šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Kastelen -  Nieuwenhove-Jezuitengoed -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwenhove-Jezuitengoed

Caerte figurative alwaer men vinden sal de situatie en de geleghentheid van den nombre van sevenenveertigh gemeten 29 roeden lants cbinnen Brugghe competerende d' Eerw. paters Jezuijten over Niclais fs Niclais de Four commende van vrauwe Therese, Eleonora Deleflie, douarière van Sr. Guilliaume Perduijn t'huus van plaisance besloten in sijne wallen, daer oppe staende ende medegaende op de Prochie van Sinte Cruus buuten  Brugghe oost noortoost van de kercke al onder de waterijnghe van den  Broucke danof ter heerlichede vanden Prooschen ter nombre van 34 - 1- 48 roeden, die hier af gecoloreert sijn met geluwen coleur ende resterende 12-1-81 Roeden ter heerlickhede van sijsseele al hier gecoloreert met moreijden colure alles gelijd men bij dese caerte bemercken can

20ste begin: Sr. Perdo Faiguaert arlo 4-0-35 roeden  (?) Moet hier medegaen een dreve lanck 55 roeden ten suijt oosthende streckende suijt(?) nevens dese hofstede tot den nederen Aerdenburghshen heerwegh ende alsoo de selve dies niet tegenstaende hem bij sententie anno 1650 is afgewesen en sal danof geen aentreckeijnghengedaen worden hier voor/ memorie
Links boven : Rooigem,  de huidige Moerkerksesteenweg, de Aardenburgseweg en de Spijkerdreef.

Nieuwenhove, Jezuitengoed