šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kastelen -  Warren -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Warren

Caert figurative van den nomber van Gemeten, Roeden lants

Competerende mher Jaques van Overloope, causen uxor vrauw Caroline de Vooght tot de helft ende de wederhelft aen de weese van Mher wijlent een Casteel goet ende hofstede genaemt Warren, wanof het casteel  met 2-1-13 R erfve is verkoght aen Joffr de la Villette ende de hofstede van over menigvuldighe jaeren vernietght bij dien alsnu al loopende lant gelegen ter prochie van St Cruijs onder de waterijnghe van den Broucke, som onder de paele ende schependom Brugge ende som onder de heerlijckheden van sProoschen, Sisseelschen en Vijve; consisterende uijt de volghende partien

Per ommelooper van de Waterijnge vanden Broucke d'anno 1635

Proostlanden binnen Paele betaelende 20 en 40sten pennijnck geseijt het huijsgelt. Per paelbouck Brugge d'anno 1665

Proostlanden buijten Paele, geldende (?) ten prooschen ende binnecosten in St Cruijs. Per quohier Proost en Sijsseel landen in Ste Cruijs.

Sijsseel landen geldende (?) ten Sijsseelschen ende binnecosten in Ste Cruijs. Per quohier als hierneven.

Kasteel Warren

Boven links: De Eede
Boven rechts: Kasteel van Karelke Stroo.
Midden: Warren:'t Casteelken behoort dhoirs dhr Francois van Voorde
Rechts 't Swart huijs aan de Paele van Brugghe

 

Warren, Eede, Zwarthuis, Kasteel k