aen ’t naervolgende land.

Voorts soo liggen ten zuydeijnde van de twee westerste stringen 8L 82R lands tusschen Francisque de Costere ’t voorseide land beijde aen de noodzijde d’hoirs Jacob Caneels land ende de een dreveken daer Pieter de Sanghere leen ligt met den geheelen gracht tot boven s’houven hier  toe gemeten, beijde aende zuydzijde strekkende metten westeijnde [...]

’t naervolgende land ende hofstede, ende metten oosteijnde aen d'hoirs Jacob Caneels land ende zijn op ’t oosteijnde 2 stringen, ende voorts zoo liggen ten westeijnde daer aen 4L 50R lands metten huyzen, wal, opperhof walgracht, dreve aen de oostzijde hier toe geheel behoorende tusschen dhoirs Jacob Caneels land aende noordzijde ende op ’t westeijnde Pieter de Sanghere land ende leen aen de zuydzijde strekkende metten oosteijnde aen ’t voorseide ende de weduwe van Francisque de Costere land ’t staende ’t voorseijde leen ten relieve 10 ponden parisis ende van camerlincks gelde 20 schellingen parisis t’elken veranderinge.

 

Rand 8ste achterleen binnen Ronse

Voorts Jacques Lefebure een leen groot 1L 3R lands met de huysen daerop staende ende alhier toebehoorende liggende ende staende binnen de stede van Ronse in de straete genaemt “den  t’Sins” aende westzijde van diere tusschen Hermes van Daele aende zuydsijde ’t huys van  Messire Jan de la Haie aen de noordzijde strekkende westwaerts aen huys ende erfve van Jacques Le Chevalier, staende ’t zelve leen ten relieve van 10 ponden par. ende van camerlinck gelde 20 schelllingen t’ elcke veranderinge.

 

Rand 9de achterleen binnen Brugge

Voorts jonker Jacques Lefebure een leengoed groot 37R lands ofte daer ontrent ende is een huys met de erfve daermee gaende binnen de stede van Brugge in de Houmaekerstraete aende westzijde van diere, tusschen d'hoirs d’heer Lodewijk Iggelinck huys ende erve aen de noordzijde die van het Clooster van de Augustijnen aen de zuydzijde ende westzijde belast met 28 schellingen grooten sjaers erfvelijke grondrente ofte daer ontrent staende ’t voorseijde leen ten relieve van 10 pond par. ende camerlinck gelde 20 schellingen.

 

Rand 10 achterleen binnen Brugge

Voorts jonker Pardo land een plaetse van lande groot 1L ofte daer ontrent liggende binnen de stede ende schependomme van Brugge in de Vulderstraete aen de westzijde van diere tusschen de voornoemde Vulderstraete aende oostzijde de Reye der voorseijde stede aen de westzijde strekkende metten zuydeijnde aen de huyzen ende erfven van Joachim Sanders ende metten noordeijnde aen den huyze ende erfve van Jacob van Heghens belast met 13 schellingen groote sjaers den penninck achtthiene die men gelt “de Schipmaete” binnen Brugge ter cause van den dienst die men doet ten autare van Onze Lieve Vrouwe kerke van Sint Gillis in Brugge staende 't voornoemde leen ten dienste van trouwe ende waerhede ten relieve van 10 ponden par. ende van camerlinck gelde 20 schellingen par.

 

Rand 11 achterleen binnen Brugge

Voorts d’hoirs van Meester Charles Breydel een leengoed wesende een huys met al zijne toebehoren staende binnen de stede end schependomme van Brugge ten voorhoofde in de Rudderstraete metten erfve daer mede gaende ende toebehoorende groot t’zamen 87R lands ofte daer ontrent tusschen den huyse van d’heer Antoine Van Volden met zijne kinderen aen de noordzijde ende het huys de Gouden Mauwe toebehoorende de meester Pieter Marquin  over de zuydzijde, strekkende metten oosteijnde aen de Bogaertstraete belast met 2 ponden grooten  sjaers den penninck vierentwintig die men gelden de obediantie van Sinte Donaes Voorts met 5 schellingen 4 groote sjaers leenrente aen dhoirs van Philip Dhane ende van 4 schellingen grooten sjaers rente aen den disch van Sint Jacobs in Brugge staende ’t voornoemde leen ten dienste van trauwe ende waerhede ten relieve van thien ponden par. ende van camerlinck gelde 20 schellingen par. telcken veranderinge.

