šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Male -  Caerte Figurative -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Heemkunde Sint-Kruis

 Explicatie van de nevens staende caerte

A. is dhofplaetse, twee stuckx saeijlandt, een bosch, ende een partien gars, competerende J° Philippe Charles de Schietere, heere van Maelstaple, etc., per ommeloper vande waterijnghe van suijt over de Lieve, als mede per ommelooper der heerlijckhede van Sijsele onder Ste Cruijs, groot neghen ghemeten, tgonne bij maete hebbe bevonden te quaderen.
B.  is den barm van Maele, conforme den ommelooper van de selve heerlijcheijt.
C.  is den barm vande wateringhe van suijt over de Lieve, conforme aen hun decreere ende bij annotgtatie op den selven ommelooper bij  [....] op eenighe partien ghestelt, gheseij het weghelken.

Aldus ghemeten ghexamineert ende ghecarteert bij mij onderschreven ghesworen landtmeter slandts vanden Vrijen ende hebbe al tselve conforme de ommeloopers ende de bescheen van voorschreven waterijnghe als mede bij mijne ghedaene maete bevonden te accorderen desen 
9 fevr 1752
J.B. Maetse...

Caerte Figurative

Heemkunde Sint-Kruis

Aenwijsinghe van dese caerte figurative als volght:
A. Is d'hofplatse en een deel der landen competerende mijn Heere J° Carolus de Schietere, afgecoleert met gelve couleure
B. die vande Ganzeloop staete in d'hofstede plaetse van d'heer adv. Moentack wanof den oosterschen gracht is ghevolt als hier afgecoleurt met blauw
C. deel sijnde de reste vande Ganzeloop straete vergroeijt met hout t' [...]aengetrocken wert door den heer adv. Moentack.
D. nogh den Ganzeloop straete beijde afgecoleirt met groen
E. den questineusen barm afgecoleirt met roodt, deel hofstede J° de Schietere
F. Barm deel maeckende van parck Maele
G. het parck van Maele
H. Maele veldt
J. den Brieverswegh
K. hofplaetse heer advocaet Moentack
L. Landwech loopende ten Damme waeert
M. Maele leijken
N. Steene heulken
O. den Middelen Brugghewegh van Aerdenburghe
Alles in conformileijcke der landtmaete danof  gedaen bij d'onderschreven gheswooren landmeter slandts van den Vrijen ende het verclaers vanden ommelooper der wateringhe van Suijt over de Lieve in Moerkercke danof sijnde, actum in septembre 1756, ons t'oorconden ende was ondtekend 
Fr. Vander Plancke ende Petrus Dherbe