šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Hoeven -  Cleen Nobis -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Cleen Nobis

Caerte figurative een der hofstede genaemt Cleen Nobis met den nomber van 67-1-67 roeden onder land ende gars danof 48-0-33 roeden zijn allodiael ende 12-1-14 leen, alle gelegen in de prochie van Sinte Cruys nevens Brugge verre oost-noord-oost van de kercke onder het beloop van de wateringe van den Broek, competerende te sterfhuijs van Jonker Jacques de Cornelis de Joncy ende ten gebruijcke van Carel van den Berghe soo volght, beloopende tot 67-1-67 roeden
Aldus gemeten ende gecarteert bij ons onderschreven gesworen landmeters slands van den Vrijen conforme de ommeloopers hier boven geciteerd ende onder mij berustende t'oirconden 1791 ende (?) onderteeckent P. Gilliodts ende Ignace Drubbele

Hoeve Cleen Nobis
Hoeve Cleen Nobis
Hoeve Cleen Nobis