šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  Het Schuttershof -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Schuttershof

 

Proces nr 80/4953 jaar 1588 uit het depot in het stadsarchief “burgerlijke processen”

Partijen: Aernoudt Dierijckx eiser Cornelis de Witte verweerder
Heesch omme Aernoult Dierijcx als in pachte hebbende van die vanden disch van Sinte Cruus de nombre van vyf lynen xxxvi (36) roeden lants ligghende by
tkerchof van Sincte Cruus ghen(aemt) tscottershof vanden proosschen hre (heescher) jeghens ende inprejuditie van Cornelis de Witte verwre (verweerder) voor ulieden wijze ende weerde heeren Burchm(eeste)rs Scepenen ende Raden deser stede
Alvooren dhre (eiser) vertoocht hoe de verwre by hem es ghecommen voor den ougst laarstleden verzouckende van hem thebben tvoorn(oe)mde landt Waerop zijlieden naer lof ende ghebot vanden prys van dien seens gheworden zijn te wetene dat hij verwre tzelve lant zoude ghebruucken den ougst Lxxxix(89) om raepsaet daerinne te zaijen ende wederomme tzelve ruymen te kersmesse daernaer ende dat voor de somme van vier ponden grooten vlaems die den verwre de hre alsdoen beloofde te betalene zonder dat oock de verwre vermocht in tzelve lant te rydene met peerden waghene of ploughen maer moeste tzelve alleenelikcke ommekeeren mette spaede
Ende wat debvoir dhre (eiser) anden verwre (verweerder) tot nochtoe int vriendelicke ghedaen heeft omme betaelynghe thebben vande zelve somme en can  daeranne niet gheraken byde welcken hy ghenoodzaect es dit betreck te doene tenderende midsdien dhre ten ijne vanden betrocken verwre gheconcempneert thebben inde promte betalynghe vande zelve somme van vier ponden grooten midsgaders de costen van desen betrecke ofte op als tvuterlick
u.ende preuve? Daert noodt zij imploratie
Getekent                 L Zaghere
Getranscribeert door Focke Charles,
01.08.2015

't Schuttershof te St.-Cruus.
18.12.1655.

Actum binnen de prochie van Ste Cruus present den baillu Knudde ende Reylof, can.

Waar werd geschouwd het huis van Adriaen Calewaert ghenaempt 't Schottershof dat op den 17n dezer om vijf uur na de noene is afgebrand. Bevonden verbrand: het achterkeukentje, peerdestal, keuken, de kamer.
Gehoord Calewaert die zegt dat hij gister in de vooravond bevel had gegeven aan zijn dochter Joanna, 21 -jaar oud, om naar de zolder te gaan om wat ajuin te halen. Waar de ajuin op zolder was lag er ook wat vlas en werk. Toen zijn dochter de ajuin opraapte is de kaarsevlam in aanraking gekomen met dat vlas en werk dat in één ogenblik ook het strodak in brand stond.
Ondanks alle moeite was hij, Calewaert er niet in geslaagd het vuur te blussen.
G. Vandepitte
Rab. Proosdij St.-Donaas, Brugge, reg. 1567. f°169v