šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kerkhof-Begraafplaats -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Kerkhof-Begraafplaats

Een kerkhof is een begraafplaats, maar een begraafplaats is geen kerkhof.

Maak via een leuke diavoorstelling kennis met de begraafplaats in de Pastorieweg Sint-Kruis. Foto's van Johan Duyck © & Michel Van den Brande © & Monique Depraetere ©copyright

klik "Diavoorstelling" voor start (pop-up venster)

Gemeentelijke wet op de begravingen 17.08.1846

1. Binnen de vierentwintig ueren welke het overlijden van eenen persoon volgen, zullen degenen vermeld in art. 78, 80, 83 en 84 van het burgerlijk wetboek er de verklaering van doen aen den ambtenaer van den burgerstand of zijnen gemagtigden.
2. Gelijkvormiglijk aen het art. 77 van het burgerwetboek zal de verificatie der overledene door den ambtenaer van den burgerstand gedaen worden, hij zal zich ten dien eynde eenen bijzonderen bedienden mogen toevoegen welkes benaming of afstelling uytsluytelijk aen hem is toegeeygend.
3. Den persoon belast met het nazien der lijken zal zich dadelijk ten huyze der overledene begeven om den staet van het lijk na te zien volgens de verklaering welke in uytvoering van art.1 zulle gedaen zijn geweest.
4. Geen lijk zal mogen worden gekist dan twaelf ueren voor d'uer voor de begraeving, de kist zal niet vroeger mogen gesloten worden dan zes ueren voor het uytdragen of vervoeren van het lijk.
5. Den toeziender der lijken zal aen den ambetenaer van den burgerstand verslag doen nopens zijne bezigtingen. - Geene bemagtiging voor de begraeving zal worden afgeleverd tenzij het overlijden behoorlijk bewezen is geweest en het lijk geene teekens van geweldige dood opleverde. In dit laetste geval zal er aenstonds verslag gedaen worden aen den politiecommissaris opdat dezen zig gedraege aen de schikkingen van het art. 81 van den burgerwetboek.
6. Geene begraeving zal mogen plaets hebben, geen lijk zal mogen worden vervoerd zonder eene schriftelijke bemagtiging op ongezegeld papier en kosteloos, door den ambtenaer van den burgerstand afgeleverd. De bemagting zal maer verleend worden 24 ueren naer de verklaering van overlijden gedaen binnen den tijd door het reglement bepaeld.    
7. Er zal tenminsten een tusschentijd van 48 ueren moeten verloopen van het oogenblik des overlijdens tot dit der begraeving ten zij er eene smetziekte of kortsen of in eene buytengewoone hitte wanneer men zal dienen maetregelen te nomen ten voordeele der publieke gezondheyd. Geene begraevingen zullen mogen geschieden laeter dan drij mael vieren twintig ueren na het overlijden, nochtans zal het college van brugemeester en schepenen na den ambtenaer van den burgerstand aenhoord te hebben mogen bij een uytdrukkelijk en duydelijk besluyt de hierboven, vermelde tijdstippen,verlangen of verkorten.
8. De overtredingen aen de schikkingen van het tegenwoordig reglement voor de welke de wetten of reglementen van openbaer bestuur geene bijzondere straffen hebben vastgesteld zullen worden vervolgd en gestraft als overtredingen van enkel politie gelijkvormiglijk aen het art. 78 der gemeente wet.
Het tegenwoordig besluyt zal aen de goedkeuring van de competente overheyd worden gezonden.
Gedaen te St Kruys den 17 Augustus 1846
Den Burgemeester voorzitter van den raed
A. Goupy de Beauvolers
Ter ordonnancie
Den secretaris
De Graeve