šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Hoeven -  Vagevier -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vagevier

Deze hoeve ligt langs de Aardenburgseweg op het grondgebied Moerkerke/Vivenkapelle. Vivenkapelle was voorheen grondgebied Sint-Kruis, en daarom wordt deze hoeve hier besproken.
Het is een hoeve van het lang-geveltype, naar de zuiderzon gericht. Volgens Magda Cafmeyer is deze hoevenaam niet afkomstig  van de Brugse poortersnaam "vanden Vagheviere" maar is zij veel jonger en werd door de familie zelf gegeven "omdat het nu een keer al tegensloeg op het hof".

Kaart van een hofstede, het Vagevier genaamd, gelegen te Sint-Kruis, in de watering van de Broek, 13de, 27ste, 28ste begin, groot 44-1-82 gemeten, in het bezit van J.B. Bousson, gemaakt door I. Drubbele, 1804.

RAB INV 114 /1253 Watering van Blankenberge

Caerte figuratieve van eene behuysde hofstede genaemt het Vagevier competerende Dheer Jan Baptiste Bousson  groot volgens extrait der waterijnghe tot den nombre van 43-1-1 R ende bij nieuwe maete tot 44-1-82 R onder saeylant gars boomgaert ende hovijnge, alle gelegen ter heerlijckhede van den proosschen onder de waterijnghe van den Broucke ter prochie van Sinte Cruys verre oost noort oost van de kercke ende van noorden den Aerdenburgschen heerwech bewoont ende gebruyckt bij Pieter de Wulf

Hoeve Vagevier