šŸ‘·ā€ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internetĀ verdwijnen.šŸ‘‹
Geschiedenis St.Kruis -  Herbergen -  Den Duyts -  heemkundesintkruis

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Den Duyts

Compareert J° Carel Artsijn, fs Jan gheprocureert bij Joanna van de Kerckhove, lest weduwnaar ende besitter ten sterfhuysse van Marie Quartier, ende te vooren van Catherine, Ertricx, welcken comparant gaf halm ende wettelijcke gifte soo hij doet midts desen aen ende in proffijtte van Francoise, (...?) Steijaert fa Adriaen. Lest weduwe van sieur Melchior Everaert ten desen present ende accepterende over haer heere hoirs ende naercommers cause ende actie hebbende naer den eedt van dooder hant, etc. van dhelft van een huijs met sijne toebehoorten wesende eene herberghe ghenaempt den Duijts, wanof de wederhelft competeert aende acceptante, ghestaen ende gheleghen buijtten de Speijpoorte der stede van Brugghe op de vaert van Sluijs ter deser heerelijckhede vanden Proosschen op den gront van d'obedientie van Sinte Donaes in Brugghe, in de prochie van Coolkercke met dhelft van vijfenseventigh roeden cheijns landt d aer op de voorschreven huijssinghe is staende, midtsgaeders nogh van van vijfensevenigh roeden in een andere partijcken daer neffens ligghende, wanof de wederhelft oock is competerende aende acceptante, emmers soo de voorschreven helftscheeden van huijssijnghe ende medegaende landen jeghenwoordigh ghestaen ende gheleghen zijn, belast wesende de voorschreven partije van Huyssijnghe ende medegaende landen met twee ponden drije schellijnghen vier grooten tsjaers die men gelt aende voorseijde obedientie van Sinte Donaes ter causen vanden selven cheijns, voorts is dese partije nogh belast in't gheheele met 12 ponden grooten tsjaers cheijnsrente die men die men ghegolden heeft aen die van tresorie der voornoemde stede van Brugghe, wanos de voornoemde rente verachtert is tsijdert den jaere 1693 voorenwaerts ende alles ghepresenteert sijnde, ende is de voornoemde rente vuijtghelaeten in de rekeninghe van die vant ghedaen ten jaere 169, verclaerende den comparant dies aengaende de acceptente in cas van aenspraecke te sullen guarranderen ende indemneren costeloos ende schaedeloos. Ende is te weten dat den voornoemde comparant inde voorseide helftscheede van huijssinghe ghereght is gheworden als ghebleven weduwaer ende ende besitter in schaeden ende baeten ten sterfhuijse van de voornoemde J° Marie Quartier sijne leste overleden huijsvrauwe breeder ende inghevolghe de letteren van totgrootijnghe gheâsseert voor den notaris Christiaen Goormachtigh ende getuijghen in daten 28 october 1720 alhier  ghesien ende was 's comparants overleden huijsvrauwe daer inne gherecht als ghebleven weduwe ende besittighe ten sterfhuijssse van Guilliaume van Swijnsvoorde, haeren man, die daer inne te vooren gherecht was ten tijtele van decrfete ghedaen bij Pieter Tanghe, deurwadere vanden Raede in Vlaenderen vuijt crache van acte condemnatie ende letteren executoriaelen daer toe relatijf sprekende tot laste van Hubreght Everaert et uxor, breeder ende inghevolghe de letteren van erfvenisse ghepasseert voor redenaers deser heerlickhede in daeten 9 julij 1707

Ondertekent Francois Ignatius de Lampreel, gheschiedende dese vergiftighe ten tijtele van coope bij de acceptante jeghens den comparant ghedaen voor de somme van een hondert vijfenveertigh ponden sesthien schellijnghen acht grooten wisselgelt suijver ghelt, boven de capitaelen vande respective cheijns reghten daer toe gaende ende voorder suijver ghelt voorder suijver ghelt, breeder als per coop contract van daten vijftien decembre 1726 waer aen vuijt corthede wort gherefereert, oock vuijtstaende ende (...?) hem den comparant vande voorschreven helft van huijssinghe ende medegaende erfve, goederen ende erfvende daerinne de accepatant midtsgaeders haere hoirs ende noaercommers cause ende actie hebbende, gheschiedende  voorts dese be(...?) van guarrantie als over costuijme.

Actum dezer