 

Rand 12 achterleen in Westcapelle

Voorts Jan Gheeraert een leengoed groot 4L  36R lands liggende binnen den lande van den Vrijen in ’t ambachte van Oostkerke ende prochie Westcapelle zuyd zuyd van de kerke ende zuydoost van de hofstede wilent Vincent [...]  in ’t vierentwintigste begin der wateringe van Groot Reigaertsvliet tusschen de kinderen van Jacob Sn [...]   land aen de westzijde ende aen ’t noordeijnde den voornoemden Vincent Beila lande aende oostzijde strekkende metten zuydeijnde aen een ader van de prochie van Oostkerke ende Westcapelle op scheiden, staende ’t voorsceide leen ten relieve van beste vrome ende van camerlincks gelde  20 schellingen par. t’elcken varanderinge.

 

Rand 13 achterleen op Male

Voorts ende eijndelinge Christoffel de Jaghere een leen groot 1L 20R ende is een vervallen hofstedeken liggende binnen de baronie van Maele aen de noordzijde van de calseijde, de oostzijde aende westzijde aen ’t selfs Christoffel land achterwaerts strekkenden tot aen de barm van Malevijver staende ’t selve leen ten dienste van trouwe ende waerhede ten relieve van 10 ponden par ende van camerlinck gelde 20 schellingen par. telcken veranderinge, ende voorts t’alsulcken laste van 10 penninck ende andersins als alle voorgaende ende ander leenen gehouden vanden voorschreven hove staen ende gelast zijn ende staet het voornoemde opperleen ende heerlijkhede ende baronnie van Maele ten relieve van 10 ponden par t’elcken veranderinge ende voorts verandert bij coope tot zulken laste van 10 penninck ende om desints als alle andere leenen gehouden van den voornoemden burg van Brugge van alle oude tijden gestaen hebben welk voorzeide rapport ende denombrement wij onderschreven exlibereren ende overgeven met protestatie in al zoo verre als ’t voorschreven leen meerder of minder bevonden wierde ’t zelve mogen meerderen ofte minderen zoo ’t behooren zal in kennisse der waerheid zoo hebben wij deze lettere gezegeld met onze zegelen ende ondertekent met onze gewoonlijke handteekens dezen 29.08.1648 ende warinne Eugene de Vicq ende Silvester Pardo ende gesegelt met twee segelen daer op gedrukt respectievelijk in  zo den wasch ende broode in kennisse dat is bovenschreven letteren van rapporte ende denombrement gebracht zijn al inde conformiteijte van de inhouden hier boven vermelt zoo hebben,  wij Frans van Haveskerke, rudder, heere van Watervliet als hoogbailliu voornoemt daer op gedaen depecheren deze onze letteren bij vorme van recipisse onder onsen zegel verwapent met onze wapenen ten dage en de jaer als boven.

 

Bij laste van mijnheer de hoogbailliu de stede van Brugge ende van den landen van Vrijen leten toebehooren

ondertekent Faignaert

 

Deze Jean-Louis, de erfgenaam van de hierboven omschreven goederen, kon gaan studeren in Parijs, Lyon en Firenze en toen hij weer in Brugge kwam, werd hij verkozen tot hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde, wat hij bleef tot aan zijn dood. Dit belette niet dat hij vanaf 1666 onder voogdij werd geplaatst van zijn oom kanunnik Etienne de Vicq, deken van Sint-Donaas en dat hij vanaf 1678 (tijdelijk of bestendig) werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Sint-Juliaan in Brugge, waar hij in 1692 als vrijgezel overleed. Zijn zus en erfgename, Marie-Louise, barones van Male, was eveneens geestesziek en stierf enkele maanden na hem.

Zonder nakomelingen, werden de erfgenamen via de opgaande lijn gezocht. Een verre neef, Charles-Louis Lopez, baron de Quincy, pas 17 jaar, werd in 1697 de algemene erfgenaam, nadat zijn vader, eveneens Charles Lopez was overleden. Hij verhief de lenen Male, Sijsele, Vyve en Ten Poele. Hij stierf jong en zonder nakomelingen, zodat zijn goederen overgingen op zijn moeder, Agnès de Clerou d'Hassonville. Zij en haar tweede echtgenoot, Gaspard de Gourcy (†1717), beschikten echter niet over de middelen om de lenen te verheffen en de eigendommen te bevrijden van de vele hypotheken en lasten die er op rustten. Uiteindelijk werd de baronie Male verkocht aan de voornaamste schuldeiser, François Claesman (†1734) die op 1 juni 1712 officieel baron van Male werd. De heerlijkheid Sijsele werd aangekocht door graaf Joseph van Schoore (†1723), grootbaljuw van Brugge. De heerlijkheid Ten Poele werd in 1711 verkocht aan Jacob Veranneman, heer van Lannoy. De heerlijkheid Voormezele werd verkocht aan François Wynckelman de Walhove (†1759), grootbaljuw van de kasselrij Ieper